Ni fydd fy iPhone yn Anfon Lluniau! Dyma The Real Fix.

My Iphone Won T Send Pictures

Rydych chi'n ceisio anfon lluniau o'ch iPhone, ond dydyn nhw ddim yn mynd trwodd. Nid oes ots a ydych chi'n defnyddio Negeseuon, Lluniau neu ap arall - does dim yn gweithio. Yn lle, dywed eich iPhone Heb ei Gyflwyno gyda'r pwynt ebychnod coch y tu mewn i'r cylch, neu mae'ch lluniau'n mynd yn sownd hanner ffordd trwy anfon a pheidiwch byth â gorffen. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone yn anfon lluniau a sut i wneud diagnosis a datrys y broblem er daioni.

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn i ni ddechrau

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud i ddarganfod pam nad yw'ch iPhone yn anfon lluniau yw ateb y ddau gwestiwn hyn, a byddaf yn eich helpu gyda'r ddau.Onid yw Lluniau'n Anfon gan Ddefnyddio iMessage neu Negeseuon Testun Rheolaidd?

Unrhyw bryd y byddwch yn anfon neu'n derbyn neges destun neu lun ar eich iPhone, mae'n mynd drwodd fel naill ai neges destun reolaidd neu iMessage. Yn yr app Negeseuon, mae'r iMessages rydych chi'n eu hanfon yn ymddangos mewn swigod glas ac mae'r negeseuon testun rydych chi'n eu hanfon yn ymddangos mewn gwyrdd.

Er eu bod yn cydweithio'n ddi-dor yn yr app Negeseuon, Mae iMessages a negeseuon testun yn defnyddio gwahanol dechnolegau i anfon lluniau. Anfonir iMessages gan ddefnyddio Wi-Fi neu'r cynllun data diwifr rydych chi'n ei brynu trwy'ch cludwr diwifr. Anfonir negeseuon testun / llun rheolaidd gan ddefnyddio'r cynllun negeseuon testun rydych chi'n ei brynu trwy'ch cludwr diwifr.

neges destun mewn swigen werdd

pa mor hir y mae'r drwydded waith yn ei gymryd yn yr usa

Pan na fydd eich iPhone yn anfon lluniau, mae'r broblem fel arfer gyda negeseuon testun neu iMessages - nid gyda'r ddau. Hynny yw, lluniau ewyllys anfon gyda iMessages, ond peidiwch â hanfon gyda negeseuon testun / llun - neu i'r gwrthwyneb. Hyd yn oed os ydych chi wneud yn cael problem gyda'r ddau, mae angen i ni ddatrys pob problem ar wahân.I ddarganfod a yw'ch iPhone yn cael problem wrth anfon negeseuon gydag iMessages neu negeseuon testun, agorwch yr ap Negeseuon ac agor sgwrs gyda rhywun na allwch anfon lluniau atynt. Os yw'r negeseuon eraill rydych chi wedi'u hanfon at y person hwnnw mewn glas, ni fydd eich iPhone yn anfon lluniau gan ddefnyddio iMessage. Os yw'r negeseuon eraill mewn gwyrdd, ni fydd eich iPhone yn anfon lluniau gan ddefnyddio'ch cynllun negeseuon testun.

Onid yw lluniau'n anfon at un person, neu bawb?

Nawr eich bod chi'n gwybod a yw'r broblem gydag iMessages neu negeseuon testun / llun, mae'n bryd penderfynu a ydych chi'n cael problem anfon lluniau at bawb neu at un person yn unig. I wneud hyn, ceisiwch anfon llun at rywun arall fel prawf, ond darllenwch hwn yn gyntaf:

Cyn i chi anfon llun prawf, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei anfon at rywun sy'n defnyddio'r un dechnoleg (iMessage neu negeseuon testun / llun) â'r person na allwch anfon lluniau ato. Dyma beth dwi'n ei olygu:

Os na fydd lluniau'n cael eu hanfon at rywun sy'n defnyddio iMessage, anfonwch lun prawf at rywun arall sy'n defnyddio iMessage (swigod glas). Os nad ydych chi'n anfon lluniau gan ddefnyddio'ch cynllun negeseuon testun / llun, anfonwch lun prawf at rywun arall y mae ei negeseuon yn mynd drwyddo fel negeseuon testun (mewn swigod gwyrdd).

Fel rheol, os na fydd llun yn cael ei anfon at un person yn unig, mae'r broblem ymlaen eu dod i ben ac efallai y bydd angen iddynt newid rhywbeth ar eu iPhone neu gyda'u cludwr diwifr i ddatrys y broblem. Os nad ydych chi'n iPhone anfonwch luniau i unrhyw un , mae'r broblem ymlaen eich diwedd. Byddaf yn rhoi atebion ichi ar gyfer y ddau senario isod.

