Penillion Beibl am ysgariad i gysurBible Verses About Divorce Comfort

Penillion Beibl am Ysgariad i gysuro .

Mae'r Ysgariad yn drist ac yn rhyfeddol o gyffredin yn ein cenhedlaeth ni, mae poen, anobaith a gadael iddi (ef) yn dal i frifo.

Llawer o bobl sydd nid oedd ysgariad wedi cynllunio y bydd hyn yn digwydd neu hyd yn oed byth yn disgwyl y daw eu priodas un diwrnod. Er gwaethaf y ffaith bod Mae Duw yn casáu Ysgariad , digwyddodd yn amser Iesu a Moses, ac yn ein dydd ni hefyd.

Fel credinwyr, rhaid inni syrthio i freichiau Iesu Grist trwy gysur ei air i wynebu ysgariad. Gadewch i'r rhain Mae 7 pennill o'r Beibl yn siarad â'ch calon yn ystod yr amseroedd anodd hyn:

1) Mae gobaith

Pam wyt ti wedi cymysgu, O fy enaid, ac yn gythryblus ynof? Arhoswch ar Dduw; oherwydd mae'n rhaid i mi ei ganmol o hyd, fy iachawdwriaeth a'm Duw. (Salm 42: 5).

Un o'r emosiynau cyntaf a mwyaf blaenllaw yn mae ymladd ysgariad yn anobaith llwyr . Rydych chi wedi gwneud cyfamod â Duw a'ch priod yng nghanol teulu a ffrindiau byth i gael eich gwahanu, ac eto yma rydych chi wedi ysgaru.

Anfodlonrwydd yw prif arf Satan yn erbyn credinwyr ar yr adeg heriol hon. Fodd bynnag, mae gobaith a gras yng Nghrist yn yr eiliadau ofnadwy hyn poen a achosir gan ysgariad . Arhoswch ar Dduw i ofalu amdanoch yn ysbrydol, yn emosiynol ac yn gorfforol.

… Yng Nghrist, mae popeth yn bosibl, a gallwch chi adael yr Ysgariad yn y gorffennol a mynd ar ôl pwrpas Duw am eich bywyd.

2) Mae heddwch

Byddwch yn cadw mewn heddwch llwyr yr un y mae ei feddwl ynoch yn dyfalbarhau; oherwydd ei fod wedi ymddiried ynoch chi. (Eseia 26: 3).

Ynghanol y anhrefn a thrychineb ysgariad , bydd heddwch yn aml yn teimlo'n bell i ffwrdd. Fodd bynnag, bydd ymddiried yn yr Arglwydd ac nid sut rydych chi'n meddwl yn dod â heddwch yng nghanol dyddiau stormus.

Pan fyddwch chi'n codi bob dydd, gosodwch eich meddwl ar ddaioni Duw, bydd yn eich arwain trwyddo Ef gyda'i heddwch perffaith. Nid yw'n lle heddwch; mae’n broses barhaus o ddysgu ymddiried yn ffyddlondeb Duw trwy feysydd anhysbys bywyd.

3) Mae yna lawenydd

Am eiliad, bydd ei ddicter, Ond mae ei ffafr yn para oes. Yn y nos bydd yr wylo'n para, Ac yn y bore fe ddaw'r llawenydd. (Salm 30: 5).

Mae'n ymddangos yn anodd credu y gall fod llawenydd trwy'r profiad dinistriol hwn. Fodd bynnag, mae'r Arglwydd yn gwybod sut i wneud i lawenydd fyw yn eich calon yn ystod yr amser hwn. Ei nerth i'w roi i chi llawenydd yng nghanol Ysgariad yn dod o'r Ysbryd Glân. Er ei bod yn anodd dwyn profiad a siom ysgariad, trwy Grist y bydd pigo tristwch yn y pen draw yn lleihau eich poen a bydd y llawenydd yn dod i'r amlwg.

4) Mae cysur

Hi yw fy nghysur yn fy nghystudd oherwydd bod eich dywediad wedi fy nghyflymu. (Salm 119: 50).

