Arwyddocâd Coeden Olewydd Yn y BeiblSignificance Olive Tree Bible

Arwyddocâd Coeden Olewydd Yn y Beibl

Arwyddocâd coeden olewydd yn y Beibl . Beth mae coeden olewydd yn ei symboleiddio.

Symbol yw Olive Tree heddwch, ffrwythlondeb, doethineb, ffyniant, iechyd, lwc, buddugoliaeth, sefydlogrwydd a llonyddwch.

Gwlad Groeg Hynafol

Mae gan y goeden olewydd rôl sylfaenol yn y tarddiad chwedlonol dinas Athen . Yn ôl y chwedl Athena, roedd duwies Doethineb, a Poseidon, duw'r Môr, yn dadlau ynghylch sofraniaeth y ddinas. Penderfynodd y duwiau Olympaidd y byddent yn dyfarnu'r ddinas i bwy bynnag fyddai'n cynhyrchu'r gwaith gorau.

Gwnaeth Poseidon, gyda strôc trident, geffyl tyfu allan o'r graig a Gwnaeth Athena, gyda strôc o'r waywffon, i goeden olewydd egino'n llawn ffrwythau. Cafodd y goeden hon gydymdeimlad y duwiau a derbyniodd y ddinas newydd enw Athen.

Oherwydd y myth hwn , yng Ngwlad Groeg hynafol roedd y gangen olewydd yn cynrychioli buddugoliaeth , mewn gwirionedd dyfarnwyd torchau o ganghennau olewydd i enillwyr y Gemau Olympaidd.

Crefydd Gristnogol

Mae'r Beibl yn llawn cyfeiriadau at y goeden olewydd, ei ffrwythau a'i olew. I Gristnogaeth mae'n coeden arwyddluniol , gan fod Iesu yn arfer cyfarfod a gweddïo gyda'i ddisgyblion mewn lle a grybwyllir yn yr Efengylau fel Gethsemane, wedi'i leoli ar y Mount of Olives . Gallwn hefyd gofio'r stori Noa , a anfonodd golomen ar ôl y llifogydd i ddarganfod a oedd y dyfroedd wedi tynnu allan o wyneb y Ddaear. Pan fydd y ble mae e dychwelodd gyda changen olewydd yn ei bigau, deallodd Noa fod y dyfroedd wedi cilio a roedd heddwch wedi'i adfer . Felly, mae heddwch yn cael ei symboleiddio gan golomen sy'n cario cangen olewydd.

Adnod Beibl cangen yr olewydd

Roedd yr olewydd yn un o'r coed mwyaf gwerthfawr i'r hen Hebreaid. Fe’i crybwyllir gyntaf yn yr Ysgrythur pan ddychwelodd y golomen i arch Noa yn cario cangen olewydd yn ei phig.

Genesis 8:11, NIV: Pan ddychwelodd y golomen ato gyda'r nos, yno yn ei big roedd deilen olewydd wedi'i phlicio'n ffres! Yna roedd Noa yn gwybod bod y dŵr wedi cilio o'r ddaear.

Crefydd Iddewig

Yn y grefydd Iddewig mae'n olew sy'n chwarae rhan bwysig fel symbol o Fendith Ddwyfol . Yn y Menorah , y candelabra saith canghennog, mae'r Iddewon yn defnyddio olew olewydd . Defnyddiodd yr hen Hebreaid yr olew ar gyfer seremonïau crefyddol, aberthau, a hyd yn oed i eneinio offeiriaid.

Crefydd Fwslimaidd

I Fwslimiaid, mae'r goeden olewydd a'i olew yn gysylltiedig yn alegorïaidd â'r Goleuni Duw sy'n tywys bodau dynol . Ar ôl concwest Al-Andalus, daeth y Mwslimiaid o hyd i lawer o blanhigfeydd olewydd a buan y darganfyddon nhw fuddion y goeden hon a'i deilliadau. Yn ogystal, daethant ag arloesiadau i amaethyddiaeth, mewn gwirionedd, y gair melin olew (ar hyn o bryd, y man lle mae'r olewydd yn cael eu dwyn i'w trawsnewid yn olew) yn dod o'r Arabeg al-masara, y wasg .

