Mae fy iPhone yn sownd yn y modd clustffonau. Dyma The Real Fix!

My Iphone Is Stuck Headphones Mode

Rydych chi hollol sicr nad yw clustffonau wedi'u plygio i'ch iPhone, oherwydd, wel, nid ydyn nhw. Rydych chi'n gweld “Clustffonau” uwchben y llithrydd cyfaint pan fyddwch chi'n pwyso'r botymau cyfaint, ond nid yw'ch iPhone yn gwneud unrhyw sain. Rydych chi wedi rhoi cynnig ar ailosodiad caled, rhoi eich clustffonau i mewn, a'u tynnu allan eto, ond nid yw'n gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn sownd yn y modd clustffon , an tric anhygoel i gael sothach allan o'ch jack clustffon neu borthladd Mellt , a sut i ddatrys y broblem er daioni !

Nid oes gan fy iPhone Jac Clustffonau! Sut y Gall fod yn sownd yn y modd clustffonau?

Cafodd Apple wared ar y jack clustffon pan wnaethant ryddhau'r iPhone 7. Roedd yn ddadleuol iawn ar y pryd, ond mae llawer o bobl wedi symud ymlaen i ddefnyddio clustffonau Bluetooth fel AirPods.Fodd bynnag, ni wnaeth Apple ddileu’r gallu i ddefnyddio clustffonau â gwifrau yn llwyr ar iPhones mwy newydd. Mae eich pryniant o iPhone 7 neu fodel mwy newydd yn cynnwys pâr o glustffonau â gwifrau sy'n plygio'n uniongyrchol i borthladd Mellt eich iPhone (a elwir hefyd yn borthladd gwefru).Mae iPhone 7, 8, neu X newydd hefyd yn cynnwys dongl sy'n caniatáu ichi gysylltu'ch hen glustffonau â phorthladd Mellt eich iPhone. Fodd bynnag, stopiodd Apple gynnwys y dongl hon gyda'r iPhone XS, XS Max, a XR.Er nad oes gan yr iPhone 7 a'r modelau mwy newydd jack clustffon traddodiadol, gallant ddal i fynd yn sownd yn y modd clustffonau! Bydd y camau isod yn eich helpu i drwsio unrhyw iPhone enghreifftiol sy'n sownd ar y modd clustffon.

Na, iPhone, Yno Aren’t Clustffonau wedi'u plygio i mewn!

Mae eich iPhone yn sownd ar y modd clustffon oherwydd mae'n credu bod clustffonau wedi'u plygio i'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt, er nad ydyn nhw. Mae hyn fel arfer yn cael ei achosi gan broblem gyda'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt ei hun. 99% o'r amser mae'n broblem caledwedd, nid problem meddalwedd.Dileu Posibilrwydd Problem Meddalwedd

Y ffordd hawsaf o sicrhau nad yw problem meddalwedd yn achosi i'ch iPhone aros yn sownd yn y modd clustffonau yw ei ddiffodd ac yn ôl ymlaen eto. I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn y botwm Cwsg / Deffro) a llithro'r botwm wrth ymyl “llithro i bweru” ar draws y sgrin.

Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm Ochr a naill ai botwm cyfaint nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone X neu'n fwy newydd.

Gall gymryd 20 eiliad fwy neu lai i'ch iPhone ddiffodd, ac mae hynny'n hollol normal. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, daliwch y botwm pŵer (iPhone 8 a hŷn) neu'r botwm Ochr (iPhone X a mwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Gallwch ollwng gafael ar y botwm pŵer neu'r botwm Ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos.

Os yw'ch iPhone yn dal i fod yn sownd ar y modd clustffonau ar ôl i'ch iPhone droi yn ôl ymlaen, mae problem caledwedd gyda'ch iPhone. Ar y pwynt hwn, mae'r broblem hon yn cael ei hachosi gan un o ddau bosibilrwydd:

  • Mae malurion sy'n sownd y tu mewn i'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt yn twyllo'ch iPhone i feddwl bod clustffonau wedi'u plygio i mewn.
  • Mae'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt wedi'i ddifrodi, naill ai'n gorfforol neu gan hylif.

Cymerwch Golwg y Tu Mewn i'ch iPhone

Chrafangia flashlight a'i ddisgleirio y tu mewn i jack clustffon neu borth Mellt eich iPhone. A oes unrhyw falurion yn sownd y tu mewn? Rwyf wedi gweld popeth o reis, i goo brown, i awgrymiadau torri i ffwrdd o glustffonau rhad yn sownd y tu mewn. Mae ceisio tynnu rhywbeth o jack clustffon neu borth Mellt eich iPhone yn anodd dros ben, ac nid yw rhai tech Apple hyd yn oed yn ceisio.

