Beth Yw Jailbreak Ar iPhone Ac A Ddylwn I Berfformio Un? Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

What Is Jailbreak An Iphone

Rydych chi'n ystyried torri'ch iPhone yn y carchar ac rydych chi eisiau dysgu mwy. Gall torri iPhone yn ofalus fod yn beryglus ac fel arfer nid yw'r buddion yn gorbwyso'r canlyniadau posibl. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych beth mae'n ei olygu i berfformio jailbreak ar iPhone ac yn egluro pam mae'n debyg na ddylech ei wneud.

Beth Mae'n Ei Olygu I Jailbreak iPhone?

Yn syml, a jailbreak yw pan fydd rhywun yn addasu ei iPhone i gael gwared ar y cyfyngiadau sydd wedi'u hymgorffori yn iOS, y system weithredu sy'n rhedeg ar iPads, iPods, ac iPhones. Daw’r term “jailbreak” o’r syniad bod defnyddiwr yr iPhone yn torri allan o’r “carchar” o gyfyngiadau a orfodir arnynt gan Apple.cardiau credyd heb wiriad credyd

A ddylwn i Jailbreak Fy iPhone?

Yn y pen draw, ti rhaid i chi benderfynu a ddylech jailbreak eich iPhone ai peidio. Fodd bynnag, rwyf am i chi gael gwybod am y buddion a'r canlyniadau os penderfynwch fynd ymlaen ag ef. Os nad ydych chi'n arbenigwr, rwy'n argymell yn gryf eich bod chi peidiwch â jailbreak eich iPhone oherwydd gall y goblygiadau o wneud hynny fod yn gostus iawn.Manteision Jailbreaking iPhone

Fel y soniais yn gynharach, pan fyddwch chi'n perfformio jailbreak, ni fydd eich iPhone bellach yn rhwym i gyfyngiadau iOS. Byddwch yn gallu lawrlwytho llawer o apiau newydd o siop apiau arall o'r enw Cydia. Mae llawer o'r apiau y gallwch eu lawrlwytho o Cydia yn caniatáu ichi addasu'ch iPhone mewn ffyrdd sy'n bosibl yn unig ar iPhone jailbroken.Gall apiau Cydia newid eich eiconau, newid ffont eich iPhone, cloi eich apiau, a newid eich porwr gwe diofyn i Chrome neu Firefox. Er y gall yr apiau hyn fod yn cŵl ac yn gallu ychwanegu ychydig bach o ymarferoldeb i'ch iPhone, gallant hefyd fod iawn peryglus. Mae llawer o'r cyfyngiadau y mae Apple yn eu cynnwys yn iOS yno i'ch amddiffyn chi a'ch data rhag hacwyr - nid dim ond i gyfyngu ar yr hyn y gallwch ei wneud.

Yn eironig ddigon, mae Apple yn Talu Sylw i Gymuned Jailbreak

Bob tro mae Apple yn rhyddhau fersiwn newydd o iOS, mae'n ffenomen chwilfrydig: Mae nodweddion a oedd ar gael yn wreiddiol trwy jailbreaking iPhone bellach. wedi'i adeiladu i mewn i system weithredu'r iPhone. Mae Apple yn talu sylw i'r hyn y mae'r gymuned jailbreak yn ei wneud ac yn addasu nodweddion poblogaidd jailbroken yn fodelau iPhone newydd. Dyma rai enghreifftiau:

Yr iPhone Flashlight

Un enghraifft o Apple yn cymryd app Cydia poblogaidd a'i integreiddio i mewn i iPhone rheolaidd yw'r flashlight yn y Ganolfan Reoli. Arferai defnyddwyr iPhone fod angen ap flashlight er mwyn actifadu'r golau ar gefn eu iPhone, a oedd fel arfer â chod batri gwael, wedi'i ddraenio, ac yn llawn hysbysebion.Mewn ymateb, daeth y gymuned jailbreaking o hyd i ffordd i'w gwneud hi'n llawer haws troi'r golau ar gefn yr iPhone trwy ei integreiddio i mewn i gwymplen.

