Faint mae Mewnblaniad Deintyddol yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?Cuanto Cuesta Un Implante Dental En Estados Unidos

Faint mae mewnblaniad deintyddol yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau? Faint mae mewnblaniadau deintyddol yn ei gostio? mewnblaniadau deintyddol maen nhw'n iawn poblogaidd ac am resymau da. Maent nid yn unig yn edrych ac yn gweithredu fel dannedd go iawn , ond maent hefyd wedi'u cynllunio i yn para am amser hir . Felly os oes gennych chi ddant na ellir ei atgyweirio neu os gwnaethoch golli dant mewn damwain, gallai eich deintydd argymell mewnblaniad i adfer eich gwên hardd.

Pris mewnblaniad deintyddol

Cost mewnblaniad deintyddol . Cadarn, mae yna sawl ffactor a allai ddylanwadu ar gost mewnblaniad deintyddol, mae mewnblaniadau deintyddol yn costio rhwng $ 2000 a $ 5000 am fewnblaniad sengl yn dibynnu ar y deintydd neu'r arbenigwr deintyddol rydych chi'n ymgynghori ag ef. Fodd bynnag, arhoswch, nid ydym wedi gwneud. Yna mae angen ichi ychwanegu'r ategwaith a'r goron, a gall y rhain cost rhwng $ 500 a $ 3,000 . Mae hynny'n codi'r cyfanswm cost eich mewnblaniad deintyddol rhwng $ 1,500 a $ 6,000 . Waw, dyna ystod wych!

Os oes angen mwy nag un mewnblaniad deintyddol arnoch, gall y gost fod rhwng $ 3,000 a $ 30,000 (ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn). Ac os ydych chi am osgoi dannedd gosod, gallwch fynd am set lawn o fewnblaniadau a allai gostio mwy na $ 30,000, gyda thag pris o bosibl mor uchel â $ 90,000. Whoa!

Felly, fel enghraifft, fe allech chi wario hyd at $ 2,000 i gael mewnblaniad, ynghyd â $ 400 arall ar gyfer yr ategwaith a $ 2,000 arall ar gyfer y goron, gan ddod â chyfanswm eich cost i $ 4,400. Ond os oes angen pelydrau-X, echdynnu, impiadau esgyrn ac eitemau ychwanegol eraill arnoch chi, dylech chi ddisgwyl talu costau ychwanegol am y gweithdrefnau hynny hefyd.

Ond aros, Faint mae mewnblaniad dannedd yn ei gostio? Wedi'r cyfan, mae hon yn weithdrefn eithaf dwys sy'n gofyn am amser ac arbenigwr medrus i gyflawni'r swydd yn iawn. Er mwyn helpu i ateb y cwestiwn cyffredin hwn, rydym wedi dadansoddi cost mewnblaniadau deintyddol isod i roi syniad i chi. beth i'w ddisgwyl wrth fentro .

Pethau cyntaf yn gyntaf: nid yw pob mewnblaniad deintyddol yn costio'r un peth

Cyn i ni blymio i gost arferol mewnblaniad deintyddol, mae'n bwysig nodi y gallai pris eich mewnblaniad penodol fod ymhell o'r cyfartaledd. Mae hyn oherwydd bod yna ychydig o ffactorau a allai ddylanwadu ar gost eich gweithdrefn.