Symboleg y goeden olewydd a'i ffrwyth

  • Hirhoedledd neu anfarwoldeb: gall y goeden olewydd fyw mwy na 2000 o flynyddoedd, mae'n gallu gwrthsefyll amodau niweidiol iawn: oerfel, cwymp eira, gwres, sychder ac ati a dal i ddwyn ffrwyth. Mae ei ddail yn cael eu hadnewyddu'n gyson ac mae'n ymateb yn dda iawn i impio. Ar gyfer hyn i gyd mae hefyd yn symbol o wrthwynebiad.
  • Iachau: ystyriwyd bod gan y goeden olewydd, ei ffrwyth a'r olew nodweddion meddyginiaethol bob amser, a dangoswyd tystiolaeth wyddonol i lawer ohonynt. Mewn gwirionedd, yn yr holl wareiddiadau y soniwyd amdanynt uchod, defnyddir olew i drin rhai afiechydon ac, yn ogystal â, ar gyfer harddwch a cholur.
  • Heddwch a chymod: fel y dywedasom o'r blaen, mae'r golomen gyda'r gangen olewydd wedi parhau i fod yn symbol diymwad o heddwch. Mewn gwirionedd, mewn rhai baneri o wledydd neu sefydliadau gallwn weld cangen olewydd, efallai mai'r un sy'n swnio fwyaf i chi yw baner y Cenhedloedd Unedig. Hefyd yn yr Aeneid dywedir sut mae Virgil yn defnyddio'r gangen olewydd fel symbol o gymodi a chytuno.
  • Ffrwythlondeb: ar gyfer yr Hellenes, ganwyd disgynyddion y duwiau o dan y coed olewydd, felly roedd yn rhaid i ferched a oedd am gael plant gysgu dan eu cysgod. Mewn gwirionedd, mae gwyddoniaeth ar hyn o bryd yn ymchwilio i weld a yw bwyta olew olewydd o fudd, ymhlith llawer o bethau, i gynyddu ffrwythlondeb.
  • Buddugoliaeth: Mae Athena yn talu’r deyrnged hon iddo trwy ddod yn fuddugol o’r frwydr gyda Poseidon ac, fel yr ydym wedi crybwyll, rhoddwyd y goron olewydd yn flaenorol i fuddugwyr y Gemau Olympaidd. Mae'r arferiad hwn wedi'i gadw dros amser a gallwn weld sut nid yn unig yn y gemau y mae'r enillwyr yn derbyn y goron olewydd, ond hefyd mewn chwaraeon eraill fel beicio neu feiciau modur

Defnydd ffigurol

Defnyddir y goeden olewydd yn ffigurol yn y Beibl cael symbol o cynhyrchiant, harddwch ac urddas. (Jeremeia 11:16; Hosea 14: 6.) Roedd eu canghennau ymhlith y rhai a ddefnyddiwyd yn y parti bwthyn. (Nehemeia 8:15; Lefiticus 23:40.) Yn Sechareia 4: 3, 11-14 a Datguddiad 11: 3, 4, defnyddir coed olewydd hefyd i symboleiddio eneiniog a thystion Duw.

O ddechrau'r greadigaeth yn llyfr genesis, mae'r Goeden Olewydd wedi bod o arwyddocâd mawr ymhell y tu hwnt i'w ffrwyth. Cangen olewydd a ddaeth â'r golomen i Noa yn yr arch.

Hon oedd y goeden gyntaf i egino ar ôl y Llifogydd a rhoddodd obaith i Noa ar gyfer y dyfodol. Gen. 8:11

Yn y Dwyrain Canol, mae'r goeden Olewydd gyda'i ffrwythau a'i olew wedi chwarae rhan sylweddol ym mywydau beunyddiol pobl ac roedd yn rhan o ofynion eu diet sylfaenol hyd yn oed i'r tlotaf.

Cyfeirir at yr olew Olivo lawer gwaith yn y Beibl fel tanwydd ar gyfer lampau ac at ddefnydd yn y gegin. Ex. 27:20, Lef. 24: 2 Roedd ganddo dibenion meddyginiaethol yn ogystal ag olew ar gyfer eneinio mewn seremonïau cysegru Ex. 30: 24-25 . Hwn oedd y deunydd crai ar gyfer cynhyrchu sebon wrth iddo barhau heddiw.

Coeden olewydd yn y Beibl

Heb os, roedd y goeden olewydd yn un o'r planhigion mwyaf gwerthfawr yn y cyfnod Beiblaidd , mor bwysig â'r winwydden a'r ffigysbren. (Barnwyr 9: 8-13; 2 Brenhinoedd 5:26; Habacuc 3: 17-19.) Mae'n ymddangos ar ddechrau'r cofnod Beiblaidd, oherwydd, ar ôl y Llifogydd, dywedodd deilen olewydd a oedd yn cario colomen wrth Noa fod y dyfroedd wedi tynnu'n ôl. (Genesis 8:11.)