Gall procio o gwmpas yn eich jack clustffon iPhones neu borthladd Mellt achosi difrod, ond cytunodd y rhan fwyaf o bobl rydw i wedi gweithio gyda nhw ei bod yn werth y risg oherwydd nad oedd ganddyn nhw ddim byd i'w golli mewn gwirionedd. Pe bai’n rhaid imi ddyfalu, byddwn yn dweud fy mod yn llwyddiannus tua 50% o’r amser pan geisiais dynnu rhywbeth o jack clustffon cwsmer pan oeddwn yn gweithio mewn Apple Store.

Sut Ydw i'n Cael Sothach Allan o Jack Clustffon Fy iPhone?

Nid oes unrhyw ffordd iawn o wneud hyn, ac nid oes gan Apple Stores unrhyw offer sydd wedi'u cynllunio i dynnu malurion o jaciau clustffon. Yno yn , fodd bynnag, mae rhai triciau answyddogol y mae technegau Apple yn eu defnyddio weithiau i gael pethau allan. Byddwch yn ofalus - nid yw'r un o'r rhain yn ddulliau a gymeradwywyd gan Apple oherwydd eu bod nhw can achosi difrod, ond rydw i wedi cael llwyddiant gyda phob un ohonyn nhw mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Tric Pen BIC

Roeddwn i wir eisiau ysgrifennu'r erthygl hon er mwyn i mi allu rhannu'r tric hwn gyda chi. Dangosodd Apple Genius i mi sut i wneud hynny, ac rwy'n dal i feddwl ei fod yn wych. Byddwch yn rhybuddio: Eich ysgrifbin ni fydd goroesi'r weithdrefn hon. Dyma sut i ddefnyddio beiro BIC i dynnu malurion o jack clustffon iPhone:

  1. Defnyddiwch gorlan BIC safonol a thynnwch y cap.
  2. Defnyddiwch gefail i dynnu'r domen gorlan i ffwrdd o'r tai plastig.
  3. Mae'r domen ynghlwm wrth getris plastig crwn sy'n cynnwys yr inc.
  4. Pen arall y cetris yw'r perffaith maint i dynnu malurion o'r jack clustffon.
  5. Mewnosodwch y pen hwnnw yn y jack clustffon a'i droelli'n ysgafn i lacio'r malurion, ac yna ei ysgwyd allan o'ch iPhone neu iPad.

Rydw i wedi arbed llawer o jaciau clustffon gan ddefnyddio'r tric hwn. Byddwch yn ofalus i beidio â phwyso'n rhy galed. Os nad yw'r malurion yn dod allan, symudwch ymlaen i'r domen nesaf.

Aer Cywasgedig

Rhowch gynnig ar ddefnyddio can o aer cywasgedig i chwythu aer yn uniongyrchol i jack clustffon eich iPhone. Efallai y bydd hyn yn gweithio hyd yn oed os na welwch unrhyw beth yn sownd y tu mewn. Gall aer cywasgedig lacio malurion yn ddigon i'w ysgwyd allan neu ei chwythu'n llwyr. Byddwch yn dyner: Peidiwch â glynu’r pibell yr holl ffordd i mewn i jack clustffon eich iPhone a dechrau chwythu. Dechreuwch o'r tu allan i'ch iPhone a gweithio'ch ffordd i mewn.

Os nad oes gennych chi gan aer cywasgedig, chi can ceisiwch ei chwythu allan eich hun, ond nid wyf yn arbennig o hoff o'r opsiwn hwnnw oherwydd mae ein hanadl yn cynnwys lleithder a all niweidio cylchedwaith mewnol eich iPhone. Os ydych chi'n teimlo fel nad oes gennych chi unrhyw beth i'w golli, yna ar bob cyfrif, rhowch gynnig arni.

Tweezers

Really weithiau gall tweezers tenau gyrraedd ychydig yn ddigon pell y tu mewn i dynnu darn o reis neu falurion eraill allan o jack clustffon iPhone. Mae defnyddio tweezers yn beryglus, serch hynny. Mae'n debyg iawn i'r gêm o'r enw Operation (gan Milton Bradley). Mae'n hawdd iawn niweidio ochrau'r jack clustffon os ydych chi'n gwthio tweezers yn rhy bell.