 • Credwch neu beidio, gallai ble rydych chi ddylanwadu ar gost eich mewnblaniadau deintyddol. Gall rhanbarthau lle mae'r rhent yn uwch, er enghraifft, orfodi deintydd i godi ffioedd uwch i dalu am eu gorbenion. Hefyd, os yw'ch deintydd yn prynu mewnblaniadau deintyddol gan ddarparwyr sy'n codi prisiau uwch, efallai y byddwch chi'n gwario mwy hefyd.
 • Gallai nifer y mewnblaniadau deintyddol y bydd eu hangen arnoch hefyd fod yn ffactor arall ym mhris terfynol y driniaeth. Os oes angen mwy nag un mewnblaniad arnoch, bydd y gost yn uwch, ac efallai y bydd eich deintydd yn awgrymu opsiwn arall, fel pont, a allai fod yn fwy fforddiadwy.
 • Efallai y bydd eich deintydd yn dewis cael mewnblaniadau wedi'u hadeiladu â zirconiwm neu ditaniwm. Gallai'r deunyddiau hyn, ynghyd â'r deunyddiau sydd ar gael ar gyfer y goron, effeithio ar bris eich mewnblaniad. Mae siarad â'ch deintydd am fanteision ac anfanteision deunyddiau amrywiol yn syniad da fel y gallwch ddewis yr opsiwn sy'n rhoi ansawdd a phris fforddiadwy i chi.
 • Gall yr hyn y mae'n rhaid i'ch deintydd ei wneud cyn gosod y mewnblaniad hefyd ddylanwadu ar gost derfynol y driniaeth. Felly, er enghraifft, os oes angen tynnu dant yn gyntaf, bydd yn rhaid i chi dalu cost y weithdrefn honno hefyd.
 • Yn olaf, gall lefel profiad deintydd ddylanwadu ar faint maen nhw'n ei godi. Felly, gall ble rydych chi'n mynd am eich mewnblaniad deintyddol chwarae rôl ym maint eich bil.

Beth yw'r fargen â phris uchel mewnblaniadau deintyddol?

Pam fod yn rhaid i fewnblaniad deintyddol fod mor ddrud? Wel, dylech nodi bod hwn yn a gweithdrefn lawfeddygol Felly mae'n well ymgynghori â deintydd sydd wedi derbyn hyfforddiant cywir. Deintydd sydd â hyfforddiant mewn cangen o ddeintyddiaeth o'r enw mewnblaniad, prosthodontydd, neu lawfeddyg geneuol yw rhai o'r arbenigwyr y gallwch ymgynghori â nhw i sicrhau y bydd eich mewnblaniad yn ffitio'n berffaith.

Ar wahân i hynny, nid yw cael mewnblaniad deintyddol yn fath unigryw o weithdrefn. Dylech ddisgwyl gweld eich deintydd sawl gwaith cyn cwblhau eich mewnblaniad.

Dyma ddadansoddiad sylfaenol o'r hyn sy'n ofynnol pan fyddwch chi'n penderfynu cael mewnblaniad deintyddol:

 • Ymholiad: Dyma'r apwyntiad lle bydd eich deintydd yn gwirio'ch ceg, yn cymryd rhai pelydrau-X, ac yn diagnosio cyflwr eich dannedd, deintgig a'ch gên i benderfynu a ydych chi'n ymgeisydd da am fewnblaniad. Os ydych am fwrw ymlaen â mewnblaniad, bydd eich deintydd yn cymryd argraff o'ch ceg fel y gallwch ddechrau adennill eich gwên.
 • Mewnosod mewnblaniad: Yn ystod yr apwyntiad hwn, bydd eich deintydd yn drilio twll yn eich gên ac yn mewnosod y mewnblaniad. Os oes angen, byddwch hefyd yn derbyn dant dros dro ar ddiwedd y weithdrefn hon.
 • Lleoliad ategwaith: Ar ôl i'ch gwm wella o'r mewnosodiad mewnblaniad, mae'n bryd i'ch deintydd sgriwio ategwaith i'ch mewnblaniad. Yn y bôn, dyma'r darn a fydd yn cysylltu'ch mewnblaniad presennol â'ch coron barhaol yn y dyfodol. Ar ddiwedd y weithdrefn hon, gallwch hefyd gael coron dros dro.
 • Lleoliad y goron: Yn olaf, bydd eich deintydd yn gallu tynnu'r goron dros dro a rhoi coron barhaol yn ei lle a fydd yn edrych fel dant go iawn. Mae eich mewnblaniad deintyddol yn gyflawn!

