Pam fod fy Mac mor araf? A all Cyfrifiadur Afal Gael Firws?

Why Is My Mac Slow

Rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi pam mae'ch Mac yn rhedeg mor araf , clirio'r dryswch ynghylch firysau ac Apple, a eich arwain ar y ffordd i wneud i'ch MacBook neu iMac redeg fel newydd.

Cefais fy ysbrydoli i ysgrifennu’r post hwn ar ôl darllen cwestiwn Beth H. ymlaen Gofynnwch i Payette Ymlaen ynghylch pam roedd ei Mac yn rhedeg mor araf. Roedd hi wedi bod yn yr Apple Store ac yn meddwl bod firws ar ei chyfrifiadur oherwydd ei bod yn gweld y pinwheel enfys ofnadwy yn troelli o doom yn fwy ac yn amlach.Dywedodd gweithwyr Apple wrth ei Macs na allant gael firysau a’i hanfon ar ei ffordd, ond fe wnaethant adael rhan fawr o’r stori allan - byddaf yn egluro mwy mewn eiliad. Y gwir yw, mae apwyntiadau Bar Athrylith wedi'u hamseru a gall materion meddalwedd fod yn anodd eu diagnosio, felly mae'r Bar Athrylith yn gyffredinol yn mynd un o ddwy ffordd:  1. Dileu eich Mac ac adfer o gefn wrth gefn Peiriant Amser (The Big Hammer - yn gweithio peth o'r amser trwy ail-lwytho ffeiliau craidd eich system, ond mae'n cyhoeddi can aros.)
  2. Dileu eich Mac, ei sefydlu fel newydd, ac yna trosglwyddo'ch data personol, dogfennau, cerddoriaeth, ffotograffau ac ati â llaw (The Really Morthwyl Mawr - ateb gwarantedig i raddau helaeth, ond gall fod yn drafferth fawr.)

Rydw i'n mynd i'ch cerdded trwy ychydig o gamau syml i'ch helpu chi i ddarganfod beth sy'n arafu'ch Mac ac yna'ch cael chi ar y trywydd iawn ar gyfer ei drwsio.A all Macs gael firysau?

Y peth hir a byr yw: Ydy, gall Macs gael firysau, ond does dim angen amddiffyniad firws arnoch chi! Wedi dweud hynny, pan rydych chi'n gweld olwyn pin y doom a'ch cyfrifiadur yn araf fel baw, mae yna rywbeth o'i le yn bendant.

Felly Beth Sy'n Arafu Fy Mac i Lawr?

Pan fydd pobl yn meddwl “firws cyfrifiadurol”, maent fel arfer yn meddwl am raglen faleisus yn gweithio ei hun i'ch cyfrifiadur heb yn wybod ichi. Efallai ichi agor e-bost, efallai ichi fynd i'r wefan “anghywir” - ond yn gyffredinol nid yw'r mathau hyn o firysau yn bodoli ar gyfer Macs, er bod yno cael wedi bod yn eithriadau. Pan fydd y firysau hyn yn ymddangos, mae Apple yn eu gwasgu ar unwaith. Hyd yn oed tra roeddwn i yn Apple, doeddwn i byth yn adnabod unrhyw un a oedd wedi cael ei effeithio gan firws fel hyn, a gwelais lawer o Macs.

Mae eich Mac yn agored i fath o firws o'r enw “Ceffyl Trojan”, y cyfeirir ato'n gyffredin fel “pren Troea”. Mae Ceffyl Trojan yn ddarn o feddalwedd sydd rydych chi'n lawrlwytho, gosod, ac yn rhoi caniatâd i redeg ar eich Mac. Wrth gwrs, nid “Virus! Peidiwch â Gosod Fi! ”, Oherwydd pe bai, wel, ni fyddech yn ei lawrlwytho a'i osod.Yn lle, gelwir meddalwedd sy'n cynnwys Ceffylau Trojan yn aml yn MacKeeper, MacDefender, neu ryw feddalwedd arall sy'n addo helpu'ch cyfrifiadur, ond mewn gwirionedd mae'n cael yr effaith groes. Rwyf hefyd wedi gweld gwefannau sy'n dweud bod yn rhaid i chi lawrlwytho fersiwn newydd o Flash i barhau, ond nid yw'r feddalwedd rydych chi'n ei lawrlwytho o Adobe - mae'n Trojan. Rwy'n defnyddio'r teitlau hyn fel enghreifftiau yn unig - ni allaf gadarnhau'n bersonol am ansawdd unrhyw ddarn unigol o feddalwedd. Os hoffech chi wneud rhywfaint o ymchwil i chi'ch hun, Google “MacKeeper” a bwrw golwg ar yr hyn sy'n ymddangos.

Yn anad dim, cofiwch hyn: Dim ond lawrlwytho meddalwedd yn uniongyrchol o'r cwmni sy'n ei wneud. Os oes angen i chi lawrlwytho Flash, ewch i Adobe.com a'i lawrlwytho oddi yno. Peidiwch â'i lawrlwytho o unrhyw wefan arall , ac mae hynny'n wir am bob darn o feddalwedd. Dadlwythwch yrwyr eich argraffydd o hp.com, nid bobsawesomeprinterdrivers.com. (Nid gwefan go iawn mo honno.)

