Ystyr Glöynnod Byw Yn Y BeiblButterfly Meaning Bible

Ystyr glöyn byw yn y Beibl , Mae glöyn byw yn y Beibl yn symbol o atgyfodiad . Mae gan y metamorffosis o'r lindysyn i löyn byw debygrwydd trawiadol i Trosiad Cristnogol , atgyfodiad, a gweddnewidiad.

O'r lindysyn i'r glöyn byw

Mae gloÿnnod byw yn rhan o greadigaeth ryfeddol Duw, rhwng adenydd a lliwiau maen nhw'n addurno'r llwyni rhosyn harddaf. Mae'r pryfyn mawreddog hwn yn perthyn i'r teulu Lepidoptera. I gael arddangos ei harddwch mewn hediad ysblennydd, cyn iddo orfod mynd trwy broses hir a chymhleth, sy'n dechrau gyda'i eni, nes iddo gyrraedd ei aeddfedrwydd llawn. Gelwir y broses hon yn: Metamorffosis Daw'r gair metamorffosis o'r Roeg (meta, newid a llarpio, ffurf) ac mae'n golygu trawsnewid. Mae wedi'i rannu'n bedwar cam sylfaenol:

  1. Wyau
  2. Larfa (lindysyn)
  3. Pupa neu chrysalis (cocŵn)
  4. Imago neu oedolyn (Pili-pala)

Glöynnod Byw a Thrawsnewid

Gall dod yn löyn byw ymddangos yn hawdd i unrhyw un nad yw wedi astudio metamorffosis yn fanwl. Mae hon yn broses boenus, sef tyfu i fyny, torri'r cocŵn, cropian, tynnu'r adenydd fesul tipyn mewn brwydr barhaus i beidio â marw, heb allu derbyn bod unrhyw un yn ei helpu, mae popeth yn dibynnu ar ei hymdrech ei hun yn unig i cael ewyllys da. , braf a pherffaith. Mae gallu ymestyn eich adenydd a hedfan yn her fawr. Credaf fod gennym ni, fel menywod Cristnogol, lawer yn gyffredin â gloÿnnod byw.

Er mwyn cyrraedd ein haeddfedrwydd ysbrydol mae angen metamorffosis arnom. Bydd y trawsnewid blaengar o lindysyn i löyn byw yn ein harwain at drosi go iawn, gan ein harwain ar lwybr buddugoliaeth a gwir drawsnewid: Nid wyf yn byw mwyach, ond mae Crist yn byw ynof fi . Galatiaid 2:20.

Mae'r lindysyn yn byw trwy gropian ar lawr gwlad. Dyna hefyd ein ffordd o fyw pan nad ydym yn adnabod yr Arglwydd, rydym yn llusgo ein hunain â holl broblemau'r byd; teulu, ariannol, iechyd; Rydyn ni'n teimlo ansicrwydd, ofnau, chwerwder, ing, cwynion, diffyg ffydd, rydyn ni'n cropian heb obaith, felly rydyn ni'n llwyddo i gloi ein hunain yn y cocŵn o anawsterau a phroblemau yn unig. Yn wynebu sefyllfaoedd anodd, rydym yn parhau i fod yn gaeth fel glöyn byw y dyfodol, gan feddwl na all unrhyw beth a neb ein helpu. Rydyn ni'n rhoi cyfyngiadau ar reswm dynol nad yw'n caniatáu inni symud yn nimensiwn goruwchnaturiol ac ysbrydol Duw.

Mae'r Gair yn dweud wrthym yn Pregethwr 3: 1, 3:11:

Mae gan bopeth ei amser, ac mae gan bopeth sydd ei eisiau o dan y nefoedd ei amser . 3.1

Ef gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser; ac mae wedi rhoi tragwyddoldeb yn eu calonnau, heb i ddyn allu deall y gwaith y mae Duw wedi'i wneud o'r dechrau i'r diwedd . 3.11

A dyna'r union amser y mae angen i'r lindysyn a dod yn löynnod byw. Mae mynd allan o'r cocŵn, ei dorri yn yr ymladd bob amser yn anodd, ond mae gennym ni Dduw sydd, ynghyd â'r prawf, yn rhoi'r ffordd allan i ni. Ni fydd yr Arglwydd yn caniatáu i unrhyw beth ddod atom na allwn ei ddwyn, oherwydd mae profi ein ffydd yn cynhyrchu amynedd (Iago 1: 3) .

