Sut i Wneud Cais am (Cerdyn Aur) am Rhesymau Meddygol yn Houston, TexasC Mo Solicitar Por Razones M Dicas En Houston

Cymorth Sir Harris . Trigolion Texas yn preswylio yn y Sir Harris cael yr opsiwn i ofyn amdano Iechyd Harris , a elwir yn ffurfiol Cerdyn Aur , beth yw a rhaglen cymorth meddygol a gynigir gan Ardal Ysbyty Sir Harris (HCHD). Yn dibynnu ar incwm eich cartref, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth meddygol sy'n helpu i leddfu cost gwasanaethau meddygol a all gronni heb yswiriant iechyd.

Gyda Harris Health, mae'n rhaid i chi dalu isafswm taliad ym mhob apwyntiad meddygol o hyd, ac eithrio apwyntiadau cyn-geni a phediatreg. I wneud cais am Harris Health, rhaid i chi gyflwyno cais wedi'i gwblhau i Ardal Ysbyty Sir Harris.

Pa wasanaethau y mae Cerdyn Aur / System Iechyd Harris yn eu cynnig?

Cais am y cerdyn euraidd. Mae'r Cerdyn Aur yn cynnig y gwasanaethau canlynol i'w gleifion:

 • Gofal sylfaenol trwy glinigau cymunedol
 • Clinigau yr un diwrnod
 • Clinigau arbenigol ar gyfer gofalu am ganser, cardioleg, dialysis, strôc, geriatreg, HIV / AIDS a mwy
 • Gwasanaethau deintyddol
 • Cyngor
 • Seiciatreg
 • Fferyllfa
 • Gofal trawma yn eu hysbytai

Pwy ddylai wneud cais am y cerdyn Aur?

Anogir unrhyw un sydd heb yswiriant, dan yswiriant, yn ddigartref neu'n ddi-waith yn ddiweddar i wneud cais am y Cerdyn Aur.

Mae llawer o bobl yn credu, os nad oes gennych yswiriant, nad oes unrhyw opsiynau gofal iechyd ar eich cyfer, ond mae hyn yn ffug. Crëwyd System Iechyd Harris i helpu'r rhai sydd rhwng y craciau.

Grŵp arall o bobl a ddylai ystyried gwneud cais am Harris Health yw unrhyw un heb yswiriant sydd angen mynd i'r ysbyty neu lawdriniaeth. Os oes angen gofal meddygol pwysig arnoch, gall System Iechyd Harris ddarparu'r help hwn o bosibl.

Sut i Ymgeisio am Harris Health (Cerdyn Aur)

Sut i wneud cais am gymorth Sir Harris. Dyma drosolwg cyflym o sut i wneud cais am gerdyn Harris Health Gold.

 1. Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i gael cynllun disgownt Cerdyn Aur
 2. Dadlwythwch yr app Cerdyn Aur
 3. Casglwch y dogfennau ategol angenrheidiol
 4. Dewch o hyd i ganolfan gymhwysedd
 5. Arhoswch i'ch Cerdyn Aur gael ei brosesu
 6. Dechreuwch drefnu apwyntiadau meddygol gyda'ch Cerdyn Aur

Yn yr adrannau canlynol, byddwn yn mynd i fwy o fanylion am bob cam.

Cais cerdyn aur yn ystod COVID-19

Mae dwy ffordd i wneud cais am y Cerdyn Aur yn ystod pandemig Coronavirus ac maen nhw:

 1. Ymweld â Canolfan Cymhwyster Iechyd Harris i godi cais
 2. Gallwch dderbyn cais trwy'r post trwy gysylltu â'r Llinell Wybodaeth Gymhwysedd yn 713.566.6509

Efallai y bydd yr ail opsiwn yn fwy ffafriol os ydych chi am amddiffyn eich hun rhag COVID-19 yn ystod yr amser hwn.

Cam 1: Pa Gynllun Gostyngiad Iechyd Harris (Cerdyn Aur) ydych chi'n gymwys ar ei gyfer?

