ESPAVEN Enzymatic - Beth yw ei bwrpas? Dosage, Defnyddiau ac Effeithiau Ochr

Espaven Enzim Tico Para Qu Sirve

Beth yw Espavén?

Nid triniaeth ar gyfer un cyflwr meddygol yw ensym Espavén, ond ar gyfer afiechydon lluosog. Nodir yn gyffredinol ar gyfer dyspepsia , hynny yw, i gyd symptomau sy'n gysylltiedig â threuliad amhriodol bwyd . Defnyddiwyd y feddyginiaeth hon yn aml yn ystod y degawd diwethaf oherwydd ei phroffil therapiwtig eang.

Defnyddir y feddyginiaeth hon i leddfu symptomau cyflyrau meddygol lluosog trwy wella treuliad bwyd. Mae'r anhwylderau y mae'n eu trin yn amrywio o feteoriaeth (abdomen swmpus oherwydd gormod o nwy) tan y syndrom coluddyn llidus , yn mynd trwy'r annigonolrwydd pancreatig a'r treuliad amhriodol o frasterau.

Beth yw pwrpas Espavén Enzimático?

Mae'r Espavén mae'n feddyginiaeth gwrthfflatulento ac argymhellir ar gyfer amrywiol stumog wedi cynhyrfu . Fe'i nodir yn bennaf ar gyfer yr amodau canlynol:

 • Adlif gastroesophageal.
 • Dyspepsia, anhwylder sy'n cyflwyno amryw o symptomau sy'n ymddangos ar ôl amlyncu bwyd, gan gynnwys poen yn yr abdomen, flatulence, llosgi, trymder a chyfog.
 • Dyspepsia babanod oherwydd gormod o aer wrth amlyncu bwyd.
 • Tramwy berfeddol araf.
 • Meteoriaeth, chwyddo'r abdomen oherwydd crynhoad nwyon.
 • Diffyg ar ôl genedigaeth neu feddygfeydd.
 • Hypotonia gastrig, ymlediad stumog a achosir gan fwyd gormodol neu dramwy araf.
 • Torgest hiatal, cyflwr lle mae rhan o'r stumog yn gwthio'r diaffram.
 • Gastroparesis diabetig, cyflwr sy'n gysylltiedig â diabetes sy'n gohirio gwagio'r stumog. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer gastroparesis oherwydd llawdriniaeth.
 • Fel ataliad rhag chwydu a achosir gan gemotherapi.
 • Ataliol coluddyn llidus.
 • Amsugno brasterau mewn bwyd yn wael.
 • Briwiau.
 • Annigonolrwydd pancreatig, cyflwr lle na all y pancreas gynhyrchu digon o ensymau i brosesu bwyd.

Mae gwahanol fformwleiddiadau Espavén yn ei gwneud yn ofynnol i feddyg ragnodi'r un priodol ar gyfer cleifion, yn ogystal â dos a hyd y driniaeth.

Cyflwyniadau a Dosage gweinyddiaeth

 • Tabledi Dimethicone 40 mg ynghyd â 50 mg o Calsiwm Pantothenate, mewn blychau gyda 24 darn. Fe'u gweithgynhyrchir gan Laboratorios Valeant Farmaceutica o dan nod masnach Espavén.
 • Tabledi Chewable Dimethicone 40mg ynghyd â 300 mg o alwminiwm hydrocsid a 50 mg o magnesiwm ocsid, mewn blychau â 50 darn. Fe'u gweithgynhyrchir gan Laboratorios ICN Farmacéutica o dan nod masnach Espavén Alcalino.
 • Capsiwlau Dimethicone 40 mg ynghyd â 10 mg o hydroclorid Metoclopramide, mewn blychau ag 20 darn. Fe'u gweithgynhyrchir gan Laboratorios Valeant Farmacéutica o dan y nod masnach Espavén M.D.
 • Tabledi Dimethicone 40 mg ynghyd â 130 mg o Pancreatin, 25 mg o echdyniad sych o bustl ych a 5 mg o Cellulase, mewn blychau â 50 darn. Fe'u gweithgynhyrchir gan Laboratorios ICN Farmacéutica o dan nod masnach Espavén Enzimático.
 • Datrysiad gollwng Dimethicone 100 mg / 1 ml, mewn potel gyda 15 a 30 ml. Wedi'i wneud gan ICN Farmaceutica o dan nod masnach Espavén Pediátrico.
 • Ataliad llafar gyda 10 mg o Dimethicone , 40 mg o alwminiwm hydrocsid a 40 mg o magnesiwm ocsid fesul 1 ml, mewn potel 360 ml. Gweithgynhyrchwyd gan ICN Farmaceutica o dan nod masnach Espavén Alcalino.