Gwelodd Apple boblogrwydd y flashlight hawdd ei gyrraedd, felly fe wnaethant ei ymgorffori yn y Ganolfan Reoli pan wnaethant ryddhau iOS 7.

Shifft nos

Enghraifft arall o Apple yn addasu ap Cydia poblogaidd yn nodwedd iPhone safonol oedd pan wnaethant gyflwyno Sifft Nos Apple gyda iOS 9.3. Mae Apple Night Shift yn defnyddio cloc eich iPhone i newid y lliwiau ar yr arddangosfa yn awtomatig i hidlo golau glas allan, y dangoswyd ei bod yn anoddach cwympo i gysgu yn y nos.

Cyn iOS 9.3, yr unig ffordd i addasu'r hidlydd lliw i gael gwared ar olau glas oedd trwy jailbreak eich iPhone a gosod app o'r enw Auxo .

Pro tip: Gallwch droi Night Shift ymlaen trwy fynd i Gosodiadau -> Arddangos a Disgleirdeb -> Shift Nos a thapio i newid wrth ymyl y naill neu'r llall Wedi'i drefnu neu Galluogi â llaw tan yfory.

Daw Jailbreaks yn Amherthnasol gydag Amser

Gyda phob diweddariad mawr o iOS, mae llai a llai o fuddion i berfformio jailbreak ar iPhone. Mae Apple mewn cysylltiad â'i sylfaen cwsmeriaid ac yn aml bydd yn cymryd y nodweddion mwyaf poblogaidd ymhlith y rhai sy'n torri'r carchar a'u hymgorffori yn yr iPhone mewn a yn ddiogel ffordd.

ni fydd ipad yn codi tâl

Anfanteision Jailbreaking iPhone

Yn gyntaf, dylech wybod pan fyddwch chi'n perfformio jailbreak ar iPhone, mae'r warant ar gyfer yr iPhone hwnnw yn annilys. Tech Apple ni fydd yn eich helpu i drwsio jailbreak sy'n mynd o'i le. I fod yn deg, fel rheol gall Adferiad DFU dynnu jailbreak o'ch iPhone, ond nid yw hynny'n atgyweiriad sicr bob amser.

Mae Olion Y Jailbreak yn Dal i Aros

Fe wnaeth cyn-dechnoleg Apple David Payette fy hysbysu bod gan Apple ffordd o wybod a yw iPhone erioed wedi cael ei garcharu, hyd yn oed ar ôl i chi wneud adferiad DFU. Gweithiais unwaith gyda menyw yr oedd ei hŵyr wedi torri ei iPhone 3GS. Er ei fod wedi adfer DFU ei ffôn yn ôl i'w gyflwr gwreiddiol, roedd diweddariad iOS yn bricsio pob model o'r ffôn hwnnw a oedd erioed wedi'i dorri i'r carchar. Fe wnes i adfer DFU ei iPhone eto yn y siop, ond ni fyddai’n gweithio.

(Mae “Bricking” yn derm jailbreaker am yr hyn sy'n digwydd pan na fydd iPhone yn troi ymlaen. Darllenwch fy erthygl am sut i drwsio iPhone wedi'i fricio i ddysgu mwy.)

Pan siaradais â'r rheolwyr, cefais wybod, er bod Afal roedd diweddariad wedi bricio ei iPhone, nid oedd yn mynd i gael ei gwmpasu o dan warant oherwydd bod y ffôn wedi cael ei garcharu yn y gorffennol. Gall torri'r carchar gael goblygiadau tymor hir ar eich gwarant, ac ar eich llyfr poced - felly byddwch yn ofalus.

Apiau maleisus

Rheswm mawr arall pam yr wyf yn argymell na ddylech jailbreak eich iPhone yw y byddwch yn agored i lawer o apiau gwael a drwgwedd. Mae Malware yn feddalwedd sydd wedi'i gynllunio i niweidio system weithredu eich iPhone yn fwriadol. Mae gan yr App Store safonau uchel iawn ar gyfer apiau a mesurau diogelu sy'n amddiffyn eich iPhone rhag meddalwedd maleisus a firysau.

