Beth Mae Crwban yn Symboli Yn Y Beibl?What Does Turtle Symbolize Bible

Beth mae crwban yn ei symboleiddio yn y Beibl ?. Ystyr Beiblaidd crwban.

Mae'r crwban bob amser wedi bod â lle o barch mewn diwylliant ac ysbrydolrwydd ers dyddiau cynnar gwareiddiad. Sylwodd pobl yn yr hen amser ar daith drefnus yr ymlusgiad, ei dueddiad am oes hir (gall crwbanod fyw am ganrifoedd), a'u harfer o gario eu tŷ ar eu cefnau. O China i Mesopotamia ac America, mae'r crwban wedi'i ystyried yn anifail hudol a chysegredig.

Y crwban a'r hirhoedledd

Beth mae crwbanod yn ei gynrychioli ?. Gall crwbanod penodol gyrraedd disgwyliad oes gwych, gyda sbesimenau o hyd at ddwy neu dair canrif. Roedd hyn, ynghyd â'r ffaith bod y crwbanod molt (ac felly'n adnewyddu), yn gwarantu lle fel symbol o anfarwoldeb.

Gan fod llawer o ddiwylliannau wedi eu swyno gyda'r cysyniad o herio marwolaeth (Gilgamesh ym Mesopotamia, Shi Huangdi yn Tsieina), daeth y crwban i symboleiddio bod pethau o'r fath yn bosibl. Roeddent yn avatar byw o anfarwoldeb.

Crwbanod a bywyd ar ôl marwolaeth

Mae cragen y crwban yn fwy na rhwystr amddiffynnol; ni anwybyddwyd patrymau cymhleth mewn cymdeithasau hynafol. Yn Polynesia, roedd diwylliannau ynysoedd yn ystyried patrymau cregyn fel cod a oedd yn nodi'r llwybr y dylai'r ysbrydion deithio ar ôl marwolaeth. Mewn dewiniaeth Tsieineaidd, defnyddiwyd cregyn crwbanod yn aml, a cheisiodd cyfrinwyr wneud cysylltiadau rhwng patrwm y cregyn a chytserau. Nododd y Tsieineaid hefyd fod gan siâp y crwban ystyr arbennig: mae ei gregyn yn bwâu fel yr awyr, tra bod ei gorff yn wastad fel y ddaear. Roedd hyn yn awgrymu bod y creadur yn byw yn y nefoedd a'r ddaear.

Crwbanod a ffrwythlondeb

Mae crwbanod benywaidd yn cynhyrchu nifer fawr o wyau. Cafodd hyn ddylanwad rhagweladwy ar feddwl dynol am grwbanod môr fel symbol cyffredinol o ffrwythlondeb. Yn ogystal, er bod crwbanod môr yn ymlusgiaid ac felly'n anadlu aer, maen nhw'n treulio llawer iawn o amser yn y dŵr. Dŵr yw un o'r symbolau ffrwythlondeb hynaf gan fod dŵr yn rhoi bywyd i'r ddaear ac yn maethu popeth byw. Mae'r ymlusgiad cysgodol sy'n dod allan o'r cefnfor i silio yn y tywod yn fotiff sy'n cael ei ailadrodd mewn amrywiol ddiwylliannau ledled y byd.

Doethineb ac amynedd

Yn rhinwedd eu symudiadau araf, mae crwbanod môr wedi cael eu hystyried fel creaduriaid amyneddgar. Mae'r cysyniad hwn yn cael ei ddathlu yn y dychymyg poblogaidd gan chwedl Aesop hynafol yr ysgyfarnog a'r crwban. Y crwban yw arwr y stori, y mae ei benderfyniad yn cyferbynnu ag agwedd ansefydlog, brysiog a gwamal yr ysgyfarnog. Felly roedd y crwban yn cael ei ystyried yn anthropomorffig fel dyn hŷn doeth, y gwrthwyneb i wallgofrwydd ieuenctid a diffyg amynedd.

Crwbanod fel y byd

Mewn amrywiaeth fawr o gymdeithasau, cyflwynwyd y crwban fel y byd ei hun, neu'r strwythur sy'n ei gynnal.

Yn India, aethpwyd â'r syniad hwn o hirhoedledd i lefelau cosmig: mae delweddau crefyddol yn dangos bod pedwar eliffant yn cefnogi'r byd, sydd hefyd yn sefyll ar gragen crwban enfawr. Mae hyn yn debyg i stori Tsieineaidd am y greadigaeth, lle dangosir y crwban fel y creadur tebyg i Atlas sy'n helpu'r duw creadigol Pangu i gynnal y byd. Mae straeon brodorol America hefyd yn adrodd i'r Unol Daleithiau gael eu ffurfio o'r mwd yng nghragen crwban môr anferth.

