Faint mae llenwad deintyddol yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?Cuanto Cuesta Un Relleno Dental En Estados Unidos

Faint mae llenwad deintyddol yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau? .

Llenwad dannedd ( llenwi deintyddol ) wedi arfer atgyweirio difrod dannedd megis ceudodau, toriadau, neu splinters. Os ydych chi'n bwriadu mynd at y deintydd ac yn meddwl y gallai fod angen llenwadau arnoch chi, efallai eich bod chi'n pendroni faint mae llenwad yn ei gostio. ei gall yswiriant deintyddol gwmpasu cost llenwi, neu efallai y bydd angen i chi dalu'r gost gyfan neu ran ohoni. Mae yna sawl ffactor i'w hystyried wrth benderfynu beth yw'r cost llenwi , dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Arholiad a phelydrau-X

Mae costau archwilio a glanhau cyffredin yn amrywio. Mae deintyddion yn codi ffioedd gwahanol yn dibynnu ar eich sefyllfa a ble rydych chi'n byw. Yn y rhan fwyaf o leoedd, mae siec ar gyfartaledd yn costio tua $ 288 , sy'n cynnwys a arholiad, pelydrau-x a glanhau .

Llenwyr

Pris llenwi deintyddol . Mae llenwadau, er eu bod yn ddrytach na gwiriadau deintyddol sylfaenol, yn atgyweirio ceudodau ac yn amddiffyn iechyd eich ceg yn y dyfodol. Mae'r rhan fwyaf o'r triniaethau llenwi yn cynnal prisiau sefydlog yn yr ystodau canlynol:

 • $ 50 i $ 150 ar gyfer un llenwad amalgam arian.
 • $ 90 i $ 250 ar gyfer un llenwad cyfansawdd lliw dannedd.
 • $ 250 i $ 4,500 ar gyfer llenwad porslen sengl neu aur bwrw.

Yn y rhan fwyaf o achosion, gall prisiau godi os yw'n anodd dod o hyd i lenwr. Gall molar posterior, dant yr effeithir arno, neu gymhlethdodau eraill gostio mwy na llenwad syml ar gyfer dant blaen.

Costau ychwanegol i aros pan gewch chi lenwad

Cyn i ddeintydd wneud llenwadau, byddant fel arfer yn gwneud pelydr-X i weld beth yw maint y difrod. Unwaith y penderfynir bod angen llenwad arnoch, bydd angen i'r deintydd baratoi'r dant ar gyfer y llenwad. Gall y paratoad deintyddol hwn gynnwys anesthesia, yna drilio i gael gwared â phydredd dannedd cyn y gellir cwblhau'r gwaith atgyweirio a llenwi.

Mae maint y drilio a'r paratoi dannedd yn cael ei bennu gan y llenwad rydych chi'n ei ddewis. Mae cost ei lenwi yn dibynnu ar yr holl ffactorau hyn.

A fydd yswiriant yn talu cost llenwi?

Os oes gennych yswiriant iechyd atodol, fel cynllun yswiriant deintyddol, gall y deintydd gysylltu â'ch cwmni yswiriant a chael adroddiad ar yr hyn a fydd yn cael ei gwmpasu ac am faint.

Efallai y bydd gan eich cynllun yswiriant iechyd gyfyngiadau ar faint o lenwadau sy'n cael eu talu bob blwyddyn. Os gwnaethoch brynu'ch cynllun deintyddol yn ddiweddar, efallai y bydd gennych hefyd gyfnod aros yswiriant deintyddol cyn i chi gael yswiriant.

Mae bob amser yn well gwirio gyda'ch yswiriant cyn gwneud y gwaith, oherwydd gall cynlluniau yswiriant iechyd fod yn wahanol.

Er enghraifft, os bydd eich yswiriant deintyddol yn talu 80% o gost y driniaeth, yna dylech chi ddisgwyl talu 20%. Os yw'ch cynllun deintyddol yn talu 50%, bydd eich cost yn uwch. Byddwch hefyd am wirio i weld a oes gennych ddidyniad i'w dalu.