Y rheswm y mae Apple yn rhoi pob app y tu mewn i'r hyn maen nhw'n ei alw'n “flwch tywod” yw fel bod gan bob app fynediad cyfyngedig i weddill eich iPhone.

Pan fyddwch yn lawrlwytho ap o'r App Store sydd angen cyrchu rhannau eraill o'ch iPhone, fe'ch anogir gyda neges fel “Hoffai'r Ap hwn Fynediad i'ch Cysylltiadau” felly gallwch gael cyfle i ganiatáu neu wrthod mynediad i'ch gwybodaeth bersonol yn ddetholus. Os na fyddwch yn taro OK, ni all yr ap gyrchu'r wybodaeth honno.

mae snapchat eisiau mynediad at ddiogelwch cysylltiadau

beth mae tylluanod yn ei olygu mewn breuddwydion

Mae Jailbreaking yn dileu’r cyfyngiadau hyn, felly efallai na fydd ap o Cydia (fersiwn jailbreaker o’r App Store) yn eich annog gyda’r neges hon ac yn dwyn eich gwybodaeth heb eich caniatâd.

Gall apiau Jailbroken recordio'ch galwadau ffôn, cyrchu'ch cysylltiadau, neu anfon eich lluniau at weinyddwr pell. Felly, er y bydd Cydia yn rhoi mynediad i chi i lawer mwy o apiau, mae llawer ohonyn nhw'n ddrwg a gallen nhw achosi llawer o broblemau gyda'ch iPhone yn y pen draw.

Ni fydd Diweddariadau Meddalwedd yn Gweithio

Yn olaf, os oes gennych iPhone jailbroken, byddwch yn mynd i broblemau unrhyw bryd y mae Apple yn diweddaru iOS. Ar gyfer pob diweddariad iOS, mae diweddariad jailbreak cyfatebol. Gall y diweddariadau jailbreak hyn gymryd wythnosau neu hyd yn oed fisoedd i ddal i fyny â diweddariadau iOS, sy'n gadael eich iPhone gyda system weithredu hen ffasiwn.

A yw'n Gyfreithiol I Jailbreak Fy iPhone?

Mae cyfreithlondeb perfformio jailbreak ar iPhone yn dipyn o ardal lwyd. Yn dechnegol, nid yw'n anghyfreithlon jailbreak eich iPhone, ond Apple digalonni'n gryf Defnyddwyr iPhone rhag gwneud hynny. Ar ben hynny, mae torri eich iPhone yn groes i delerau'r cytundeb defnyddiwr y cytunwyd arno er mwyn defnyddio'r iPhone. Fel y soniais yn gynnar, mae hyn yn golygu ei bod yn debyg nad yw gweithiwr Apple wedi trwsio iPhone sydd wedi ei garcharu.

Fodd bynnag, mae rhai o'r apiau y gallwch eu lawrlwytho o Cydia yn eich galluogi i wneud pethau anghyfreithlon ar eich iPhone. Mae hyn yn cynnwys apiau a fydd yn caniatáu ichi ddwyn cerddoriaeth, ffilmiau neu gyfryngau eraill. Felly, os penderfynwch jailbreak eich iPhone, byddwch yn ofalus ynghylch pa apiau Cydia rydych chi'n eu lawrlwytho. Yr apiau anghywir gallai eich cael chi i drafferthion cyfreithiol!

Moesol y Stori

Oni bai bod gennych iPhone sbâr i chwarae o gwmpas ag ef, peidiwch â jailbreak eich iPhone. Pan fyddwch chi'n perfformio jailbreak ar iPhone, rydych chi'n ychwanegu ychydig bach o ymarferoldeb sydd mewn perygl o wneud niwed difrifol i'ch iPhone - eich waled. Diolch am gymryd yr amser i ddarllen yr erthygl hon, a gobeithiwn y byddwch yn ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu!