Finegr Seidr Afal i golli pwysau o ran pa mor hir y mae'n rhoi canlyniadauVinagre De Manzana Para Adelgazar En Cuanto Tiempo Da Resultados

Finegr Seidr Afal ar gyfer Colli Pwysau o ran pa mor hir mae'n gweithio? Mae astudiaethau mewn llygod mawr a llygod gordew yn awgrymu y gall Finegr Seidr Afal atal dyddodiad braster a gwella'ch metaboledd. Yr astudiaeth a ddyfynnir fwyaf o fodau dynol yw treial 2009 o 175 o bobl a oedd yn yfed diod yn cynnwys 0, 1 neu 2 lwy fwrdd o finegr y dydd. Ar ôl tri mis , a fwytaodd finegr cawsant a colli pwysau cymedrol 2 i 4 pwys ) a mwy o lefelau isel o triglyseridau na'r rhai na wnaeth yfed finegr . Canfu astudiaeth fach arall fod y defnydd o finegr hyrwyddo'r teimlad o lawnder ar ôl bwyta.

Mae finegr seidr afal wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd ar gyfer ei briodweddau meddyginiaethol. Fe'i gwneir trwy gyfuno afalau â burum, sy'n creu alcohol ac yna'n cael ei eplesu mewn asid asetig sy'n ychwanegu bacteria. Nid yn unig hyn, mae'r ddiod yn cynnwys dŵr, mwynau, fitaminau ac olion asidau eraill.

Beth sydd wedi gwneud finegr seidr afal yn boblogaidd?

Colli pwysau gyda finegr seidr afal, Mae finegr seidr afal wedi dangos canlyniadau pwerus ar gyfer colli pwysau , sydd wedi gwneud y ddiod yn hynod boblogaidd. Mae hefyd yn helpu i wella problemau amrywiol fel diabetes math 2, ecsema, a cholesterol uchel. Mae'n well gan bobl gael diod ar wahanol adegau o'r dydd. Yma yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r amser iawn i yfed y diod hud hwn.

Yr amser iawn i yfed finegr seidr afal

Mae'n rhaid eich bod wedi dod ar draws amrywiol ddata yn nodi pam ei bod yn well ei yfed yn y nos neu pam ei bod yn well ei yfed yn y bore. Ond y gwir yw, nid oes tystiolaeth wyddonol o hyd i ddangos bod ei yfed ar un adeg yn well nag un arall.

Sut gall finegr seidr afal eich helpu chi i golli pwysau?

Dywedir, pan fydd rhywun yn ceisio colli pwysau, y dylai rhywun gael y ddiod ychydig cyn bwyta. Mae hyn yn eu cadw'n llawnach ac yn eu hatal rhag gorfwyta. Mae hefyd yn helpu i chwalu'r startsh rydych chi'n ei fwyta ar ôl ei yfed. Yr hyn y dylech ei sicrhau yw peidio byth ag yfed finegr seidr afal heb ei ddadlau, gan y gall ei gymryd niweidio'r oesoffagws a'r dannedd yn unig.

Yfed finegr seidr afal yn y bore

Os ydych chi'n dioddef o ddiffyg traul, gallwch geisio cael finegr seidr afal yn y bore. Dywedir bod ei fwyta yn y bore yn eich helpu i frwydro yn erbyn oedi a nwy. Ond gall arogl finegr seidr afal eich gwneud chi'n gyfoglyd os ydych chi'n ei yfed y peth cyntaf yn y bore.

I ddechrau, gallwch gael gwydraid o ddŵr ac ychwanegu dim mwy na llwy fwrdd o finegr seidr afal ato a gweld sut rydych chi'n teimlo ar ôl ei gymryd.

Os ydych chi'n teimlo'n ysgafn ac yn well, gallwch chi barhau i'w gael.

Finegr seidr afal yfed dros nos


Unwaith eto, mae yna sawl dadl ynghylch yfed finegr seidr afal cyn mynd i'r gwely. Mae rhai arbenigwyr yn credu y gall ei gymryd yn y nos helpu i ostwng lefelau siwgr yn y gwaed, tra bod rhai yn honni y gall wella'ch cwsg os caiff ei yfed â dŵr poeth a mêl.

Dywedir hefyd bod cael strôc yn y nos yn helpu i leddfu unrhyw ddolur gwddf gan ei fod yn gwrthfacterol ei natur. Felly, os ydych chi'n dueddol o tonsilitis, efallai eich bod wedi dod o hyd i'ch ffrind gorau.

Mae yfed finegr seidr afal cyn mynd i'r gwely hefyd yn atal anadl wael yn y bore.

Faint o finegr seidr afal ddylech chi ei fwyta bob dydd?