Nid yw'r lindysyn eisiau cropian mwyach, cymerodd ei amser y tu mewn i'r cocŵn, nawr mae'n barod i fod yn löyn byw. Mae gan yr Arglwydd ein hamseroedd yn ei ddwylo (Salm 31.15) , daeth yr amser aros i ben, pan mae'n debyg ein bod ni'n credu nad oedd unrhyw beth yn digwydd, roedd Duw yno'n rhoi nerth inni, yn agor y tyllau inni ddod i'r amlwg, gan ymladd ein brwydrau.

Mae'n bryd i ni roi'r gorau i gropian, mae'n bryd codi a disgleirio, ond dim ond os ydym yn dechrau torri allan o'r cocŵn, camu allan o'r parth cysur bob dydd, gan dyfu yn yr ymladd y gallwn wneud hynny. Bydd ein ffydd yn cael ei gwneud yn berffaith mewn gwendid.

Ar ôl i ni ddechrau tyfu mewn ffydd, bydd yn rhaid i ni ddysgu disgyblu ein hunain fel sylfaen i'n bywydau. Ymgymryd ag adferiad trwy ddeall a darllen y Beibl. Treuliwch amser mewn distawrwydd ac unigedd ar gyfer eich astudiaeth. Ymarfer ymprydio (rhannol neu gyfanswm) a gweddi.

Gweddïwch heb ddod i ben (I Thesaloniaid 5:17) , cydnabod Duw fel eich unig Arglwydd a Gwaredwr, bydd cymundeb parhaus gyda’r Tad yn gwneud inni ddod allan o’r cocŵn gyda’r sicrwydd bod gan bopeth ei amser, gyda’r argyhoeddiad: Wrth fynd drwy’r dyfroedd, byddaf gyda chi; ac os na fydd yr afonydd yn eich llethu. Pan ewch trwy'r tân, ni chewch eich llosgi, ac ni fydd y fflam yn llosgi ynoch chi. Oherwydd myfi yw'r Arglwydd, Sanct Israel, eich Gwaredwr . Eseia 43: 2-3a

Nawr mae'r lluoedd wedi lluosi ac mae'r hyn a oedd yn ymddangos yn amhosibl yn realiti oherwydd nid ydych chi'n meddwl yn bositif mwyach, ond rydych chi'n symud yn nimensiynau ffydd fel Gallaf wneud popeth yng Nghrist sy'n fy nerthu Philipiaid 4:13 . Heddiw rydyn ni'n greaduriaid newydd, mae hen bethau wedi marw, wele, maen nhw i gyd wedi'u gwneud yn newydd. (2 Corinthiaid 5:17)

Fel gloÿnnod byw, rydyn ni nawr yn barod i hedfan a chyrraedd lefelau newydd sydd gan yr Arglwydd inni. Gadewch inni fyfyrio ymlaen Rhufeiniaid 12: 2 Peidiwch â chydymffurfio â'r oes hon, ond trawsnewidiwch eich hun trwy adnewyddiad eich dealltwriaeth, er mwyn i chi weld beth yw ewyllys da Duw, yn gytûn ac yn berffaith

Gadewch inni barhau i drawsnewid ein hunain o ddydd i ddydd trwy adnewyddu ein dealltwriaeth fel bod ewyllys da Duw, dymunol a pherffaith, yn cael ei amlygu ynom.

Anogaeth: Boed i bŵer trawsnewidiol Duw gyrraedd ein bywydau.