Dewiswch y math o lenwad

Mae yna sawl math gwahanol o lenwwyr y gallwch chi ddewis ohonyn nhw. Ymhlith yr opsiynau poblogaidd mae:

 • Bydd resin gyfansawdd (llenwadau gwyn) yn cyd-fynd â lliw naturiol eich dant
 • Porslen, mewnosodiad a gorchudd, a llenwadau aur bwrw yw'r llenwadau drutaf.
 • Mae llenwadau metel neu amalgam yn gymysgedd o fetelau, fel arian, tun, mercwri, copr, a sinc.

Dros y blynyddoedd, mae pobl wedi cwestiynu diogelwch dod i gysylltiad â mercwri mewn llenwadau. Fodd bynnag, Cymdeithas Ddeintyddol America ( MAE YNA ), Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau ( Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ) a Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD ( USDA ) Maent wedi cyhoeddi astudiaethau a datganiadau o nad yw'r rhain wedi bod yn niweidiol i oedolion na phlant ers chwe blynedd. ac uwch.

Ffactorau sy'n pennu cost tirlenwi

Nid oes un ateb i'r hyn y bydd eich llenwad neu'ch llenwadau yn ei gostio oherwydd mae'n dibynnu ar y difrod unigol sydd gennych i'ch dant. Dyma'r gwahanol bethau i'w hystyried am bris llenwr:

 • Gall prisiau'r deintydd sy'n cyflawni'r driniaeth amrywio o ddeintyddion eraill.
 • Pa weithdrefnau fydd yn cael eu perfformio cyn eu llenwi? Enghraifft dda o rywbeth a fydd yn costio arian cyn i chi gael eich llenwi yw'r pelydr-X. Efallai y bydd eich deintydd hefyd eisiau glanhau neu dynnu adeiladwaith ar eich dannedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am gyfanswm cost eich ymweliad, ac nid cost y llenwad ei hun yn unig.
 • Y deunydd llenwi
 • Y dannedd y mae'r llenwad yn effeithio arnynt; Er enghraifft, bydd rhai dannedd yn ddrytach i'w llenwi nag eraill. Os oes angen llenwi sawl arwyneb o'r dant, bydd y gost yn cynyddu. Er enghraifft, os mai dim ond brig y dant sydd angen ei lenwi, yna bydd yn rhatach o lawer na phe bai'n rhaid llenwi'r ochrau hefyd.

Faint mae'n ei gostio i lenwi ceudod heb yswiriant?

Mae a wnelo un o'r prif ffactorau wrth bennu cost llenwi â'r math o ddeunydd rydych chi'n ei ddefnyddio. Mae'r tabl canlynol yn cymharu cost llenwi'r ceudod yn ôl y math o lenwad.

Awgrymiadau i arbed arian ar gostau deintydd

Dylech ofyn bob amser faint fydd cost y gweithdrefnau cyn gwneud penderfyniad. Os oes gennych yswiriant iechyd, dylech ofyn iddynt a oes ganddynt restr o ddeintyddion cymeradwy. Gallwch hefyd chwilio am ddeintydd trwy Gymdeithas Ddeintyddol America neu ddod o hyd i ysgolion deintyddol lleol a all gynnig gwasanaethau gostyngedig i chi os nad oes gennych yswiriant.

Echdyniadau deintyddol

Mae echdyniadau nad ydynt yn llawfeddygol ac echdynnu llawfeddygol yn angenrheidiol pan na ellir atgyweirio dant. Mae costau triniaeth yn dibynnu ar hyd ac anhawster yr ymweliad. Yn gyffredinol, mae angen anesthesia ar gyfer echdyniadau llawfeddygol ac an-lawfeddygol. Cost gyfartalog echdynnu dannedd:

 • $ 75 i $ 300 ar gyfer echdynnu dannedd nad yw'n llawfeddygol gyda ffrwydrad y deintgig.
 • $ 150 i $ 650 ar gyfer tynnu llawfeddygol o dan anesthesia.
 • $ 185 i $ 600 ar gyfer echdyniadau llawfeddygol meinwe meddal cymhleth.
 • $ 75 i $ 200 ar gyfer echdynnu dannedd doethineb.