Mewn sefyllfa ysgariad , gall unigrwydd ymgripio i'ch calon a'ch meddwl. Fodd bynnag, mae'n bosibl bod ar eich pen eich hun, ond i'r rhai sy'n ceisio eu cysur yn yr Arglwydd ac nid addewidion gwag y byd, ni fydd gan unigrwydd bwer. Mae'r Arglwydd wedi gwneud llawer o addewidion i'r rhai sy'n ei garu ac yn cadw pob un olaf. Dewch o hyd i'ch rhwymedigaethau yn y Beibl a chadwch at y dydd a'r nos i gyflawni'r cysur rydych chi ei eisiau.

5) Mae Darpariaeth

Bydd fy Nuw, felly, yn cyflenwi popeth sydd gennych chi yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. (Philipiaid 4:19).

I lawer o bobl, gall Ysgariad ddod â thrychineb ariannol , yn enwedig os nad chi oedd enillydd y bara. Efallai y bydd yn sydyn yn gorfod gwneud penderfyniadau ariannol sylweddol mewn cyfnod byr. Mae'r rhain yn ddyddiau o geisio doethineb Duw i'ch tywys at y bobl iawn i'ch helpu i wneud synnwyr o'ch cyllid a dod o hyd i incwm cynaliadwy. Mae'r Arglwydd yn addo cyflenwi'ch holl anghenion ac nid yn unig chi ond eich teulu cyfan.

6) Mae yna gyfiawnder

Wel, rydyn ni'n adnabod yr un a ddywedodd: Mae Vengeance yn eiddo i mi, mi roddaf y taliad, meddai'r Arglwydd. Ac eto: Bydd yr Arglwydd yn barnu ei bobl. Peth erchyll yw syrthio i ddwylo'r Duw byw! (Hebreaid 10: 30-31).

Nid oes poen mwy arwyddocaol i'r rhai sy'n byw ffrwyth gwreiddyn godineb. Mae'n ddigon anodd deall anghenion eich teulu a'ch anghenion eich hun, Ond gall ymladd hefyd yn erbyn brad fod yn llethol. Fodd bynnag, os mai'ch bwriad yw ceisio dial yn lle ymddiried yn Nuw a'i gyfiawnder, byddwch yn dod yn berson chwerw a siomedig. Dyma amser i fwrw'ch beichiau ar Dduw er mwyn ennill nerth fel y gallwch faddau godineb.

7) mae dyfodol

Oherwydd gwn am y meddyliau sydd gennyf amdanoch chi, meddai Jehofa, meddyliau heddwch, ac nid am ddrwg, i roi’r diwedd yr ydych yn gobeithio amdano (Jeremeia 29:11).

Bydd ysgariad yn teimlo fel ei fod yn ddiwedd y byd . Mewn sawl ffordd, mae'n ddiwedd perthynas a'r cyfan a addawyd. Fodd bynnag, mae'r Arglwydd uwch eich Ysgariad ac yn gallu gwneud i bob gras helaethu a'ch symud ymlaen trwy ffydd. Nid yw eich dyfodol yn gyfyngedig nac wedi'i gyfyngu i ysgariad ; Mae'n dda gwybod bod gennych chi, trwy Grist, alwad a phwrpas i'w gyflawni er gwaethaf y sefyllfa hon.

Yn wynebu yng Nghrist

Efallai y byddwch chi'n teimlo na fyddwch chi byth yn dod allan o'r Ysgariad hwn . Fodd bynnag, yng Nghrist, mae popeth yn bosibl, a gallwch adael ar ôl a mynd ar ôl pwrpas Duw ar gyfer eich bywyd. Ni fydd yr Arglwydd byth yn ei adael nac yn ei adael ar adegau o ddioddefaint. Bydd yn rhoi ei bresenoldeb i chi pan fyddwch chi'n ei geisio â'ch holl galon, enaid a meddwl. Ewch y tu hwnt i ddim ond wynebu ysgariad a dechrau byw bywyd buddugol yng Nghrist Iesu.

Mil o fendithion!

Cynnwys