CYFARFOD Beiblaidd O WELD HAWK

Biblical Meaning Seeing Hawk

Beth yw ystyr Beiblaidd gweld hebog? . Ystyr ysbrydol Hawk.

Maent hefyd yn symbol o ddoethineb, greddf, gweledigaethau, galluoedd seicig, gwirionedd, deffroad a datblygiad ysbrydol, yn ogystal â goleuedigaeth ysbrydol.

Mae Hawk hefyd yn symbolau o ryddid , gweledigaeth a buddugoliaeth. Maent yn symbol o iachawdwriaeth o ryw fath o gaethwasiaeth, p'un a yw'r caethwasiaeth honno'n emosiynol, yn foesol, yn ysbrydol neu'n gaethiwed o fath arall.

Yn yr Hen Aifft, mae'r Symbol yr Aifft ar gyfer yr Haul yw Llygad Horus, sy’n ddarlun o lygad hebog arddulliedig. Roedd y symbol pwerus hwn yn symbol o bŵer y pharaoh ac yn arwydd o amddiffyniad rhag drygioni, perygl a salwch.

Roedd yr hebog gyda phen dynol yn symbol o drosglwyddo eneidiau dynol i'r ôl-fywyd.

Hebogau yn y Beibl

(Heb. Netz, gair sy'n mynegi hediad cryf a chyflym, ac felly'n briodol i'r hebog). Mae'n aderyn aflan ( Lefiticus 11:16 ; Deuteronomium 14:15 ). Mae'n gyffredin yn Syria a'r gwledydd cyfagos. Mae'r gair Hebraeg yn cynnwys rhywogaethau amrywiol o Falconidae, gan gyfeirio'n arbennig efallai at y cudyll coch (Falco tinnunculus), yr hobi (Hypotriorchis subbuteo), a'r cudyll coch lleiaf (Tin, Cenchris).

Mae'r cudyll coch yn aros trwy'r flwyddyn ym Mhalestina, ond mae rhyw ddeg neu ddeuddeg rhywogaeth arall i gyd yn ymfudwyr o'r de. O'r ymwelwyr haf hynny â Palestina gellir rhoi sylw arbennig i'r sacer Falco a'r Falco lanarius. (Gweler NOS-HAWK.)

Mae Hawks yn adar sydd wedi'u gwasgaru'n eang ym Mhalestina, y diriogaeth lle digwyddodd y rhan fwyaf o'r straeon Beiblaidd.

Yn llyfr Job, pennod 39, adnod 26 o'r Hen Destament, mae Duw yn gofyn i Job: Ydy'r hebog yn hedfan yn ôl eich doethineb, ac yn lledaenu ei adenydd tua'r de? Mae'r pennill hwn yn sôn am gyfreithiau natur a phob peth sy'n datblygu yn ôl y deddfau hyn. Mae Hawks, fel adar eraill, yn gwybod yn naturiol pryd mae'r amser i fudo a mynd tuag at hinsoddau poethach ac maen nhw'n gwneud hynny'n reddfol, wedi'i lywodraethu gan reolau natur.

Sonnir am Hawks hefyd yn yr Hen Destament , ymhlith anifeiliaid aflan eraill, na ddylai Israeliaid eu bwyta. Y tro cyntaf y cânt eu crybwyll fel aflan yw yn Lefiticus, a'r ail yn Deuteronomium yr Hen Ysgrythurau.

Sef, yn nhrydydd llyfr Moses o'r enw Lefiticus, ym mhennod 11, mae Duw yn dweud wrth Moses pa bethau byw y gellir eu bwyta neu beidio , a pha bethau sy'n lân ac yn aflan. Yn yr adnodau 13-19, mae Duw yn sôn am yr adar y dylid eu ffieiddio, ac yn dweud, ymhlith eraill, eryrod, fwlturiaid, bwncath, brain, estrys, hebogau , mae gwylanod y môr, tylluanod, pelicans, stormydd, crëyr glas, cylchoedd, ac ystlumod hefyd yn ffiaidd, ac mae pobl yn cael eu gwahardd i fwyta unrhyw un ohonyn nhw.

Dywedir y tebyg yn llyfr Deuteronomium ym mhennod 14.