Cyn teithio i ganolfan gymhwysedd Harris Health, mae'n syniad da darganfod pa gynllun Gostyngiad Iechyd Harris rydych chi'n gymwys ar ei gyfer.

Ni fydd Harris Health yn gwadu gwasanaethau i unrhyw un, ond bydd y cynllun disgownt a dderbyniwch yn dibynnu ar sawl ffactor fel:

 • P'un a ydw i'n byw yn Sir Harris
 • Os oes gennych yswiriant ar hyn o bryd
 • Nifer y dibynyddion sydd gennych chi
 • Incwm eich cartref

I gael gwell syniad o gostau posib eich Cerdyn Aur, defnyddiwch hwn Cyfrifiannell Cymhwyster Iechyd Harris i weld pa un. cynllun yr ydych yn gymwys ar ei gyfer.

Nodyn: Gallwch dderbyn gwasanaethau Harris Health os ydych chi'n byw y tu allan i Sir Harris, er y cewch fil 100%.

Mae Harris Health yn cynnig 5 cynllun disgownt gwahanol yn amrywio o Gynllun Zero i Gynllun Pedwar.

Proses Cofrestru Cerdyn Aur Digartref

Yn gyffredinol, bydd unrhyw un sy'n ddigartref yn gymwys ar gyfer Plan Zero. Bydd pobl sy'n gymwys ar gyfer y cynllun hwn yn talu ychydig neu ddim am gopïau a phresgripsiynau.

I gofrestru yng Nghynllun Iechyd Harris Zero, rhaid i chi gael Llythyr Digartref. Gellir cael y cardiau hyn oddi wrth llochesi houston Beth Y Goleufa , Arglwydd y Strydoedd a Chwilio Gwasanaethau Digartrefedd. Dim ond llochesi all ddarparu Llythyrau Digartref a chofrestru cleientiaid yng Nghynllun Iechyd Harris Zero.

Nodyn: Mae Harris Health yn diffinio digartref fel unrhyw un nad oes ganddo gyfeiriad corfforol.

Proses cofrestru cardiau aur ar gyfer y rhai nad ydynt yn ddigartref

Rhaid i unigolion sydd â chyfeiriad corfforol wneud cais am Harris Health yn un o'r canolfannau cymhwysedd.

Gallwch ddilyn hyn dolen am restr o Ganolfannau Cymhwyster Iechyd Harris.

Mae'n ofynnol i unigolion sydd wedi'u cofrestru yng Nghynlluniau Gostyngiad Iechyd 1-4 Harris dalu rhai ffioedd am wasanaethau. Gall copayau clinig amrywio o $ 3 ar gyfer Cynllun 1 i uchafswm o $ 95 ar gyfer Cynllun 4. Sylwch mai amcangyfrifon yw'r prisiau hyn ac y gallant newid.

Yn yr adran nesaf, byddwn yn trafod y cais Cerdyn Aur go iawn ac yn darparu dolen i chi lawrlwytho'r cais.

Cost Gwasanaethau Iechyd Harris

Amcangyfrifon yw'r prisiau isod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'r hyn y gallai gwasanaethau Harris Health ei gostio. Cafwyd y wybodaeth hon trwy'r cyfrifiannell cymhwysedd ac roedd yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:

 • Rhywun sy'n byw yn Sir Harris
 • Nid oes Medicare ganddyn nhw
 • 1 person ar yr aelwyd

Mae croeso i chi ddefnyddio cyfrifiannell cymhwysedd Harris Health i fynd i mewn i'ch amgylchiadau unigryw eich hun.

Os ydych chi'n ennill rhwng $ 0 a $ 1,595 y mis, i Isod mae'r costau posib y byddech chi'n eu talu yng Nghlinig Iechyd Harris.

