Trwydded gyrrwr twristiaeth FloridaLicencia De Conducir Para Turistas En Florida

Pryd mae angen trwydded yrru Florida ar dwristiaid? Twristiaid (tramorwyr) a ddaeth i'r Unol Daleithiau ar fisa B1 / B2 yn gallu aros yn y wlad am a cyfnod eithaf hir ac felly, efallai y bydd angen cerbyd arno fel bod eich bywyd yn yr Unol Daleithiau byddwch yn fwy cyfforddus .

Yn yr achos hwn, twrist mae'n debyg y bydd angen trwydded yrru arnoch chi, naill ai o'ch gwlad wreiddiol neu drwydded yrru'r UD. Hyd y gwn i, mae'r cyfan neu'r mwyafrif o wladwriaethau o leiaf derbyn trwyddedau gyrwyr cenedlaethol , ond rhai oddi wrthynt gofyn am trwydded yrru ryngwladol ynghyd â trwydded yrru ddilys .

Trwydded yrru ryngwladol

trwydded yrru ryngwladolTrwydded yrru yn yr Unol Daleithiau ar gyfer twristiaid. A. trwydded yrru ryngwladol mae'n fath o cyfieithu eich trwydded yrru i mewn i 10 iaith i helpu teithwyr a awdurdodau lleol i oresgyn rhwystrau iaith . Ymhlith pethau eraill, mae trwydded yrru ryngwladol yn cynnwys gwybodaeth am a trwydded yrru genedlaethol wedi'i chyfieithu i'r Saesneg ac felly'n ategu ac yn cadarnhau'r trwyddedau gyrru cenedlaethol.

Trwydded ryngwladol i yrru yn yr Unol Daleithiau. Sylwch fod trwydded yrru ryngwladol dim ond cyfieithiad ydyw o ddogfen. Felly, ni all ddisodli'r ddogfen ei hun, ac ar ben hynny, nid yw'n ddilys heb drwydded yrru genedlaethol. Felly, i yrru'n gyfreithlon mewn rhai taleithiau, bydd angen y ddwy ddogfen arnoch chi , y gallwch ei gael yn eich mamwlad.

Peidiwch â thrafferthu mynd i swyddfa drwydded yrru leol i gael y cyfieithiad. Yn ôl gwefan swyddogol llywodraeth yr UD,

Felly, os oes gennych fisa twristiaid, eich trwydded yrru genedlaethol ddilys, a'r drwydded, gallwch yrru yn yr Unol Daleithiau heb unrhyw gyfyngiad, heblaw am y cyfnod.

Yn ôl ein dealltwriaeth ni, yn y rhan fwyaf o achosion, mae trwyddedau gyrwyr cenedlaethol yn ddilys yn yr Unol Daleithiau am gyfnod dilysrwydd y fisa. .

Mathau o drwydded yrru yn Florida

Mae'r Adran Diogelwch Priffyrdd a Cherbydau Modur yn cyhoeddi'r dosbarthiadau canlynol o drwyddedau: Dosbarth A, B, C, D, ac E.

 • Mae dosbarthiadau A, B, a C ar gyfer gyrwyr cerbydau masnachol, fel tryciau mawr a bysiau.
 • Mae dosbarthiadau D ac E ar gyfer gyrwyr cerbydau anfasnachol.

NODYN: Mae llawlyfr ar wahân o'r enw Llawlyfr Trwydded Gyrwyr Masnachol ar gyfer Gyrwyr Tryc a Bws. Mae'r llawlyfr hwn ar gael yn unrhyw swyddfa trwydded yrru. Os ydych chi am yrru cerbyd modur masnachol fel y'i diffinnir isod, rhaid i chi gael prawf a thrwydded gywir i wneud hynny.

Pwy sydd Angen Trwydded Yrru?

Os ydych chi'n byw yn Florida a'ch bod am yrru cerbyd modur ar strydoedd cyhoeddus a phriffyrdd, rhaid bod gennych drwydded yrru Florida State.

Os symudwch i Florida a bod gennych drwydded ddilys o gwladwriaeth arall , rhaid i chi gael trwydded Florida o fewn y 30 diwrnod wedi dod yn breswylydd. Fe'ch ystyrir yn breswylydd yn Florida os:

 • cofrestru eu plant mewn ysgol gyhoeddus, neu
 • cofrestru i bleidleisio, neu
 • gwneud cais am eithriad cartref, neu
 • derbyn cyflogaeth, neu
 • yn byw yn Florida am fwy na chwe mis yn olynol.

Pwy sydd ddim angen trwydded yrru?

