Ni fydd Botwm Cartref fy iPhone yn Gweithio! Dyma The Real Fix.

My Iphone Home Button Won T Work

Mae'n hawdd anghofio pa mor aml rydyn ni'n defnyddio'r botwm Cartref ar ein iPhones - nes iddo roi'r gorau i weithio. Efallai nad yw'ch botwm Cartref byth yn gweithio, neu efallai ei fod yn gweithio yn unig rhai o'r amser. Mae'n rhwystredig y naill ffordd neu'r llall, ond mae newyddion da: Gellir gosod llawer o faterion botwm Cartref gartref. Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich helpu i ddarganfod pam nad yw botwm Cartref eich iPhone yn gweithio , sut i ddefnyddio AssistiveTouch fel datrysiad dros dro, a rhai opsiynau atgyweirio da i drwsio botwm Cartref wedi torri os na allwch ei drwsio eich hun.

A Oes Angen Atgyweirio Fy iPhone?

Ddim o reidrwydd. Problemau meddalwedd a gall problemau caledwedd achosi i fotymau Cartref roi'r gorau i weithio. Fel rheol, gellir datrys problemau meddalwedd gartref, ond os ydym yn darganfod nad yw'ch botwm Cartref yn gweithio oherwydd problem caledwedd, byddaf yn argymell rhai opsiynau atgyweirio gwych i chi eu harchwilio.Pethau cyntaf yn gyntaf: Gadewch i ni sicrhau eich bod chi'n dal i allu defnyddio eich iPhone cyn i ni symud ymlaen i'r atebion.Sut Alla i Ddefnyddio Fy iPhone Heb Botwm Cartref?

Pan nad yw botwm Cartref yn gweithio, y broblem fwyaf y mae pobl yn ei hwynebu yw hynny ni allant adael eu apps a dychwelyd i'r Sgrin Cartref . Yn y bôn, maen nhw'n mynd yn sownd y tu mewn i'w apps. Yn ffodus, mae yna nodwedd yn Gosodiadau o'r enw AssistiveTouch mae hynny'n caniatáu ichi ychwanegu a rhithwir Botwm cartref i arddangosfa eich iPhone.Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon a'ch bod chi wedi sownd mewn ap nawr, trowch eich iPhone yr holl ffordd i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto. Mae'n atgyweiriad clunky, ond dyna'r unig ffordd.

Sut I Ddangos Y Botwm Cartref Ar Sgrin Eich iPhone

Mynd i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> AssistiveTouch a tapiwch y switsh wrth ymyl AssistiveTouch i'w droi ymlaen. I ddefnyddio'r botwm Cartref, tapiwch y Botwm AssistiveTouch ar y sgrin, ac yna tapio Hafan. Gallwch ddefnyddio'ch bys i symud y botwm AssistiveTouch i unrhyw le ar y sgrin.

Nid yw AssistiveTouch yn ateb go iawn, ond mae'n yn datrysiad dros dro da wrth i ni ddarganfod pam nad yw'ch botwm Cartref yn gweithio. Os oes angen help arnoch i'w droi ymlaen, edrychwch ar fy fideo YouTube sut i ddefnyddio AssistiveTouch .Y Dau Gategori o Broblemau Botwm Cartref

Problemau Meddalwedd

Mae problemau meddalwedd yn codi pan nad yw'ch iPhone yn ymateb yn gywir pan fyddwch chi'n pwyso'r Botwm Cartref. Gallai'r caledwedd fod yn anfon y signal, ond os nad yw'r feddalwedd yn talu sylw, nid oes dim yn digwydd. Pan fydd meddalwedd eich iPhone yn mynd yn llygredig, yn gorlwytho, neu pan fydd rhaglen gynorthwyydd (a elwir yn broses) yn damweiniau yng nghefndir eich iPhone, efallai y bydd eich botwm Cartref yn stopio gweithio.

Problemau Caledwedd

Mae problemau caledwedd gyda botymau Cartref fel arfer yn dod o fewn un o dri chategori:

Traul cyffredinol (a gwn)

Mewn rhai achosion, ac yn enwedig lle mae iPhones yn cael eu defnyddio mewn amgylcheddau llychlyd neu fudr, gall y botwm Cartref ddod yn llai sensitif i gyffwrdd. Peidiwch â chymryd mai dyma beth sy'n digwydd os yw'ch botwm Cartref yn gweithio'n ysbeidiol (peth o'r amser) - mae problemau nwyddau fflat yn achosi hyn hefyd. Yn fy mhrofiad i, mae'r mater traul yn effeithio ar iPhones ID cyn-Gyffwrdd (iPhone 5 ac yn gynharach) yn fwy na'r modelau cyfredol.

Mae'r botwm Cartref yn cael ei ddadleoli'n gorfforol

Torri! Nid yw eich botwm Cartref lle roedd yn arfer bod, neu mae ychydig bach “oddi ar y cilfach” - mae hyn yn gymharol brin.

