Cymorth y Llywodraeth i Famau Sengl yn UDAAyudas Del Gobierno Para Madres Solteras En Usa

Cymorth i famau sengl

Rhaglenni Cymorth Mwyaf Cynorthwyol y Llywodraeth ar gyfer Mamau Sengl .

Yn helpu mamau sengl. Pan fydd cyllid ychydig yn dynn, mae'n dda gwybod bod sawl Rhaglen Gymorth gan y Llywodraeth a all helpu mamau sengl pan fydd ei hangen arnynt fwyaf. Yma byddwn yn ymdrin â rhai o'r rhaglenni cymorth mwy defnyddiol y mae llywodraeth yr UD yn eu cynnig.

Cymorth bwyd SNAP i famau sengl

Cymorth i famau sengl yn yr Unol Daleithiau. Mae'r rhaglen o Cymorth Maeth Atodol yn anelu at helpu teuluoedd incwm isel , mamau sengl ac unigolion sy'n darparu cymorth i Prynu bwyd . Ynghyd ag asiantaethau a phartneriaid y wladwriaeth, y Gwasanaeth Bwyd a Maeth, mae'r fenter SNAP yn helpu i ddarparu stampiau bwyd i filoedd o ddinasyddion America i sicrhau eu bod yn derbyn maeth digonol.

I ddarganfod a ydych chi'n gymwys i gael cymorth, gweler y Gwybodaeth Cymhwyster SNAP . Gallwch hefyd wirio gyda'r Swyddfa Gwasanaeth Bwyd a Maeth Canolog Adran Amaeth yr Unol Daleithiau trwy eu ffonio ar 703-305-2062 i gael gwybodaeth fanwl.

Mae'r rhaglen WIC yn helpu mamau sengl gyda grantiau

WIC yw'r rhaglen faeth atodol arbennig ar gyfer menywod, babanod a phlant. Mae'r fenter hon yn darparu grantiau ffederal i wladwriaethau ar gyfer addysg faeth, atgyfeiriadau gofal iechyd, a bwydydd cyflenwol. Gall menywod yn y grŵp incwm isel sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron, yn ogystal â phlant hyd at 5 oed, fod yn gymwys i gael cymorth.

I wneud cais am WIC, rhaid i chi gysylltu â'r asiantaeth agosaf sy'n darparu gwasanaethau WIC neu ffonio'r llinell gymorth ar 1-800-522-5006. Fel arall, ymwelwch â'r gwefan i gael mwy o wybodaeth am gymorth mam sengl.

Rhaglenni maeth babanod

Mae Adran Amaeth yr Unol Daleithiau yn cynnig ystod eang o raglenni maethol sydd wedi'u cynllunio i ddarparu prydau maethlon i blant. Mae rhai o'i raglenni cymorth yn cynnwys y Rhaglen Cinio Ysgol Genedlaethol , y Rhaglen Brecwast Ysgol, y Tîm Maeth a'r Rhaglen Llaeth Arbennig.

Mae'r Gwasanaeth Bwyd a Maeth hefyd yn cynnig a Rhaglen Bwyd Gofal Plant ac Oedolion (CACFP), yn ogystal ag a Rhaglen Gwasanaeth Bwyd Haf (SFSP) sy'n anelu at helpu cymunedau gyda chynhyrchion bwyd a gostyngiadau arbennig. Am wybodaeth fanwl, ymwelwch â'ch gwefan .

Ysgoloriaethau TEFAP

Fel rhaglen cymorth ffederal, mae'r Rhaglen Cymorth Bwyd Brys yn darparu cymorth bwyd am ddim i famau sengl, teuluoedd ac unigolion incwm isel. Gweinyddir y rhaglen gan Adran Amaeth yr UD, a chyn gwneud cais am gymorth, rhaid i chi fodloni'r gofynion incwm a sefydlwyd gan y canllawiau.

Gallwch gysylltu â Les Johnson, cyfarwyddwr yr Is-adran Dosbarthu Bwyd, ar 703-305-2680, neu ymweld â'i gwefan am wybodaeth fanwl a gofynion cymhwysedd.

Yswiriant iechyd y wladwriaeth

Rhaglen yswiriant iechyd yw Medicare sydd wedi'i hanelu'n bennaf at bobl 65 oed a hŷn, ond mae'n cynnig cymorth i bobl dan 65 oed mewn rhai amgylchiadau.

I wirio a ydych chi'n gymwys ar gyfer unrhyw un o'r rhaglenni, defnyddiwch y Offeryn o gwirio cymhwysedd Medicare. I wneud cais am gymorth Medicare, cysylltwch â'r Weinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol ar 800-772-1213 neu ewch i'w gwefan am wybodaeth fanwl.

Tai cyhoeddus HUD

Gall teuluoedd incwm isel wneud cais am dai rhent cost isel o Raglen Cymorth Tai Cyhoeddus HUD . Gyda mwy na 3,300 asiantaethau tai cyhoeddus lleol hynny Yn cymryd rhan yn y rhaglen, mae gan bob gwladwriaeth a thiriogaeth wasanaethau tai cyhoeddus HUD.

I gael mwy o wybodaeth am ofynion cymhwysedd a gofynion ymgeisio, cysylltwch â'ch asiantaeth tai cyhoeddus leol neu ffoniwch y Ganolfan Wasanaeth ar 1-800-955-2232. Gallwch hefyd ymweld â'r gwefan i gael mwy o wybodaeth am gymorth mam sengl.

