Sut i fainio'r abdomen a'r waistComo Adelgazar El Abdomen Y Cintura

Sut i fainio'r abdomen a'r waist . Y ddau fath o fraster bol. Mae gan bawb fraster bol, gan gynnwys y rhai sydd â bwrdd golchi fel y'i gelwir. Ni fyddech yn goroesi heb fraster ar eich stumog. Oeddech chi'n gwybod bod dau fath o fraster bol?

Braster yn y stumog (braster isgroenol): Mae'r braster hwn i'w gael rhwng y croen a'r cyhyrau. Gallwch chi gydio ynddo ac mae'n teimlo'n llyfn.

Braster yn eich abdomen (braster organ): Mae'r braster hwn i'w gael o amgylch organau pwysig fel eich calon, yr ysgyfaint, eich stumog a'r afu. Gelwir braster organ hefyd yn fraster visceral.

Mae angen braster organ ar eich corff i amsugno siociau allanol a chynhyrchu hormonau. Ond mae gormod o fraster organ yn afiach ac yn gwthio'ch bol allan. Bydd hyn yn gwneud i'ch bol edrych yn dewach.

Os oes gennych ormod o fraster bol, rydych mewn perygl o brofi ei effeithiau peryglus. Meddyliwch am bwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, clefyd cardiofasgwlaidd a chanser. Mae pobl heb lawer o fraster â gormod o fraster organig hefyd mewn mwy o berygl ar gyfer y clefydau hyn. Crynodeb : Mae gormod o fraster organ a braster isgroenol yn gwneud i'ch bol edrych yn dew.

Achos bol mawr

Achos bol mawr

Cyn gynted ag y byddwch chi'n bwyta mwy o galorïau nag yr ydych chi'n ei fwyta, byddwch chi'n dechrau storio braster. Mae lle rydych chi'n storio hyn yn cael ei bennu'n rhannol gan eich genynnau. Ond nid 100%. Mae gennych reolaeth dros p'un a ydych chi'n ennill (neu'n colli) braster bol.

Mewn gwirionedd mae'n syml iawn: mae gormod o galorïau a straen yn achosi i'ch corff gynhyrchu braster bol ychwanegol.

Achos 1: gormod o galorïau

Os ydych chi eisiau colli pwysau ar eich stumog, mae'n bwysig eich bod chi'n bwyta mwy o galorïau nag yr ydych chi'n eu cymryd i mewn. Mae hyn yn berthnasol i golli pwysau yn gyffredinol, gan gynnwys colli pwysau ar y stumog. Trwy fwyta llai o galorïau nag sydd eu hangen ar eich corff, rydych chi'n defnyddio'ch storfeydd braster (bol), gan sicrhau eich bod chi'n colli pwysau.

Gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd:

 • Yn bwyta llai o galorïau (gyda maeth)
 • Yn bwyta mwy o galorïau (gydag ymarfer corff)

Mae colli braster bol yn ymwneud â bwyta'n wahanol, nid llai. Trwy fwyta llai o garbohydradau a mwy o frasterau, proteinau a llysiau iach, rydych chi'n fwy dychanol ac yn actifadu llosgi braster (sy'n rhoi stumog fwy gwastad i chi).

Hynny na mae'n golygu bod yn rhaid i chi fynd eisiau bwyd. Gyda'r fwydlen wythnosol braster gwrth-bol yn yr erthygl hon, gallwch chi golli braster bol yn gyflym heb deimlo'n llwglyd.

Deiet isel-carbohydrad yn fwyaf effeithiol yn erbyn braster yr abdomen

Mae nifer o astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod diet isel mewn carbohydrad yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o golli pwysau.

Mewn gwirionedd, ar ddeiet isel-carbohydrad chi yn llosgi mwy o fraster bol na gyda diet arferol (tystiolaeth: astudiaeth 1 , astudiaeth 2 , astudiaeth 3 ). Yn ddiweddarach yn yr erthygl hon, gallwch ddarllen sut i fwyta carb isel i losgi braster bol.

Achos 2: Straen!

Pan fyddwch chi'n profi straen, bydd eich corff yn cynhyrchu llawer iawn o'r hormon cortisol. Nid yw'n syndod bod cortisol hefyd yn cael ei alw hormon straen . Efallai y bydd gennych lefel cortisol uwch hefyd oherwydd rhy ychydig o gwsg neu ddeiet afiach.

Mae cortisol yn sicrhau eich bod chi'n storio braster yn eich stumog ( ffynhonnell ). Mae ymchwil wedi dangos bod cysylltiad cryf rhwng straen a braster bol ymysg menywod. Mae menywod sydd â llawer o fraster bol hefyd yn dweud eu bod yn profi llawer o straen yn eu bywydau ( ffynhonnell ).

Ymchwilwyr o Prifysgol Iâl maent wedi darganfod rhywbeth diddorol. Fe wnaethant ddarganfod bod cortisol yn eich gwneud chi'n dew mewn dwy ffordd.

 • Mae lefelau cortisol uchel yn achosi i'ch corff storio gormod o galorïau fel braster yn eich stumog.
 • Mae cortisol yn cynyddu eich chwant bwyd, gan wneud i chi deimlo'n fwy cynhyrfus ac yn aml yn fwy blasus.

Mae hyn yn creu cylch dieflig lle rydych chi'n dal i fwyta a storio braster yn eich stumog. Dyma adwaith cadwyn cortisol:

 1. Oherwydd straen (ac felly llawer o cortisol yn eich corff) rydych chi'n dal i chwennych rhywbeth tra mewn gwirionedd rydych chi eisoes yn llawn.
 2. Rydych chi'n bwyta mwy o galorïau nag sydd eu hangen ar eich corff.
 3. Mae calorïau gormodol yn cael eu storio fel braster.
 4. Mae'r cortisol yn eich corff yn anfon y braster ychwanegol hwn i'ch stumog yn bennaf.
 5. Mae'r braster yn eich stumog yn cronni ac ni fyddwch yn colli pwysau (oherwydd eich bod yn llwglyd yn gyson ac yn dal i fwyta).

Fel y gallwch ddarllen, mae cortisol yn ei gwneud hi'n anodd iawn colli braster bol. Ond mae gan lefel cortisol rhy uchel lawer mwy o sgîl-effeithiau annymunol sy'n ei gwneud hi'n anodd colli pwysau. Enghreifftiau o hyn yw colli màs cyhyrau a datblygu problemau thyroid. Rhesymau digon i ostwng cortisol yr hormon.

Gall lefel uchel o cortisol arwain at fwy o fraster bol a mwy o archwaeth.

Yr ateb: actifadu llosgi braster bol

Fel y gallwch ddarllen, nid mater o orfwyta yn unig yw creu braster bol. Felly, nid mater o fwyta llai yn unig yw colli braster bol. Mae angen i chi hefyd leihau cortisol yr hormon. Os yw'ch cortisol yn parhau i fod yn isel, gall eich corff agor y 'drysau' i'r celloedd braster yn eich abdomen a llosgi'r braster yno.

Yn rhan nesaf yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu sut colli braster bol ymlaen tri cham hawdd . Gellir dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau isod (gan gynnwys y fwydlen wythnosol, y rhestr siopa, ac awgrymiadau i ostwng eich cortisol).

Gadewch inni ddechrau!

Sut i ostwng eich bol: y cynllun 3 cham

Sut i ostwng y bol

Cynllun 3 cham yw hwn lle rydych chi'n actifadu llosgi braster yn eich stumog. Dyma'r cynllun:

 • Cam 1: osgoi maeth gwael
 • Cam 2: bwyta'r bwydydd iawn
 • Cam 3: Lleihau Cortisol

Dim ond un ffordd sydd i gael gwared â braster: trwy ei losgi. Dyna pam rydych chi'n dysgu yng nghamau 1 a 2 pa fwydydd y gallwch chi eu hosgoi orau a pha fwydydd i'w bwyta, fel eich bod chi'n llosgi mwy o galorïau nag yr ydych chi'n eu bwyta. Gyda'r cynllun hwn byddwch chi'n llosgi braster mewn ffordd iach ac ni fyddwch eisiau bwyd.

Y trydydd cam yw gostwng y lefelau cortisol yn eich gwaed, fel eich bod yn llosgi braster bol yn bennaf. Dechreuwn gyda cham 1!