Dwi Ddim yn Argymell Hyn, Ond…

Mae rhai pobl dechnoleg-selog (ac yn gyfrinachol, rhai Apple Geniuses) wedi cael llwyddiant yn tynnu malurion o jaciau clustffon iPhone trwy ddadosod yr iPhone a procio'r malurion allan o dan y jack clustffon. Mae yna rhai canllawiau rhwygo rhagorol o iPhones os hoffech chi geisio, ond Nid wyf yn argymell eich bod yn gwneud hynny.

Sut Ydw i'n Cael Sothach Allan o Borthladd Mellt fy iPhone?

Yn union fel jack clustffon, gall fod yn anodd tynnu gwn a malurion o borthladd Mellt. Y ffordd fwyaf diogel i dynnu malurion o borthladd Mellt iPhone yw defnyddio brwsh gwrth-statig.

Os ceisiwch lanhau'r porthladd Mellt gyda gwrthrych fel paperclip neu fawd bawd, gallwch redeg y risg o achosi gwefr drydanol yn eich iPhone, a allai achosi mwy fyth o ddifrod. Mae Toothpicks hefyd yn beryglus, oherwydd gallant splinter a mynd yn sownd y tu mewn i'ch iPhone.

Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn berchen ar frwsh gwrth-statig, ac mae hynny'n iawn. Mae brws dannedd newydd sbon heb ei ddefnyddio yn cymryd lle dirwy os nad oes gennych frwsh gwrth-statig.

Y Tric Gwellt Coctel

Gellid galw'r dull hwn hefyd yn dric “stirrer coffi”, oherwydd gellir defnyddio'r naill offer neu'r llall. Fflatiwch domen eich gwellt coctel neu'ch stirwr coffi fel y gall ffitio y tu mewn i borthladd Mellt eich iPhone. Defnyddiwch domen wastad y gwellt i grafu neu gipio unrhyw wn allan o'r porthladd Mellt.

Mae aer cywasgedig a phliciwr hefyd yn atebion posib os yw rhywbeth yn cael ei gyflwyno yn eich porthladd Mellt iPhone.

Rydw i wedi ceisio popeth ac mae fy iPhone yn dal i fod yn sownd ar y modd clustffonau!

Os yw eich iPhone o hyd ddim yn gweithio ar ôl i chi roi cynnig ar bopeth uchod, mae siawns dda bod angen atgyweirio eich iPhone. Fel arfer, bydd y jack clustffon neu'r porthladd Mellt ar iPhone yn rhoi'r gorau i weithio am un o ddau reswm:

Niwed Dŵr

Rheswm cyffredin iawn dros i iPhones fynd yn sownd yn y modd clustffonau yw difrod dŵr, a llawer o'r amser nad yw pobl yn gwybod sut y gallai fod wedi digwydd. Dyma sut aeth y sgwrs: Gofynnaf, “Ydych chi'n athletwr?”, A byddent yn dweud ie. Gofynnaf, “Ydych chi'n gwrando ar gerddoriaeth pan fyddwch chi'n rhedeg neu'n gweithio allan?”, Ac maen nhw'n dweud ie eto. Allwch chi ddyfalu beth ddigwyddodd?

pan fydd eich palmwydd chwith yn cosi

Llawer o'r amser, mae hyn yn broblem yn cael ei achosi pan mae chwys yn rhedeg i lawr llinyn clustffonau athletwr. Ar ryw adeg, mae ychydig bach o chwys yn mynd y tu mewn i'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt ac yn achosi i'w iPhone fynd yn sownd yn y modd clustffon.

Gall mathau eraill o ddifrod dŵr achosi'r broblem hon hefyd - nid yw'n cymryd llawer. Y jack clustffon ar iPhones hŷn a'r porthladd Mellt ar iPhones mwy newydd yw dau o'r unig agoriadau y tu allan i'r iPhone, ac mae hynny'n eu gwneud yn arbennig o agored i ddifrod dŵr. Hyd yn oed os yw gweddill iPhone yn gweithio'n berffaith ar ôl iddi wlychu, efallai na fydd y jack clustffon neu'r porthladd Mellt.

Niwed Corfforol

Os yw'ch iPhone wedi'i falu'n 1000 o ddarnau, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod beth sy'n bod. Os yw'n dal i fod mewn un darn, mae rheswm cyffredin iawn arall pam mae iPhones yn mynd yn sownd ar y modd clustffon: Mae'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt yn cael ei dynnu i ffwrdd o'r bwrdd rhesymeg.