Yn ôl astudiaeth yn 2016, mae yfed 15 mililitr neu lwy fwrdd o finegr seidr afal yn ddigon i berson elwa ar ei fanteision iechyd posibl.

Fodd bynnag, mae'r union swm yn dibynnu ar y cyflwr y mae rhywun yn ceisio ei wella gyda'r ddiod. Dylai person siarad â'i feddyg cyn cynnwys ACV yn ei ddeiet rheolaidd, gan y gallai ryngweithio â rhai meddyginiaethau.

Dyma dri chyflwr iechyd cyffredin y gall ACV helpu i reoli a'r dos a argymhellir.

Lefel siwgr yn y gwaed


Canfu astudiaeth yn 2017 fod gan bobl sy'n yfed ACV lefelau glwcos yn y gwaed is ar ôl pryd bwyd. Mae hyn yn wir am bobl sydd ag anhwylderau glwcos yn y gwaed neu hebddynt.

Canfu astudiaeth yn 2004 y gall ACV helpu i wella sensitifrwydd inswlin post mewn pobl sydd ag ymwrthedd i inswlin. Dywed arbenigwyr y gall yr asid asetig mewn finegr seidr afal gael effeithiau ffisiolegol tebyg i rai meddyginiaethau diabetes acarbose a metformin.

Waeth beth fo'r buddion, ni ddylai person byth roi finegr seidr afal yn lle ei feddyginiaeth diabetes arferol.

Colli pwysau

Y budd o fwyta mwy o finegr seidr afal yw colli pwysau. Archwiliodd astudiaeth yn 2014 effeithiau finegr seidr afal ar bobl sy'n dioddef o ordewdra ac edrychodd ar y paramedrau canlynol: pwysau eu corff, màs braster corff, a lefelau braster gwaed.

Rhannodd yr ymchwilwyr y bobl yn dri grŵp, lle roedd pob un ohonynt yn yfed diod 25 ml ddwywaith y dydd, ar ôl brecwast ac ar ôl cinio. Roedd gan y ddiod 0 ml, 15 ml neu 30 ml o finegr seidr afal.

Canfuwyd bod pobl a oedd yn bwyta finegr seidr afal yn colli un i ddau kilo yn ystod yr astudiaeth, a oedd yn dri mis. Gwelwyd gostyngiad hefyd yn lefelau lipid gwaed a BFM.

Daeth arbenigwyr i'r casgliad y gall cymeriant llai o galorïau ynghyd ag ACV helpu i wella canlyniadau iechyd mewn pobl sy'n ordew ac dros bwysau. Fodd bynnag, mae mwy o astudiaethau'n cael eu cynnal ar yr un pynciau i gadarnhau'r canfyddiad.

Syndrom Ofari Polycystig (PCOS)

Mae PCOS yn gyflwr sy'n effeithio ar weithrediad yr ofarïau benywaidd. Gall achosi cylch mislif afreolaidd a llai o ffrwythlondeb.

Mae'r cyflwr yn dod yn achos cyffredin o anffrwythlondeb ymysg menywod, gan effeithio ar 1 o bob 10 merch.

Canfu astudiaeth yn 2013 y gall newid sensitifrwydd inswlin hefyd achosi PCOS mewn rhai menywod. Gall strôc helpu i wella sensitifrwydd inswlin ac felly syndrom ofari polycystig.

Roedd menywod a oedd yn bwyta 15 ml o finegr seidr afal am 90-110 diwrnod yn dangos gwell sensitifrwydd inswlin a chylchoedd mislif rheolaidd.

Canfuwyd y gall ACV hyrwyddo swyddogaeth ofarïaidd trwy wella sensitifrwydd inswlin mewn menywod.

Camgymeriadau cyffredin y mae pobl yn eu gwneud wrth gymryd ACV

Yfed yn iawn ar ôl pryd bwyd

Gall yfed ACV yn syth ar ôl pryd bwyd arafu treuliad. Felly, mae'n well ei gymryd cyn pryd bwyd neu ar stumog wag i wneud y mwyaf o'i fuddion iechyd.

Anadlu ef

Gall anadlu ACV niweidio'ch ysgyfaint. Dylai un osgoi ei anadlu gan y gall achosi teimlad llosgi yn eu hysgyfaint.

Peidiwch â'i wanhau

Mae'n gwbl bwysig gwanhau'r ACV cyn ei fwyta. Gall ei gael yn syth niweidio'ch dannedd a'ch oesoffagws.

Cael gormod ohono

Gall yfed gormod o ACV fod yn beryglus i'ch corff. Gall achosi teimlad llosgi a gall gael sawl sgil-effaith arall.

Rhowch ef ar y croen

Gall rhoi ACV yn uniongyrchol ar y croen achosi teimlad llosgi. Felly, rhaid gwanhau ACV cyn ei roi ar y croen.

Cynnwys