Cam 1 Colli Bol Bol: osgoi maeth gwael

osgoi maeth gwael

Mae p'un a ydych chi'n colli neu'n magu pwysau yn cael ei bennu 80% yn ôl maeth a dim ond 20% yn ôl chwaraeon ac ymarfer corff. I golli braster bol, y peth pwysicaf yw bwyta'r bwyd iawn. Caniateir ymarfer corff a chwaraeon, ond nid oes eu hangen.

Y cam pwysicaf y gallwch ei gymryd i gyflymu eich llosgi braster yw bwyta carb-isel.

Fel rydych chi wedi darllen o'r blaen, mae diet isel mewn carbohydrad yn effeithiol iawn yn erbyn braster yr abdomen ( ffynhonnell ).

Y llinell waelod yw fy mod i'n rhoi'r gorau i fwyta carbohydradau syml . Carbohydradau syml yw'r carbohydradau drwg. Maen nhw'n achosi i'ch lefel siwgr yn y gwaed godi'n gyflym iawn. Mae hyn hefyd yn cynyddu eich inswlin. Inswlin yw'r hormon sy'n ysgogi celloedd i storio braster a rhoi'r gorau i losgi braster. Ac nid ydych chi eisiau hynny!

Isod fe welwch y cynhyrchion lle byddwch chi'n dod o hyd i'r carbohydradau symlaf. Osgoi nhw os ydych chi am osgoi cronni braster yn yr abdomen:

 • Siwgr
 • Diod meddal
 • Candy a siocled
 • Craciwr
 • Siop gacennau
 • Sglodion
 • Rhew
 • Diod iogwrt ffrwythau ac iogwrt
 • bara gwyn
 • Past gwyn
 • reis gwyn
 • lapio i fyny
 • Muesli a cruesli
 • Bara sinsir

Gallwch chi fwyta carbs o hyd, ond dim ond y math cywir: carbs cymhleth. Mae'r rhain yn caniatáu i siwgr yn y gwaed godi'n llai cyflym ac atal braster yr abdomen rhag datblygu ( ffynhonnell ).

Yn y rhestr siopa y gallwch ei lawrlwytho yma fe welwch restr helaeth o gynhyrchion y gallwch eu bwyta'n ddiogel ac sy'n atal cynhyrchu braster yn yr abdomen. Crynodeb : Mae llosgi braster bol yn cael ei wneud trwy ddileu'r holl garbohydradau syml (siwgr, crwst, bara gwyn, reis gwyn, ac ati) o'ch diet. Caniateir carbohydradau cymhleth.

Cam 2 Colli Bol Pwysau: Bwyta'r Bwyd Iawn

Cam 2 Colli Bol Pwysau: Bwyta

Trwy fwyta llai o garbohydradau, rydych chi'n sicrhau bod yn rhaid i'ch corff losgi braster am egni. Dyma sut rydych chi'n dechrau llosgi braster bol. Isod gallwch ddarllen yr hyn y dylech ei fwyta i ysgogi llosgi braster.

Bwydydd sy'n llosgi braster bol

Rydych chi'n llosgi braster bol trwy fwyta llysiau, braster a phrotein. Trwy fwyta'r bwyd hwn, rydych chi'n llosgi braster bol uchel ac isel yn gyflymach.

Mae'r rhestr fwyd ddefnyddiol (sydd i'w gweld isod) yn dangos pa fwydydd sy'n eich helpu chi i losgi braster bol. Bydd y cynhyrchion ar y rhestr hon yn eich helpu i golli pwysau ar eich stumog mewn dwy ffordd:

 1. Maen nhw'n eich atal chi rhag cronni braster yn y stumog.
 2. Maen nhw'n sicrhau bod eich llosgi braster 'ymlaen'

Rhestr o fwydydd braster gwrth-abdomen

Llysiau:

 • Sbigoglys
 • Letys
 • Endibia
 • Tomatos
 • Ciwcymbr
 • Radis
 • Pupur cloch
 • Zucchini
 • Blodfresych
 • Brocoli
 • Bresych
 • Ffa gwyrdd
 • Ysgewyll Brwsel
 • Pwmpen
 • Bok choy
 • Moron

Protein:

 • Wyau
 • Caws bwthyn
 • iogwrt greek
 • caws bwthyn
 • Eog
 • penwaig
 • Penfras
 • Chickadee
 • Sardinau
 • Cregyn Gleision
 • Prawns
 • Cig heb lawer o fraster
 • Cyw Iâr
 • Codlysiau: corbys, ffa du, ffa Ffrengig, ffa Ffrengig, ffa llydan, gwygbys
 • Tempeh