Gall dannedd yr effeithir arnynt hefyd gynyddu costau hyd at $ 600, yn dibynnu ar leoliad y dant.

Coronau

Er bod angen llenwadau i rwystro difrod mewnol i ddant, mae coronau yn amddiffyn ardal allanol y dant. Mae lleoliad y goron fel rheol yn dilyn triniaeth camlas gwreiddiau, ac mae cost coron wedi'i chlymu i'r deunydd sylfaen. Gall coronau amrywio'n fawr yn y deunyddiau a ddefnyddir ac wedi hynny y gost:

 • Cyfartaledd o $ 328 fesul coron resin unigol.
 • Cyfartaledd o $ 821 fesul cast coron mewn porslen.
 • Cyfartaledd o $ 776 fesul coron metel bonheddig bonheddig o ansawdd uchel.

Faint mae camlas wraidd yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?

Defnyddir triniaeth camlas gwreiddiau a thorri gwreiddiau dannedd yr effeithir arnynt mewn cleifion â gwreiddiau dannedd agored, heintiedig neu wedi'u difrodi. Yn aml iawn, mae costau triniaeth camlas gwreiddiau yn gysylltiedig ag anhawster y driniaeth.

 • $ 120 ar gyfartaledd ar gyfer un weithdrefn tynnu gwreiddiau agored.
 • $ 185 ar gyfartaledd ar gyfer un weithdrefn echdynnu gwreiddiau dannedd gweddilliol.

A yw yswiriant deintyddol yn arbed arian?

Gall gwasanaethau deintyddol fod yn ddrud. Mae llawer o gleifion yn ceisio osgoi costau deintyddol trwy osgoi yswiriant deintyddol yn gyfan gwbl. Er bod yswiriant yswiriant deintyddol yn gyffredinol yn gofyn am bremiwm misol neu flynyddol, a rhai costau ymlaen llaw neu gopïau, yn y rhan fwyaf o achosion mae yswiriant deintyddol mewn gwirionedd yn lleihau costau deintyddol cyffredinol unigolyn. Gall cleifion â chynlluniau deintyddol cyfartalog leihau eu costau gan y symiau canlynol:

 • 100 y cant o'r costau gofal arferol blynyddol.
 • 80 y cant o gostau llenwi, gweithdrefnau sylfaenol a chamlesi gwreiddiau.
 • 50 y cant o gost pontydd, coronau, a gweithdrefnau mawr eraill.

Mae mwy o opsiynau yswiriant deintyddol nag erioed o'r blaen, felly mae'n bosibl dod o hyd i'r cynllun cywir i gydbwyso'ch costau â'r arbedion. Yn ôl ymchwiliad y Cymdeithas Ddeintyddol America , mae marchnad buddion deintyddol 2020 yn cynnig mwy o opsiynau i Americanwyr ac mae mwy o dryloywder gan y llywodraeth ffederal yn gwneud y system yn haws i'w llywio. Mae'r newidiadau llywodraethol hyn wedi'i gwneud hi'n haws dod o hyd i wybodaeth a chael sylw rhagorol.

Ffynonellau erthygl

 1. Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD Gan yr FDA Ynglŷn â Llenwadau Amalgam Deintyddol, cyrchwyd ar Dachwedd 29, 2019
 2. Cymdeithas Ddeintyddol America. Datganiad ar amalgam deintyddol , cyrchwyd ar Dachwedd 29, 2019
 3. Canllaw Defnyddiwr Deintyddol Gadewch i ni siarad am lenwadau deintyddol: gweithdrefn a chostau , cyrchwyd ar Dachwedd 30, 2019
 4. Colgate Mathau o lenwadau (Adolygwyd gan Brifysgol Meddygaeth Ddeintyddol Columbia). Cyrchwyd Tachwedd 30, 2019
 5. Gwybod eich dannedd
 6. Faint mae'n ei gostio i lenwi ceudod heb yswiriant?
 7. Awgrymiadau i arbed arian ar gostau deintydd
 8. Echdyniadau deintyddol
 9. Coronau
 10. Faint mae camlas wraidd yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?
 11. A yw yswiriant deintyddol yn arbed arian?
 12. Ffynonellau erthygl