Twin Souls: Cyfnodau, Prawf, Rhyddhau, Rhywioldeb, Arwyddion A Mwy

Twin Souls Phases TestRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

sut i drwsio sgrin iphone gyda llinellau
Twin Souls: Cyfnodau, Prawf, Rhyddhau, Rhywioldeb, Arwyddion A Mwy

Beth yw efeilliaid eneidiau ? Sut ydych chi'n gwybod eich bod wedi dod o hyd i'ch enaid gefell - neu fflam gefell? Darllenwch ymlaen i gael esboniad o'r signalau, y cyfnodau a mwy ...

Cam 1 o dwf mewn perthynas cariad ysbrydol: Hunan

Gallwn fod yn gryno am y cam cyntaf. Mae'r cam hwn yn ymwneud â chi'ch hun. Mae angen x arnaf, a dyma fy nherfynau. Mae dibyniaeth yn allweddair yn y cam hwn. Dynion yw dynion, a menywod yn fenywod. Mae hyn mewn gwirionedd o'r gorffennol. Er enghraifft, roedd y fenyw eisiau bod yn hardd i'r dyn fel ei fod eisiau hi.

Cam 2 o dwf mewn perthynas cariad ysbrydol: Arall

Nodweddir Cam 2 gan annibyniaeth. Mae'r cam hwn yn ymwneud twf i eraill, twf y byd, rhannu, gweithio gyda'n gilydd, rhoi rhywbeth i'r cyfan.

Cododd hyn yn sydyn yn y 60au a'r 70au. Daeth y dyn yn sensitif ac yn fenywaidd: roedd ganddo wallt hir, mynegodd ei deimladau, gwnaeth ganu gyda'i gilydd, sgwrsio, teimlo emosiynau, mwynhau natur, edrych yn derbyn gofal, gwisgo clustdlysau, Pob peth roedd menywod bob amser yn ei wneud.

Daeth y ddynes yn wryw hefyd. Merched busnes annibynnol sy'n gwneud penderfyniadau, yn gosod ffiniau, et cetera. Rhyddhaodd menywod a daethant yn fwy pendant. Nid oes rhaid iddynt fod yn brydferth i ddynion mwyach: maent yn ymwneud â materion llai arwynebol, megis heddwch, cytgord, a chydweithrediad.

Felly cam 2 yw: Mae angen hyn arnoch chi, rwy'n gofalu amdanoch chi. Ni allwch ddod yn hapus trwy gael yr hyn yr ydych ei eisiau. Rhaid i chi hefyd feddwl am yr hyn y mae eraill ei eisiau.

Yng ngham 2, mae wal wedi'i hadeiladu o amgylch eich calon. Mae hynny hefyd yn golygu nad ydych chi'n barod i gamu'n llawn i'r gwryw neu'r fenyw. Rydych chi'n parchu terfynau'r llall. Mae fy mywyd yn gyflawn, ond rydw i'n colli rhywbeth ...

Cam 3 o dwf mewn perthynas cariad ysbrydol: Undod

Mae Cam 3 ar lefel hollol wahanol: Beth yw'r ots beth rydw i eisiau (cam 1) a beth rydych chi ei eisiau (cam 2)? Beth sy'n dod yn bwysig ar hyn o bryd: beth ddylen ni ei wneud i gyffroi Cariad fel y gallwn ni roi ein rhoddion dyfnaf fel y gall y Dwyfol symud trwom ni? Sut gall Cariad lifo'n llawnach trwy bob un ohonom, hyd yn oed os oes rhaid i ni roi'r gorau i'n dewisiadau personol?

Mae'r trydydd cam hwn yn cynnwys rhyddhau ffiniau a rhyddhau ein synnwyr o hunan. Rydych chi wedi ei adeiladu ers blynyddoedd, felly mae'n anodd gadael iddo fynd. Ond mae hynny'n angenrheidiol oherwydd yr hyn rydych chi ei eisiau yw ildiad llwyr i fodolaeth calon rhywun arall wedi'i gymryd drosodd gan Love ei hun. Ble ydych chi'n cael hapusrwydd os ydych chi'n byw yng ngwasanaeth y cyfanwaith mwy? Rydych chi'n cael eich byw gan rywbeth mwy.

Mae'r cam hwn yn gofyn eich bod chi ymddiriedaeth eich gilydd. Roedd y ddau gam cyntaf yn ymwneud ag ymddiried ynoch chi'ch hun: mae'r llall yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi. Ond nawr rydyn ni'n cynnig ein hunain i gael ein byw gan gariad sy'n fwy na'n dewisiadau ni.

Nid yw'r cam hwn yn ymwneud â cheisio Cariad a goleuni, ond yn hytrach offrwm it. Rhowch eich hunan dyfnaf i'r byd. Mae'n rhaid i ni dyfu am hynny. Yn y cam hwn, byddwch yn cefnogi eich gilydd yng nghenhadaeth eich gilydd, ysbrydolrwydd eich gilydd, wrth agor calonnau eich gilydd.