Mae llyfr Job hefyd yn sôn am weledigaeth yr ‘hawks’ ym mhennod 28. Mae’r llyfr hwn o’r Hen Destament yn sôn am ddyn o’r enw Job, a ddisgrifir fel dyn anrhydeddus wedi’i fendithio â chyfoeth o bob math. Mae Satan yn temtio Job gyda chaniatâd Duw ac yn dinistrio ei blant a’i eiddo, ond nid yw’n llwyddo i dynnu Job oddi ar ffyrdd Duw a’i arwain ar gyfeiliorn.

Mae Pennod 28 o Llyfr Job yn sôn am y cyfoeth sy'n dod allan o'r ddaear. Mae hefyd yn sôn na ellir prynu doethineb. Mae doethineb yn cyfateb i ofn Duw ac mae gwyro oddi wrth ddrwg yn cyfateb i ddealltwriaeth.

Mae’r bennod hon yn sôn am rai o gyfoeth y ddaear nad yw llygaid ‘hebogiaid’ erioed wedi’u gweld. Mewn geiriau eraill, mae'r ddaear yn llawn o drysor sydd heb ei ddarganfod eto, na ellir ei ddarganfod yn hawdd.

Ni all hyd yn oed adar sy'n cael eu harwain gan reddfau wrth chwilio eu bwyd, croesi pellteroedd mawr yn eu llwybrau ymfudol, gan ddod o hyd i'r un lleoedd nythu yn ddigamsyniol pan fyddant yn dychwelyd o'u mordeithiau hir, gan groesi cefnforoedd a mynyddoedd, ymddangos eu bod yn cyrraedd yno.

Ystyr tebygol yr adnodau hyn yw'r syniad, er bod dyn wedi darganfod llawer o gyfoeth y ddaear, mae yna lawer o gyfoeth yn y ddaear o hyd, yn parhau i fod yn gudd o olwg dyn.

Mwynau cudd a chynnwys tanddaearol eraill yw'r rheini gan mwyaf.

Efallai mai neges arall y geiriau hyn yw y gallem feddwl ein bod yn gwybod llawer o wirioneddau am fywyd a'r blaned ei hun, ond mewn gwirionedd, mae llawer mwy o gynnwys wedi'i guddio o'n gwybodaeth, na'r un y caniateir inni ei ddarganfod a'i ddefnyddio.

Yn Llyfr y proffwyd Eseia, sonnir am yr hebog sawl gwaith. Yn gyntaf ym mhennod 34: Yno mae'r dylluan yn nythu ac yn gorwedd ac yn deor ac yn casglu ei ifanc yn ei chysgod; yn wir, yno mae'r hebogau yn cael eu casglu, pob un gyda'i ffrind. Gallai'r pennill hwn fod yn gyfeiriad at natur undonog yr hebog, a'r ffaith ei fod yn aml yn paru am oes. Mae'r geiriau hyn yn pwysleisio pwysigrwydd perthynas unffurf yn ogystal â gofalu am epil rhywun.

Sonnir am Hawks hefyd ar rai lleoedd eraill yn y Beibl. Er enghraifft, yn Llyfr y proffwyd Jeremeia, ym mhennod 12, sonnir amdano: Mae'r bobl a ddewiswyd gennyf fel aderyn y mae hebogiaid yn ymosod arno o bob ochr. Ffoniwch yr anifeiliaid gwyllt i ddod i mewn ac ymuno yn y wledd! Mewn cyfieithiad arall yr adnod hon yw: Mae fy mhobl fel hebog wedi ei amgylchynu ac yn cael ei ymosod arno gan hebogau eraill. Dywedwch wrth yr anifeiliaid gwyllt am ddod i fwyta eu llenwad.

Mae'r geiriau hyn yn siarad am y dioddefaint a'r ymosodiadau y mae pobl sy'n ymroi i Dduw yn dioddef o'r anghredinwyr. Mae Duw yn cymharu'r ymosodiadau hyn ag ymosodiadau adar ysglyfaethus gwyllt, fel yr hebog ac anifeiliaid gwyllt eraill.

Mae'r Hen Destament yn sôn am yr hebog unwaith eto yn Llyfr Daniel. Mae Daniel yn rhagweld cwymp y brenin Babilonaidd Nebuchadnesar a oedd dan warchae ar Jerwsalem, trwy ddehongli ei freuddwyd.

