SYLWEDDOLDEB LLYFRGELL YSBRYDOL A RHIF 6Biblical Spiritual Significance Number 6

SYLWEDDOLDEB LLYFRGELL YSBRYDOL A RHIF 6

Arwyddocâd Beiblaidd ac ysbrydol rhif 6. Beth mae rhif 6 yn ei olygu yn ysbrydol?

Sonnir am y 6 gwaith 199 gwaith yn y Beibl. Chwech yw'r nifer y dynion , am fod y dyn wedi ei greu ar y chweched diwrnod y Creu . Mae'r chwech y tu hwnt i'r 7, sef y nifer y perffeithrwydd . Dyma nifer y dyn yn ei gyflwr annibyniaeth heb gyflawni pwrpas tragwyddol Duw. Yn Eseciel, defnyddir y gansen fel uned fesur. Mae ffon yn cyfateb i dri metr.

Mae'r Beibl yn defnyddio ffon i gynrychioli dyn . Mae'r gansen yn uchel ei gwedd, er ei bod yn wag y tu mewn. Am y rheswm hwn, mae'n torri'n hawdd. Ni fydd ffon y rhaeadr yn torri… (Is. 42: 3; Mt. 12:20). Y pwnc yma yw'r Arglwydd Iesu.

Un diwrnod aeth ein Harglwydd i barti priodas yn Cana. Ystyr Cana yw man cyrs. Yno, cyflawnodd yr Arglwydd Iesu ei wyrth gyntaf. Roedd chwe jar o ddŵr, a thrawsnewidiwyd y dŵr i gwin da gan ein Harglwydd. Mae hyn yn dangos gyda harddwch mawr sut mae dyn, a gynrychiolir gan y chwe jar hynny yn ei gyflwr gwag, gwan, a marw hyd yn oed yn cael ei drawsnewid gan wyrth yr efengyl i'w lenwi â bywyd Crist, y bywyd sy'n deillio o farwolaeth.

Rhif swydd

Chwech hefyd yw rhif y swydd. Marciwch gasgliad y Gread fel gwaith Duw. Gweithiodd Duw 6 diwrnod ac yna gorffwysodd ar y seithfed dydd. Y seithfed diwrnod hwn oedd diwrnod cyntaf dyn, a gafodd ei greu ar y chweched diwrnod. Yn ôl pwrpas Duw, dylai dyn yn gyntaf fynd i mewn i orffwysfa Duw ac yna gweithio neu tilio a… chadw (Gen. 2:15).

Dyma ddechrau'r efengyl. Mae egni a chryfder gwaith yn ddieithriad yn deillio o orffwys, sy'n sôn am Grist. Ar ôl y cwymp, gwahanwyd y dyn oddi wrth Dduw, antitype gorffwys. Yn gymaint â bod dyn yn gweithio, nid yw byth yn cyrraedd perffeithrwydd na chyflawnder. Dyna pam rydyn ni'n canu: Ni all gwaith byth fy achub.

Mae pob crefydd yn annog pobl i weithio tuag at eu hiachawdwriaeth. Swydd gyntaf dyn, ar ôl y cwymp, oedd gwnïo dail ffigys i wneud ffedogau (Gen. 3: 7). Yna mae'r dail hynny'n rhedeg allan. Ni all ein gweithiau fyth gwmpasu ein cywilydd. Gwnaeth Jehofa Dduw i ddyn a’i wraig wisgo ffwr a’u gwisgo (Gen. 3:21). Roedd yn rhaid i rywun arall farw, taflu ei waed i ddod ag iachawdwriaeth. Yn Rhifau 35: 1-6, gofynnodd Duw i Moses ddarparu chwe dinas lloches. Mewn ymateb i waith dyn, gwnaeth Duw Grist yn encil i ni.

Os derbyniwn ef fel ein lloches a phreswylio ynddo, byddwn yn rhoi’r gorau i’n gwaith ac yn dod o hyd i’n gorffwys a’n gwir heddwch. Mae chwe dinas yn ardderchog i'n hatgoffa o'r gwendid sy'n bodoli yn ein bod a'n gweithredoedd.

Enghreifftiau eraill o’r rhif chwech am y syniad o ‘waith’ yw’r canlynol: Gwasanaethodd Jacob ei ewythr Laban am chwe blynedd i'w wartheg (Gen. 31). Roedd caethweision Hebraeg i wasanaethu am chwe blynedd (Ex. 21). Am chwe blynedd, roedd y tir i gael ei hau (Lv. 25: 3). Dylai plant Israel amgylchynu dinas Jericho unwaith y dydd am chwe diwrnod (Js. 6). Roedd chwe cham ar orsedd Solomon (2 Cr. 9:18). Gall gwaith dyn fynd ag ef i'r orsedd orau dan haul. Fodd bynnag, roedd angen 15 neu 7 + 8 cam i fynd i fyny i’r deml, man ystafell Duw (Es. 40: 22-37).

Dylai drws cwrt mewnol teml Eseciel, a oedd yn edrych tua'r dwyrain, fod ar gau yn ystod y chwe diwrnod gwaith (Es. 46: 1).

Y rhif amherffeithrwydd

Mae'r Groegiaid wedi ystyried y rhif chwech yn eithaf, a hyd yn oed gan yr hen Roegiaid eu hunain, fel y rhif cyfan. Dadleuon nhw mai chwech yw swm eu rhaniadau: 1, 2, 3 (heb gynnwys ei hun): 6 = 1 + 2 + 3. Y rhif perffaith nesaf yw 28, ers 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Ar hyn o bryd, yn ôl y Beibl, mae hwn yn rhif amherffeithrwydd perffaith. Dyn yn meddiannu'r lle uchaf ymhlith bywydau wedi'u creu. Creodd Duw sawl bywyd mewn trefn esgynnol mewn chwe diwrnod.

Cyrhaeddodd y greadigaeth uchafbwynt ar y chweched diwrnod oherwydd, ar y diwrnod hwn, creodd Duw ddyn yn ôl ei ddelwedd a'i debyg. Byddai'r uchaf o fywydau wedi'u creu yn berffaith pe bai'n aros ar ei ben ei hun yn y bydysawd heb gael ei gymharu ag eraill. Byddai golau cannwyll yn berffaith pe na fyddai golau'r haul byth yn tywynnu. Pan osodwyd y dyn o flaen coeden y bywyd,

Dim ond pan fydd dyn yn derbyn Crist fel ei Waredwr personol a'i fywyd, yna y caiff ei gwblhau ynddo. Yn Job 5:19, rydyn ni’n darllen: Mewn chwe gorthrymder fe’ch gwared chi, ac yn y seithfed, ni fydd drwg yn ei gyffwrdd. Mae chwe gorthrymder eisoes yn ormod i ni; mae'n cynrychioli gorthrymderau gormodol. Fodd bynnag, nid yw pŵer ymwared Duw byth yn ei amlygu ei hun gymaint â phan fydd gorthrymderau yn cyrraedd eu mesur perffaith: saith.

Roedd rhodd Boaz i Ruth: Chwe mesur o haidd (Gwir. 3:15), mewn gwirionedd, yn fendigedig. Ond roedd Boaz yn mynd i wneud rhywbeth arall: roedd yn mynd i ddod yn achubwr Ruth. Arweiniodd undeb Boaz a Ruth at y Brenin Dafydd, a hefyd, yn ôl y cnawd, i rywun hŷn na Dafydd, i'n Harglwydd Iesu. Cyn i hynny ddigwydd, byddai Ruth yn rhyfeddu at y chwe mesur hwnnw o haidd,

Cynnwys