Dyma'r rhan o fy mywyd rwy'n ei gynnig i'm gwraig. Rydych chi'n rhoi Cariad. Mae hyn yn gwneud cam 3 yn gyfnod Dwyfol. Byddwch yn sylweddoli bod popeth yn newid. Rydych chi'n teimlo: mae popeth yn mynd heibio. Er enghraifft, yr hyn rydych chi'n ei greu yn y byd hwn, eich perthnasoedd Felly rhowch a gadewch i ni fynd, rhoi, gadael. mae'n ymwneud ag ildio a rhoi ein rhoddion dyfnaf i ddynion a menywod. Mae eich bywyd cyfan fel rhodd i'r byd, er na chaiff ei dderbyn weithiau.

Mae cadw'ch rhodd i'r byd yn dioddef. Rhowch yr anrheg presenoldeb hon i bawb bob amser.

Yn y trydydd cam hwn, rydych chi'n brysur rhoi rhyddid , Cariad, a dyfnder i'ch partner. Nid ydych chi'n chwilio amdanoch chi'ch hun. Erbyn hyn, y dyn yw'r fenywaidd ac nid yw'n chwilio amdano mwyach. Mae pob goleuni, pob ffurf yn chi, yn ymwybyddiaeth. Gyda'ch gilydd, rydych chi a'ch gwraig wedi ymlacio, gan sylweddoli mai chi yw hi. Hi yw eich goleuni, ti yw ei dyfnder, ac nid oes gwahaniaeth. Mae cydwybod (y gwrywaidd) a golau (y fenywaidd) wedi uno.

Rydych chi'n dod yn un â'ch gilydd: gadewch i bellter a gwahaniaeth fynd. Rydym bob amser wedi adnabod ein gilydd. Rydyn ni wedi caru ein gilydd erioed. Dewch yn un gyda mi os meiddiwch! Peidiwch â rhoi dim llai na'ch calon i mi. Eich calon ddyfnaf. Yng ngham 3, rydym hefyd yn teimlo nad ydym wedi ein gwahanu oddi wrth bobl eraill (wrth gwrs rydym ar lefel benodol).

Rydyn ni'n caru pawb yn y byd. Mae ein calon, felly, yn dod yn organ hynod sensitif a bregus oherwydd ei fod yn teimlo. Rydym yn byw mewn cynrychiolaeth hudol anhysbys o Gariad.

Yng ngham 3, byddwch chi'n dechrau ymddiried yn rhannau o'ch partner yn fwy na chi'ch hun. Rydych chi'n dod yn gyflawn yn y llall. Rydych chi'n cael gwared ar yr angen i animeiddio'ch hanfod fenywaidd eich hun. Rydych chi'n dechrau dod yn gyflawn trwy dderbyn eich partneriaid yn fenywaidd trwy ymddiried yn hynny. Hi yw'r hanner arall yr oedd ei angen arnoch chi felly i ddod yn gyflawn.

Nid oes unrhyw beth yn fwy deniadol na menyw yng ngham 3. Mae hi'n gadael i'w golau llawn ddisgleirio, gan wybod ei bod hi'n hollol ddeniadol: mae'n ei defnyddio i agor y dyn, i'w ysbrydoli i Gariad dyfnach. Nid oes dim yn fwy deniadol na hynny.

Yn y cam hwn, rydych chi'n teimlo: pwy ydw i? Y gwyliwr, tyst popeth. Nid chi yw eich enw, eich corff, y mae ei gelloedd yn hollol wahanol bob cymaint o flynyddoedd, nid eich meddwl, ond yr un person ydych chi o hyd.

Felly chi yw'r unig beth nad yw'n newid. Ymwybyddiaeth ei hun. Mae'r ymwybyddiaeth anfeidrol honno'n wrywaidd. Ymlaciwch (myfyriwch, myfyriwch) yn yr hyn a ddaeth cyn eich genedigaeth, beth sydd nawr, a beth bynnag fyddwch chi ar ôl eich marwolaeth. Pwy wyt ti o gwmpas y bywyd hwn? Yn seiliedig ar yr hyn na ddechreuodd ac na all ddod i ben byth. Gadewch i'ch holl weithredoedd yn eich bywyd fod yn seiliedig ar y teimlad fy mod i'n ymwybyddiaeth; Rwy’n caru’r byd, sut alla i roi’r Cariad hwnnw i’r byd? Sut alla i fynegi fy mhwrpas fel hyn?

Gellir gwneud hyn trwy eiliadau ffurfiol o fyfyrio, gweddi, eiliadau o ddim tynnu sylw, unigedd ... Er enghraifft, hanner awr neu awr y dydd, i gysylltu â'ch pwrpas dyfnaf ac ailgysylltu â'ch gwir ffynhonnell. Stopiwch wneud, dechreuwch deimlo. Dros amser, yr oriau, wythnosau, misoedd nesaf, bydd y ffynhonnell honno'n cyfathrebu'n feddal â chi ac yn dweud wrthych beth y mae am ei wneud. Yna rydych chi'n teimlo ysgogiad. Fe roesoch bopeth y gallech.