“Arhoswch eiliad. Rwy'n cadw fy iPhone i mewn gwych siâp. ”

Dylai plygio clustffonau i mewn ac allan o'ch iPhone byth achosi'r broblem hon. Nid wyf erioed wedi ei weld yn digwydd o ddefnydd arferol. Dyma'r cwestiwn y byddaf yn ei ofyn: “Ydych chi'n lapio'ch clustffonau o amgylch eich iPhone pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio?' Byddai'r cwsmer yn dweud ie. (Dewch i feddwl amdano, fe ddywedodd yr un Athrylith a drodd fi ymlaen at dric pen BIC wrthyf hyn hefyd. Byddwn yn rhoi clod iddo pe na bawn yn meddwl y gallai fynd i drafferth.) A allwch ddyfalu beth ddigwyddodd yma ?

Ar ôl ychydig, mae'r straen o'r clustffonau sydd wedi'u lapio o amgylch yr iPhone ar y pen wedi'u plygio i'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt yn dod mor wych nes eu bod yn dechrau tynnu i ffwrdd o'r bwrdd rhesymeg yn llwyr. Mae'n iawn lapio'ch clustffonau o amgylch eich iPhone, cyn belled â'ch bod yn eu dad-blygio pan fyddwch chi'n gwneud.

Yn anffodus, os ydych chi'n darllen hwn, mae siawns dda bod y difrod wedi'i wneud eisoes a bydd angen i chi atgyweirio'ch iPhone.

Opsiynau Atgyweirio: Apple vs Puls

Mae'r broblem hon yn arbennig o rhwystredig i bobl sy'n mynd i'r Apple Store oherwydd bod y yn unig opsiwn atgyweirio mae Apple yn ei gynnig i drwsio jack clustffon sydd wedi torri yw disodli'r iPhone cyfan. Mae llawer o bobl yn gwrthod yn syml, gan ddewis defnyddio clustffon Bluetooth neu doc ​​siaradwr i wneud a derbyn galwadau ffôn, ond mae'n anghyfleustra mawr pan nad yw'r sain yn gweithio ar eich iPhone.

Mae'r achos yn debyg ar gyfer porthladdoedd Mellt iPhone sydd wedi torri. Yn nodweddiadol, bydd Apple yn disodli'ch iPhone yn unig os yw ei borthladd Mellt wedi torri. Mae gwarant AppleCare + yn cwmpasu'r amnewidiad.

I wneud pethau'n waeth, nid yw malurion yn sownd y tu mewn i jack clustffon eich iPhone neu borthladd Mellt o dan warant, felly gall atgyweirio'r broblem syml hon fod iawn drud.

Pwls

Os hoffech chi atgyweirio'ch iPhone heddiw ar gyfer llawer llai nag Apple, Pwls yn cwrdd â chi gartref neu leoliad o'ch dewis mewn llai nag awr, ac maen nhw'n cynnig gwarant oes ar rannau a llafur.

Cael Ffôn Cell Newydd

Efallai yr hoffech ystyried cael ffôn newydd yn lle atgyweirio eich ffôn cyfredol. Gall atgyweiriadau iPhone fynd yn ddrud yn gyflym. Os caiff mwy nag un gydran ei ddifrodi - nad yw'n anghyffredin os gwnaethoch ollwng eich iPhone neu ei amlygu i ddŵr - yn nodweddiadol mae'n rhaid i'r cwmni atgyweirio amnewid pob rhan, nid dim ond y jack clustffon. Edrychwch ar y Offeryn cymharu ffôn symudol UpPhone i adolygu'ch opsiynau!

Ei lapio i fyny

Mae'n rhwystredig pan fydd iPhone yn mynd yn sownd yn y modd clustffonau, oherwydd mae'n ymddangos y dylai problem syml gael datrysiad syml. Mae'n anffodus y gall darn bach o falurion neu ychydig ddiferyn o ddŵr gael effaith mor niweidiol ar eich iPhone. Rwy'n mawr obeithio nad yw'ch iPhone bellach yn sownd ar y modd clustffon, ond os ydyw, o leiaf rydych chi'n gwybod beth i'w wneud nesaf. Mae croeso i chi adael sylw isod. Hoffwn glywed am unrhyw ffyrdd creadigol rydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw i dynnu malurion o jack clustffon neu borthladd Mellt eich iPhone.