Yswiriant iechyd

Rhaglen cymorth iechyd ffederal yw Medicaid sy'n ceisio helpu teuluoedd incwm isel a'r rhai nad oes ganddynt ddigon o yswiriant iechyd. Mae canllawiau cymhwysedd Medicaid yn wahanol i'r wladwriaeth i'r wladwriaeth ac o'r herwydd fe'u gweinyddir gan bob gwladwriaeth unigol. Os ydych chi eisiau gwybod a ydych chi'n gymwys i gael cymorth Medicaid, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Medicaid ei wladwriaeth lleol. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyffredinol am y rhaglen yn y Gwefan Medicaid .

Grantiau a Chymorth Ynni LIHEAP

Sefydlwyd y Rhaglen Cymorth Ynni Cartref Incwm Isel i helpu mamau sengl incwm isel , teuluoedd ac unigolion na allant fforddio biliau ynni cartref. Gellir darparu cymorth ar gyfer cost gwresogi ac oeri ynni i unigolion sy'n cwrdd â meini prawf cymhwysedd LIHEAP.

Am ofynion cais, cysylltwch â'ch swyddfa LIHEAP y wladwriaeth neu leol. Mae gan LIHEAP ganolfan gyswllt hefyd a all eich helpu gyda'ch cwestiynau. Ffoniwch nhw ar 866-674-6327 neu ewch i'r wefan i gael mwy o wybodaeth .

Rhaglen Pro Bono y Llywodraeth Ffederal

Mae Rhaglen Pro Bono y Llywodraeth Ffederal yn helpu rhieni sengl, unigolion a theuluoedd incwm isel sydd angen help gyda chymorth cyfreithiol a gwasanaethau tiwtora am ddim.

I ddysgu mwy am y rhaglen neu i wneud cais am gymorth am ddim, cysylltwch â Laura Klein yn Rhaglen Pro Bono y Llywodraeth Ffederal trwy e-bostio Laura.F.Klein@usdoj.gov. Gallwch hefyd ymweld â'r wefan i gael mwy o wybodaeth neu ffonio swyddfa Efrog Newydd yn 212-760-2554.

Cymorth ariannol ar gyfer addysg

Er bod y rhan fwyaf o raglenni cymorth ariannol ar gyfer addysg uwch yn agored i unrhyw un sy'n seiliedig ar gymwysterau academaidd ac angen ariannol, mae nifer o grantiau ar gyfer mamau a thadau sengl.

Un o'r rhaglenni mwyaf adnabyddus yw Raise the Nation, cronfa ysgoloriaeth o'r Codwch Sefydliad y Genedl . Mae ysgoloriaeth arall, cronfa Dal y Breuddwyd, ar gael i rieni sengl yn ardal Bae San Francisco yng Ngogledd California. Mae Soroptimist, sefydliad sy'n cefnogi mamau sengl, yn cynnig ysgoloriaethau trwy Live Your Dream, rhaglen sy'n darparu $ 2 filiwn mewn grantiau i 1,500 o ferched y flwyddyn i ddatblygu eu haddysg.

Gall dod o hyd i ysgoloriaethau gymryd amser. Mae rhai ar gael i rieni sengl sydd am ddilyn gradd, ac eraill yn helpu plant rhieni sengl sy'n gobeithio mynychu'r coleg. Mae llawer yn helpu'r ddau.

Mae Grantiau Pell yn ffynhonnell gyllid bwysig ar gyfer addysg uwch y mae'r llywodraeth ffederal yn ei darparu i deuluoedd incwm isel a chymedrol yn ôl yr angen. Yn y flwyddyn academaidd 2018-19, yr uchafswm grant oedd $ 6,095. Gall myfyrwyr wneud cais am Grantiau Pell a chymorth ariannol ffederal arall gan ddefnyddio'r ffurflen Cais Am Ddim am Gymorth Myfyrwyr Ffederal (FAFSA), y gellir ei gael trwy unrhyw swyddfa cymorth ariannol coleg.

Mae Adran Addysg yr UD hefyd yn cadw rhestr o asiantaethau cymorth ariannol y wladwriaeth ar ei gwefan, sy'n ddefnyddiol ar gyfer olrhain yr hyn sydd ar gael gan lywodraethau'r wladwriaeth. Mae rhai rhaglenni gwladol yn targedu rhieni sengl yn benodol gyda grantiau i'w helpu i fynd i'r coleg neu'r brifysgol.

Grantiau Cychwyn Pen a Chychwyn Cynnar / Gofal Plant Cynnar

Mae Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UD yn cynnig rhaglen Head Start a ariennir gan ffederal sy'n ceisio helpu plant 5 oed ac iau gyda rhaglenni parodrwydd ysgolion. Efallai y bydd teuluoedd incwm isel yn gymwys i gael cymorth. Mae llawer o'r rhaglenni Head Start yn rhedeg rhaglenni Cychwyn Cynnar Cynnar ar gyfer menywod beichiog, plant ifanc a babanod.

Os ydych chi am wneud cais am Head Start neu Early Head Start, bydd angen i chi gysylltu â'ch rhaglen leol sy'n cefnogi Head Start. Gallwch ddod o hyd i offeryn lleolwr Head Start yn gwefan . Fel arall, gallwch hefyd ffonio'r Ganolfan Wasanaeth yn 1-886-763-6481 i gael mwy o wybodaeth.

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o raglenni cymorth defnyddiol gan y llywodraeth a all helpu mamau sengl a'r rhai mewn angen ledled y wlad.

Cynnwys