Daeth geiriau Daniel yn realiti: Digwyddodd ar unwaith. Gyrrwyd Nebuchadnesar allan o gwmni dynol, bwyta gwair fel ych, a chafodd ei socian yng ngwlith y nefoedd. Tyfodd ei wallt fel plu eryr a'i ewinedd fel crafangau hebog.

Mewn Cristnogaeth, mae'r hebog gwyllt yn symbol o'r enaid materol ac anghrediniol sy'n llawn pechodau a gweithredoedd drwg.

Wrth gael ei ddofi, mae'r hebog yn symbol o enaid wedi'i droi'n Gristnogaeth ac yn derbyn ei holl gredoau a'i rinweddau.

Ystyr Hawk, a Negeseuon

Beth yw ystyr ysbrydol gweld hebog?. Beth mae hebogau yn ei olygu. Os yw totem hebog wedi hedfan i'ch bywyd, rhaid i chi dalu sylw. Rydych chi ar fin derbyn neges gan Spirit. Felly, bydd angen i chi gymryd yr amser i ddehongli ac integreiddio'r neges hon yn eich bywyd bob dydd. Er mwyn eich helpu i ddehongli ystyr eich hebog, rhaid i chi ystyried bod yr aderyn hwn yn allweddol i ymwybyddiaeth uwch. Felly, bydd yn ceisio dod â'r pethau hyn i'ch cylch ymwybyddiaeth ac ymwybyddiaeth. Pan fydd symbolaeth hebog yn cyflwyno'i hun, gwyddoch fod goleuedigaeth ar fin digwydd.

Hefyd, mae symbolaeth hebog yn aml yn cynrychioli'r gallu i weld ystyr mewn profiadau cyffredin os ydych chi'n dewis dod yn fwy sylwgar.

Hynny yw, mae llawer o'r negeseuon y mae'r aderyn hwn yn dod â chi yn ymwneud â rhyddhau'ch hun rhag meddyliau a chredoau sy'n cyfyngu ar eich gallu i esgyn uwch eich bywyd ac ennill persbectif uwch. Yn y tymor hir, y gallu hwn i godi'n uchel uwchben i gael cipolwg ar y llun mwy a fydd yn caniatáu ichi oroesi a ffynnu.

Totem Hawk, Anifeiliaid Ysbryd

Ystyr ysbrydol Hebog . Gyda'r aderyn hwn fel totem eich anifail Hawk, optimistiaeth yw un o'ch rhinweddau cryfaf. Wedi'r cyfan, rydych chi wrth eich bodd yn rhannu'ch gweledigaethau o ddyfodol gwell a mwy disglair gyda'r rhai o'ch cwmpas. Ar y cyfan, rydych chi bob amser yn tueddu i fod ar y blaen i bawb arall. Nid yw'n hawdd gweld beth nad yw pobl eraill yn barod.

Ar y llaw arall, mae'n aml yn anodd i chi rannu eich mewnwelediadau ag eraill oherwydd nid yw'r person arall o reidrwydd eisiau clywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Mae dysgu rhoi eich negeseuon yn gynnil yn hanfodol oherwydd bydd dod yn rhy rymus yn achosi encil.

Dehongliad Breuddwyd Hawk

Mae gweld un o'r adar ysglyfaethus hyn yn eich breuddwyd yn dynodi bod amheuon yn llechu o'ch cwmpas chi a'ch gweithgareddau. Felly, mae angen i chi fwrw ymlaen yn ofalus. Gallai'r weledigaeth hefyd olygu bod angen i chi gadw llygad barcud ar rywun neu ryw sefyllfa. Efallai bod rhywun sy'n agos atoch chi'n ceisio tynnu un cyflym.

Fel arall, mae'r freuddwyd hebog yn symbol o fewnwelediad. Yr allwedd yw synhwyro'r ystyr cynnil sydd gan wyntoedd ac ysbryd newid. Os yw'r aderyn yn wyn, mae'ch neges yn dod oddi wrth eich tywyswyr ysbryd a'ch cynorthwywyr. Gwrandewch yn ofalus ac ymddiried yn eich greddf.

Cynnwys