Os na fydd eich iPhone yn Anfon Lluniau gan ddefnyddio iMessage

1. Profwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Anfonir iMessages dros gysylltiad eich iPhone â'r rhyngrwyd, felly'r peth cyntaf y byddwn yn ei wneud yw profi cysylltiad eich iPhone â'r rhyngrwyd. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ceisio anfon neges gan ddefnyddio'ch cynllun data diwifr ac yna ceisio anfon neges pan fydd eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi ac na fydd eich iPhone yn anfon lluniau, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi a diffodd Wi-Fi. Bydd eich iPhone yn cysylltu â'r rhwydwaith data cellog, a dylech weld 5G, LTE, 4G, neu 3G yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

Ceisiwch anfon y llun eto. Os bydd yn mynd drwodd, mae'r broblem yn gorwedd gyda'ch cysylltiad Wi-Fi, ac rwyf wedi ysgrifennu erthygl sy'n egluro beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Wi-Fi . Peidiwch ag anghofio troi Wi-Fi yn ôl ymlaen pan fyddwch chi wedi gwneud!

Os na fydd eich iPhone yn anfon lluniau pan nad yw wedi'i gysylltu â Wi-Fi, ewch i rywle sydd â Wi-Fi, cysylltwch â'r rhwydwaith Wi-Fi yn Gosodiadau -> Wi-Fi , a cheisiwch anfon y neges eto. Os bydd y neges yn mynd drwodd, mae'n debyg bod y broblem gyda chysylltiad data cellog eich iPhone.

2. Gwneud i Ddata Cellog Cadarn gael ei droi ymlaen

Mynd i Gosodiadau -> Cellog a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Data Cellog yn cael ei droi ymlaen. Pan nad ydych wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, anfonir iMessages gan ddefnyddio'ch cynllun data diwifr, nid eich cynllun negeseuon testun. Os yw Data Cellog yn cael ei ddiffodd, bydd y lluniau rydych chi'n eu hanfon fel negeseuon testun / llun yn mynd drwyddynt, ond ni fydd y lluniau rydych chi'n eu hanfon fel iMessages.

gwnewch yn siŵr bod switsh data cellog yn cael ei droi ymlaen

3. A yw'r person arall wedi troi iMessage ymlaen?

Yn ddiweddar, bûm yn gweithio gyda ffrind nad oedd ei negeseuon yn mynd drwodd i'w mab ar ôl iddo gael ffôn newydd, heblaw Apple. Mae'n broblem gyffredin sy'n digwydd pan fydd rhywun yn newid i ffôn clyfar Android ond nad yw'n llofnodi allan o iMessage.

Dyma’r sefyllfa: Mae eich iPhone a’r gweinydd iMessage yn meddwl bod gan y person hwnnw iPhone o hyd, felly maen nhw’n ceisio anfon lluniau gan ddefnyddio iMessage, ond dydyn nhw byth yn mynd trwodd. Yn ffodus, mae yna ffordd syml iddyn nhw arwyddo allan o iMessage a datrys y broblem er daioni. Dywedwch wrthyn nhw am ddilyn y ddolen hon i Tudalen gymorth Apple lle gallant analluogi iMessage trwy anfon neges destun atynt eu hunain a theipio cod cadarnhau ar-lein.

4. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Gall newid anfwriadol yn yr app Gosodiadau achosi problemau cysylltu a all fod yn anodd eu diagnosio, ond mae ffordd dda o'u trwsio i gyd ar unwaith. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith yn ffordd wych o ailosod y gosodiadau hynny sy'n effeithio ar y ffordd y mae eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi a'r rhwydwaith cellog, heb effeithio ar unrhyw un o'ch gwybodaeth bersonol. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi eto, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod y cyfrinair cyn i chi symud ymlaen.

I ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith , nodwch eich cod post, a thapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Ceisiwch anfon neges brawf arall ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn i weld a gafodd y broblem ei datrys.

beth mae adar yn ei symboleiddio yn y Beibl

ailosod gosodiadau rhwydwaith ar iphone

Os ydych chi'n dal i gael problemau ar ôl i chi ddilyn y camau hyn, ewch i'r adran o'r enw Os na fydd eich iPhone yn Dal i Anfon Lluniau .

Os na fydd eich iPhone yn Anfon Lluniau gan Ddefnyddio'ch Cynllun Negeseuon Testun / Llun

1. Gwnewch yn siŵr bod negeseuon MMS Sure yn cael eu troi ymlaen

Rydym eisoes wedi trafod y ddau fath o neges sy'n cael eu hanfon gan ddefnyddio'r ap Negeseuon: iMessages a negeseuon testun / llun. Ac, i wneud pethau'n fwy cymhleth, mae dau fath o negeseuon testun / llun hefyd. SMS yw'r ffurf wreiddiol o negeseuon testun sydd ond yn anfon symiau byr o destun, ac mae MMS, a ddatblygwyd yn ddiweddarach, yn gallu anfon lluniau a negeseuon hirach.