Brasterau:

 • Cnau Ffrengig
 • Hadau
 • Nygets
 • Afocado
 • Olew olewydd gwyryfon ychwanegol
 • Olew cnau coco gwyryf ychwanegol

Carbohydradau cymhleth (yn gymedrol *):

 • Ffrwythau (un i ddau dogn y dydd)
 • Blawd ceirch
 • Quinoa
 • Alforfón
 • Tatws
 • Reis heb ei addurno

* Mae'r carbohydradau hyn yn iach ac yn cadw'ch siwgr gwaed yn isel, ond ni allwch fwyta'n ddiderfyn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwyta cyfran fach o'r cynhyrchion hyn. Bwyta dogn maint eich dwrn Ymhob pryd.

Ychwanegol: rhestr siopa gyda mwy na 120 o gynhyrchion i losgi braster yn yr abdomen

Rwyf wedi datblygu rhestr siopa helaeth y gallwch ei lawrlwytho am ddim. Dechrau da yw hanner y swydd!

Gellir lawrlwytho'r rhestr siopa braster gwrth-abdomen yma yn pdf. Crynodeb : Collir braster abdomenol trwy fwyta mwy o lysiau, protein a braster. Mae hyn yn cadw siwgr gwaed yn isel ac yn llosgi braster bol.

Cam 3 Colli Bol Pwysau: Cortisol Is

Cam 3 Colli Bol Pwysau: Cortisol Is

Gelwir cortisol hormon straen , ond gallai hefyd gael ei alw'n hormon braster yr abdomen. Gostyngwch eich cortisol a thrwy hynny actifadu llosgi braster yn eich stumog.

I losgi braster bol, dilynwch gynifer o'r awgrymiadau canlynol â phosibl. Mae'r awgrymiadau hyn yn agor y 'gatiau' ar gyfer celloedd braster yn ardal y stumog, gan ganiatáu i fraster gael ei ryddhau a'i losgi.

Awgrym 1: lleihau straen yn eich bywyd

Cymerwch amser i ymlacio. Pan fyddwch chi'n ymlacio, mae'r straen ar eich corff yn gostwng, fel y mae eich cortisol. Mae hyn hefyd yn lleihau eich chwant bwyd a gall losgi braster bol ( ffynhonnell ).

Awgrym 2: Cysgu 8 awr y dydd

Mae diffyg cwsg yn cynyddu eich lefel cortisol. Felly, cysgu 8 awr y dydd i losgi braster bol yn gyflymach.

Awgrym 3: bwyta yn ôl y rhestr siopa

Mae hynny'n golygu: carb isel ac iach. Dadlwythwch yma'r rhestr gyflawn o bryniannau yn erbyn braster yr abdomen. Mae'n rhad ac am ddim i ddarllenwyr yr erthygl hon.

Awgrym 4: osgoi alcohol

Mae pobl sy'n yfed alcohol mewn mwy o berygl o gael llawer o fraster bol ( ffynhonnell ). Yn ddelfrydol, peidiwch ag yfed alcohol. Os ydych chi am yfed gwydraid, yfwch ddau ddogn bach ar y mwyaf ac yfwch ddigon o ddŵr.

Pam nad yw Ymarferion Abs yn Gweithio

Y myth mwyaf am golli pwysau yn yr abdomen yw bod ymarferion yr abdomen yn llosgi braster yn yr abdomen. Y Gwir : yr nid yw ymarferion abs yn gweithio. Ni allwch losgi braster yn lleol. Rydych chi'n llosgi braster o bob rhan o'ch corff.

Gallwch chi feddwl am eich cyhyrau a'ch meinwe braster fel dau berson nad ydyn nhw'n siarad iaith ei gilydd. Beth bynnag mae'r cyhyrau'n ei wneud, mae'r braster o'u cwmpas yn anymatebol. Mae braster yn 'siarad' â hormonau yn unig ac rydych chi'n eu rheoli â'ch diet.

Gan nad oes gan eich cyhyrau unrhyw beth i'w ddweud am ble rydych chi'n llosgi braster, ni fydd ymarferion abdomen yn eich helpu i losgi braster bol.

Ydy cyhyrau'r abdomen yn dew?