Awgrym 1 - Sylfaen perthynas yw gwrando ar eich ysgogiadau dyfnaf, yn hytrach nag ysgogiadau arwynebol

Os ydych chi'n dewis agosatrwydd ymroddedig, mae'n bwysig deall nad yw'r fenyw rydych chi'n ei dewis eisiau bod yn rhif 1 yn eich bywyd. Yn naturiol mae hi eisiau bod y person pwysicaf yn eich bywyd, ond nid y peth pwysicaf.

Mae hi'n gwybod, os ydych chi'n cuddio neu'n anwybyddu'ch pwrpas dyfnaf / ysgogiad bywyd i'w phlesio a gwneud ei rhif 1, byddwch chi'n ei chyhuddo cyn bo hir. Mae gwahaniaeth mawr rhwng bod yn olau eich bywyd, ysbrydoliaeth eich calon, ffynhonnell eich cyffro ... A menyw na allwch chi fyw hebddi. Mae'r olaf yn gyfyngol iawn.

Os na allwch chi fyw hebddi, os ydych chi dibynnu arni hi, os gallwch chi ddim ond parhau i roi eich rhodd i'r byd pan fydd hi yn eich bywyd a rhoi'r gorau i roi anrheg i chi os nad yw hi yn eich bywyd, bydd hi'n teimlo'n wendid. Nid yw hi eisiau babi sy'n dibynnu arni. Mae hi eisiau dyn sy'n rhoi ei rodd yn llawn i'r byd ac iddi ac yn ei chofleidio'n llawn yn y pwrpas dewisol hwnnw. Mae'n rhan o'r pwrpas hwn. Ond nid yw'n gyflawn.

Mae hi eisiau teimlo dyn rhydd, dyn sy'n ei charu, dyn sy'n ei dewis yn anad dim ffynonellau benywaidd eraill, dyn sy'n ei dewis fel trysor ei fywyd, sy'n dod â goleuni i'w fywyd cyfan. Ond hefyd dyn sy'n parhau i roi ei rodd, hyd yn oed os bydd hi'n diflannu yfory. Dyn sy'n hapus gyda hi ac yn hapus hebddi, ond sy'n dewis hi, yn bwerus ac yn llawn angerdd, tra ei fod yn gallu rhoi ei rodd i'r byd yr un mor bwerus ac angerddol, gyda hi neu hebddi.

Dyna'r math o ddyn y gall hi ymddiried ynddo ynghyd â'i galon. Dyn nad yw'n ymgrymu i'w hanghenion, ond sy'n cynnig Cariad. Dyn nad yw'n anwybyddu ysgogiadau dyfnaf ei galon. Nid yw'n eu cadw yn ôl dim ond i'w chadw. Mae'n anrheg fyw, yn ei theimlo, yn ei chofleidio, yn ei charu, yn adnabod ei chalon ddyfnaf.

Ond os bydd hi'n gadael, fe all barhau'n llawn. Pan fydd hi'n marw, bydd ei galon yn galaru ac yn brifo. Am fisoedd a misoedd, gyda dioddefaint a thristwch dwys, ond yng nghanol y dioddefaint hwnnw, mae ganddo fynediad llawn o hyd at ffynhonnell ei fodolaeth, at y Cariad sy'n symud ei fywyd, gyda hi neu hebddi. Ac yna gall hi ymddiried ynddo.

Peidiwch â gwneud hi yr unig un, y peth pwysicaf yn eich bywyd. Cofleidiwch hi fel y person rydych chi'n dewis byw fwyaf agos ato. Cofleidiwch ef fel y trysor yn eich bywyd sy'n disgleirio ac yn rhoi gwerth bywyd ei hun i chi. Y grym deniadol sy'n eich gwneud chi'n hapus i ddeffro nesaf atoch chi yn y bore, gan eich gwneud chi'n hapus i fod yn fyw. Wrth y bwrdd brecwast, lle mae hi'n chwerthin ac yn gwneud i'ch calon dyfu. Pan fydd hi'n edrych i mewn i'ch llygaid, yng nghanol eich prysurdeb, eich nodau a'ch tensiynau, rydych chi'n teimlo yn ei llygaid ddyfnder y defosiwn sy'n eich synnu.

Tip 2 - Wedi ymrwymo i ddechrau: mae polaredd rhywiol yn gwasanaethu eich cenhadaeth ysbrydol

Polaredd, polaredd rhywiol, yw arch atyniad rhwng y gwryw a'r fenyw. Os ydych chi'n cael eich uniaethu â'ch gwrywdod eich hun, gwneud penderfyniadau, cyflawni nodau ... Yna cewch eich denu'n rhywiol ati.

Mae'n ddieuog; mae'n digwydd yn awtomatig. Byddwch bob amser yn cael eich denu at yr egni rhywiol na fyddwch yn ei dderbyn yng ngweddill eich bywyd. Mae gwasanaeth ar y cyd: rwyf am eich gwasanaethu. Mae'ch partner eisiau eich gwasanaethu chi hefyd. Rydych chi am wasanaethu didwylledd a dyfnder eich gilydd. Helpwch fywydau eich gilydd i ffynnu. Dyma sut y gallwch chi roi'ch rhodd i'r byd. Mae hynny'n agosatrwydd ymroddedig. Beth yw eich pwrpas? Beth yw pwrpas ein perthynas? Gwybod eich nod dyfnaf. Dyma'ch angor yn erbyn pethau arwynebol, fel twyllo.