Gall y bobl ganlynol yrru yn Florida heb fod â thrwydded gyrrwr Florida os oes ganddyn nhw drwydded ddilys gan wladwriaeth neu wlad arall:

 • Unrhyw berson dibreswyl sydd o leiaf 16 oed.
 • Personau a gyflogir gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau sy'n gweithredu cerbyd modur Llywodraeth yr Unol Daleithiau ar fusnes swyddogol.
 • Unrhyw un dibreswyl sy'n gweithio i gwmni sydd â chontract i Lywodraeth yr Unol Daleithiau. (Mae'r eithriad hwn am 60 diwrnod yn unig).
 • Unrhyw breswylwyr sy'n mynychu coleg yn Florida.
 • Gall pobl sy'n gyrru cerbydau fel tractorau fferm neu beiriannau ffordd dros dro ar y ffordd yrru heb drwydded yn unig.
 • Gyrrwr trwyddedig sy'n byw mewn gwladwriaeth arall ac yn teithio'n rheolaidd rhwng ei gartref a'i waith yn Florida.
 • Gweithwyr fferm mudol dibreswyl er eu bod yn gyflogedig neu'n lleoli plant mewn ysgolion cyhoeddus, ar yr amod bod ganddynt drwydded ddilys gan eu gwladwriaeth.
 • Aelodau o'r Lluoedd Arfog sydd wedi'u lleoli yn Florida a'u dibynyddion, gyda'r eithriadau hyn:
  1. Mae aelod o'r gwasanaeth neu briod yn hawlio eithriad cartref (rhaid i bob gyrrwr teulu gael trwyddedau Florida)
  2. Aelod o'r gwasanaeth yn dod yn gyflogai (rhaid i bob gyrrwr teulu gael trwyddedau Florida)
  3. Mae priod yn dod yn weithiwr (rhaid i briod a phlant sy'n gyrru gael trwyddedau Florida),
  4. Daw'r plentyn yn gyflogai (dim ond y plentyn sy'n weithiwr sy'n gyrru sy'n gorfod cael trwydded Florida).

Trwydded yrru myfyriwr

Person sy'n berchen ar Trwydded Prentis rhaid bod gyrrwr trwyddedig, 21 oed neu'n hŷn, yn meddiannu sedd flaen y teithiwr agosaf at hawl y gyrrwr.

Dim ond am y tri mis cyntaf o'r dyddiad cyhoeddi gwreiddiol y gall gyrwyr yrru yn ystod y dydd pan fydd gyrrwr trwyddedig, 21 oed neu'n hŷn, yn meddiannu sedd flaen y teithiwr.

Ar ôl y tri mis cyntaf, gall gyrwyr weithredu cerbyd rhwng 6 a.m. a 10 p.m. gyda gyrrwr trwyddedig, 21 oed neu'n hŷn, yn sedd flaen y teithiwr.

SYLWCH: Nid yw gyrwyr sydd â thrwydded dysgwr yn gymwys i gael ardystiad beic modur.

Gofynion:

 • Byddwch yn 15 oed o leiaf.
 • Pasio'r profion golwg, arwyddion traffig a rheoliadau traffig.
 • Sicrhewch fod llofnod rhiant (neu warcheidwad) ar y ffurflen gydsynio os ydyn nhw o dan 18 oed.
 • Cwblhau'r cwrs cyfraith traffig a cham-drin sylweddau.
 • Dau fath o adnabod (gweler Adnabod eich hun).
 • Rhif Nawdd Cymdeithasol.
 • Rhaid cydymffurfio â phresenoldeb ysgol.

Diwygiodd Deddfwrfa Florida 2000 y adran 322.05 , Ystatudau Florida, gan newid y gofynion i gael trwydded Dosbarth E ar gyfer gyrrwr o dan 18 oed sy'n dal trwydded dysgwr. Rhaid cwrdd â'r gofynion canlynol i gael trwydded Dosbarth E rheolaidd os rhoddir trwydded dysgwr ar 1 Hydref, 2000:

 • Rhaid bod gennych Drwydded Prentis am o leiaf 12 mis neu tan y pen-blwydd yn 18 oed.
 • Rhaid i chi beidio â chael unrhyw ddedfrydau 12 mis o ddyddiad cyhoeddi'r drwydded dysgwr.
 • Gallwch gael euogfarn traffig cyn pen 12 mis o ddyddiad cyhoeddi trwydded y dysgwr os caiff dyfarniad ei ddal yn ôl.
 • Rhaid i riant, gwarcheidwad cyfreithiol, neu oedolyn cyfrifol dros 21 oed ardystio bod gan y gyrrwr 50 awr o brofiad gyrru, gan gynnwys 10 awr o yrru gyda'r nos.

Caniatâd rhieni ar gyfer plant dan oed

Os ydych chi o dan 18 oed ac heb briodi, rhaid i'ch cais am drwydded gael ei lofnodi gan riant neu warcheidwad cyfreithiol. NI ALL RHIENI ARWYDDO RHIENI I CHI DDIM YN EU DERBYN CYFREITHIOL.

Rhaid llofnodi'r cais o flaen yr arholwr neu notari cyhoeddus. Mae pwy bynnag sy'n llofnodi'ch cais yn cytuno i gymryd cyfrifoldeb am yrru.