Crwban yn y Beibl (Fersiwn King James)

Genesis 15: 9 (Darllenwch Genesis 15 i gyd)

Ac efe a ddywedodd wrtho, Ewch â mi yn uffern dair oed, a gafr dair oed, a hwrdd tair oed, a chrwban y môr, a cholomen ifanc.

Lefiticus 1:14 (Darllenwch Lefiticus 1 i gyd)

Ac os yw'r aberth llosg dros ei offrwm i'r Arglwydd o ehediaid, yna fe ddaw â'i offrwm o grwbanod môr, neu golomennod ifanc.

Lefiticus 5: 7 (Darllenwch Lefiticus 5 i gyd)

Ac os na all ddod ag oen, yna bydd yn dod am ei dresmasu, a gyflawnodd, dau grwban y môr, neu ddau golomen ifanc, at yr Arglwydd; un ar gyfer aberth dros bechod, a'r llall yn boethoffrwm.

Lefiticus 5:11 (Darllenwch Lefiticus 5 i gyd)

Ond os na all ddod â dau grwban môr, neu ddau golomen ifanc, yna bydd yr un a bechodd yn dwyn am ei offrwm y ddegfed ran o effa o flawd mân yn aberth dros bechod; ni fydd yn rhoi unrhyw olew arno, ac ni fydd yn rhoi unrhyw onestrwydd arno: oherwydd aberth dros bechod ydyw.

Lefiticus 12: 6 (Darllenwch Lefiticus 12 i gyd)

A phan gyflawnir dyddiau ei phuro, i fab, neu i ferch, fe ddaw ag oen y flwyddyn gyntaf yn boethoffrwm, a cholomen ifanc, neu grwban y môr, yn aberth dros bechod, at y drws o babell y gynulleidfa, at yr offeiriad:

Lefiticus 12: 8 (Darllenwch Lefiticus 12 i gyd)

Ac os na all ddod ag oen, yna fe ddaw â dau grwban, neu ddau golomen ifanc; y naill ar gyfer y poethoffrwm, a'r llall yn aberth dros bechod: a bydd yr offeiriad yn gwneud cymod drosti, a bydd hi'n lân.

Lefiticus 14:22 (Darllenwch Lefiticus i gyd 14)

A dau grwban môr, neu ddau golomen ifanc, fel y mae'n gallu eu cael; a'r naill yn offrwm pechod, a'r llall yn boethoffrwm.

Lefiticus 14:30 (Darllenwch Lefiticus 14 i gyd)

Ac fe offryma'r un o'r crwbanod môr, neu'r colomennod ifanc, fel y gall ei gael;

Lefiticus 15:14 (Darllenwch Lefiticus 15 i gyd)

Ac ar yr wythfed dydd, bydd yn cymryd dau grwban môr, neu ddau golomen ifanc, ac yn dod gerbron yr Arglwydd at ddrws tabernacl y gynulleidfa, a'u rhoi i'r offeiriad:

Lefiticus 15:29 (Darllenwch Lefiticus 15 i gyd)

Ac ar yr wythfed dydd, bydd hi'n cymryd at ei dau grwban, neu ddau golomen ifanc, ac yn dod â nhw at yr offeiriad, at ddrws tabernacl y gynulleidfa.

Rhifau 6:10 (Darllenwch bob un o Rifau 6)

Ac ar yr wythfed dydd fe ddaw â dau grwban, neu ddau golomen ifanc, at yr offeiriad, at ddrws tabernacl y gynulleidfa:

Salm 74:19 (Darllenwch Salm 74 i gyd)

O na waredwch enaid dy grwban y môr i dyrfa'r drygionus: peidiwch ag anghofio cynulleidfa dy dlodion am byth.

Cân Solomon 2:12 (Darllenwch holl Gân Solomon 2)

Mae'r blodau'n ymddangos ar y ddaear; mae amser canu adar wedi dod, a chlywir llais y crwban yn ein gwlad;

Jeremeia 8: 7 (Darllenwch Jeremeia i gyd 8)

Ie, mae'r stork yn y nefoedd yn gwybod ei hamseroedd penodedig; ac mae'r crwban a'r craen a'r wennol yn arsylwi amser eu dyfodiad; ond nid yw fy mhobl yn gwybod barn yr Arglwydd.

Luc 2:24 (Darllenwch Luc 2 i gyd)

Ac i offrymu aberth yn ôl yr hyn a ddywedir yng nghyfraith yr Arglwydd, Pâr o grwbanod môr, neu ddau golomen ifanc.

Cynnwys