Y fenywaidd yw grym bywyd. Mae'r gwrywaidd yn ymwybyddiaeth ddigyfnewid.

Weithiau mae'n rhaid i chi ei theimlo: rhowch le iddi ddod â'i harddwch a'i goleuni i'ch bywyd, er enghraifft, oherwydd ei bod hi'n dewis y dodrefn. Ymddiried yn y fenywaidd yn eich partner. Gadewch i chi fynd o'ch benyweidd-dra eich hun a chamu i'ch egni gwrywaidd.

Ar adegau eraill dyma'r ffordd arall, a gallwch chi ddibynnu ar ei hegni gwrywaidd. Ond weithiau mae'n rhaid i chi ymyrryd ar sail eich cyfanrwydd. Mae gan y gwrywaidd ddewisiadau a therfynau oherwydd ei fod yn gwerthfawrogi rhai gwerthoedd yn nyfnder ei galon. Felly, rhaid i'r gwrywaidd ddweud wrth y fenyw weithiau: rwy'n dy garu di, ac ni allaf adael i ti wneud hyn oherwydd fy mod yn dy garu di. Mae fy nghalon ddyfnaf yn teimlo hyn, ac rydw i eisiau gofyn ichi ymddiried yn fy nghalon ddyfnaf, dyna pam rydyn ni gyda'n gilydd.

Darllenwch yr erthygl amegni dynion a menywod,a gwybod bod rheswm dwfn dros fodolaeth egni dynion a menywod. Yr un fenyw sy'n eich denu fwyaf yn rhywiol yw'r un fenyw sy'n eich rhwystredigaeth fwyaf mewn meysydd eraill o'ch bywyd (ac i'r gwrthwyneb).

Pan fyddwch chi eisiau gorffen tasg, gall ei hegni benywaidd fod yn rhwystr i chi. Er enghraifft, nid yw hi'n deall yr hyn rydych chi'n ei olygu. Beth sydd bwysicaf i chi yn eich agosatrwydd? Cydweithrediad, rhywioldeb, y plant?

Ar ôl alldaflu ge yw'r egni o'r polareiddio, beth sy'n eich cadw gyda'ch gilydd felly? Y Cariad dwfn rydych chi'n teimlo dros y fenyw nesaf atoch chi yn y gwely, er gwaethaf y ffaith bod yr awydd rhywiol i gymysgu â'i hegni wedi lleihau.

Tip 3 - Cofleidio'r polaredd rhywiol: dyma'ch rhodd i'ch gilydd

Mae'r polaredd rhywiol hwnnw'n hanfodol: gyda'ch gilydd, rydych chi'n dod yn gyflawn. Gadewch inni gymryd yr enghraifft o ‘fod yn yr oes sydd ohoni.’ Mae honno’n nodwedd fenywaidd. Gall y gwryw gamu allan o'r nawr, cymryd pellter, ac o asafle dadgysylltiedig, gwneud penderfyniad rhesymegol yn seiliedig ar y darlun mwy. Mae'n ystyried holl ddigwyddiadau'r llinell amser yn ei farn, gan ganiatáu iddi faddau. Tybiwch nad yw ei wraig erioed wedi dweud celwydd yn ei bywyd a'i bod yn dweud celwydd am rywbeth bach am y tro cyntaf, gall faddau iddi oherwydd ei fod yn gallu byw o'r eiliad a gweld y llun cyffredinol.

Ar y llaw arall, os yw'r fenyw yn ei hanfod fenywaidd, does dim ots a ydych chi ddim wedi byw am ddeng mlynedd. Nid oes ots am eich hanes o 10 mlynedd. Nid oes hanes iddi. Mae hi yn nawr asesu. Rydych chi'n gorwedd nawr, felly mae hi yn yn ddig nawr, ac nid yw hi'n ymddiried ynoch chi nawr, hyd yn oed os oeddech wedi dweud celwydd sero gwaith yn ystod y deng mlynedd flaenorol. Gall y gwrywaidd faddau camgymeriadau ac nid egni benywaidd oherwydd ei fod yn darparu adlewyrchiad pur.

Ac mae hynny'n iawn, ac mewn gwirionedd, mae'n ddymunol! Cadarn, gall hi fynd i mewn i'w hegni gwrywaidd fel y gall faddau i chi ... Ond yna nid oes mwy o bolaredd, dim atyniad rhywiol.Felly peidiwch â disgwyl y fenywi fod yn union fel chi, ond gadewch iddi adlewyrchu dyfnder eich cyfanrwydd yr eiliad hon i chi. Dyna'i rhodd i chi. Yn y modd hwn, gallwch brofi angerdd dwfn polaredd, ac felly mae hi'n adlewyrchu, o bryd i'w gilydd, eich cyfanrwydd fel y gallwch chi dyfu a gwneud eich calon yn ddyfnach.