Mae ymarferion Ab yn cryfhau'ch abs ac yn gwella'ch ystum. Fodd bynnag, gall gwneud ymarferion gormodol yn yr abdomen rwystro'ch nod o gael abdomen fflat. Pan fyddwch chi'n hyfforddi'ch cyhyrau, maen nhw'n cryfhau ac yn fwy. Ac yna mae ardal eich abdomen yn ehangu.

Gwnewch ymarferion abdomenol i dynhau rhanbarth eich abdomen, ond peidiwch â'u defnyddio fel ymarfer llosgi braster. Os ydych chi'n mynd i wneud ymarferion abdomenol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hyfforddi pob grŵp cyhyrau arall gyda'r un dwyster.

Chwaraeon sy'n helpu i losgi braster yn yr abdomen

Ymarferion i ostwng y bol. Os ydych chi'n bwyta carb iach ac isel, does dim rhaid i chi wneud ymarfer corff i golli pwysau ar eich stumog. Trwy fwyta'r bwydydd cywir a chyfyngu ar straen, rydych chi'n gwneud mwy na digon i losgi braster bol.

Ydych chi'n hoffi chwaraeon neu a ydych chi eisiau colli pwysau ar eich stumog yn unig? Felly mae gennym ni domen y gallwch chi roi hwb iddi losgi braster yn eich stumog!

Y gamp rydych chi'n llosgi braster bol gyda hi

Ffordd effeithiol newydd o losgi braster yn gyflym yw HIIT, neu hyfforddiant egwyl dwyster uchel . Gellir cyfieithu’r gair hwn yn Saesneg fel Hyfforddiant Cyfnod Dwysedd Uchel. Mae hynny'n golygu: chwaraeon ffrwydrol am gyfnod byr, ar gyfnodau. Realiti: Gydag 20 munud o ymarfer corff dwys rydych chi'n colli mwy o fraster yn yr abdomen na phe byddech chi'n sefyll ar y felin draed am amser hir!

Ymchwil wyddonol ( ffynhonnell ) wedi dangos bod HIIT yn effeithiol iawn wrth losgi braster bol. Astudiaeth arall ( ffynhonnell ) hefyd yn dangos, trwy wneud HIIT dair gwaith yr wythnos, yn lle cardio arferol ( fel y felin draed neu'r hyfforddwr eliptig), rydych chi:

 1. Llosgi llawer mwy o fraster
 2. Colli llawer mwy o fraster bol

Sut brofiad yw? Gyda HIIT, rydych chi'n defnyddio mwy o ffibrau cyhyrau, yn cynhyrchu mwy o hormonau sy'n llosgi braster (testosteron a hormon twf), ac mae eich llosgi braster yn parhau am gyfnod hirach o amser. Hyd yn oed ymhell ar ôl eich ymarfer corff, rydych chi'n parhau i losgi calorïau ychwanegol oherwydd bod eich metaboledd wedi cynyddu.

Amserlen ymarfer HIIT

 • Cynhesu: loncian neu neidio rhaff am 3 munud
 • Hyfforddiant (ailadroddwch 4 i 8 gwaith):
  - Sbrint / lifft pen-glin 20 eiliad (ar feic) / rhaff naid *
  - 40 eiliad o orffwys
 • Oeri: loncian am 2 funud

* Nid yw rhedeg neu neidio rhaff yn teimlo'n dda i'ch corff? Yna dewis rhedeg am 20 eiliad ac yna gorffwys am 40 eiliad bob tro.

Y perygl o ymarfer gormod

Nid yw pob camp yn dda ar gyfer llosgi braster bol. Os ydych chi'n ymarfer gormod, yn rhy aml ac yn rhy galed, bydd eich corff yn ymateb trwy gynhyrchu cortisol ychwanegol. Ac rydych chi newydd ddysgu beth sy'n achosi hyn: mae eich corff yn mynd i'r modd storio braster yn lle'r modd llosgi braster. A bydd y braster hwn yn cael ei ddyddodi yn bennaf ar eich stumog. Crynodeb : Nid oes raid i chi hyfforddi'ch abs i losgi braster bol. Nid yw ymarfer corff yn orfodol, ond os ydych chi eisiau, dewiswch Hyfforddiant Cyfnod Dwysedd Uchel (HIIT). Mae hyn yn rhoi hwb i chi losgi braster bol.