Roedd coeden olewydd gyffredin y Beibl yn un o'r coed mwyaf gwerthfawr yn yr hen fyd . Heddiw, mewn rhai rhannau o'r Tir Sanctaidd , boncyffion llwyd troellog gyda’u canghennau stiff a’u dail lledr yw’r unig fewnwelediad sylweddol o goed ac maent i’w cael mewn llwyni hardd yn Nyffryn Shechem, ac yng ngwastadeddau Phoenicaidd o Gilead a Moré, i grybwyll dim ond ychydig o leoedd amlwg. Mae'n cyrraedd uchder o 6 i 12 m.

Mae'r goeden olewydd (Olea europaea) yn gyforiog ar lethrau mynyddoedd Galilea a Samaria ac yn y llwyfandir canolog, yn ogystal â ledled rhanbarth Môr y Canoldir. (De 28:40; Iau 15: 5) Mae'n tyfu ar bridd creigiog a seimllyd, yn rhy sych i lawer o blanhigion eraill, a gall wrthsefyll sychder yn aml. Pan adawodd yr Israeliaid yr Aifft, addawyd iddynt fod y tir yr oeddent yn mynd iddo yn wlad o olew olewydd a mêl, gyda ‘gwinwydd a llwyni olewydd nad oeddent wedi’u plannu.’

(De 6:11; 8: 8; Jos 24:13.) Wrth i'r goeden olewydd dyfu'n araf ac efallai y bydd yn cymryd deng mlynedd neu fwy i ddechrau cynhyrchu cnydau da, roedd y ffaith bod y coed hyn eisoes yn tyfu ar lawr gwlad yn fantais hanfodol i'r Israeliaid Gall y goeden hon gyrraedd oedrannau eithriadol a chynhyrchu ffrwythau am gannoedd. o flynyddoedd. Credir bod rhai o'r coed olewydd ym Mhalestina yn filflwydd.

Yn y Beibl, mae'r goeden olewydd olew yn cynrychioli Ysbryd Duw. I Jn. 2:27 Ac amdanoch chi, mae'r eneiniad a gawsoch gan Yr yn aros ynoch chi, ac nid oes angen i unrhyw un eich dysgu chi; ond yn union fel y mae ei eneiniad yn eich dysgu am bob peth, ac mae'n gywir ac nid yn gelwydd, ac fel y mae wedi eich dysgu chi, rydych chi'n aros ynddo Ef. Ef

roedd ganddo fond arbennig â breindal pan gafodd ei ddefnyddio fel elfen i eneinio brenhinoedd. I Sam 10: 1, I Brenhinoedd 1:30, II Brenhinoedd 9: 1,6.

Yn oes yr Hen Destament, roedd cymaint o goeden olewydd olew yn Israel nes i'r Brenin Solomon ei gynhyrchu i'w allforio. I Brenhinoedd 5:11 yn dweud wrthym i Solomon anfon 100,000 galwyn o olewydd olew i frenin Tyrus. Yn Nheml Solomon, roedd cerwbiaid yr arch wedi'i wneud o bren o'r goeden olewydd a'i orchuddio ag aur. I Brenhinoedd 6:23 . Ac roedd drysau mewnol y Cysegr hefyd wedi'u gwneud o bren olewydd.

Roedd Mynydd yr Olewydd, yn rhan ddwyreiniol Hen Ddinas Jerwsalem, yn llawn coed olewydd, yno y treuliodd Iesu y rhan fwyaf o'i amser gyda'r disgyblion. Yn llythrennol mae Gardd Gethsemane sydd wedi'i lleoli yn rhan isaf y mynydd yn Hebraeg yn golygu gwasg olewydd

Yn y Dwyrain Canol, mae'r Coed Olewydd wedi tyfu mewn niferoedd mawr. Maent yn adnabyddus am eu gwrthiant. Maent yn tyfu mewn amodau amrywiol iawn - ar bridd creigiog neu bridd ffrwythlon iawn. Gallant wynebu haul cofleidio’r haf heb fawr o ddŵr; maent bron yn anorchfygol bron. Ps 52: 8 Ond rydw i fel coeden olewydd yn wyrdd yn nhŷ Dduw; Yn nhrugaredd Duw, hyderaf yn oes oesoedd.