Mae hi'n ddŵr, ac rydych chi wedi troi'r dŵr, ac mae hynny'n crychau ac yn parhau i chwifio. Yna mae hi'n fenyw sy'n myfyrio'n uniongyrchol ar eich pwyntiau ar gyfer gwella, gyda'i doethineb a'i theimladau dwfn ar hyn o bryd, mewn ymateb i chi. Ond mae hi'n ymateb yr un mor ddwfn i'ch cynnig o ddyfnder a Chariad.

Ymhob eiliad, mae gennych gyfle i agor neu gau ei chalon. Teimlwch ei chalon a gwnewch yr hyn a allwch i agor blodeuo ei chalon, i dderbyn eich presenoldeb yn ddwfn yn ei chalon a'i chorff. Cynorthwywch hi i deimlo ei Duwdod, ei defosiwn dyfnaf gyda Duw a'i hymrwymiad â Chariad, fel y gall hefyd roi Cariad i chi o'i chalon ddyfnaf.

Rydych chi'n cyflawni hynny trwy deimlo ymateb y fenyw yn yr eiliad nesaf a thrwy hynny wella'ch hun. Hefyd, rhowch egni iddi: mae'r fenyw yn byw ym maes ynni (felly nid sylw, fel sylw sy'n canolbwyntio ar wybodaeth, theori, addewidion ar gyfer y dyfodol, neu ddigwyddiadau). Ynni yw symud, cysylltiad, cyffwrdd, cofleidio, cyswllt llygad, ac ati.

Y gyfrinach i gynnig eich calon ddyfnaf i fenyw yw nid hongian mewn amser ond ar hyn o bryd. Weithiau gallwch agor ei chorff gyda chyffyrddiad; weithiau gallwch agor ei chalon gyda hiwmor. Weithiau gallwch chi fynd i mewn i'w henaid gyda chyswllt llygad gofalus. Cofleidiwch, dawnsiwch, goglais, chwerthin, sbri cariadus, cofleidiad sydyn efallai, cofleidiad angerddol efallai.

Anrhydeddwch y fenywaidd trwy anrhydeddu'ch gwrywaidd. Ydy'ch calon yn aros yn gysylltiedig â hi? Ydy'ch cyhyrau'n feddal? A yw eich calonbregusyn lle cael eich cysgodi? Ydych chi'n teimlo symudiad ei chorff fel petaech chi'n mynd i ddawnsio gyda hi? Ydych chi'n anadlu gyda hi? Ydy'ch anadl yn llawn? Edrych hi yn y llygaid. Cofleidiwch hi. Teimlwch hi; gwnewch eich calon yn ddyfnach. Teimlo'n ddyfnach yn ei chalon. Anadlwch gyda hi. Teimlo dymuniadau ei chalon ddyfnaf. Cysylltwch eich dymuniadau calon dyfnaf â hi.

Tip 4 - Dewch o hyd i ragor o ffyrdd i anrhydeddu'r gwrywaidd a'r fenywaidd yn eich perthynas

Nid yn unig y gwrywaidd sy'n cael ei gwblhau gan yr adborth gan y fenywaidd: mae'r un peth yn berthnasol i'r fenywaidd. Mae'r fenywaidd yn dysgu trwy anogaeth a Chariad. Felly rhowch adborth iddi: ‘Dywedwch / gwnewch yn amlach! Rwyf am glywed hynny, fenyw wallgof, dewch yma am gwtsh ‘. Mae'r fenywaidd, yn ei dro, yn rhoi adborth unigryw ar y gwrywaidd. Ond rhowch iddi yn gymedrol yr hyn sydd ei angen arni: cwtsh, anadl, neu rywbeth arall ar gyfer y straen. Ond digon yw digon. Dwi angen fy lle, felly hefyd chi.

Peidiwch â gohirio rhoi eich rhodd i'r byd. Dyma ddymuniad y gwryw. Byw fel pe bai gennych dri diwrnod i fyw o hyd. Rhaid i'ch pwrpas, eich cenhadaeth, fod yn sicr bob amser. Rhaid iddo beidio â newid fel y gall y fenyw ymddiried bod y dyn yn gwybod yn ei galon. Rhaid iddi deimlo ei bod wedi'i seilio ar yr hyn nad yw'n newid. Beth mae newid yn fenywaidd? Yr holl newidiadau hynny mewn menywod yw ei dawns. Cofleidiwch y ddawns honno.

Weithiau byddwch chi'n profi'r fenywaidd o ran pa mor glir yw eich pwrpas, trwy ei gwthio. Mae hi eisiau tynnu eich sylw, ac mae hi'n cael pleser pan mae'n darganfod na all hi.

Gadewch i'ch meddwl a'ch corff (organau cyfnewidiol) fod yn fynegiant o'ch dyfnder. Gadewch i'ch ymadroddion cyfnewidiol gael eu seilio ar eich calon, a pheidiwch â gadael iddo fod yn ‘ar hap.’ Rhaid i’r fenyw deimlo hynny er mwyn gallu ymddiried ynoch. Gall y fenyw deimlo pan fyddwch chi wir yn dod o'ch calon, eich dyfnder, a gall hi deimlo pan na ddylai hi ymddiried ynoch chi oherwydd eich bod chi'n dod o fotiff mwy arwynebol.