Bwydlen wythnosol braster gwrth-abdomen

Deiet i golli pwysau pwysau. Er mwyn eich helpu i ddechrau llosgi braster (bol), rydw i wedi llunio bwydlen wythnosol i chi isod. Mae'r fwydlen wythnosol hon yn seiliedig ar y cynhyrchion ar y rhestr siopa am ddim. Am bob diwrnod o'r wythnos fe welwch blât ar gyfer brecwast, cinio a swper lle gallwch chi golli braster yr abdomen yn effeithiol.

Brecwast: Uwd blawd ceirch gyda sinamon, mêl a 2 lwy fwrdd o gaws bwthyn fel topin
Brecwast: Rholiau ham a letys gydag iogwrt Groegaidd
Brecwast: Smwddi sbigoglys, mango a chaws bwthyn
Brecwast: Omelette gyda thomatos ceirios a chyw iâr wedi'i fygu
Brecwast: Cacennau reis gydag afocado ac wy
Brecwast: Caws bwthyn gyda llin, blawd ceirch a rhesins brecwast: wyau wedi'u sgramblo gyda sbigoglys a thomato

Cinio: Salad llysiau amrwd o domatos, pupur cloch, ciwcymbr, moron, betys, cnau Ffrengig, olew olewydd, pupur a halen môr
Cinio: Salad gwyrdd gyda phupur cloch, mefus, caws feta a finegr balsamig
Cinio: Cacennau reis gyda hummus a chaws bwthyn
Cinio: Salad ffacil, ffiled brithyll wedi'i fygu, letys, tomato ac olewydd.
Cinio: Tatws melys gyda saws caws bwthyn a salad gwyrdd. Cinio: cawl tomato gyda ffa. Cinio: Banana, betys, cêl, llaeth cnau coco heb ei felysu a smwddi hadau chia.

Pris: Sbageti Zucchini gyda saws afocado, cnau pinwydd a sbigoglys ffres
Pris: Cawl pwmpen gyda chyw iâr wedi'i fygu
Pris: Eog wedi'i grilio gyda llysiau wedi'u stemio
Pris: Llysiau wedi'u gwarantu a stribedi cig llo
Pris: Ffiled Twrci gyda reis a llysiau brown
Pris: Stiw tatws melys amrwd ac escarole gyda chig moch
Pris: Dysgl popty sbeislyd o gluniau cyw iâr, pupur, nionyn, tomato ac eggplant

Sut i leihau'r waist a beth sy'n dda i ostwng y stumog

Mae gan lawer o bobl dros bwysau lawer o fraster o amgylch y stumog. Byddent yn hoffi gwasg fain. Pe byddent yn cyflawni hynny, byddent eisoes yn fodlon iawn. Ond sut allwch chi wneud hynny nawr? Mae adroddiadau ar hyn yn gwrthdaro. Ydych chi neu ddim yn gwneud ymarferion abdomenol fel eistedd-ups ac eistedd-ups? Neu hyfforddi llawer ac yn galed iawn? Yn yr erthygl hon, codir rhai o'r gorchuddion sy'n amgylchynu'r dirgelwch hwn.

Nid oes angen peiriannau abdomen, eistedd-ups a crensenni.
Gwybodaeth am golli braster abdomen mae'n anghyson fel rheol. Mae llawer o bobl yn hyfforddi eu abs yn galed iawn, gan gredu y gallant golli braster bol ag ef. Fodd bynnag, maent yn aml yn cyflawni ychydig neu ddim canlyniadau. A allai fod ffyrdd gwell o gyflawni gwasg fain a stumog wastad?

Deiet maethlon

Os ydych chi eisiau gwasg fain a stumog wastad, y peth cyntaf sy'n angenrheidiol yw bwyta diet da ac iach. Mae angen maetholion ar eich corff, yn enwedig os ydych chi'n ymarfer yn ddwys. Heb faetholion, ni all eich metaboledd weithredu a dim ond pwysau y byddwch chi'n ei ennill. Mae llawer o bobl yn dal i feddwl, os ydych chi eisiau colli pwysau, y dylech chi fwyta cyn lleied â phosib. Disodlwyd y syniad hwn gan ymchwil wyddonol. Mae hyn yn dangos bod dilyn diet iach, cytbwys gyda digon o faetholion yn rhagofyniad ar gyfer colli pwysau.

