Gellir cyfreithloni teitl achubTitulo Salvage Se Puede Legalizar

Gellir Cyfreithloni Teitl Arbed

Gellir cyfreithloni teitl achub?. Ar ôl damwain fawr, nid yw bob amser yn bosibl adfer car i ble y gellir ei yrru eto. Yn ogystal â difrod corfforol i'r cerbyd, efallai y bydd yn rhaid i chi ddelio â theitl achub.

Mae car wedi'i adfeddiannu yn un y mae cwmni yswiriant wedi penderfynu ei fod yn golled gyfan, sy'n golygu y bydd yn costio mwy o arian i'w atgyweirio na gwerth y car (mae'r fformwlâu yn amrywio yn ôl y wladwriaeth). Mae'n dod yn broblem os ydych chi am werthu'r cerbyd neu ei ddefnyddio eto.1

Unwaith y bydd cwmni yswiriant wedi ystyried cerbyd yn gyfanswm colled, ei deitl fydd wedi'i farcio fel achub (dyna'r term teitl achub ).

Beth ellir ei wneud gyda cherbyd achub?

Yn y mwyafrif o daleithiau, ni allwch yrru car achub o'r enw ar y ffordd na chael yswiriant ar ei gyfer, ac mae'n anodd dod o hyd i gwmni sy'n barod i yswirio neu gael cyllid i brynu hyd yn oed car o'r enw achub. Mae'r mwyafrif o ddelwriaethau parchus hefyd yn osgoi derbyn car achub fel cyfnewid.

Felly'r cwestiwn yw, sut allwch chi ddileu teitl pridwerth? Ac, mewn gwirionedd, ni allwch. Ond nid yw mor syml â hynny.

Gemau enw teitl

Cyn i ni ddechrau, mae'n bwysig nodi bod ceisio cuddio hanes car mewn ffordd heblaw'n llwyr yn ôl y llyfr yn eich cyflwr penodol mae'n ffeloniaeth o'r enw gwyngalchu teitl.2

Mae rheoliadau trwyddedu ceir pob gwladwriaeth Maent yn wahanol, a dylech bob amser wirio gofynion cofrestru unigryw a rheolau teitlau eich gwladwriaeth cyn ystyried car â theitl achub.

Fodd bynnag, mae'r rheolau yn eithaf tebyg yn y mwyafrif o awdurdodaethau. Yn gyffredinol, unwaith y bydd teitl cerbyd wedi'i raddio'n achub, ni fydd yr un peth eto. Yn y mwyafrif o daleithiau, fodd bynnag, gellir ailenwi'r teitl achub wedi'i ailadeiladu (neu mewn rhai lleoedd wedi'i adnewyddu neu wedi ymgynnull). Bydd hyn, wrth gwrs, yn gofyn ichi atgyweirio'r cerbyd a'i anfon i'r Adran Cerbydau Modur (DMV) i'w archwilio. Os bydd snisin yn pasio, bydd y DMV yn ailenwi'r teitl fel ailadeiladwyd .3. 4

Felly ar un ystyr, mae'r teitl achub wedi'i ddileu, ond yn dechnegol yn unig. Bydd unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am deitlau cerbydau (a gwasanaethau adrodd hanes ceir) yn gweld y gair yn cael ei ailadeiladu ac yn gwybod ei fod yn golygu iddo gael ei farcio o'r blaen fel achub. Mae hynny'n cynnwys, gyda llaw, yr holl gwmnïau yswiriant ac unrhyw ddarpar brynwyr gwybodus. Os yw hynny'n fargen fawr i chi, mae'n debyg y dylech chi hepgor y gêm achub.

Y camau i ailadeiladu teitl achub

Dyma grynodeb byr o'r camau y bydd angen i chi eu dilyn fel arfer i gael gwared ar deitl adfer.