Hyd yn oed o ran agosatrwydd, gallwch anrhydeddu graddfa gwrywdod neu fenyweidd-dra ymysg menywod. Mae menywod cytbwys yn denu dynion cytbwys ac eisiau rhyw dawel. Mae menywod gwrywaidd / benywaidd iawn eisiau rhyw angerddol, dramatig.

Awgrym 5 - Cysylltwch eich ysbrydolrwydd â'ch perthynas: pam mae agosatrwydd yn ffenomen mor ysbrydol?

Pan mae hi'n teimlo'ch calon, mae hi eisiau teimlo calon Duw. Yn eich dyfnder, mae hi eisiau teimlo dyfnder Duw. Mae hi eisiau teimlo'r Dduwdod ei hun, sy'n eich cymell ac yn cymell eich awydd i fod gydag ef. Mae hi eisiau cael ei chymryd gan Dduw pan mae hi'n cael ei charu a'i chymryd gennych chi. Felly Duw yw'r pwysicaf iddi hi ac i chi.

Ei dyhead dyfnaf yw teimlo'r mynegiadol, Dwyfol. Ni ellir mynegi hyn mewn geiriau. Dyma beth sy'n byw ym mhob un ohonom. Nid dy awydd dyfnaf yw hi. Arddangos eich ymrwymiad dyfnaf: Rwy'n dy garu di, ond dwi'n caru Duw yn fwy na dy erlid. Felly os ydych chi am fod gyda mi, rydw i yma. Byddaf yn dy garu di; Byddaf yn ymrwymo fy hun i fod gyda chi, i'ch gwasanaethu yn enw Duw. Rwy'n rhoi ac eisiau hynny i gyd i chi. Ond os nad ydych chi eisiau hynny, dwi ddim eisiau hynny chwaith.

Dyna mae hi eisiau: eich dymuniad dyfnaf, y gall hi hefyd fod yn rhan ohono. Nid yw hi eisiau bod yr unig beth i chi, ac nid yw hi eisiau teimlo ei bod hi'n bwysicach i chi na Duw.

Mae hi eisiau dewis rhywun sy'n caru dod ag ewyllys Duw i'r byd, eich ymrwymiad i ddod â Chariad a goleuni i'r byd, ac y gallai fod yn rhan ohono. Nid yw hi eisiau bod yr unig un, rhif 1 yn eich bywyd. Felly dewiswch bartner sy'n dewis bod gyda chi. Mae hi eisiau bod yn rhan o hynny.

Os ewch ar ei hôl tra nad yw’n teimlo eich pwrpas dyfnaf yn eich calon, rydych yn dweud mewn gwirionedd: ‘Rwy’n byw ar ddymuniadau arwynebol. Cadarn, dwi eisiau ti. Rydych chi'n brydferth ac yn garedig iawn. Hoffwn fod gyda chi, er fy mod wedi colli fy mywyd, fy nghenhadaeth. Dydw i ddim yn gwybod i ble rydw i'n mynd; Nid yw Duw wedi dod o hyd i chi yn fy nghalon. Rydych chi'n teimlo fy nymuniadau arwynebol, ond dylai hynny fod yn ddigon da ...?

Ni fydd menyw o'r fath yn eich dewis chi. Yn y modd hwn, fel y genhadaeth yn eich bywyd, a ydych chi wedi ennill y fenyw yr oeddech ei eisiau? Nid yw byth cystal ag yr oeddech chi'n meddwl y byddai. Busnes fel arfer. Os ydych chi'n credu y byddai rhywbeth yn newid yn sylfaenol, yna rydych chi'n anghywir.

Mae eich profiad o agosatrwydd â pherson neu wrthrych arall yn adlewyrchu'n uniongyrchol eich awydd a'ch gallu i brofi Duw. Mae'n ymwneud ag uno'ch bywyd a'ch meddwl ag eraill. Mae eich llwyddiant mewn priodas, yn eich busnes, ac iechyd corfforol, yn uniongyrchol gysylltiedig â'ch profiad o Dduw. Ni allwch fynd ymhellach ag unrhyw beth na neb heblaw pa mor bell y gallwch chi fynd gyda Duw. Os yw'ch ymddiriedaeth yn Nuw yn wan, neu os nad oes ymddiriedaeth o gwbl, yna bydd eich ymddiriedaeth mewn pobl eraill a'ch ymddiriedaeth mewn bywyd yr un peth. Dyma pam y dylech ystyried eich perthynas â Duw cyn ystyried math arall o berthynas.

Tip 6 - Ymarfer agosatrwydd yn ymwneud â'ch partner - Pa mor bresennol yw fy mhartner gyda mi?

