Beth Yw Ystyr Anwylyd Yn Y Beibl?

What Is Meaning Beloved Bible

ystyr annwyl yn y Beibl

Beth yw ystyr yr Anwylyd yn y Beibl ?. Yn y Hen Destament , defnyddir y gair annwyl dro ar ôl tro yn y Cân Ganeuon , wrth i newydd-anedig fynegi eu hoffter dwfn tuag at ei gilydd (Cân Ganeuon 5: 9; 6: 1, 3). Yn yr achos hwn, annwyl yn awgrymu teimladau rhamantus . Mae Nehemeia 13:26 hefyd yn defnyddio'r gair Anwylyd i ddisgrifio'r Brenin Solomon fel yn cael ei garu gan ei Dduw (ESV). Mewn gwirionedd, adeg genedigaeth Solomon, oherwydd bod yr Arglwydd yn ei garu, anfonodd neges drwy’r proffwyd Nathan enw Jedidiah (2 Samuel 12:25). Ystyr Jedidiah yw cariad yr Arglwydd.

Am resymau mai dim ond ei fod yn gwybod, mae Duw yn gosod hoffter arbennig ar rai pobl ac yn eu defnyddio mewn ffordd uwch na'r hyn a ddefnyddir gan eraill. Yn aml, gelwir Israel yn cael ei charu gan Dduw (er enghraifft, Deuteronomium 33:12; Jeremeia 11:15). Dewisodd Duw y grŵp hwn o bobl fel Ei Anwylyd i’w gwahanu oddi wrth Ei gynllun dwyfol i achub y byd trwy Iesu (Deuteronomium 7: 6–8; Genesis 12: 3).

Defnyddir y gair annwyl dro ar ôl tro trwy'r Testament Newydd.

Mae defnydd nodedig o'r gair ym medydd Iesu. Yn yr olygfa hon, datgelir tri Pherson y Drindod. Mae Duw y Tad yn siarad â'r Mab o'r nefoedd: Dyma fy annwyl Fab, yr wyf yn falch ohono (Mathew 3:17; Marc 1:11; Luc 3:22). Yna, disgynodd yr Ysbryd Glân fel colomen a chyrraedd arno (Marc 1:10; Luc 3:22; Ioan 1:32).

Mae Duw eto'n galw Iesu yn annwyl ar Fynydd y Trawsnewidiad: Dyma fy annwyl Fab, yr wyf yn falch ohono; gwrandewch arno (Mathew 17: 5). Gallwn ddysgu ychydig am y berthynas gariad a rennir gan y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân at ddefnydd gair annwyl Duw. Mae Iesu yn adleisio’r gwirionedd hwnnw yn Ioan 10:17 pan ddywed:

Defnyddiodd llawer o awduron y Testament Newydd yr ymadrodd Anwylyd i annerch derbynwyr eu llythyrau (er enghraifft, Philipiaid 4: 1; 2 Corinthiaid 7: 1; 1 Pedr 2:11). Y rhan fwyaf o'r amser, y gair Groeg a gyfieithir fel annwyl yw agapētoi, sy'n gysylltiedig â'r gair agape. Mewn llythyrau ysbrydoledig, mae Anwylyd yn golygu ffrindiau sy'n annwyl iawn gan Dduw. Yn y Testament Newydd, mae'r defnydd o'r gair annwyl yn awgrymu mwy nag anwyldeb dynol. Mae'n awgrymu parch at eraill sy'n dod o gydnabod eu gwerth fel plant Duw. Roedd y rhai a gyfarwyddwyd yn fwy na ffrindiau; roeddent yn frodyr a chwiorydd yng Nghrist ac felly'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

Gan mai Iesu yw'r un y mae Duw yn ei garu, mae Anwylyd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel teitl i Grist. Mae Paul yn siarad am sut mae credinwyr yn fuddiolwyr gras gogoneddus Duw, y mae wedi ein bendithio â hwy yn yr Anwylyd (Effesiaid 1: 6, ESV). Mae'r Tad yn caru'r Mab, ac mae'n ein caru ni ac yn ein bendithio er lles y Mab.

Mae pawb a fabwysiadwyd yn nheulu Duw trwy ffydd yng ngwaith gorffenedig Iesu Grist yn cael eu caru gan y Tad (Ioan 1:12; Rhufeiniaid 8:15). Mae'n gariad rhyfeddol a moethus: Edrychwch pa gariad mawr y mae'r Tad wedi'i drechu arnom, er mwyn inni gael ein galw'n blant i Dduw! A dyna beth ydyn ni! (1 Ioan 3: 1). Oherwydd bod Duw wedi tywallt ei gariad arnom ni, rydyn ni'n rhydd i gymhwyso geiriau Cân Caneuon 6: 3 i'n perthynas â Christ: rydw i o fy anwylyd, a fy anwylyd i yw fy un i.

Ystyr Anwylyd

Iesu yw canolbwynt cariad Duw.

Esboniad

Crist yw Mab annwyl y Tad ac, fel y cyfryw, awydd pawb sy'n caru Duw. Bydd Iesu'n denu pawb sy'n caru Duw. Rhoddodd Crist ei fywyd dros bob un ohonom, gan daflu ei waed gwerthfawr ar groes Calfaria. Fe wnaeth e am LOVE. Roedd yn hysbys bod fflagiau Rhufeinig yn greulon. Yn gyffredinol roeddent yn cynnwys tri deg naw o lashes. Defnyddiodd y milwr chwip gyda stribedi lledr plethedig gyda darnau metel wedi'u plethu.

Pan darodd y chwip y cnawd, achosodd y darnau hynny gleisiau neu gleisiau, a agorodd gyda'r ergydion eraill. Ac roedd gan y strap hefyd ddarnau miniog o asgwrn, a oedd yn torri'r cig yn ddifrifol. Roedd y cefn mor rhwygo nes bod y asgwrn cefn yn agored weithiau oherwydd toriadau mor ddwfn. Aeth y lashes o'r ysgwyddau i'r cefn a'r coesau. Wrth i'r fflangellu barhau, fe rwygodd y lacerations i'r cyhyrau a chynhyrchu shifftiau ysgytiol o gnawd gwaedu.

Roedd gwythiennau'r dioddefwr yn agored, ac roedd yr un cyhyrau, tendonau ac ymysgaroedd yn agored ac yn agored. Pob chwip a dderbyniodd yn ei gorff, roedd hynny oherwydd ei fod yn eich caru chi, fe wnaeth hynny ar gyfer LOVE. Rhoddodd ei hun yn eich lle.

Cyfeiriadau Beiblaidd

Effesiaid 1: 6

Enwau Cysylltiedig

Yn ddymunol o’r holl genhedloedd (Haggai 2: 7) partner Jehofa (Sechareia 13: 7).

Cynnwys