Os bydd yr arwyddwr yn penderfynu peidio â derbyn cyfrifoldeb am ei yrru, bydd ei drwydded yn cael ei chanslo. I ganslo'r drwydded, rhaid i'r llofnodwr ysgrifennu llythyr at yr adran yn gofyn iddo dynnu ei gydsyniad ar gyfer y gyrrwr bach yn ôl. Rwy'n cynnwys enw llawn, dyddiad geni, a rhif trwydded yrru'r gyrrwr bach ar y llythyr.

RHAID RHYBUDDIO NEU LLOFNODIR Y FFURF CANIATÁU YN CYFLWYNIAD YR ARHOLWR.

Adnabod Eich Hun - Gofynion Adnabod

Mae cyfraith y wladwriaeth yn gofyn am adnabod, prawf o ddyddiad geni, a rhif nawdd cymdeithasol ar gyfer pob cwsmer cyn y gellir rhoi trwydded yrru neu gerdyn adnabod. Pob ymgeisydd am drwydded yrru wreiddiol neu gerdyn adnabod (am y tro cyntaf) RHAID I Cyflwynwch un o'r dogfennau canlynol fel eich prif ddogfen adnabod:

ADNABOD CYNRADD

 1. Tystysgrif geni yr Unol Daleithiau, gan gynnwys tiriogaethau'r Unol Daleithiau ac Ardal Columbia. (Copi gwreiddiol neu ardystiedig).
 2. Pasbort dilys yr Unol Daleithiau (heb ddod i ben).
 3. Cerdyn derbynneb cofrestru estron (heb ddod i ben).
 4. Cerdyn awdurdodi cyflogaeth a gyhoeddwyd gan y Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (heb ddod i ben).
 5. Prawf o ddosbarthiad anfimychol a ddarperir gan y Adran Cyfiawnder Unol Daleithiau (Ffurflen I94 heb ddod i ben neu Dystysgrif Naturoli) (heb ddod i ben).

Yn ogystal, mae angen dogfen adnabod eilaidd a all gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gopi gwreiddiol neu ardystiedig un o'r canlynol:

ADNABOD UWCHRADD

 1. Cofnod ysgol yn nodi'r dyddiad geni, y mae'n rhaid iddo gynnwys llofnod y cofrestrydd.
 2. Trawsgrifiad o'r cofnod genedigaeth a gyflwynwyd i swyddog cyhoeddus sy'n gyfrifol am y ddyletswydd i gofrestru'r tystysgrifau.
 3. Tystysgrif bedydd, yn dangos y dyddiad geni a man bedydd.
 4. Cofnod teulu Beiblaidd neu gyhoeddiad genedigaeth mewn llyfr babanod.
 5. Polisi yswiriant ar fywyd y cleient sydd wedi bod mewn grym ers o leiaf dwy flynedd ac sydd â'r mis, diwrnod a blwyddyn geni.
 6. Cerdyn adnabod milwrol neu ddibynnydd milwrol.
 7. Florida neu drwydded gyrrwr y wladwriaeth arall, yn ddilys neu wedi dod i ben (gall hefyd wasanaethu fel prif eitem).
 8. Cofrestriad trwydded Florida neu gofrestru cerdyn adnabod.
 9. Cofnod gwasanaeth dethol (cerdyn drafft).
 10. Tystysgrif Cofrestru Cerbyd Florida (HSMV 83399, copi perchennog) a gafwyd o swyddfa'r casglwr treth lle cofrestrwyd cerbyd y cwsmer, Florida neu dystysgrif gofrestru o wladwriaeth arall, os dangosir enw a dyddiad geni.
 11. Cardiau adnabod Florida a cherbydau heblaw gyrwyr y tu allan i'r wladwriaeth (gallant hefyd wasanaethu fel prif eitem).
 12. Copi o dderbynneb o'ch cyhoeddiad trwydded yrru ddiwethaf yn Florida.
 13. Ffurflen Mewnfudo I-571.
 14. Ffurf ffederal DD-214 (cofnod milwrol).
 15. Tystysgrif briodas.
 16. Gorchymyn llys, sy'n cynnwys yr enw cyfreithiol.
 17. Cerdyn cofrestru pleidleisiwr yn Florida a gyhoeddwyd o leiaf dri mis cyn hynny.
 18. Adnabod personol gan arholwr neu gan berson sy'n adnabyddus i'r arholwr.
 19. Cerdyn nawdd cymdeithasol.
 20. Ffurflen Cydsyniad Rhiant (HSMV 71022).
 21. Trwydded yrru neu adnabod car y tu allan i'r wlad, a gyhoeddwyd gan y llywodraeth.

Os ydych wedi newid eich enw yn gyfreithiol trwy briodas neu orchymyn llys, rhaid i chi gyflwyno'r copi gwreiddiol neu gopi ardystiedig o'ch tystysgrif briodas neu orchymyn llys.

Ni dderbynnir llungopïau oni bai eu bod wedi'u hardystio gan yr awdurdod dyroddi.

NODYN: Mae angen ID eilaidd o'r rhestr uchod. RHAID cynnwys y Rhif Nawdd Cymdeithasol (os caiff ei gyhoeddi) yn y cais am drwydded yrru neu gerdyn adnabod.


Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys