109 Pethau Melys A Chiwt I'w Ddweud wrth Eich Cariad

109 Sweet Cute Things Say Your Girlfriend

Pethau sexy, melys a chiwt i'w dweud wrth eich cariad

Mae geiriau'n chwarae rhan bwysig wrth fynegi cariad. Ydych chi am goncro neu gadw menyw? Yna mae'r geiriau rydych chi'n eu hynganu yn hanfodol i gyflawni hynny. Gallwch ddefnyddio'ch geiriau mewn gwahanol ffyrdd i'w hennill hi i chi. Gallwch chi fflyrtiotrwy ddefnyddio geiriau chwareus,tetrwy herio ond gallwch hefyd ddweud pethau melys wrth gwrs.

Nid yw llawer o ddynion yn union ramantus neu ddim yn gwybod y pethau iawn i'w dweud i wneud i fenyw swoon. Gallant siarad â rhywun, cadw eu gair, troelli geiriau ond ni allant ddod o hyd i'r geiriau iawn i ddweud rhywbeth braf wrth fenyw. Nid yw'n gallu dangos anwyldeb trwy ddweud pethau melys. Mae'r geiriau'n mynd yn sownd yn ei wddf; mae am ei ddweud, ond nid yw'n gwybod sut na beth.

Beth alla'i ddweud?

Os ydych chi'n cynnwys eich hun yn y grŵp hwn o ddynion, rydych chi eisiau gwybod pa fath o gariad y gallwch chi ei ddweud wrth fenyw. Cyn i chi edrych ar y rhestr hon, mae'n bwysig gwybod bod pob merch yn wahanol. Yr hyn y mae un fenyw eisiau ei glywed, mae'r llall yn ei chael hi'n gythryblus. Er enghraifft, mae'n amrywio fesul merch pa mor bell y gallwch chi fynd gyda'ch geiriau melys; mae'r llinell rannu rhwng da a drwg yn denau.

Felly beth yw'r pethau melys y gallwch chi eu dweud? Peidiwch â meddwl amdano a defnyddio'r rhestr hon i gael ysbrydoliaeth am yr hyn y gallwch chi ei ddweud.