Astudiaeth Annibynnol, ar gyfer Celloedd a Grwpiau Bach:

1. Cydnabod prosesau metamorffosis yn y glöyn byw.

  1. __________________
  2. __________________
  3. __________________
  4. __________________

2. Cysylltu pob proses o fetamorffosis â dyfyniad Beiblaidd.

Enghraifft: Lindysyn (Genesis 1:25) A gwnaeth Duw anifeiliaid y ddaear yn ôl eu math, a gwartheg yn ôl eu math, a phob anifail sy'n ymlusgo ar y ddaear yn ôl ei fath. A gwelodd Duw ei fod yn dda .

3. Gyda pha un o'r prosesau hyn ydych chi'n teimlo y cawsoch eich adnabod? Pam? Cymerwch yr amser angenrheidiol ac ysgrifennwch bopeth rydych chi'n ei deimlo a'i feddwl ar hyn o bryd.

4. Ynghyd â'r holiadur hwn rydyn ni'n rhoi dwy ddalen wen ac amlen i chi heb anfonwr na chyfeiriwr. Defnyddiwch nhw i asesu sut mae'ch bywyd ysbrydol ar hyn o bryd. Ysgrifennwch fel petaech chi'n siarad â'r Arglwydd. Ar ôl gorffen, caewch yr amlen. Rhowch eich enw a dyddiad heddiw. Ar ddiwedd Trimester Cyntaf y Cwrs ym mis Rhagfyr byddwch yn penderfynu beth i'w wneud ag ef. Gallwch ei roi i chwaer yr hwylusydd neu ei gadw gyda'ch astudiaethau.

5. Ydych chi'n meddwl bod y glöyn byw yn y dyfodol yn dioddef y tu mewn i'r cocŵn? Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch lapio a'ch dal mewn cocŵn, mae'r Arglwydd yn dweud wrthych: Gwaeddwch arnaf, a byddaf yn eich ateb ac yn dysgu pethau mawr a chudd i chi nad ydych yn eu hadnabod . Jeremeia 33.3

Esboniwch beth mae'r addewid hwn yn ei olygu i chi.

6. Bydd amseroedd treialon ac ymrafaelion yn eich gwneud chi'n gryfach bob dydd. Rwy'n eich gwahodd i ddarllen y straeon canlynol yn ofalus am ferched a oedd, fel ninnau, wedi byw trwy gyfnodau anodd.

- Diarhebion 31 Molwch y fenyw rinweddol. Darllenwch y gyfran Feiblaidd hon yn ofalus. Dynes heb enw. Gallwch chi gwblhau gyda'ch enw Amalia, Luisa, Julia Virtuosa yn ôl adnewyddiad eich dealltwriaeth.

- Débora - Llyfr y Barnwyr. Dynes fel ni, gydag ewyllys da Duw fel tywysydd, gan ei gwneud yn ddymunol ac yn berffaith yn ei lygaid.

  1. a) Pa ddysgeidiaeth mae'r ddau ddyfyniad Beiblaidd hyn yn ei gyfleu i chi?
  2. b) Ydych chi'n dal i symud ymlaen yn y broses o'r lindysyn i'r glöyn byw? Ym mha gam ydych chi nawr?

i)

b)

7. Yng nghanol metamorffosis ysbrydol eich bywyd. Pa benillion fyddech chi'n eu defnyddio bob dydd pan fyddwch chi'n deffro? Ysgrifennwch nhw i lawr a'u cofio yn ôl Fersiwn Reina Valera 1960.

8. Rydych chi ar fin dod yn löyn byw hardd, menyw ar ôl calon Duw ei hun. Mae gan yr Arglwydd gynllun perffaith ar eich cyfer chi. Rwy'n eich gwahodd i fyfyrio ar Epistol Iago 1: 2-7. Y doethineb a ddaw oddi wrth Dduw.

O'r disgyblaethau ysbrydol a grybwyllwyd yn ystod yr astudiaeth, eglurwch sut rydych chi'n ei roi ar waith yn eich bywyd.

9. Nawr eich bod wedi cael eich adnewyddu, eich adfer, a'ch bod o'r diwedd yn löyn byw hardd sy'n taenu ei adenydd i hedfan. Beth mae'n ei olygu i chi: Nid wyf yn byw mwyach, ond mae Crist yn byw ynof fi (Galatiaid 2:20)

[dyfynbris]

Cynnwys