 • Yn ystod yr ymarferion anadlu hyn, byddwch chi'n edrych ar lygad chwith eich partner.
 • Teimlwch y gofod o'ch cwmpas. Teimlwch galon eich partner, fel pysgotwr yn teimlo'r pysgod yn y dŵr. Cariad, a dod yn,
 • nid oes gwahanu; mae yma y Dwyfol sy'n gweld y Dwyfol, yn cydnabod ei hun yng nghalon y llall.
 • Teimlo pa mor bresennol yw eich partner gyda chi, felly: faint mae hi'n teimlo amdanoch chi? Ar raddfa 1 i 10?
 • Yn gyntaf, rydych chi'n gwneud hyn trwy asesu'r presenoldeb yn dawel; ar ôl ychydig, mae'r partner gweithredol yn dechrau galw rhifau yn gyntaf. Yna rydych chi'n ei wneud yn dawel eto. Ydych chi'n sylwi nad yw'ch partner yn bresennol (o dan 7)? Gyda'ch dwylo, rydych chi'n ei galw am bresenoldeb. Dewch yn ôl ataf. Mae'n rhaid i mi eich teimlo chi; Mae'n rhaid i mi deimlo'ch calon yn fwy.
 • Gwnewch hyn nawr ar yr un pryd, felly dim mwy o droadau. Dyma sut rydyn ni'n hyfforddi ein gilydd.
 • Gorffennwch gyda bwa neu ystum syml i ddweud: diolch, rwy'n gwerthfawrogi gwneud hyn gyda chi - bwa diolchgarwch syml.

Peidiwch â gwneud yr ymarfer hwn ar eich pen eich hun gyda'ch partner, ond ewch ag egni'r ymarfer hwn gyda chi wrth ddelio â phawb. Bob tro rydych chi'n dal hwn yn ôl oddi wrth eich ffrindiau, rydych chi'n dal eich anrheg yn ôl, eich rhodd o bresenoldeb. Mae dal eich rhodd yn ôl yn dioddef. Efallai eich bod wedi blino ar y fath foment, neu efallai nad oeddech yn gwybod ei fod yn bosibl.

Amrywiad: gofynnwch, Beth yw eich cenhadaeth ddyfnaf? Peidiwch â chanolbwyntio ar yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud, ond teimlwch os yw'n dod o'i chalon. Nodwch ef eto ar raddfa o 10. A yw'ch partner yn bresennol gyda chi tra ei bod hi'n ei ddweud? Chi yw eich cenhadaeth; rydych chi'n ei fyw. Dywedwch diolch bob amser ar ôl pob sgôr a dywedwch wrth eich cenhadaeth eto. Rydych chi'n dweud eich cenhadaethCAMPUSar gyfer yr ymarfer hwn.

Amrywiad: anadlu, teimlo ei chalon, edrych yn ei llygad chwith, teimlo ei bod hi, yn ei chalon, yn hiraethu am gael ei hadnabod. Cael eich gweld, i deimlo eich bod chi am fynd i mewn iddi, eich bod chi eisiau teimlo ei chalon, yn union fel y mae hi, yn ddyfnach nag y gall hi fel y gall hi deimlo ei hun trwoch chi. Dyma anrheg y gall anwyliaid ei rhoi i'w gilydd.

Amrywiad: dywedwch wrth eich gilydd: dw i eisiau ti. Gwnewch yr un peth â'r amrywiad blaenorol. Rhowch adborth ar raddfa o 1 i 10.

Tip 7 - Ymarfer agosatrwydd yn ymwneud â'ch partner - Y cylch

Eisteddwch neu sefyll gyda'ch clychau gyda'ch gilydd. Mae un partner yn anadlu, ac fel cylch, mae anadlu'n dychwelyd trwy asgwrn cefn y llall. Anadlu'n ddwfn i'ch organau cenhedlu, teimlo bywyd, a llenwi ein corff. Rhowch eich tafod ar eich taflod i gau'r cylched egni.

Gallwch hefyd gydamseru eich anadlu fel hyn trwy eistedd gyda'ch cefnau yn wynebu ei gilydd. Eisteddwch yn llwyr yn erbyn ei gilydd a theimlo'ch anadl yn teithio o'r gwaelod i'r brig. Teimlwch sut mae'ch anadl yn symud gyda'i gilydd fel hyn. Yn olaf, sefyll i fyny eto trwy fachu'ch breichiau gyda'i gilydd a chodi gyda grym - gyda'r cefnau'n dal i gyffwrdd.