Sicrhewch fod eich metaboledd yn mynd

Y gyfrinach i ganol fain yw neidio-cychwyn eich metaboledd. Pan fydd eich metaboledd yn rhedeg yn esmwyth, bydd eich corff yn dechrau llosgi celloedd braster, gan gynnwys celloedd braster yn ardal y waist ac yn yr abdomen. Mae hynny'n digwydd yn awtomatig. Dyna pam ei bod yn bwysig rhoi eich metaboledd i weithio. Dyma sut y gallwch chi wneud hyn.

Bwyta ac ymarfer corff

Trwy fwyta'n iach ac yn rheolaidd, mae eich metaboledd yn cychwyn. Trwy fwyta prydau bach (micro) yn aml, mae eich metaboledd yn cyflymu hyd yn oed yn fwy. Mae bwyta bwydydd sy'n llawn ffibr yn cadw'ch metaboledd i fynd. Trwy beidio â hepgor brecwast, bydd eich metaboledd yn cychwyn yn y bore. Trwy ymarfer cyn brecwast, bydd eich metaboledd yn cychwyn yn gynnar iawn yn y bore. Mae yfed llawer o ddŵr yn cadw'ch metaboledd i fynd. Mae hyfforddiant rheolaidd yn cadw'ch metaboledd i fynd. Mae hyfforddiant cryfder yn cadw'ch metaboledd i fynd, hyd yn oed pan fyddwch chi'n gorffwys neu'n cysgu.

Yfed llawer

Ni ellir gorbwysleisio'r angen i yfed llawer. Yfed hylifau sydd ag ychydig neu ddim calorïau. Dŵr a the gwyrdd yw'r rhain yn bennaf. Mae'r ddau hylif yn ysgogi treuliad a metaboledd. Mae te gwyrdd yn gymorth colli pwysau da iawn a hefyd yn gwrthocsidydd cryf. Mae sudd ffrwythau ffres, wedi'u gwasgu, hefyd yn dda i'w yfed. Maent yn gyfoethog o ffibr, fitaminau a gwrthocsidyddion. Mae yfed llawer yn helpu metaboledd, na all weithredu heb ddigon o hylifau. Mae hefyd yn helpu i gael gwared â gwastraff a thocsinau o'r corff. Os ydych chi'n hyfforddi llawer, mae angen mwy o hylifau nag arfer arnoch chi a dylech chi yfed llawer yn bendant.

Calorïau wedi'u llyncu - calorïau wedi'u llosgi = colled neu

ennill pwysau Mae colli pwysau yn swm union iawn, neu'n hytrach ei dynnu, o nifer y calorïau sy'n cael eu llyncu heb nifer y calorïau sy'n cael eu llosgi. Y lleiaf o galorïau rydych chi'n eu bwyta (gan roi sylw i werth calorig yr hyn rydych chi'n ei fwyta) a pho fwyaf o galorïau rydych chi'n eu llosgi (gan ymarfer yn y ffordd iawn), y mwyaf o bwysau y byddwch chi'n ei golli. Mae calorïau sy'n mynd i mewn i'ch corff trwy'ch ceg na ellir eu llosgi (oherwydd eich bod chi'n eistedd yn ddiog yn eich cadair, er enghraifft) yn cael eu storio gan eich corff fel braster. Hynny yw, os ydych chi'n bwyta mwy o galorïau nag yr ydych chi'n eu llosgi, byddwch chi'n magu pwysau.

Cyfuniad o bopeth

Mae colli pwysau bob amser yn gyfuniad o'r ffactorau uchod. Os ydych chi wedi dechrau'ch metaboledd trwy ymarfer corff a bwyta'n iach, bydd eich corff yn dechrau llosgi gormod o fraster, gan gynnwys braster bol. Ni allwch hepgor unrhyw un o'r eitemau a grybwyllir, oherwydd yna ni fyddwch yn cael canlyniadau. Dim ond y cyfuniad sy'n gweithio. Ar ôl i chi droi ar y 'peiriant', gallwch chi ddechrau gwneud sesiynau eistedd ychwanegol ac ymarferion penodol eraill. Y ffordd honno, mae cyhyrau hardd y stumog a'r waist yn tyfu, a lle mae cyhyrau, nid oes unrhyw fraster.

Cynnwys