A yw mewnblaniadau deintyddol yn dod o dan yswiriant?

Na Mae yna cynlluniau yswiriant deintyddol sy'n caniatáu sylw ar gyfer mewnblaniadau. Mewn gwirionedd, mae hyn yn gyffredin. Serch hynny, y prif bryder yma yw nid a yw'r mewnblaniadau wedi'u gorchuddio ai peidio, ond faint gall sylw aros a sut i sicrhau bod pob rhan o'r broses yn cael sylw.

Mae gan lawer o gynlluniau yswiriant deintyddol sy'n caniatáu mewnblaniadau uchafswm cwmpas o $ 1,500 y flwyddyn. Yn gyffredinol, ymdrinnir â phob rhan o'r broses fel a ganlyn (ond dylech wirio'ch cynllun i weld a yw'r ffigurau hyn yn berthnasol):

 • Mewnblaniad: 50%
 • Piler: 50%
 • Echdynnu dannedd: 80%

Mae'r gweithdrefnau sy'n ofynnol i gael mewnblaniad deintyddol, hyd yn oed ar gyfer dant sengl, yn adio i filoedd o ddoleri mewn sawl achos, fel y soniais yn gynharach.

Rhaid i'ch deintydd ddangos bod yr echdynnu, impiad esgyrn a'r roedd angen triniaeth mewnblaniad yn y pen draw. Os yw ef / hi yn ei brofi at hoffter eich cwmni yswiriant, yn y gwell o'r achosion , gallwch ddisgwyl derbyn ad-daliad o $ 1500 (neu beth bynnag yw eich uchafswm).

Yn yr achos hwn, efallai na fydd gan eich cynllun le i gwmpasu gofal ataliol yn ystod y flwyddyn. Gall ASB neu HSA helpu yn yr achos hwn trwy lenwi'r bwlch yn yr hyn nad yw'ch cynllun yswiriant yn ei gwmpasu.

Rhai cynlluniau yswiriant meddyg (ond yn sicr nid pob un) a fydd yn ymdrin â thriniaeth ddeintyddol, ond dim ond pan fu anaf difrifol i achosi'r difrod (er enghraifft, cwymp trawmatig). Fodd bynnag, ni wn i mewn unrhyw achos, bydd cynlluniau meddygol yn ymdrin â gweithdrefnau deintyddol a achosir gan hylendid y geg gwael neu achosion naturiol.

Efallai y bydd cynlluniau Mantais Medicare yn darparu sylw tebyg (eto, gwiriwch eich cynllun cyn triniaeth i fod yn sicr), ond mae llai o ddeintyddion yn derbyn Medicare a bydd gennych ddetholiad llai o ddeintyddion i ddewis ohonynt.

Peidiwch â gwneud eich penderfyniad yn seiliedig ar yr hyn a gwmpesir ar gyfer eich cydweithiwr neu hyd yn oed rhywun yn eich teulu agos. Mae yna derfynau blynyddol, amodau sy'n bodoli eisoes, rhesymau dros amnewid, a didyniadau y mae angen eu hystyried i gyd.

Ydych chi'n meddwl y bydd angen mewnblaniad arnoch chi yn y dyfodol? Defnyddiwch hwn fel rhestr wirio o sut i baratoi ar gyfer rhwystrau ariannol ac yswiriant nawr:

 • Cael impiad esgyrn pan fyddwch chi'n tynnu'ch dant, neu fel arall rydych mewn perygl o beidio â chael digon o asgwrn i gynnal y mewnblaniad. Gallai hyn ofyn am driniaethau drutach (ac annisgwyl).
 • Gofyn a copi cyflawn o'ch cynllun yswiriant deintyddol i'ch darparwr. Paratowch: mae'n ddogfen hir . Fodd bynnag, gallai ei ddarllen eich helpu i ddod o hyd i waharddiadau a bylchau triniaeth na fyddech yn debygol o wybod amdanynt fel arall.
 • Paratowch trwy arbed yr arian sydd ei angen arnoch chi Mor fuan â phosib. Defnyddiwch dechnegau arbed personol, Bento deintyddol ac mae HSA / FSA yn bwriadu helpu i wneud iawn am y gost.