Dosage a defnyddiau argymelledig yn ôl oedran

Cyflwyniad0 i 12 oedOedolionAmseroedd y dydd
TablediNa40 a 80 mg3
Tabledi y gellir eu coginioNa80 a 120 mg3-4
CapsiwlauNa40 a 80 mg3
GrageasNa40 a 80 mg3
Datrysiad pediatreg5 i 22 diferynNa4-8
Ataliad llafarNa10 ml3

* Ymgynghorwch â'ch meddyg i dderbyn y defnydd a'r dos cywir.

Y dos pediatreg ar gyfer plant dan 2 oed yw 5 i 9 diferyn cyn pob llaethiad neu laeth potel. Ar gyfer 2 i 12 oed mae cyn pob pryd bwyd ac unwaith cyn mynd i'r gwely. Y dos dyddiol uchaf ar gyfer plant dan 2 oed yw 330 mg a 500 mg ar gyfer y rhai 2 i 12 oed.

Dylid defnyddio'r tabledi y gellir eu coginio 1 i 3 awr ar ôl pob pryd bwyd a chyn amser gwely. Mae'r holl gyflwyniadau eraill hefyd yn cael eu cymryd ar ôl prydau bwyd.

Cyfansoddiad

Nid yw ensym Espaven yn gyffur moleciwl sengl. Yn lle, mae ganddo sawl cydran, pob un â swyddogaeth benodol o fewn y fformiwleiddiad. Mae cyfansoddiad y feddyginiaeth hon fel a ganlyn:

- Pancreatina al 1%.

- Dimethicone.

- Cellulase.

- Detholiad sych o bustl ych.

Oherwydd y rhyngweithiadau cemegol cymhleth sy'n digwydd yn ystod y broses dreulio, nid oes yr un o'r cyfansoddion cadw ensymau yn effeithiol wrth eu rhoi ar wahân; felly yr angen am ddosio yn ei gyfanrwydd.

Mecanwaith gweithredu

Mae gan bob un o gydrannau ensymatig yr ensym effaith therapiwtig benodol. Mae rhyddhad o symptomau dyspepsia yn ganlyniad synergedd yr holl effeithiau unigol.

Pancreatina

Mae'n ensym tebyg i amylas pancreatig sy'n helpu i dreulio proteinau a charbohydradau, gan hwyluso eu hydrolysis (torri i lawr i'w cydrannau lleiaf).

Dyma un o gydrannau allweddol spaven ensymatig, gan ei fod yn caniatáu iddo fod yn effeithiol mewn achosion o annigonolrwydd pancreatig, hynny yw, pan nad yw pancreas y claf yn cynhyrchu digon o ensymau i brosesau treulio ddatblygu'n normal.

Dyfyniad sych bustl ychen

Gan nad yw brasterau yn cymysgu â dŵr a bod y rhan fwyaf o'r cynnwys berfeddol yn ddŵr, mae'n angenrheidiol bod y cydrannau lipid yn emwlsiynau mewn rhyw ffordd i gael eu treulio, a dyna'n union swyddogaeth bustl.

Fodd bynnag, mewn rhai cleifion nid yw cynhyrchu bustl yn ddigon i gyflawni'r swyddogaeth hon neu hyd yn oed, gan ei bod yn ddigonol, mae ei nodweddion cemegol penodol yn ei gwneud yn llai effeithiol.

Yn yr achosion hyn, rhoddir bustl alldarddol (allanol) fel y gellir emwlsio a threulio'r brasterau sy'n bresennol yn y bwyd; fel arall, gall fod gan y claf symptomau fel chwyddedig, poen, dolur rhydd, a hyd yn oed steatorrhea (braster heb ei drin yn y stôl).

Yn yr un modd, mewn cleifion â bustl normal a pherffaith gemegol (sy'n gweithio'n llyfn), gall cynhyrfu treulio ddigwydd pan fydd pryd mawr yn cynnwys mwy o fraster na'r arfer, felly mae bustl alldarddol hefyd yn ddefnyddiol.