109

 1. Ni allaf roi'r gorau i feddwl amdanoch chi.
 2. Mae eich gwên bob amser yn fy meddwl.
 3. Rydych chi'n fy ngwneud i'n hapus.
 4. Mae bod gyda chi yn fy ngwneud i'n hynod hapus.
 5. Rydych chi'n syfrdanol.
 6. Rwy'n dy garu di fwy bob dydd.
 7. Rydych chi'n berffeithrwydd ar ei orau.
 8. Fe wnes i fwynhau bod gyda chi heddiw.
 9. Fe wnes i wir fwynhau'r amser a dreulion ni gyda'n gilydd heddiw.
 10. Rydych chi'n bopeth sydd ei angen arnaf.
 11. Breuddwydiais amdanoch neithiwr.
 12. Rydych chi'n bopeth rydw i eisiau.
 13. Chi yw'r peth cyntaf dwi'n meddwl amdano bob bore.
 14. Rydych chi'n ymddangos ym mhob breuddwyd sydd gen i am y dyfodol.
 15. Mae fy mywyd yn teimlo'n obeithiol ers i mi gwrdd â chi.
 16. Rwyt ti mor ddel.
 17. Rwy'n hoff iawn ohonoch chi.
 18. Rydych chi'n bopeth rydw i eisiau meddwl amdano.
 19. Rydych chi mor Hardd.
 20. Mae'r ffordd rydych chi'n gwneud i mi deimlo yn annisgrifiadwy.
 21. Pan fyddaf gyda chi, mae fel pe bawn i'n hollol fy hun.
 22. Diolch i chi am bopeth rydych chi wedi'i roi i mi.
 23. Beth alla i ei wneud i chi?
 24. Rydych chi wedi newid fy mywyd yn aruthrol.
 25. Rwy'n dy garu di ac rydw i'n dal i dy garu di.
 26. Heboch chi mae fy mywyd yn llawer llai prydferth.
 27. Ni allaf aros i ddeffro nesaf atoch chi eto.
 28. Rwyf am fod gyda chi.
 29. Rydych chi'n fy ngwneud y person hapusaf yn y byd.
 30. Rwyf am eich trin cystal ag yr ydych yn fy nhrin.
 31. Rwyf am heneiddio gyda chi.
 32. Diolch am fod yno i mi.
 33. Rydw i wedi bod gymaint yn hapusach ers i mi gwrdd â chi.
 34. Diolch am fod yno i mi.
 35. Mae sŵn eich gwên fel cerddoriaeth yn fy nghlustiau.
 36. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n gwenu.
 37. Rwyf wrth fy modd â'r hyn sydd gennym.
 38. Diolch i chi am ofalu amdanaf.
 39. Rwyf bob amser eisiau gofalu amdanoch chi.
 40. Rydych chi mor rhywiol.
 41. Edrychaf ymlaen at ein dyfodol.
 42. Diolch am yr atgofion hyfryd.
 43. Ni fyddaf byth yn anghofio'r tro cyntaf i mi eich gweld chi.
 44. Rwy'n cwympo mewn cariad â chi fwy bob dydd.
 45. Rydych chi'n berson mor dda.
 46. Rydych chi bob amser yn gwybod yn union beth sydd ei angen arnaf.
 47. Diolch i chi fi yw'r person hapusaf ar y ddaear.
 48. Rwyf am eich cusanu trwy'r dydd.
 49. Mae ap gennych chi yn gwneud i'm calon guro'n gyflymach.
 50. Oherwydd chi, gwn beth yw gwir gariad.
 51. Dwi erioed wedi bod mor mewn cariad.
 52. Rwyf mor ddiolchgar bod ein llwybrau wedi'u croesi.
 53. Ni allaf gredu y gallaf eich cusanu bob nos.
 54. Rwyf am eich gwneud y fenyw hapusaf yn y byd.
 55. Rwy'n cael fy ysbrydoli gennych chi.
 56. Fy mhleser mwyaf mewn bywyd yw eich caru chi.
 57. Rydych chi'n bopeth i mi.
 58. Nid wyf yn rhamantus, ond diolch i chi rwy'n credu mewn tynged.
 59. Rydych chi'n ocsigen i'm calon.
 60. Chi yw'r unig un i mi am byth.
 61. Nid oes unrhyw beth o bwys pan fyddwn gyda'n gilydd.
 62. Rwyf am dreulio gweddill fy oes gyda chi.
 63. Chi yw fy myd.
 64. Rwyf am eich gwneud chi'n hapus.
 65. Rydych chi wedi gwneud fy mywyd mor werth chweil.
 66. Rwyf bob amser eisiau eich amddiffyn chi.
 67. Rydych chi bob amser yn gwneud i mi chwerthin.
 68. Rwyf am glywed eich llais.
 69. Rwy'n colli chi.
 70. Ar ôl yr holl flynyddoedd hyn rydych chi'n dal i fod yn syfrdanol.
 71. Nid oes fi heboch chi.
 72. Oes gennych chi unrhyw syniad pa mor hapus rydych chi'n fy ngwneud i?
 73. Rydych chi'n brydferth y tu mewn a'r tu allan.
 74. Rwy'n dy garu hyd yn oed os nad ydw i bob amser yn gwybod sut i'w ddangos.
 75. Bob tro rwy'n eich gweld chi, rydych chi'n dod yn harddach.
 76. Lliw eich llygaid yw fy hoff liw.
 77. Dwi bob amser yn teimlo'n wych gyda chi.
 78. Rydych chi'n gwneud i mi deimlo pethau nad ydw i erioed wedi'u teimlo o'r blaen.
 79. Ni ellir disgrifio ein cariad mewn geiriau.
 80. Rwy'n dal i fethu â chredu imi gwrdd â chi.
 81. Ti yw fy ffrind enaid.
 82. Doeddwn i ddim yn credu mewn ffrindiau enaid nes i mi gwrdd â chi.
 83. Pan fydd rhywun yn siarad am y gwir, dwi'n meddwl amdanoch chi.
 84. Chi yw uchafbwynt fy niwrnod, bob dydd.
 85. Rydych chi'n sicrhau fy mod i eisiau bod yn berson gwell.
 86. Diolch am fy ngweld am bwy ydw i.
 87. Byddaf bob amser yn poeni am eich barn.
 88. Rwy'n cofio'r munud y gwelais i chi gyntaf.
 89. Roeddwn i'n gwybod o'r diwrnod cyntaf eich bod chi i fod i mi.
 90. Rydych chi'n syfrdanol.
 91. Rwyf mor mewn cariad â chi.
 92. Rwy'n teimlo'n ddrwg i'r dynion tlawd na fydd gennych chi byth.
 93. O'r diwedd dwi'n gwybod beth yw cariad.
 94. Sut wnes i fynd mor ffodus y gallwn i ddod o hyd i chi?
 95. Rwy'n ddiolchgar bob dydd y gallaf edrych i mewn i'ch llygaid.
 96. Rydych chi'n brydferth hyd yn oed ar eich dyddiau gwaethaf.
 97. Ni chredais erioed mewn ffrindiau enaid nes i mi gwrdd â chi.
 98. Byddwn ar goll heboch chi.
 99. Rwyf am fod gyda chi nes ein bod yn hen ac yn llwyd.
 100. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n fy ngharu i.
 101. Mae yna adegau pan fyddwch chi'n llythrennol yn cymryd fy anadl i ffwrdd.
 102. Weithiau, ni allaf roi'r gorau i syllu ar eich wyneb hardd.
 103. Wnes i erioed feddwl y gallwn i deimlo cymaint â hynny am rywun.
 104. Pe gallwn wneud bywyd eto, byddwn yn ymweld â chi ynghynt.
 105. Mae arnaf eich angen yn fy mywyd.
 106. Mae'n ddrwg gen i os nad ydw i bob amser yr hyn sydd ei angen arnoch chi, ond rydw i eisiau bod.
 107. Mae eich gwên yn gwneud i mi doddi.
 108. Chi yw'r person brafiaf rwy'n ei adnabod ac nid o'r tu allan yn unig.
 109. Rydych chi'n gyfuniad perffaith rhwng melys, deallus a rhywiol.

Dyma ychydig enghreifftiau yn unig o'r pethau y gallwch eu dweud wrth ferch neu fenyw. Er gwaethaf yr hyn y mae'r rhan fwyaf o ddynion yn ei feddwl, nid yw'r rhan fwyaf o ferched eisiau clywed pa mor dda yw eu ass neu pa mor dda y mae eu bronnau'n teimlo. Mae hi eisiau gwybod eich bod chi'n ei hoffi hi, ond nid y cromliniau benywaidd yn unig. Mae hi eisiau clywed eich bod chi'n ei gwerthfawrogi, ei charu a'i pharchu; cyfanswm y pecyn.

Boed yn gariad, dyddiad neu wraig i chi; brawddegau yw'r rhain y gallwch eu defnyddio os nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddweud eich hun. Defnyddiwch yr enghreifftiau fel ysbrydoliaeth i feddwl am eich brawddegau melys eich hun neu eu copïo un-ar-un. Nid yw'n anodd rhoi'r teimlad arbennig hwnnw iddi; dim ond ychydig eiriau y mae'n eu cymryd.

Cynnwys