Gwasanaeth cost
Ymweliad â'r meddyg gofal sylfaenol$ 3
Gwasanaeth labordy neu radiograffeg$ 3
Costau cyffuriau presgripsiwn (bydd yn amrywio ar sail cwmpas Medicare)1 i 30 diwrnod = $ 831 i 60 diwrnod = $ 1,661 i 90 diwrnod = $ 24 $ 10 ar gyfer cyffuriau ar y rhestr 90 diwrnod
Ymweliad deintyddol$ 8
DeintyddionPris yn seiliedig ar raddfa gyflog
Ymweliad â'r ystafell argyfwng$ 25
Llawfeddygaeth ddydd$ 25
Arhosiad yn yr ysbyty$ 50

Os gwnewch $ 1,596 neu fwy y mis, Dyma'r prisiau rydych chi'n debygol o'u talu am wasanaethau Harris Health.

Gwasanaeth cost
Ymweliad â'r meddyg gofal sylfaenol$ 95
Gwasanaeth labordy neu radiograffeg$ 95
Costau cyffuriau presgripsiwn (bydd yn amrywio yn ôl cwmpas Medicare)Rhaid i chi dalu'r swm llawn cyn codi'r cyffuriau. Bydd yswiriant Medicare neu iechyd preifat yn effeithio ar gost ryseitiau .
DeintyddionYn gweithredu ar raddfa gyflog
Ymweliad â'r ystafell argyfwng$ 150
Llawfeddygaeth ddydd$ 2,500
Arhosiad yn yr ysbyty2500

Cam 2: Dadlwythwch Gais Cerdyn Aur Sir Harris

Os ydych chi wedi cyfrifo'ch rhifau ar Gyfrifiannell Cymhwyster Iechyd Harris a'ch bod chi'n fodlon, y cam nesaf yw cael cais am gerdyn Aur.

Mae dwy ffordd o gael cais am Gerdyn Aur:

 1. Os oes gennych fynediad at argraffydd, defnyddiwch y ddolen hon LAWRLWYTHWCH EICH CAIS CERDYN AUR
 2. Os nad oes gennych argraffydd, gallwch godi copi mewn unrhyw Ganolfan Gymhwysedd yn Aberystwyth Iechyd Harris neu o Dinas Houston .

Fe'ch anogir i argraffu dau gopi o ffurflen gais Cerdyn Aur Iechyd Harris. Cwblhewch eich copi cyntaf hyd eithaf eich gallu.

Dylai gwybodaeth ddemograffig fel eich enw a'ch cyfeiriad fod yn hunanesboniadol. I gael gwybodaeth am eich incwm, mae'n iawn ei adael yn wag am y tro oherwydd mae hyn yn rhywbeth y gall arbenigwr cymhwysedd eich helpu ag ef.

Cynllun wrth gefn yn unig yw eich ail gopi rhag ofn ichi wneud camgymeriad wrth lenwi'r ffurflen gyntaf.

Er y gall arbenigwr cymhwysedd eich helpu i gwblhau'r cais Cerdyn Aur cyfan, y mwyaf y gallwch ei gwblhau ar eich pen eich hun, y cyflymaf fydd y broses.

Unwaith eto, os oes angen app arnoch, gallwch lawrlwytho un YMA .

Isod, byddwn yn trafod y dogfennau ychwanegol y bydd angen i chi eu darparu i wneud cais am Gerdyn Iechyd / Aur Harris.

Cam 3: Dogfennau Ategol Angenrheidiol ar gyfer Harris Health (Gofynion Cerdyn Aur)

Ar ôl i chi gwblhau eich cais Cerdyn Aur, mae'n bryd dechrau chwilio'r cypyrddau a'r blychau esgidiau hynny am eich dogfennau ategol.