A allaf gael mewnblaniadau rhatach dramor?

Rydyn ni i gyd wedi clywed am bobl yn teithio i wledydd eraill i arbed arian ar bopeth o lawdriniaeth blastig i amnewidiadau ar y cyd i driniaethau deintyddol. Rydym wedi clywed y straeon llwyddiant a straeon arswyd. Felly sut ydyn ni'n gwybod a yw'n werth chweil?

Y peth cyntaf i'w gofio yw hyn: Mae deintyddion rhagorol yn yr Unol Daleithiau, yn yr un modd ag y mae deintyddion rhagorol ym Mecsico, Gwlad Thai, a llawer, llawer o wledydd eraill. Hefyd nid oes deintyddion cystal ledled y byd. Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwneud eich ymchwil cyn ei ddefnyddio unrhyw deintydd, unrhyw le.

Y lle gorau i ddechrau yw gyda'ch deintydd eich hun. Ar ôl ymgynghoriad cychwynnol, byddwch yn derbyn amcangyfrif a / neu atgyfeiriad os yw ef neu hi'n credu y bydd arbenigwr yn eich gwasanaethu orau. Os ydych chi'n gyffyrddus â chymwysterau ac ymarweddiad y deintydd neu'r llawfeddyg ac os gallwch chi fforddio'r gost, nid oes unrhyw reswm i edrych ymhellach.

Yn enwedig os ydych chi'n delio â mewnblaniadau lluosog, efallai y byddai'n werth archwilio opsiynau eraill. Ond peidiwch â'i wneud yn ddall, gwnewch eich ymchwil! Er bod y cyfeiriadau gorau yn bersonol, mae yna lawer o ffynonellau ar-lein parchus y gallwch chi gyfeirio atynt, fel PatientBeyondBorders.com a TriniaethAbroad.com . Bydd y gwefannau hyn yn rhoi gwybodaeth i chi am achrediad, cyfleusterau, cymariaethau cost, ac yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn i'w ystyried cyn mynd dramor.

Mae twristiaeth ddeintyddol wedi dod mor boblogaidd fel bod ganddo ei enw ei hun hyd yn oed. Ac mae mor hawdd cael eich cario i ffwrdd gan gostau isel ynghyd â chyrchfannau egsotig. Ond, un peth i'w ystyried yw nad yw cael mewnblaniad yn weithdrefn undydd. Cyn y gallwch chi gael y goron, mae'n cymryd 6-12 wythnos i'ch asgwrn wella. A chofiwch, os ydych chi'n rhedeg i broblem ar hyd y ffordd, mae'n llawer haws teithio i lawr y ffordd nag ar draws y cefnfor i dderbyn gofal dilynol!

A oes unrhyw ffordd arall i ariannu cost mewnblaniad?

Bydd y mwyafrif o ddeintyddion yn gweithio gyda chi, gan gynnig cynllun talu i chi i wneud y gost ychydig yn fwy hylaw. Gallwch hefyd geisio cyllid trwy gwmni trydydd parti sy'n gysylltiedig â gofal iechyd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'r Better Business Bureau am eu henw da.

Efallai y byddai'n werth chwilio am ysgolion deintyddol sy'n cynnig mewnblaniadau rhad. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Deintyddol a Chrani-wyneb yn darparu rhestr o'r ysgolion sy'n cymryd rhan .

Gwelais hysbyseb am fewnblaniadau rhad! A yw ar gyfer go iawn?

Rydym yn llawn dop o hysbysebion: ar y Rhyngrwyd, ar y teledu, mewn cylchgronau, mewn papurau newydd, ac ar ochr bysiau. Maen nhw'n sgrechian am gost isel! Gwasanaeth undydd! Gwarant arian yn ôl! Nid yw'n anodd cyffroi am ddatganiadau fel hyn wrth wynebu gwaith deintyddol drud, ond rydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei ddweud: Ydw i Nid yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg.