Tip 8 - Ymarfer agosatrwydd yn ymwneud â'ch partner - Mae eich symudiad yn un gyda fy symudiad

 • Eisteddwch gyferbyn â'i gilydd a pheidiwch â chyffwrdd â'i gilydd.
 • Anadlwch yn ddwfn trwy'ch stumog a'ch crotch.
 • Caewch eich llygaid a theimlo presenoldeb eich gilydd heb gyffwrdd â'ch gilydd. Ydych chi'n teimlo person? Gwres?
 • Agorwch eich llygaid ac edrychwch ar y Cariad rydych chi'n ei weld o'ch blaen, sy'n eich caru chi. Rydych chi'n gweld eich hun fel yr un cariad hwnnw: yr un cariad hwnnw, gan edrych arno'i hun. Rydych chi'n gwybod y Cariad hwnnw, a chi yw'r Cariad hwnnw.
 • Daliwch y ddwy law o'ch blaen. Ychydig uwchben eich pengliniau, mae'r llygaid ar gau o hyd. Codwch eich llaw chwith fel petaech chi'n dal afal a gostwng eich llaw dde fel petaech chi'n strocio ci.
 • Cyffyrddwch â dwylo eich gilydd yn ysgafn iawn nawr, gadewch i'ch cledrau gusanu ei gilydd, aros yn gysylltiedig.
 • Ar yr exhalation, rydych chi'n dod ag un ochr tuag atoch chi a'r ochr arall oddi wrthych. Gyda anadlu, rydych chi'n ei wneud y ffordd arall. Mae'n fudiad trên, fel petai.
 • Gofynnwch i rywun gymryd eu tro yn arwain.
 • Teimlwch ddwylo'ch gilydd yn dda. Peidiwch â chydio na llithro i ffwrdd: cledrau'n dynn gyda'i gilydd, yn ysgafn. Peidiwch â dal eich bysedd.
 • Nawr rydych chi'n mynd o'r tu blaen niwtral - y tu ôl i'r symudiad i fudiad dawns rhydd yn y gofod.
 • Mae'r partner benywaidd yn ymwybodol yn rhoi golau ei chalon i'r partner gwrywaidd. Teimlwch hyn. Dyma fy Nghariad, dyma fy ngoleuni. Mae'r gwryw yn ei dderbyn yn weithredol.
 • Ewch yn ôl i safle niwtral y trên.
 • Nawr mae'r dyn yn arwain y ddawns. Dyma'r ymwybyddiaeth ddyfnaf sydd gen i i'w gynnig. Fy ymwybyddiaeth ddyfnaf, fwyaf anfeidrol, a diderfyn. Mae eich symudiad yn un gyda fy symudiad.

Tip 9 - Ymarfer agosatrwydd yn ymwneud â'ch partner - Rydych chi'n berson rhyfeddol

Dysgais yr ymarfer arbennig hwn gan Dr. Vincent van der Burg o UNLP. Ar gyfer yr ymarfer hwn, rydych chi'n bresennol gyda'r llall wrth aros gyda chi'ch hun ar yr un pryd.

 • Gafael yn nwylo ei gilydd a edrych ar ei gilydd am 5 munud. Heb fasgiau cymdeithasol fel gwên i guddio bregusrwydd y cyfarfyddiad hwn. Mae un partner yn derbyn, mae'r partner arall yn rhoi. Dywed y partner rhoi yn ystod y 5 munud hyn: Rydych chi'n berson hardd. Mae'r partner sy'n derbyn yn aros mewn distawrwydd.
 • Er eich bod yn bresennol gyda'r llall, y bwriad yw peidio â cholli'ch teimlad eich hun. I wneud hyn, gwnewch y canlynol: Mae'r partner sy'n rhoi a'r partner sy'n derbyn yn aros yn y cyfamser gyda'u anadlu eich hun. Maent hefyd yn gwirio gyda nhw eu hunain: sut mae'n teimlo i mi i dderbyn / ynganu hyn? Yn ogystal, gallwch hefyd ddewis mynd gyda'ch sylw at eich abdomen a / neu ganol eich calon. Mae hyn yn awtomatig yn rhoi sylw llawn i chi i'r person arall, yn union oherwydd rydych chi'n aros felly gyda'ch teimladau eich hun.
 • Ydych chi eisiau rownd arall? Yna cymerwch toriad yn y canol a gwnewch â'ch corff a'ch meddyliau yr hyn sydd ei angen arnoch i deimlo'n fwy gartrefol ac aros gyda chi'ch hun. Beth ydych chi'n mwynhau ei wneud i chi'ch hun, fel eich bod chi'n teimlo mwy yn gartrefol ac yn gallu aros gyda chi'ch hun hyd yn oed yn well?
 • Amrywiadau / aseiniadau ychwanegol i arbrofi â nhw: Canolbwyntiwch ar y teimlad (‘bydd wedi‘) A dderbyniwch gan y person arall. Yn ogystal, anadlu gyda'r llall wrth i chi wneud hyn.

Oherwydd mai dim ond pum munud y mae hyn yn ei gymryd, mae'n amhosibl peidio â gallu gwneud hyn bob dydd.

Tip 10 - Oeddech chi'n hoffi awgrymiadau'r erthygl hon? Maent yn seiliedig ar waith David Deida

Er bod y teitlau weithiau'n awgrymu mai dim ond i ddynion y mae, gallaf ddweud wrthych ei fod hefyd i ferched.

Cyfeirir atoch fel dyn yn ei waith, ond nid yw'r awdur yn gwahaniaethu rhwng dynion a menywod. Dim ond rhwng egni dynion a menywod y mae'n gwahaniaethu, a gall hynny fod ymhlith dynion a menywod.

Mae llyfrau David Deida yn argymhellion da am berthnasoedd (ysbrydol).

Cynnwys