Yn ogystal â chwblhau cais Harris Health, bydd angen i chi ddangos y dogfennau ategol canlynol hefyd:

 • ID
 • Tystysgrifau geni dibynnol
 • Prawf preswylio (biliau neu ddogfennau eraill)
 • Derbynebau incwm neu sieciau cyflog
 • Os yw'n berthnasol: Dogfennau INS (mewnfudo), llythyr Medicaid, ID Medicare, llythyr dyfarniad Nawdd Cymdeithasol, ardystiad TANF , datganiadau cardiau credyd, datganiadau banc

Bydd y chwe adran nesaf yn rhoi enghreifftiau penodol o ddogfennau y mae Harris Health System yn chwilio amdanynt.

ID

Mae angen adnabod ar eich cyfer chi a'ch priod os ydych chi'n briod. Byddai hyn yn cynnwys y drwydded briodas neu gofrestriad priodas anffurfiol os ydych chi'n briod yn ôl cyfraith gwlad. Mae angen prawf adnabod os oes gennych y canlynol:

 • Trwydded yrru
 • ID y wladwriaeth gyfredol
 • Bathodyn cyflogaeth
 • Dogfennau mewnfudo yr Unol Daleithiau
 • Cerdyn adnabod conswl tramor
 • Llythyr asiantaeth

Os nad oes gennych fath o adnabod lluniau , rhaid i chi ddarparu dau o'r canlynol:

 • Tystysgrif geni
 • Trwydded briodas
 • Cofnodion ysbyty neu enedigaeth
 • Gweithdrefnau mabwysiadu
 • Cerdyn Pleidleisiwr Sir Harris
 • Gwiriwch y bonyn
 • Cerdyn nawdd cymdeithasol
 • Cerdyn Medicaid
 • Gofal Medicare

Prawf o gyfeiriad

Rhaid i chi ddarparu dogfen gyda'ch cyfeiriad, eich enw neu enw'ch priod. Dim ond un o'r canlynol sydd ei angen arnoch os yw'r e-bost wedi'i ddyddio o fewn y 60 diwrnod diwethaf:

 • Bil gwasanaeth cyhoeddus
 • Cwpon morgais
 • Post masnachol
 • Cofnodion ysgol ar gyfer plant o dan 18 oed
 • Dogfen ardystio neu wiriad budd-dal gan Weinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol neu Gomisiwn Gweithlu Texas
 • TF 0001 Rhaglen Cymorth Maeth Atodol (SNAP) neu ddogfen ardystio SNAP.
 • Llythyr asiantaeth
 • Datganiad gan ddarparwr gofal plant trwyddedig
 • Ffurflen gwirio preswyliad System Iechyd Harris wedi'i chwblhau gan berson digyswllt, nad yw'n byw yn eich cartref. Cliciwch YMA i lawrlwytho ffurflen gwirio preswyliad System Iechyd Harris.
 • Gwiriwch y bonyn
 • Datganiad cerdyn credyd
 • Llythyr oddi wrth Medicaid neu Medicare

Os yw unrhyw un o'r dogfennau hyn yn dderbyniol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf:

 • Contract prydlesu
 • Adran Cofrestru Cerbydau Modur
 • Cofrestru car
 • Dogfen treth eiddo
 • Dogfen yswiriant awto
 • Argraffu Ffurflen Dreth y Flwyddyn Gyfredol IRS

Prawf Derbyn

Mae angen incwm am y 30 diwrnod diwethaf ar eich cyfer chi, eich priod, a phlant sy'n byw gyda chi sy'n 18 oed neu'n hŷn. Dyma'r dogfennau derbyniol:

