Tyllu Trwyn Ystyr Yn Y BeiblNose Piercing Meaning Bible

Ystyr tyllu trwynau yn y Beibl

Ystyr tyllu trwynau yn y Beibl?.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am dyllu?

A yw tyllu yn bechod. Nid yw’r Beibl yn dweud llawer am dyllu. Yn oes y Beibl roedd yn gyffredin gwisgo clustdlysau a modrwyau trwyn. Gall pob credadun benderfynu yn ôl ei gydwybod a ddylid cael tyllu ai peidio.

A all credwr wneud tyllu?

A yw tyllu yn bechod? . Nid oes gan y Beibl reolau clir ar dyllu, felly mae'n fater o gydwybod. Os ydych chi am gael tyllu, gofynnwch ychydig o gwestiynau yn gyntaf:

  • Pam ydw i eisiau ei wneud? Mae'r bwriad yr un mor bwysig â'r ddeddf. Peidiwch â chael eich tyllu am y rhesymau anghywir, fel gwrthryfel. Mae gan Dduw fwy o ddiddordeb yn eich calon nag yn eich ymddangosiad -1 Samuel 16: 7
  • A yw'n dderbyniol yn fy nghymuned? Derbynnir rhai tyllu yn fwy nag eraill mewn rhai cymdeithasau. Os yw'r lle rydych chi'n byw y math o dyllu rydych chi am ei wneud yn gysylltiedig â'r pethau anghywir, fel gangiau neu sectau, mae'n well peidio â'i wneud, er mwyn peidio â rhoi tystiolaeth wael -Romans 14:16
  • Oes gennych chi gysylltiadau crefyddol? Gwneir rhai tyllu fel rhan o ddefodau crefyddau eraill. Gall y math hwn o dyllu ymddangos yn ddiniwed ond mae'n beryglus iawn ac yn troseddu Duw
  • Beth fydd y canlyniadau? Mae tyllu yn dwll parhaol yn y corff. Meddyliwch am y dyfodol. Mewn deg, ugain, deng mlynedd ar hugain, a fydd yn hardd o hyd? A yw'n rhywle sy'n hawdd ei heintio? A fydd yn rhywle gweladwy iawn, a all ei gwneud hi'n anodd chwilio am swydd?
  • A yw fy nghydwybod yn caniatáu? Os nad yw'ch cydwybod yn caniatáu hynny, peidiwch â gwneud hynny. Mae'n well bod yn dawel gyda chydwybod -Romans 14: 22-23

Tyllu yn y Beibl

Nid yw’r Testament Newydd yn siarad am dyllu. Mae'r Hen Destament yn sôn am dri math o dyllu:

  • Am addurn - roedd menywod yn gwisgo clustdlysau ar eu clustiau a tlws crog ar eu trwynau i harddu eu hunain. Roedd rhai dynion hefyd yn gwisgo clustdlysau, yn dibynnu ar y diwylliant -Song 1:10
  • Trwy ddefod baganaidd - torrodd pobloedd gyfagos Israel eu hunain a gwneud tyllau yn y corff oherwydd y meirw ac i addoli eu gau dduwiau -Leviticus 19:28
  • I fod yn gaethwas - yn ôl Cyfraith Moses, dylid rhyddhau pob caethwas o Israel ar ôl saith mlynedd. Ond pe bai’r caethwas eisiau aros yn gaethwas, byddai’n rhaid tyllu ei glust yn ffrâm drws ei feistr a byddai’n gaethwas am weddill ei oes -Duteronomium 15: 16-17

Mae'r math o dyllu sy'n amlwg yn cael ei gondemnio yn y Beibl yn tyllu am resymau crefyddol paganaidd, oherwydd ei fod yn weithred o eilunaddoliaeth. Ni ddylai'r credadun gael tyllu fel rhan o ddefod crefydd arall. Mae hyn yn anghywir.

Nid yw'r Beibl yn condemnio tyllu am addurn . Roedd addurno'ch hun gyda gemwaith yn arwydd o lawenydd. Dim ond pan oedd pobl yn poeni mwy am eu hymddangosiad nag ufuddhau i Dduw y daeth yn anghywir. Nid yw deddfau caethwasiaeth yn berthnasol i'n cyd-destun ni.

Rwyf eisoes wedi tyllu. Beth ydw i'n ei wneud?

Os gwnaethoch dyllu ond teimlo bod Duw yn anghywir, edifarhewch a gofynnwch i Dduw am faddeuant. Os gallwch chi, tynnwch y tyllu. Bydd y twll yn aros yno ond peidiwch â phoeni. Mae Duw bob amser yn maddau i'r rhai sy'n edifarhau (1 Ioan 1: 9). Os gwnaethoch edifarhau, rydych yn rhydd o gondemniad.

Un o gofnodion cyntaf tyllu trwyn yn y Dwyrain Canol, tua 4000 o flynyddoedd yn ôl . Mae tyllu’r trwyn hefyd i’w gael yn y Beibl, yn fwy penodol yn Genesis y Beibl (24:22), lle rydyn ni’n darllen bod Abraham wedi rhoi tyllu trwyn cylchyn euraidd (Shanf) i ddarpar wraig ei fab.

Er bod olion hefyd mewn diwylliannau eraill, megis y Berbers Affrica a Bedouins y Dwyrain Canol , sy'n parhau i'w ddefnyddio heddiw. Yn niwylliant Bedouin, mae tyllu trwyn yn dynodi cyfoeth y teulu.

Gwelir tyllu'r trwyn hefyd yn y Diwylliant Hindŵaidd , sy'n gosod tyllu'r trwyn yn y fossa chwith a'i gysylltu, trwy gadwyn, â thyllu yn yr iarll.

Yn ein diwylliant, ymddangosodd tyllu trwyn ymhlith y hipis a deithiodd i India yn ystod y 60au. Yn ystod y 70au, mabwysiadwyd tyllu'r trwyn gan pyncs fel symbol o wrthryfel.

Yn y swydd hon, byddwn yn siarad am hanes tyllu trwyn, oherwydd ei fod yn cael ei wneud, ers pryd, a chwilfrydedd eraill.

Arferai rhai llwythau osod tyllu'r trwyn fel rhan o wahaniaeth i'w llwythau, gan fod yr arferiad o dyllu trwyn wedi'i dyllu eisoes yn fwy na 4000 mlwydd oed, gan gynnwys arferion Cristnogion a Hindwiaid.

Roedd pobl yn arfer rhoi tyllu eu trwyn at ddibenion crefyddol ac esthetig, ond y dyddiau hyn, i lawer o bobl ifanc mae rhoi tyllu trwyn yn golygu gwrthryfel, ac mae tyllu trwyn yn golygu gwrthiant neu ffordd i wrthsefyll rheolau a normau'r gymdeithas.Beth mae tyllu trwyn yn ei olygu ?.

Ystyr tyllu trwyn:

Tyllu trwynau yn y Beibl:

Mae ystyr tyllu trwyn gan y Beibl yn sôn yn arbennig am gwrteisi dyn i fenyw, a welir pan fydd Isaac yn rhoi modrwy i Rebeca ei rhoi ar ei thrwyn, a fyddai’n Dyllu i’r trwyn.

Tyllu trwynau mewn Hindŵaeth:

Yn flaenorol, roedd tyllu trwyn yn gysylltiedig â chwedlau hynafol Parvathi, merch yr Himalaya, a duwies priodas ac fe'i gosodwyd fel arwydd o statws cymdeithasol a harddwch.

Ar hyn o bryd, mae trwyn y fenyw yn cael ei thyllu y dyddiau cyn ei phriodas. Fodd bynnag, mae'r arferiad o dyllu tyllu trwyn yn y fenyw yn dal i gael ei gynnal. Ar ddiwrnod y briodas, mae'r gŵr yn tynnu priodferch tyllu'r trwyn fel rhan o'r seremoni briodas, ac mae hyn wedyn yn dod yn rhan o brif symbol priodas.

Un arall o gredoau tyllu trwyn:

Ar ran yr Hindwiaid awgrymodd, yn dibynnu ar leoliad y tyllu yn y trwyn, pe bai'r tyllu yn cael ei roi yn y fossa chwith, roedd hyn yn awgrymu gwella ffrwythlondeb menywod, fodd bynnag, heddiw nid yn unig y mae tyllu'r trwyn wedi'i osod mewn menywod oherwydd ei fod symbol cystal mewn dyn ag mewn dyn ac mae tyllu trwyn yn symbol ffasiwn.

A chi? Oes gennych chi dyllu trwyn?

Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, dywedwch wrthym eich profiadau am dyllu trwyn neu dyllu arall rydych chi'n ei gario. Gallwn hefyd ateb cwestiynau am sut i roi ar y tyllu ac eraill!

Cynnwys