Ystyr Proffwydol ac Ysbrydol CricedProphetic Spiritual Meaning Cricket

Ystyr proffwydol ac ysbrydol criced

Mae'r criced yn mwynhau symbolaeth eithaf cyfoethog a gwreiddiau ymhlith gwahanol bobl a diwylliannau hynafiaeth.

I'r Tsieineaid, roedd yn bryfyn o gynnwys symbolaidd clir, a oedd yn ymddangos yn arallgyfeirio mewn tair agwedd gysylltiedig; Roedd yn a symbol triphlyg o fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad.

Mae'n bryfed toreithiog iawn yn y tir wedi'i amgylchynu gan feillion ac alffalffa yn rhan ddeheuol cyfandir Ewrop, felly mae ei symbolaeth bob amser yn ymddangos yn gysylltiedig â'r hyn sy'n cyfeirio at fywyd bob dydd, gan ei fod yn cael ei ystyried yn bryfyn eithaf cyfarwydd ac yn llawn arwyddocâd symbolaidd. Mae hefyd yn gysylltiedig ar hap.

Symboleg Criced

Mae'n gyffredin ymhlith gwahanol bobloedd y Dwyrain Pell i gysylltu'r criced ag ystyr symbolaidd sy'n deillio o gân ddi-dor y pryf hwn; Tybiwyd bod pan beidiodd y criced yn ei alaw, roedd yn arwydd neu'n rhybuddio o berygl ar fin digwydd.

Ymhlith rhai diwylliannau yng Nghanol America, mae'n gysylltiedig â phryfed sydd wedi'u dosbarthu fel symbolaidd ac, yn yr ystyr hwn, credwyd iddo wneud hynny meddu ar ystyr eschatolegol ac, felly, yn gysylltiedig ag eneidiau'r hynafiaid sy'n ymweld â'r ddaear.

Mae symbolaeth y pryf hwn hefyd yn gysylltiedig â'r gwahanol gyrff sy'n ymgartrefu yn y gofod, yn enwedig gyda'r sêr a'r planedau.

Criced fel arwydd o lwc dda

Ydy criced yn lwc dda ?Mae criced wedi chwarae rhan bwysig iawn mewn diwylliannau Asiaidd - yn enwedig yn Japan a China - ac yn rhai Gogledd America. Fe'u hystyriwyd yn symbol o lwc dda, ffortiwn, ffyniant a bywiogrwydd.

Mae yna lawerfellyngsa straeon yn ymwneud â chriced fel talisman doethineb; parchwyd eu canu, a rhoddodd llawer o Asiaid nhw mewn cewyll bach i allu ‘gwerthfawrogi’ eu synau.

Mae'n oedd hefyd dywedodd fod y pryfyn hwn yn well gwarcheidwad i dŷ na chi ers pan ddaeth o hyd i rywbeth ‘drwg’ fe stopiodd ganu ar unwaith. Am y rheswm hwn, crefftwyr wedi'u cerfio mewn cerrig pren neu amulet gyda ffigur y pryf, gyda'r nod o amddiffyn y rhai a'i cludodd gyda nhw.

Wrth gwrs, ni allwn anwybyddu'r ffaith ei fod yn edrych ymlaen ato cyn y glaw, a fyddai'n diffinio cynhaeaf da yn y caeau. Ni wnaeth rhai ffermwyr baratoi eu cnydau nes iddynt glywed cân enwog y rhywogaeth hon y mae ei henw gwyddonolGryllidae.

Ydych chi'n gwybod sut mae'r anifail gwyrdd hwn yn ei wneud i ‘ganu’ neu wneud synau? Rhwbiwch eu hadenydd. Pryd maen nhw'n ei wneud? Pan fydd y gwryw eisiau cael partner neu nodi mai dyma ei diriogaeth os yw gwrthwynebydd yn agosáu.

Yn eu tro, fe'u gelwir yn symbol o ffyniant oherwydd bod menywod yn gorwedd miloedd owyaubob tymor. Mae traddodiad yn nodi bod teulu - neu fenyw - sydd â sawl plentyn yn llwyddiannus.

Ym mhobloedd Brodorol America, mae'r criced yn cynrychioli ffydd, llawenydd a greddf. Oherwydd y gallu i neidio'n uchel iawn (diolch i'w goesau hir), dywedir hefyd ei fod yn gysylltiedig â'r gallu i ddod allan o sefyllfa anodd.

Mae chwedl yn nodi bod y duwiau wedi anfon criced i'r ddaear i'n hatgoffa bod yn rhaid i ni fod yn hapus er gwaethaf popeth. Os gwelwn griced yn ein cegin, bydd yn dod â ffortiwn i'r cartref; ond byddwch yn ofalus, oherwydd os ydym yn ei ladd, rydym yn sicrhau anlwc am dymor cyfan. Rhag ofn na fyddwch chi'n rhoi cynnig arni!

Ofergoeliaeth criced yn y tŷ

Darganfyddwch ystyr cael criced yn eich tŷ, a fydd
man da? Byddwch chi'n synnu!

Mae'r criced yn bryfed sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr yng ngwledydd America'r Gogledd, ac eraill o'r cyfandir hen fel China, Japan a Lloegr , ac nid yw’n syndod oherwydd bod yr anifeiliaid hyn yn ddiniwed i fodau dynol wedi cael eu cysylltu trwy gydol eu bodolaeth â omens da , ffortiwn a ffyniant ; Oes gennych chi rai yn eich tŷ? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw ystyr eu presenoldeb, mae'n ddiddorol iawn!

Os gwelwch griced yn neidio o'ch gardd i'ch tŷ, byddwch yn hapus , oherwydd bydd y naid honno y bydd yn ei rhoi yn llenwi â hi bywiogrwydd, ffortiwn a ffyniant , fel yr ystyrir yn Lloegr y mae ei thrigolion yn dweud bod cael criced yn y cartref yn lwc dda. Ar y llaw arall, roedd y Celtiaid yn ystyried y digwyddiad hwn fel ymweliadau teuluol nesaf.

Criced fel pla

Gadewch o'r neilltu y traddodiadau a'r chwedlau i symud i rywbeth ychydig yn fwy ymarferol: y ffaith y gall criced fod yn aplaperyglus iawn i'n gardd, perllan neu gae.

Oherwydd eu gallu gwych i atgynhyrchu a bwydo, o un diwrnod i'r nesaf, gallant ddod yn hunllef, hyd yn oed y tu mewn i'r tai. Mae'n dda gwybod eu bod nhw mae'n well ganddyn nhw lefydd cynnes a llaith, lle maen nhw'n dodwy eu hwyau ac yn gallu bwydo heb broblemau.

Er nad ydyn nhw'n peryglu iechyd pobl naanifeiliaid anwes,y gwir yw y gall criced fod yn ddinistriol iawn mewn cnydau a gerddi, yn ogystal ag mewn siopau o flawd, grawn a chynhyrchion papur neu ffabrigau.

Gallwch atal ymddangosiad criced trwy selio ffenestri, drysau neu unrhyw le arall y mae ganddynt fynediad drwyddo. Yn ogystal, argymhellir torri'r lawnt o amgylch y tŷ, glanhau'r carthffosydd neu'r cwteri glaw, osgoi pentyrrau coed a gwirio'r draeniau.

Gan fod criced - fel llawer o bryfed - yn cael eu denu at oleuadau, mae'n well ganddyn nhw fath pylu o oleuadau, fel LED bylbiau gyda golau ‘cynnes’, peidiwch ag anghofio cau'r bleindiau a'r ffenestri yn dda iawn ar adeg cysgu.

Cynnwys