Sydd ddim i ddweud y dylech chi ddiystyru unrhyw un o'r hysbysebion hyn rydych chi'n eu gweld ar unwaith. Fel y dywedais o'r blaen, mae'n rhaid i chi wneud eich ymchwil.

Beth i'w ofyn i'ch deintydd cyn eich mewnblaniad

 1. Beth sydd wedi'i gynnwys yn y gost a ddyfynnir?
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael pris am y weithdrefn gyfan y mae'n rhaid iddi gynnwys y mewnblaniad, ategwaith a'r goron. Gofynnwch am gost echdynnu esgyrn a impiad os oes angen a hefyd a godir tâl arnoch am ddant dros dro.
 2. Pam fod angen dant dros dro arnaf?
  Oherwydd bod yr asgwrn yn cymryd amser i wella ar ôl mewnosod y mewnblaniad, ni fyddwch yn gadael y swyddfa â dant parhaol. Fodd bynnag, os yw'ch mewnblaniad mewn rhan anamlwg o'ch ceg, neu os nad oes ots gennych ddangos dant ar goll, ni fydd angen dyfais dros dro arnoch.
 3. Beth yw'r opsiynau ar gyfer dant dros dro?
  • Flipper Deintyddol - dannedd gosod rhannol yw hwn yn y bôn. Mae wedi'i wneud o blastig ac mae'n hawdd ei symud.
  • Essix Clir - Mae'r daliwr hwn yn ffitio'n dynn dros fwa cyfan eich dannedd a bydd yn cynnwys dant i orchuddio'ch bwlch. Mae bron yn anweledig a hefyd yn symudadwy.
  • Gwên Snap: Mae'r daliwr hwn wedi'i wneud o resin asetyl crisialog. Mae'n set gyflawn o ddannedd, mae'n fwy gwydn na'r Essix, a gellir ei argymell ar gyfer rhywun sydd â mewnblaniadau lluosog. Mae hefyd yn ddrytach.
  • Coron dros dro

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael amcangyfrif ysgrifenedig cyn i chi ymrwymo i gael eich gweithdrefn!

Y gwir yw nad yw mewnblaniad deintyddol yn weithdrefn rad. Wrth i chi archwilio'ch opsiynau, efallai mai'r peth pwysicaf yw dod o hyd i ddeintydd dibynadwy sy'n barod i gael deialog agored gyda chi. Gofynnwch lawer o gwestiynau i sicrhau eich bod chi'n gyffyrddus â'r hyn rydych chi'n ymrwymo iddo!

Peidiwch â phoeni - bydd yr yswiriant deintyddol cywir wedi cynnwys chi!

Os ydych chi'n teimlo dan straen ac yn bryderus wrth feddwl am werthu miloedd o ddoleri ar gyfer eich mewnblaniad deintyddol, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yr yswiriant cywir yn eich cefnogi fel na fydd yn rhaid i chi dorri'r banc.

Yn gryno: Gall mewnblaniadau deintyddol fod yn ddrud, yn dibynnu ar yr hyn y mae'n rhaid i chi fod wedi'i wneud a'r deintydd rydych chi'n ei ddewis. Ond mae cymaint o fuddion gwych yn dod gyda mewnblaniadau deintyddol. Maent nid yn unig yn ddymunol yn esthetig; Maent hefyd yn teimlo fel eich dannedd go iawn, a gallwch eu brwsio a'u fflosio yn union fel dannedd go iawn.

Felly, nid yw'n syndod bod cymaint o bobl yn dewis derbyn mewnblaniadau deintyddol bob tro y mae angen iddynt amnewid un neu fwy o ddannedd. Mae'n fuddsoddiad craff yn eich iechyd y geg na fyddwch yn difaru.

Ffynonellau:

Cynnwys