Os yw MMS wedi'i ddiffodd ar eich iPhone, bydd negeseuon testun rheolaidd (SMS) yn dal i fynd drwodd, ond ni fydd lluniau. I sicrhau bod MMS yn cael ei droi ymlaen, ewch i Gosodiadau -> Negeseuon a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Negeseuon MMS yn cael ei droi ymlaen.

trowch negeseuon mms ymlaen

2. Gwiriwch am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Mae Apple a'ch cludwr diwifr yn gwthio fel mater o drefn diweddariadau gosodiadau cludwr i helpu i wella cysylltiad eich iPhone â rhwydwaith eich cludwr. Gallai eich iPhone brofi problemau cellog os nad yw'r gosodiadau cludwr yn gyfredol.

Mae pop-up fel arfer yn ymddangos ar y sgrin pan fydd diweddariad gosodiadau cludwr ar gael. Os ydych chi'n gweld y pop-up ar eich iPhone, tapiwch Diweddariad .

Gallwch wirio â llaw am ddiweddariad gosodiadau cludwr trwy agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Am . Bydd pop-up yn ymddangos yma mewn tua deg eiliad os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael. Os nad yw pop-up yn ymddangos, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Diweddariad Gosodiadau Cludwyr Ar iPhone

3. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

4. Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Yn anffodus, o ran problemau gyda chysylltiad eich iPhone â'ch cludwr diwifr, efallai y bydd angen i chi gysylltu â nhw i gael help. Gall materion cyfrifon cwsmeriaid a thoriadau technegol beri i negeseuon MMS beidio â chael eu danfon, a'r unig ffordd i wybod yn sicr yw galw a gofyn.

Y ffordd hawsaf o ddarganfod pa rif i'w alw yw chwilio Google am “ eich cludwr diwifr (Verizon, AT&T, ac ati) rhif cymorth i gwsmeriaid di-wifr ”. Er enghraifft, os ydych chi'n Google “rhif cymorth i gwsmeriaid diwifr Verizon”, fe welwch y rhif ar frig y canlyniadau chwilio.

Os Eich iPhone Still Ddim yn Anfon Lluniau

Os na allwch anfon lluniau gyda'ch iPhone o hyd, mae fy nghyngor ar sut i symud ymlaen yn dibynnu a allwch chi ddim anfon lluniau at un person yn unig neu na allwch eu hanfon at unrhyw un.

Os na allwch anfon lluniau at un person yn unig, gofynnwch iddynt a allant dderbyn iMessages neu negeseuon testun / llun gan unrhyw un. Cofiwch, efallai y gallant dderbyn iMessages ond nid negeseuon testun / llun, neu i'r gwrthwyneb. Eich bet orau yw rhannu'r erthygl hon gyda nhw a gofyn iddyn nhw fynd trwy'r camau datrys problemau eu hunain.

Os ydych chi'n credu bod y broblem ar eich pen, dyma beth i'w wneud nesaf: Dileu eich sgwrs â nhw yn yr app Negeseuon, dileu eu cyswllt o'ch iPhone, a dilyn y cyfarwyddiadau uchod i Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, teipiwch eu rhif ffôn i'r app Negeseuon a cheisiwch anfon neges lun atynt. Os bydd yn mynd drwodd, ychwanegwch eu gwybodaeth gyswllt eto ac mae'n dda ichi fynd.

Os hynny o hyd nid yw'n gweithio, efallai y bydd angen i chi ategu eich iPhone i iCloud neu iTunes, adfer eich iPhone, ac yna adfer eich data o'r copi wrth gefn. Mae adfer eich iPhone yn dileu popeth arno ac yn ail-lwytho'r feddalwedd, proses a all ddatrys pob math o faterion meddalwedd. Rwy'n argymell eich bod chi'n gwneud adferiad DFU, sy'n fath arbennig o adfer y mae tech Apple yn ei ddefnyddio yn yr Apple Store. Rydw i wedi ysgrifennu erthygl sy'n esbonio sut i DFU adfer eich iPhone .

Ei lapio i fyny

Nawr bod eich iPhone yn anfon lluniau eto, ewch ymlaen ac anfonwch rai lluniau at eich teulu a'ch ffrindiau. Ond byddwch yn ofalus: rwy'n adnabod rhywun a geisiodd anfon llun o'i goeden Nadolig mewn testun grŵp at ei deulu cyfan, ond a ddaeth i ben yn ddamweiniol. Roedd hi'n Nadolig lletchwith. Hoffwn glywed am eich profiadau yn darganfod pam na allech anfon lluniau ar eich iPhone yn yr adran sylwadau isod, a byddaf yma i helpu ar hyd y ffordd.

wedi cracio fy sgrin iphone 7

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.