Mae un o'r ceblau sy'n cysylltu'r botwm Cartref â'r bwrdd rhesymeg wedi'i ddifrodi

Mae'r botwm Cartref ynghlwm yn gorfforol ag arddangosfa eich iPhone, ac mae dau gebl yn cludo'r signal botwm Cartref i'r bwrdd rhesymeg. Mae un cebl yn rhedeg trwy ben yr arddangosfa ac yn cysylltu ar ben y bwrdd rhesymeg, ac mae'r cebl arall yn cysylltu â'r bwrdd rhesymeg o dan y botwm Cartref ar y chwith. Os cafodd arddangosfa eich iPhone ei difrodi neu eich iPhone wedi gwlychu, mae'n bosibl bod un o'r ceblau botwm Cartref neu gysylltwyr wedi'i ddifrodi hefyd.

Sut I Atgyweirio Botwm Cartref iPhone Na Fydd Yn Gweithio

Mae gweithwyr Apple Store yn gweld iPhones gyda botymau Cartref wedi torri trwy'r amser. Byddaf bob amser yn gwirio am ddifrod yn gyntaf, yna datrys problemau gyda'r feddalwedd, ac yna atgyweirio'r caledwedd os oedd angen.

Rheol gyffredinol: Os stopiodd eich botwm Cartref weithio ar ôl i'ch iPhone gael ei ddifrodi'n gorfforol neu wlychu, mae'n debyg bod angen atgyweirio'ch iPhone - ond nid bob amser. Os yw wedi gwaethygu'n raddol dros amser neu os na ddigwyddodd unrhyw ddigwyddiad bywyd iPhone mawr cyn iddo roi'r gorau i weithio, efallai y byddwn yn gallu ei drwsio gartref.

1. Profwch y Botwm Cartref Ei Hun

Cliciwch y botwm Cartref gyda'ch bys. A yw'n teimlo'n normal, neu a yw'n teimlo'n sownd? Symudwch eich bys yn ysgafn o ochr i ochr - ydy'r botwm Cartref yn teimlo'n rhydd? Os nad yw’n teimlo fel y dylai, efallai ein bod yn delio â phroblem caledwedd - ond os yw bob amser wedi teimlo “ychydig i ffwrdd” a dim ond yn ddiweddar y rhoddodd y gorau i weithio, gallai fod yn broblem feddalwedd sylfaenol.

Y Prawf Botwm Cartref Corfforol Pwysicaf

Pan oeddwn i'n gweithio yn yr Apple Store, byddai llawer o'r amser y byddai pobl yn dod i mewn yn dweud bod eu botwm Cartref yn gweithio dim ond peth o'r amser, ond byddem yn darganfod hynny gweithiodd y botwm Cartref I gyd o'r amser mewn rhai mannau, a dim o'r amser mewn eraill . Un ffordd y byddwn yn gallu dweud yn sicr hynny yn problem caledwedd yw trwy wneud y prawf canlynol:

beth mae adar coch yn ei symboleiddio

Cliciwch y botwm Cartref ar y brig iawn. A yw'n gweithio? Rhowch gynnig ar yr ochr chwith bellaf, ac yna'r gwaelod, ac yna'r ochr dde eithaf. Rhowch gynnig ar y corneli. Os mai dim ond mewn rhai lleoliadau y mae'n gweithio, fel ar y top ond nid ar y gwaelod, yn bendant mae gennych broblem caledwedd . Nid oes trwsio botwm Cartref gyda phroblem “gyfeiriadol” fel hyn gartref, ond byddai llawer o'r bobl y bûm yn gweithio gyda nhw yn dewis byw gyda'r broblem nawr eu bod yn gwybod lle i wasgu'r botwm Cartref.

2. Archwiliwch Eich iPhone Am Niwed

Cymerwch olwg agos ar y botwm Cartref, arddangosfa eich iPhone, a thu mewn i'r porthladd gwefru a'r jack clustffon ar waelod eich iPhone. A oes unrhyw ddifrod corfforol neu gyrydiad? A yw'n bosibl i'ch iPhone wlychu? A wnaeth cydrannau eraill (fel y camera) roi'r gorau i weithio hefyd, ynteu a ydyw yn unig y botwm Cartref sydd â'r broblem?

Os byddwch chi'n darganfod difrod corfforol neu hylif, mae bron yn bet sicr nad yw'ch botwm Cartref yn gweithio oherwydd problem caledwedd, ac efallai y bydd angen atgyweirio'ch iPhone - sgipiwch i'r adran o'r enw Atgyweirio Botwm Cartref Wedi Torri isod.

3. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, a'i brofi

Sleid iPhone I Bweru DiffoddRydym yn mynd i gam datrys problemau'r tiwtorial. Wrth i ni drafod, efallai na fydd eich botwm Cartref yn gweithio os nad yw meddalwedd eich iPhone yn ymateb fel y dylai pan bwyswch y botwm Cartref. Os yw'ch iPhone wedi bod yn araf iawn yn ddiweddar, mae apiau wedi bod yn chwilfriw, neu fe wnaeth eich botwm Cartref roi'r gorau i weithio ar ôl i chi uwchraddio i fersiwn newydd o iOS, efallai mai problem meddalwedd yw'r rheswm pam nad yw'ch botwm Cartref wedi gweithio.