Dimethicone

Ei swyddogaeth yw lleihau tensiwn wyneb hylifau yn y coluddyn. Yn y modd hwn mae llai o dueddiad i ffurfio swigod ac mae'r nwyon a gynhyrchir trwy dreuliad yn tueddu i hydoddi'n haws.

Dimethicone yw'r gydran bwysicaf wrth leihau'r teimlad o chwydd a chwydd yn yr abdomen.

Cellulase

Mae'n ensym sy'n deillio o ffwng o'r enw Aspergillus Niger. Mae'r ensym hwn yn gallu treulio seliwlos (carbohydrad cyfansawdd) mewn ffibrau planhigion, rhywbeth na all bodau dynol ei wneud oherwydd nad oes ganddynt yr ensym.

Nid oes gan y mwyafrif o bobl anghysuron sy'n gysylltiedig â'r anallu i dreulio ffibrau, gan mai'r bacteria yn y fflora coluddol sy'n gyfrifol am y broses hon. Fodd bynnag, mewn rhai achosion gall fod symptomau chwyddedig neu boen yn yr abdomen, gan fod proses eplesu'r ffibrau'n cynhyrchu llawer o nwy.

Yn yr achosion hyn, mae'r person yn profi symptomau dyspepsia wrth fwyta ffibrau anhydawdd, gan fod angen gweinyddu cellulase i hwyluso hydrolysis seliwlos.

Yn y pen draw, bydd hyn yn lleihau'r symptomau treulio sy'n gysylltiedig â'r broses eplesu ffibr ar lefel y fflora bacteriol, gan fod yr ensym yn gweithredu'n gyflymach na bacteria trwy leihau'r swbstrad fel y gallant ddiraddio'r ffibrau'n naturiol.

Pris Espaven Enzymatig

Mae pris Enzyme Espaven yn amrywio yn dibynnu ar y wlad lle'r ydych chi pan fyddwch chi'n ei brynu. Daw'r prisiau yr ydym yn eu hadrodd yma o fferyllfeydd ar-lein mewn gwahanol wledydd fel y gallwch gael syniad.

 • Ymlaen Mecsico rydym yn dod o hyd i Espaven plm am y pris rhwng 160 - 170 MXN blwch gyda 50 o dabledi
 • Ymlaen UDA Dewch i mewn 140 a 150 $
 • Ymlaen Sbaen ni allem ddod o hyd i bris y feddyginiaeth hon
 • Ymlaen Yr Ariannin rydym wedi dod i ddod o hyd i'r espaven ensymatig erbyn 100 pesos

Gwrtharwyddion

- Y prif wrthddywediad yw'r gorsensitifrwydd hysbys (alergedd) i unrhyw un o'r cydrannau.

- Dylid osgoi ei ddefnyddio mewn achosion o hepatitis neu rwystr dwythell bustl.

- Peidiwch â chymysgu ag alcohol gan ei fod yn lleihau ei effeithiolrwydd.

- Dylid ei ddefnyddio gyda gofal mewn cleifion sy'n derbyn rhai meddyginiaethau fel ciprofloxacin, ranitidine, asid ffolig, famotidine a phenytoin (mae'r rhestr yn llawer hirach, felly argymhellir ymgynghori â'r meddyg cyn defnyddio'r feddyginiaeth hon yn gydnaws â meddyginiaeth arall).

Sgil effeithiau

- Gan fod yn gyffur gweithredu lleol (o fewn y llwybr treulio) gydag amsugno gwael, nid yw effeithiau systemig fel arfer yn gyffredin. Fodd bynnag, gall rhai adweithiau niweidiol ddigwydd yn lleol, a'r mwyaf cyffredin yw dolur rhydd.

- Gellir sbarduno adweithiau alergaidd mewn cleifion sy'n sensitif i un neu fwy o'r cydrannau; yn yr achosion hyn, dylid dod â'r defnydd i ben a dylid ceisio opsiynau therapiwtig amgen.

- Yn achos beichiogrwydd a llaetha, ni chynhaliwyd astudiaethau clinigol rheoledig o ddiogelwch ar gyfer y ffetws, felly mae'n well ei osgoi oni bai nad oes opsiwn mwy diogel a bod symptomau dyspepsia yn analluog i'r fam.

Y dos a argymhellir

Ni ddylid rhoi ensym espaven i gleifion o dan 12 oed. Ar ôl yr oedran hwnnw, y dos argymelledig yw 1 i 2 dabled cyn pob pryd (3 gwaith y dydd).