1. Prynwch y cerbyd

Gall hyn fod mor syml ag y mae'n swnio. Bydd rhai taleithiau ond yn caniatáu i ailadeiladu trwyddedig brynu neu fod yn berchen ar gar achub o'r enw. Os yw hynny'n wir yn eich gwladwriaeth, dim ond ar ôl iddo gael ei atgyweirio a mynd trwy'r broses archwilio ac ail-frandio y byddwch yn gallu bod yn berchen ar y cerbyd.5

2. Atgyweirio'r cerbyd

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud neu fod gennych fecanig ardystiedig sy'n gwybod atgyweirio'r cerbyd. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed eich holl ddogfennau cerbyd a chymryd llawer o luniau cyn ac yn ystod y broses atgyweirio.

3. Mynnwch yr arolygiad

Sicrhewch a chwblhewch y ffurflenni angenrheidiol o'r DMV i archwilio'r car. Dyma lle mae'r holl waith papur a lluniau hynny'n cael eu chwarae. Yn fwyaf tebygol, bydd y DMV yn gofyn ichi gyflwyno'ch bil gwerthu, teitl achub, lluniau a dogfennaeth arall fel rhan o'r broses. Ar ôl i chi drin y gwaith papur, trefnwch archwiliad a archwiliwch y cerbyd.6

Cofiwch, ni allwch yrru'r cerbyd yn gyfreithiol i'r cyfleuster archwilio, felly mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei dynnu yno.

Ar ôl i'r arolygiad fynd heibio (a'ch bod wedi talu'r ffioedd archwilio), gall yr arolygydd roi sticer ar y cerbyd gan nodi ei fod wedi pasio.7

4. Cyflwyno'r ddogfennaeth derfynol

Eich cam nesaf fydd ceisio am y teitl o dan yr enw newydd, a fydd yn gofyn am lenwi mwy o ffurflenni a thalu mwy o ffioedd. Yna dylech dderbyn y teitl gyda datganiad gan y brand ar ei wyneb yn nodi bod y cerbyd wedi'i ailadeiladu.

Sylwch, os cafodd eich cerbyd ei deitl achub mewn gwladwriaeth arall, efallai y bydd angen i chi ei archwilio a'i ailenwi yn y wladwriaeth honno cyn y gallwch ei gofrestru gartref. Unwaith eto, gwiriwch reoliadau eich gwladwriaeth cyn prynu.

Sut alla i allforio car teitl achub neu achub i Fecsico?

  • Mae deddfau Mecsicanaidd yn nodi y gall y cerbyd fynd o gael teitl wedi'i arbed i un wedi'i ailadeiladu, ar bridd yr UD.
  • Ni allwch werthu'r car ar gyfer rhannau yn nhiriogaeth Mecsico.

Mae nifer dda o brynwyr o rannau eraill o'r byd, gan gynnwys lleoedd fel Rwsia a'r Dwyrain Canol, eisiau prynu ceir achub yn yr UD ac yna dod â nhw'n ôl i'w gwlad eu hunain. Mae cynnydd arwerthiannau ar-lein wedi ei gwneud yn haws nag erioed i brynwyr y tu allan i'r Unol Daleithiau.

Er mwyn penderfynu ai hwn yw'r opsiwn iawn i chi ai peidio, mae'n bwysig deall sut mae pethau'n gweithio a beth fydd y mathau sylfaenol o gostau.

Y broses fewnforio a'r ffioedd

Cyn hyd yn oed ystyried prynu ceir achub mewn arwerthiannau yn yr UD, dylech ystyried y rheoliadau a'r deddfau yn eich gwlad o ran mewnforio cerbydau. Yn benodol, mae angen i chi dalu sylw i sut mae'r wlad yn gweld mewnforio cerbydau achub. Yn Saudi Arabia, er enghraifft, ni allwch fewnforio car sydd â theitl achub.

Gwybod y rheoliadau, yn ogystal â'r ffioedd, trethi a thollau y bydd yn rhaid i chi eu talu pan fydd y car neu'r lori yn cyrraedd.