Y cam datrys problemau meddalwedd cyntaf (a lleiaf ymledol) yw troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto. Os gwnaethoch chi ailgychwyn eich iPhone eisoes i droi AssistiveTouch ymlaen ac nad oedd hynny'n trwsio'ch botwm Cartref, dim ond symud ymlaen.

Pan fyddwch chi'n diffodd eich iPhone, mae'r holl raglenni bach sy'n cadw'ch iPhone i redeg, ac mae un ohonynt yn prosesu “digwyddiadau” fel gwasg botwm Cartref, yn cael eu gorfodi i gau. Pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone yn ôl ymlaen, mae'r rhaglenni hynny'n dechrau o'r newydd eto, ac weithiau mae hynny'n ddigon i drwsio mân wall meddalwedd.

4. Yn ôl i fyny ac adfer eich iPhone, a phrofi eto

Dim ond trwy adfer eich iPhone y gellir datrys problemau meddalwedd mwy arwyddocaol, sy'n golygu eich bod yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl feddalwedd ar eich iPhone. Os gwnewch apwyntiad yn y Genius Bar i drwsio botwm Cartref ac nid ydyw yn amlwg mater caledwedd, bydd y dechnoleg bob amser yn adfer eich iPhone i sicrhau nad yw'n broblem feddalwedd cyn gwneud atgyweiriad.

Yn ôl i fyny eich iPhone i iTunes neu iCloud, ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i DFU adfer eich iPhone. Mae DFU yn sefyll am “Device Firmware Update”, a firmware yw’r rhaglennu sy’n rheoli sut mae caledwedd eich iPhone yn rhyngweithio â’i feddalwedd. Cadarn mae nwyddau rhwng caled nwyddau a meddal nwyddau - ei gael?

Ni ddaethoch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i DFU adfer eich iPhone ar wefan Apple. Dyma'r math dyfnaf o adferiad posib - os yw DFU yn adfer can datrys problem meddalwedd, mae'n ewyllys datrys problem meddalwedd. Fy erthygl am sut i DFU adfer eich iPhone yn esbonio sut i wneud hynny. Darllenwch yr erthygl honno a dewch yn ôl yma pan fyddwch chi wedi gwneud.

Ar ôl i'r gorffeniadau adfer, byddwch chi'n gallu ail-lwytho'ch gwybodaeth bersonol o'ch copi wrth gefn iTunes neu iCloud, a dylid datrys problem y botwm Cartref am byth.

Gwefan gymorth Apple . Pan nad yw botwm Cartref yn gweithio a bod yr iPhone allan o warant neu wedi'i ddifrodi, mae pobl yn gyffredinol yn mynd i un o ddau gyfeiriad:

Atgyweirio'ch Botwm Cartref

Rydym yn argymell Pwls ar gyfer atgyweiriadau iPhone o ansawdd uchel sy'n costio llawer llai nag Apple. Mae Puls yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch chi, weithiau mewn llai nag awr. Ond cyn amserlennu atgyweiriad gyda Puls, cadwch hyn mewn cof:

iphone 7 ddim yn ymateb i gyffwrdd

Gall unrhyw un ddisodli'ch botwm Cartref, ond dim ond Apple all ail-gyffwrdd ID Cyffwrdd, y synhwyrydd olion bysedd sydd wedi'i ymgorffori yn y botwm Cartref. Mae Touch ID, a gyflwynwyd gyda'r iPhone 5S, yn cynnwys nodweddion diogelwch sy'n cysylltu botwm Cartref penodol ag iPhone penodol, ac am resymau diogelwch, Apple yw'r unig gwmni sy'n gallu cracio'r cod.

Os oes gennych chi iPhone wedi'i alluogi â ID ID ac mae unrhyw un heblaw Apple yn atgyweirio'ch iPhone, bydd y botwm Cartref yn gweithredu yn union fel y gwnaeth cyn yr iPhone 5S, heb y swyddogaeth Touch ID.

Yn Fyw Gyda Chyffyrddiad Cynorthwyol

Byddai tua hanner y bobl rydw i'n gweithio gyda nhw yn dewis byw gyda AssistiveTouch, y botwm Cartref “meddalwedd” sy'n byw ar arddangosfa'r iPhone. Nid yw'n ateb perffaith, ond mae'n a am ddim datrysiad. Os ydych chi'n siopa am gynllun ffôn symudol newydd neu os ydych chi am gael ei uwchraddio, efallai mai dyma'r esgus rydych chi wedi bod yn aros amdano i uwchraddio i iPhone newydd.

Botwm Cartref: Gweithio Fel Arferol

Mae botwm Cartref nad yw wedi gweithio yn un o'r problemau mwyaf rhwystredig y gall perchnogion iPhone eu hwynebu. Mae AssistiveTouch yn stopgap rhagorol, ond yn sicr nid yw'n ateb perffaith. Gobeithio eich bod wedi gallu atgyweirio'ch botwm Cartref gartref, ond os nad ydych chi wedi hoffi, hoffwn glywed am ba opsiwn atgyweirio a ddewisoch yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.