Os byddwch chi'n colli dos

Er mwyn cael y budd gorau posibl, mae'n bwysig derbyn pob dos wedi'i drefnu o'r feddyginiaeth hon yn ôl y cyfarwyddyd. Os anghofiwch gymryd eich dos, cysylltwch â'ch meddyg neu fferyllydd ar unwaith i sefydlu amserlen dosio newydd. Peidiwch â dyblu'r dos i ddal i fyny.

Gorddos

Os yw rhywun yn gorddosio a bod ganddo symptomau difrifol fel llewygu neu fyrder anadl, ffoniwch 911. Fel arall, ffoniwch ganolfan rheoli gwenwyn ar unwaith. Gall preswylwyr yr Unol Daleithiau ffonio eu canolfan rheoli gwenwyn leol yn 1-800-222-1222 . Gall trigolion Canada alw canolfan rheoli gwenwyn taleithiol. Gall symptomau gorddos gynnwys: trawiadau.

Nodiadau

Peidiwch â rhannu'r feddyginiaeth hon ag eraill. Dylid cynnal profion labordy a / neu feddygol (megis cyfrif gwaed cyflawn, profion swyddogaeth arennau) tra'ch bod chi'n defnyddio'r feddyginiaeth hon. Cadwch bob apwyntiad meddygol a labordy.

Storio

Ymgynghorwch â'r cyfarwyddiadau cynnyrch a'ch fferyllydd i gael manylion storio. Cadwch bob meddyginiaeth allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes, peidiwch â fflysio meddyginiaethau i lawr y toiled na'u tywallt i lawr draen oni bai y cewch gyfarwyddyd i wneud hynny. Gwaredwch y cynnyrch hwn yn gywir pan fydd wedi dod i ben neu pan nad oes ei angen mwyach. Ymgynghorwch â'ch fferyllydd neu'ch cwmni gwaredu gwastraff lleol.

Ymwadiad: Mae Redargentina wedi gwneud popeth posibl i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfoes. Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio'r erthygl hon yn lle gwybodaeth a phrofiad gweithiwr gofal iechyd proffesiynol trwyddedig. Dylech bob amser ymgynghori â'ch meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall cyn cymryd unrhyw feddyginiaeth.

Gall y wybodaeth am gyffuriau a gynhwysir yma newid ac ni fwriedir iddi gwmpasu'r holl ddefnyddiau posibl, cyfarwyddiadau, rhagofalon, rhybuddion, rhyngweithio cyffuriau, adweithiau alergaidd, neu effeithiau andwyol. Nid yw absenoldeb rhybuddion neu wybodaeth arall ar gyfer cyffur penodol yn nodi bod y cyfuniad cyffuriau neu gyffuriau yn ddiogel, yn effeithiol neu'n briodol i bob claf neu at bob defnydd penodol.

Cyfeiriadau

 1. Stone, J.E., Scallan, A.M., Donefer, E., & Ahlgren, E. (1969). Treuliadwyedd fel swyddogaeth syml moleciwl o faint tebyg i ensym cellulase.
 2. Schneider, M. U., Knoll-Ruzicka, M.L., Domschke, S., Heptner, G., & Domschke, W. (1985). Therapi amnewid ensymau pancreatig: effeithiau cymharol pancreatin microsgopig confensiynol ac wedi'i orchuddio â enterig a pharatoadau ensymau ffwngaidd asid-sefydlog ar steatorrhoea mewn pancreatitis cronig. Hepato-gastroenteroleg , 32 (2), 97-102.
 3. Fordtran, J. S., Bunch, F., & Davis, G. R. (1982). Triniaeth Biliau Ocs Steatorrhea Difrifol mewn Claf Ileectomi-Ileostomi. Gastroenteroleg , 82 (3), 564-568.
 4. Little, K. H., Schiller, L.R., Bilhartz, L.E., & Fordtran, J. S. (1992). Trin steatorrhea difrifol ag ocsigen mewn claf ileoectomi â cholon gweddilliol. Clefydau a gwyddorau treulio , 37 (6), 929-933.
 5. Schmidt, A., & Upmeyer, H. J. (1995). LOUSE. Rhif patent 5,418,220 . Washington, DC: Swyddfa Batentau a Nodau Masnach yr Unol Daleithiau.
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Metoclopramide

Cynnwys