Ni waeth beth yw'r amodau: oer, poeth, sych, gwlyb, caregog, tywodlyd, bydd yr olewydd bytholwyrdd yn byw ac yn cynhyrchu ffrwythau. Dywedir na allwch chi byth ladd Coeden Olewydd. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n ei dorri neu ei losgi, bydd egin newydd yn dod i'r amlwg o'i wreiddiau.

Mae darnau o'r ysgrythur yn ein hatgoffa bod yn rhaid i ni sefyll yn gadarn ym mhresenoldeb Duw yn union fel y goeden olewydd, waeth beth yw amodau bywyd. - Yn wyrdd (ffyddlon) ac yn dwyn ffrwyth.

Gallant dyfu o'r gwraidd a pharhau hyd at 2000 o flynyddoedd; mae'n cymryd hyd at 15 mlynedd i roi eich cynhaeaf da cyntaf yn dibynnu ar eich amodau tyfu, mewn amodau sychder gall gymryd hyd at 20 mlynedd ar gyfer y ffrwythau cyntaf. Nid ydynt yn darparu cynnyrch uchel wrth eu tyfu o'r hadau. Yn union fel y mae angen gwreiddyn mam ar y winwydden, felly hefyd y goeden olewydd.

Maent yn doreithiog iawn pan gânt eu himpio i wraidd sy'n bodoli eisoes. Gallwch impio coeden arall o flagur blwydd oed a'i impio i'w rhisgl a dod yn gangen. Ar ôl i'r gangen dyfu digon, gellir ei thorri'n adrannau o 1 m. a chael eu plannu yn y ddaear, ac o'r planhigion hyn y gellir tyfu coed olewydd rhagorol.

Y pwynt diddorol iawn yw bod y gangen hon sydd wedi'i thorri ac yna ei impio yn dod i gynhyrchu llawer mwy o ffrwythau na phe bai wedi'i gadael yn gyfan.

Mae hynny'n ein hatgoffa o'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud; Mae'r canghennau naturiol yn symbol o bobl Israel. Rhwygwyd y rhai a drodd oddi wrth y berthynas honno â Duw. Mae Cristnogion yn ganghennau gwyllt a gafodd eu himpio rhwng canghennau naturiol i rannu gyda nhw wreiddyn a sudd y goeden olewydd, y mae Duw wedi'i sefydlu. Ond pe bai rhai o'r canghennau wedi'u rhwygo'n ddarnau, a'ch bod chi, fel coeden olewydd wyllt, yn cael eu himpio rhyngddynt ac yn cael eich gwneud yn gyfranogwr gyda nhw o sudd cyfoethog gwreiddyn yr olewydd, Ystafell. 11:17, 19, 24.

Iesu yw’r hyn y gellid ei alw’n fam wraidd, y cyfeirir ato gan y proffwyd Eseia, Is. 11: 1,10.11 (yn siarad am Israel a dychweliad y canghennau a gafodd eu rhwygo a'u impio i'w gefnffordd naturiol)

1 A bydd yn egino saethu o foncyff Jesse, a bydd coesyn o'i wreiddiau yn dwyn ffrwyth.

10 Bydd yn digwydd y diwrnod hwnnw y bydd y cenhedloedd yn mynd at wraidd Jesse, a fydd yn cael ei osod fel arwydd i'r bobloedd, a bydd eu preswylfa yn ogoneddus. 11 Yna bydd yn digwydd y diwrnod hwnnw bod yn rhaid i'r Arglwydd wella eto gyda'i law, am yr eildro, gweddillion ei bobl sydd ar ôl o Assyria, yr Aifft, Noddwyr, Cush, Elam, Sinar, Hamat ac o'r ynysoedd y môr.

Gall y goeden olewydd coed fyw am filoedd o flynyddoedd ac mae'n enghraifft wych o ddyfalbarhad, sefydlogrwydd a digonedd o ffrwythau. Rydyn ni'n gysylltiedig ag Israel trwy'r gwreiddyn, ac mae fel ein coeden deulu. Ni all ein rhai ni yng Nghrist sefyll ar eu pennau eu hunain os na chaiff ei gefnogi gan y goeden honno.

Yn Eseia 11:10, rydyn ni'n dysgu bod y Gwraidd Jesse ac mae'r hen goeden olewydd yn un ac yr un peth.

Yn llyfr y Datguddiad, 22:16, Fi yw gwraidd ac epil David, seren y bore llachar. Gwraidd y goeden yw'r Meseia, yr ydym ni'n Gristnogion yn ei adnabod fel Iesu.

Cynnwys