Yr ocsiwn ar-lein

Gall ocsiwn bersonol fod yn eithaf brawychus. Yn ffodus, mae arwerthiannau ar-lein yn llawer haws i'w deall. Mae yna nifer o arwerthiannau ar-lein ar gael a fydd yn rhoi mynediad i chi i lawer o fathau o gerbydau nad ydyn nhw ar gael yn eich gwlad, gan gynnwys rhai ceir achub yn yr UD a allai fod y cerbyd sydd ei angen arnoch chi yn unig.

Un o fanteision defnyddio arwerthiannau yw'r ffaith bod prisiau cerbydau achub yn aml yn isel iawn. Fodd bynnag, ni allwch brynu, llongio a gyrru yn unig. Bydd angen atgyweirio'r cerbydau hyn cyn y gallwch eu gyrru ar ffyrdd eich gwlad. Bydd angen i chi gael teitl wedi'i ailadeiladu cyn y gallwch gael cofrestriad ac yswiriant yn yr UD, ond dylech wirio gydag awdurdodau lleol a ydych am gofrestru dramor.

Byddwch yn ymwybodol na fydd rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig dim heblaw atebolrwydd. Cysylltwch â'r yswirwyr yn eich gwlad i ddarganfod eu polisïau o ran teitlau wedi'u hailadeiladu a'r math o sylw y byddwch yn gallu ei dderbyn.

Pan fyddwch chi'n prynu ceir achub yn yr UD mewn ocsiwn ar-lein, gallwch gynnig ar y cerbydau ar eich pen eich hun mewn rhai achosion. Bryd arall, dim ond ailwerthwyr all gynnig, felly byddwch chi eisiau gweithio gyda chynrychiolydd ailwerthwr a all drin eich cynigion ar eich rhan. Gallwch chi osod terfyn eich cais a gadael iddyn nhw wneud gweddill y gwaith i chi.

Llongau cerbydau

Unwaith y bydd gennych gerbyd gwych na allwch aros i'w ailadeiladu a'i yrru, mae gennych gost cludo o hyd i feddwl amdano. Mae gan lawer o'r cwmnïau sydd ag arwerthiannau, yn ogystal â'r delwyr y gallwch chi weithio gyda nhw, gysylltiadau cludo a all eich helpu i gael y cerbyd dramor.

Bydd cost cludo yn amrywio rhwng cwmnïau cludo a bydd yn dibynnu ar faint a phwysau'r car a ffactorau eraill. Mae'n syniad da cael amcangyfrif cost cludo cyn prynu. fel y gallwch chi gynllunio'r gost yn eich cyllideb yn ddiweddarach.

A ddylech chi ei wneud?

Mae llawer o fanteision prynu ceir achub yn yr UD ac yna eu hallforio i'ch gwlad. Mae gennych chi fwy o opsiynau, prisiau gwell, ac mae cyfle i ddod o hyd i gar rhyfeddol. Gallech hyd yn oed ddod o hyd i gerbydau moethus trwy'r arwerthiannau hyn heb eu clywed am brisiau. Mae'n cymryd rhywfaint o arian ychwanegol ar gyfer atgyweiriadau, llongau, a ffioedd, ond mae llawer o brynwyr yn teimlo ei bod yn werth y gost.

FFYNONELLAU ERTHYGL

  1. HG.org. Materion teitl achub a hawl cyfreithiol . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  2. Scambusters. Mae golchi teitl yn glanhau gorffennol muriog ceir . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  3. Swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol Michigan. Cerbydau wedi'u hailadeiladu . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  4. Adran Diogelwch New Hampshire, Adran Cerbydau Modur. Cerbydau wedi'u hadfer a'u hailadeiladu . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  5. Adran y Trysorlys Alabama. Cerbydau achub wedi'u hailadeiladu . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  6. Adran Cerbydau Modur Talaith Efrog Newydd. Ynglŷn â'r Rhaglen Arholiad Cerbydau Achub . Mynediad olaf: Hydref 22, 2020.
  7. Tennessee Adran y Trysorlys. Pam fod angen i mi fynd trwy'r broses adfer / ailadeiladu? , Cyrchwyd 22 Hydref, 2020.

Cynnwys