 • Incwm arian parod
 • Rhent
 • Iawndal gweithwyr
 • Bonion cyflog cyfredol
 • Llythyr Gwobr Nawdd Cymdeithasol
 • Ffurflen dreth gyfredol IRS 1040 / 1040A (pob tudalen) os yw'n hunangyflogedig
 • Llythyr neu siec Materion Cyn-filwyr
 • Cofrestru budd-daliadau diweithdra
 • Llythyr asiantaeth
 • Incwm TF 0001 SNAP
 • System Iechyd Harris - Ffurflen Adrodd Incwm Hunangyflogaeth os na chaiff ffurflen dreth ei ffeilio. Cliciwch YMA ar gyfer Ffurflen Incwm Hunangyflogaeth System Iechyd Harris.
 • System Iechyd Harris - Ffurflen Gwirio Datganiad Cyflog (ar gyfer cyflogau arian parod a sieciau personol yn unig). Cliciwch YMA i gael Ffurflen Gwirio Cyflog Iechyd Harris.
 • System Iechyd Harris - Ffurflen Datganiad Ategol os nad oes incwm. Cliciwch YMA i gael ffurflen Datganiad Cymorth System Iechyd Harris.

Prawf perthynas â phlant

Mae angen y ddogfen ganlynol (dim ond un) ar gyfer unrhyw blentyn sy'n byw gyda chi sy'n dibynnu ar eich cefnogaeth:

 • Tystysgrif geni
 • Prawf o gofrestriad ysgol amser llawn ar gyfer myfyrwyr 18-26 oed
 • Ceisiadau mewnfudo yr Unol Daleithiau gydag enwau dibynyddion
 • Tystysgrif marwolaeth aelodau blaenorol yr aelwyd
 • Dogfennau ysgol neu ddogfennau yswiriant sy'n dangos enwau'r rhieni a'r plentyn
 • Cofnod geni neu freichled ysbyty ar gyfer babanod o dan 90 diwrnod
 • Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UD - Swyddfa Ailsefydlu Ffoaduriaid - Ffurflen Gwirio neu Ryddhau ((ORR UAC / R-1) ar gyfer Plentyn Estron ar ei ben ei hun.
 • Cofnod bedydd
 • Llythyr dyfarniad Nawdd Cymdeithasol gydag enwau dibynyddion
 • Siapiau Popras Babanod

Statws mewnfudo

Rhaid i chi ddangos dogfennau Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo cyfredol neu sydd wedi dod i ben i chi'ch hun, eich priod, neu'ch plant sy'n dibynnu arnoch chi am gefnogaeth.

Cwmpas gofal iechyd (os yw'n berthnasol)

Rhaid i chi ddangos prawf o Medicaid, CHIP, CHIP Amenedigol, Medicare, neu yswiriant iechyd preifat i chi'ch hun, eich priod, neu'ch plant sy'n dibynnu arnoch chi am gefnogaeth.

Os oes gennych Medicare

Cwblhewch yr ased Medicare o. Mae'r ffurflen hon yn dangos prawf o'ch adnoddau cyfredol (datganiadau banc, cardiau credyd, ac ati). Dadlwythwch eich ffurflen asedau Medicare YMA .

Os ydych chi wedi cael gafael ar bob un o'r dogfennau gofynnol uchod, da iawn chi!

Nawr yw'r amser i ddod o hyd i leoliad yn agos atoch chi i wneud cais am Harris Health (Cerdyn Aur).

Cam 4: Dewch o hyd i le i wneud cais am Harris Health (Cerdyn Aur)

Yn y pedwerydd cam hwn, byddwn yn siarad am y gwahanol leoliadau i wneud cais am y Cerdyn Aur.

System Iechyd Harris yw'r endid sy'n cynnig Harris Health (Cerdyn Aur), er y gallwch wneud cais am sylw trwy ddwy asiantaeth wahanol.

 1. System Iechyd Harris
 2. Adran Iechyd Dinas Houston

Waeth pa asiantaeth sy'n eich helpu i wneud cais, mae'r sylw yr un peth. Yr unig wahaniaeth rhwng y ddau yw'r broses gofrestru.

Dechreuwn trwy roi gwybod ichi am broses gofrestru Harris Health.

Proses Cofrestru System Iechyd Harris

Os dewiswch wneud cais am wasanaeth trwy Ganolfan Cymhwyster Iechyd Harris, mae gennych 2 opsiwn.

