Faint mae'n ei gostio i baentio car?Cuanto Cuesta Pintar Un Carro

Faint mae'n ei gostio i baentio car? . Faint mae'n ei gostio i ail-baentio car? Mae'r prisiau'n amrywio o $ 299 i $ 3,000 ar gyfer paent proffesiynol a gorffeniad ansawdd, gan gynnwys paent llawn a sglein. Os ydych chi'n chwilio am bethau ychwanegol platinwm, fel gorffeniad sglein neu gôt sylfaen glir, mae'r prisiau hyn yn dechrau ar $ 1,200.

Gwasanaeth paentio proffesiynol

Os dewiswch wasanaeth proffesiynol i ail-baentio'ch car, byddant fel arfer yn rhannu eu prisiau a'u safon yn dair lefel: sylfaenol, safonol a phlatinwm.

Mae'r sylfaenol fel arfer yn costio rhwng $ 300-900 ac mae'n swydd baent rhad sy'n canolbwyntio ar ail-baentio unrhyw fannau gweladwy. Am y pris hwn, nid yw'r gwasanaeth yn cynnwys paentio ardaloedd nad ydynt yn weladwy, megis o dan y cwfl neu rhwng y teiars. Mae hon yn swydd un cam ac fel rheol mae ganddi warant gyfyngedig gan fod y gost yn eithaf isel.

Mae'r safon yn costio rhwng $ 1,000 a $ 3,500 ac mae'n cynnwys sandio corff y car a chael gwared ar unrhyw rwd gweladwy cyn dechrau ar y swydd baent. O ganlyniad, bydd gorffeniad mwy deniadol i'ch car a bydd yn llai tebygol o rydu. Gall rhai perchnogion cerbydau ddisgwyl talu'r pris hwn os oes gorffeniad sgleiniog ar eu car neu os oes angen cynllun lliw unigryw arno.

Yn gyffredinol, mae platinwm yn costio $ 2,000 a gall fynd mor uchel â $ 15,000 mewn rhai achosion. Mae'r cynnydd sylweddol hwn mewn prisiau yn nodweddiadol oherwydd faint o lafur sydd dan sylw gan y bydd y prosiect yn costio wythnosau os nad misoedd, o'i gymharu â gwasanaeth sylfaenol, sy'n cymryd diwrnod neu ddau. Bydd angen y lefel uchel hon o wasanaeth arnoch os oes gan eich cerbyd sglodion a chrafiadau y mae'n rhaid eu tywodio a'u selio cyn cael eu paentio. Mewn rhai achosion, bydd mecanig yn tynnu rhwd a thollau cyn rhoi cotiau lluosog o baent ar y corff i gael gorffeniad llwyr.

Paentiwch eich cerbyd eich hun

Os yw'r prisiau hyn yn eich annog i beidio â defnyddio gwasanaeth proffesiynol, gallwch chi bob amser geisio paratoi a phaentio'ch cerbyd eich hun. Y rhan fwyaf o'r amser, bydd y broses gyfan yn costio llai na $ 200, yn dibynnu ar faint o rwd a chrafiadau y mae'n rhaid i chi eu tynnu yn gyntaf.

Paratowch y car

Parciwch eich car mewn ardal nad yw yng ngolau'r haul yn uniongyrchol. Bydd angen ardal fawr arnoch hefyd i baentio, fel y gallwch gyrraedd pob ongl. Dechreuwch trwy olchi'ch car yn drylwyr i gael gwared ar unrhyw faw a malurion rhydd. Defnyddiwch bibell i ddechrau yn hytrach na sgrwbio â sbwng i atal cerrig rhag mynd i mewn i gorff y cerbyd a lledaenu crafiadau.

Er mwyn atal paent rhag cyrraedd y lleoedd anghywir, tynnwch ddarnau trim, taillights a goleuadau pen o'ch car. Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau tynnu'r drychau ochr a'r bumper i atal paent rhag splattering i mewn i unrhyw graciau.

Rhaid i unrhyw ardal sydd i'w phaentio fod â thywod gwlyb. Bydd hyn yn tynnu baw a chrafiadau o gorff y car, gan helpu i greu wyneb llyfn i ddechrau. Defnyddiwch dechnegau tylino ysgafn a gwnewch yn siŵr bod y papur tywod wedi'i ddylunio i'w ddefnyddio'n wlyb. Rhowch sylw arbennig i ardaloedd lle mae paent wedi naddu neu lle gellir gweld gwaelod y corff. Mae chwistrell primer yn ddelfrydol i'w ddefnyddio ar sglodion oherwydd ei fod yn creu man llyfn i gymhwyso'r paent, er y bydd yn rhaid i chi aros iddo sychu cyn parhau.

Cyrraedd y paentiad

Nawr bod eich cerbyd yn barod, gallwch chi ddechrau paentio. Cymysgwch baent 50 y cant a gwirod mwynol 50 y cant i greu cysondeb mwy trwchus na dŵr sy'n atal defnynnau rhag lledaenu ar hyd a lled y car. Fodd bynnag, peidiwch â gwneud y gwead yn rhy drwchus neu bydd yn anodd ei wasgaru ar draws y gwaith corff a bydd yn cymryd amser hir i sychu.

Mae'n dechrau trwy baentio to'r car, ochr y teithiwr, ochr y gyrrwr, ochr teithiwr y cwfl, ochr gyrrwr y cwfl ac mae'n parhau mewn paneli bach trwy'r cerbyd. Nid oes rhaid i chi ddilyn yr union gamau hyn, ond mae'n well paratoi'r meysydd y byddwch chi'n gweithio arnyn nhw i gael cynllun.

Arllwyswch ychydig o'r paent i mewn i hambwrdd y bydd ei angen arnoch ar gyfer pob rhan. Nid ydych am roi gormod o baent ar yr hambwrdd os na ddefnyddiwch y cyfan ar unwaith, oherwydd mae siawns y bydd yn sychu. Y dechneg beintio orau yw defnyddio'r brwsh yn gywir i atal strôc brwsh rhag ymddangos ar gorff eich cerbyd. Rhowch lawer iawn o baent ar y darn i'w beintio a'i frwsio dros yr ardal, gan ei daenu ar draws y darn cyfan.

Yn y cyfamser, canolbwyntiwch ar bwysau'r brwsh i wneud y gwaith i chi a defnyddio'r un cyfeiriad ar gyfer pob strôc. Cyn symud ymlaen i ran nesaf corff eich cerbyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn taenu rhywfaint o'r paent newydd ar hyd yr ymyl i greu gorchudd llyfn a phontio.

Edrychwch eto ar yr adrannau rydych chi newydd eu paentio i weld a oes unrhyw gario drosodd paent amlwg. Os felly, tynnwch baent gormodol o'r brwsh a brwsiwch yr ardal, gan helpu i gymylu'r gweddillion paent.

Efallai y byddwch am roi cotiau lluosog ar eich car. Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu tua chwe awr i'r cotiau sychu cyn ailymgeisio. Os byddwch chi'n sylwi ar feysydd o ddiferu neu ysbeilio ar ôl i chi orffen paentio corff eich car, tynnwch y papur tywod a'i gymhwyso i'r ardaloedd i gael gwared ar unrhyw ddiffygion.

A yw'n anodd paentio car?

Os ydych chi'n ystyried paentio'ch car eich hun, efallai eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwn i'ch hun. Yr ateb byr yw na, oherwydd nid yw'r dechneg wirioneddol dan sylw mor egnïol. Fodd bynnag, mae'r broses yn gofyn am lawer o waith paratoi i dynnu cydrannau a pharatoi'r car, felly'r prif fater yw faint o amser ac ymdrech sydd dan sylw.

Ffactorau i'w hystyried wrth newid lliw eich car

Ydych chi'n meddwl newid lliw eich car? Mae'n strategaeth wych i wella'ch cerbyd yn rhad, er bod rhai ystyriaethau y bydd angen i chi eu cofio.