1.) Gallwch chi anfonwch eich cais a dogfennau ategol i:

Rhaglen Cymorth Ariannol Iechyd Harris

Blwch P.O. 300488

Houston, TX 77230

2.) Yr ail opsiwn yw Ewch â'ch cais wedi'i gwblhau a'ch dogfennau ategol i un o Ganolfannau Cymhwyster Iechyd Harris yn parhad.

Nid yw Harris Health yn darparu apwyntiadau cymhwysedd. Os hoffech help i gwblhau cais, bydd angen i chi ymweld â chanolfan cymhwysedd cerdded i mewn.

Er nad yw Harris Health yn cynnig apwyntiadau cymhwysedd, mae ganddyn nhw Linell Gymhwysedd ( 713.566.6509 ) y gallwch chi ffonio i gael ateb i'ch cwestiynau.

Gofynnwch neu lawrlwythwch yr ap

Sicrhewch gopi o gais Harris Health yn un o bum swyddfa cymhwysedd Rhaglen Cymorth Ariannol Dosbarth Ysbyty Sir Harris neu ar wefan HCHD (hchdonline.com). Mae ceisiadau ar gael yn Saesneg, Sbaeneg a Fietnam.

Rhestrwch wybodaeth eich cartref

Mae rhan gyntaf y cais yn gofyn i chi ddarparu eich enw cyntaf, enw cyn priodi, os yw'n berthnasol, cyfeiriad, rhif ffôn a statws priodasol. Rhestrwch enw, oedran, dyddiad geni, rhif nawdd cymdeithasol, rhyw, hil, statws cyflogaeth, a statws cyfreithiol pawb sy'n byw yn eich cartref, gan gynnwys eich hun.

Ychwanegwch fanylion y swydd

Ar ôl rhestru enwau pob person yn eich cartref sydd â swydd â thâl, mae angen i chi ddarparu mwy o fanylion am y swydd. Mae hyn yn cynnwys enw'r cyflogwr, cyfanswm incwm, ac amlder y cyfnodau tâl ar gyfer pob swydd.

Cynhwyswch feichiogrwydd a nawdd cymdeithasol

Cyn cwblhau'r cais, rhaid i chi ateb cwestiynau a darparu gwybodaeth ynghylch a yw rhywun yn eich cartref yn feichiog ai peidio, dyddiad disgwyliedig disgwyliedig yr unigolyn hwnnw, os oes gan unrhyw un yn yr aelwyd yswiriant iechyd a gyda phwy, os oes unrhyw un yn derbyn incwm yswiriant Cymdeithasol ac os oes rhywun yn ddi-waith ai peidio.

Darparu dogfennaeth ategol

Ar ôl i chi lofnodi a dyddio'r cais ym mhresenoldeb tyst, bydd angen i chi gasglu dogfennau i ategu'r wybodaeth ar y cais. Gwnewch gopïau o'ch ID llun a'ch priod, dogfennau mewnfudo (fel cardiau gwyrdd neu rifau cofrestru estron), polisïau gofal iechyd i unrhyw un yn eich cartref sydd ag yswiriant iechyd, gwybodaeth Medicare, tystysgrifau geni ar gyfer pob un o'ch plant, ffurflenni treth incwm, bonion cyflog, ffurflenni W2 y mis diwethaf, a phrawf preswylio.

I brofi eich preswyliad, gallwch ddefnyddio'ch datganiad morgais, cytundeb rhent, prydles fflat, biliau cyfleustodau, neu ddatganiadau ariannol sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad cyfredol.

Anfonwch y cais

Dewch â'ch cais a'ch dogfennau ategol neu eu postio at: Rhaglen Cymorth Ariannol HCHD, Blwch Post 300488, Houston, TX 77230. Unwaith y bydd eich cais yn cael ei adolygu, mae apwyntiad wedi'i drefnu i gwrdd â gweithiwr HCHD i drafod eich cais. Fe'ch hysbysir trwy'r post os a phryd y cewch eich cymeradwyo ar gyfer Harris Health.

Cynnwys