Gallai effeithio ar ailwerthu

Nid yw pawb yn cadw eu car am oes ac yn dewis ei werthu ac uwchraddio'r model. Ond ar ôl i chi benderfynu newid lliw corff eich car, gallai effeithio ar eich cost gyffredinol. Mae astudiaethau wedi canfod mai'r lliw car mwyaf dewisol yw du, ac yna arian ac yna llwyd. Os ydych chi'n ystyried glas neu wyrdd, fe allech chi fod yn gostwng gwerth eich car yn aruthrol yn y tymor hir.

Ni fydd newid y lliw yn datrys y problemau gwirioneddol

Mae rhai perchnogion ceir yn dewis ail-baentio eu car a newid y lliw i guddio problemau fel crafiadau a tholciau. Fodd bynnag, ni fydd ychwanegu cot newydd o baent yn datrys y problemau go iawn, ni fydd ond yn eu cuddio ac yn oedi'r amser i wneud yr ategolion hyn.

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n paratoi'ch car cyn newid y lliw, fel arall fe allech chi drychineb llwyr. Os nad ydych chi'n weithiwr proffesiynol, mae siawns dda y gallwch chi waethygu'r sefyllfa trwy dynnu sylw at broblemau a chreu arwynebau anwastad.

Amser ac ymdrech

Mae newid lliw eich car yn cymryd llawer o amser ac ymdrech. Os ydych chi'n newid y lliw yn sylweddol, ni allwch fforddio gadael clytiau, hyd yn oed mewn ardaloedd anamlwg. Er mwyn sicrhau gwaith trylwyr, bydd angen i chi dynnu holl gydrannau eich car, hyd yn oed weithiau'r tu mewn os yw'r panel drws yn cyd-fynd â chorff y car.

Pethau na ddylech fyth eu cael gyda char wedi'i baentio'n ffres

Gadewch i ni ddweud bod eich car wedi cael swydd paent. Dyma rai ffactorau pwysig i'w hystyried ar ôl paentio.

Ceisiwch osgoi ei olchi am ychydig

Rhaid i chi aros o leiaf 30 diwrnod ar ôl y gwaith paentio cyn paentio'ch gwaith. Gallai gwneud hynny ynghynt lanhau darnau o baent gan ei bod yn cymryd amser i wella'n iawn cyn profi sebon a dŵr.

Ar ôl yr egwyl amser hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio dŵr oer a lliain microfiber. Defnyddiwch drawiadau ysgafn, ysgafn i osgoi crafiadau, a sychwch â lliain microfiber bob amser er mwyn osgoi chwyrliadau paent ar eich gorffeniad.

Osgoi cwyr am ychydig

Dylech hefyd ymatal rhag defnyddio cwyr am 60 diwrnod ar ôl paentio. Efallai y cewch eich temtio i feddwl y bydd y cwyr yn amddiffyn y paent newydd, ond mae gwneud hynny yn gwneud y broses halltu yn anoddach ac yn creu rhwystr yn erbyn y nwyon y mae angen i'r paent eu rhyddhau.

Osgoi gyrru llawer

Gyda char wedi'i baentio'n ffres, efallai y cewch eich temtio i yrru'n amlach. Ond rydyn ni'n cynghori yn erbyn unedau diangen nes bod y paent wedi gwella'n llwyr. Mae gyrru llawer yn datgelu paent eich car i law a baw, a ffactorau amgylcheddol eraill.

Amddiffyn eich car

Fe ddylech chi geisio amddiffyn eich car beth bynnag, ond mae hyn yn arbennig o wir gyda swydd baent newydd. Gall glaw asid staenio cot glir heb ddiogelwch. Yn ogystal, gall newidiadau yn nhymheredd y tywydd effeithio ar iachâd a gadael paent yn edrych yn anwastad ac yn anneniadol. Mae baw adar a sudd coed yn ffactorau eraill a all effeithio ar eich paent. Y ffordd orau o osgoi hyn yw trwy gysgodi'ch cerbyd mewn garej i gael amddiffyniad ychwanegol.

Cynnwys