Rhan o'r hyn sy'n gwneud Macs mor ddiogel yw na all meddalwedd lawrlwytho a gosod ei hun yn unig - mae'n rhaid i chi roi caniatâd iddo wneud hynny. Dyna pam mae'n rhaid i chi deipio cyfrinair eich cyfrifiadur pryd bynnag y byddwch chi'n gosod darn newydd o feddalwedd: Mae'n haen arall o ddiogelwch sy'n gofyn, “Ydych chi siwr ydych chi am osod y feddalwedd hon? ” Serch hynny, mae pobl yn gosod Ceffylau Trojan trwy'r amser , ac ar ôl iddynt ddod i mewn, gallant fod yn anodd mynd allan.

Nid oes angen MacKeeper, MacDefender, nac unrhyw un o'r darnau hynny o feddalwedd sy'n honni eu bod yn cyflymu'ch cyfrifiadur. Mewn gwirionedd, maent fel arfer yn arafu pethau'n waeth neu'n waeth. Ceffyl Trojan yw MacKeeper oherwydd ichi roi caniatâd iddo redeg ar eich cyfrifiadur yn union fel unrhyw ddarn arall o feddalwedd y gwnaethoch ei lawrlwytho a'i osod.

crac iphone 6 plws sgrin

Os nad ydych wedi gosod unrhyw un o'r meddalwedd trydydd parti (neu “bloatware”) ar eich cyfrifiadur, gallai fod yn unrhyw nifer o bethau eraill. Gadewch i ni edrych ar ychydig:

A yw'ch Cyfrifiadur Allan o Anadl?

Peth arall i edrych arno yw Monitor Gweithgaredd. Mae Monitor Gweithgaredd yn dangos pa brosesau cefndir (y rhaglenni bach hynny sy'n rhedeg yn anweledig yn y cefndir i wneud i'ch cyfrifiadur weithio) sy'n hogi'ch holl adnoddau system. Rwy'n siwr y byddwch chi'n gweld rhywbeth yn pigo'r CPU hyd at 100% pan fyddwch chi'n gweld olwyn pin nyddu doom. Dyma sut i wirio:

Monitor Gweithgaredd Agored trwy agor Sbotolau (cliciwch y chwyddwydr yng nghornel dde uchaf eich sgrin), teipio Monitor Gweithgaredd, ac yna clicio ar Monitor Monitor (neu pwyswch Return) i'w agor.

Cliciwch ar y gwymplen uchod ‘Show’ lle mae’n dweud rhywbeth fel ‘My Processes’ a’i newid i ‘All Processes’. Bydd hyn yn dangos popeth sy'n rhedeg yn y cefndir ar eich cyfrifiadur. Nawr, cliciwch ar y dde lle mae'n dweud '% CPU' (pennawd y golofn honno) fel ei fod yn tynnu sylw mewn glas a bod y saeth yn pwyntio i lawr, gan nodi ei bod yn dangos i chi pa raglenni sy'n rhedeg ar eich cyfrifiadur mewn trefn ddisgynnol o'r hyn sy'n cymryd i fyny y pŵer CPU mwyaf i'r lleiaf.

Pa brosesau sy'n defnyddio'ch holl CPU? Hefyd, cliciwch System Memory ar y gwaelod i weld a oes gennych chi ddigon o Gof System am ddim. Faint o MB (megabeit) neu GB (gigabeit) sydd am ddim i raglenni redeg ar eich system? Os dewch chi o hyd i raglen neu broses sy'n hogio holl adnoddau eich cyfrifiadur, efallai y bydd problem gyda'r app hwnnw. Os gallwch chi, ceisiwch ei ddadosod a gweld a yw'r broblem yn datrys ei hun.

Oes gennych chi ddigon o le gyriant caled am ddim?

Gadewch i ni wirio i sicrhau bod gennych chi ddigon o le gyriant caled am ddim i weithio gyda nhw. Mae'n rheol dda bob amser cael o leiaf ddwywaith cymaint o le gyriant caled yn rhydd ag y mae gennych RAM wedi'i osod ar eich cyfrifiadur. Yn Apple lingo, gelwir RAM yn Memory. Mae gen i 4GB o RAM wedi'i osod ar y gliniadur hon felly mae'n syniad da cael o leiaf 8GB o le gyriant caled ar gael bob amser. Adeiladodd Apple mewn ffordd hawdd iawn i wirio hyn a byddaf yn eich tywys drwyddo.

Yn gyntaf, cliciwch y ddewislen Apple yng nghornel chwith uchaf eich sgrin - edrychwch am logo Apple i'r chwith o enw'r rhaglen rydych chi'n ei defnyddio ar hyn o bryd. Yna cliciwch ar ‘About This Mac’. Fe welwch faint o RAM rydych chi wedi'i osod reit yno wrth ymyl ‘Memory’. Nawr cliciwch ar ‘More Info…’ a chlicio ar y tab ‘Storage’. Faint o le am ddim sydd gennych chi ar eich gyriant caled?

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o bopeth a allai fod yn arafu eich Mac, ond gobeithio bod hyn yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir. Heb os, mae'r swydd hon yn waith ar y gweill, ond gyda'n gilydd, rwy'n siŵr y byddwn yn nodi ac yn datrys rhai o'r materion mwyaf cyffredin sy'n arafu Macs.

Diolch eto am ddarllen ac edrychaf ymlaen at glywed gennych!

Pob hwyl,
David P.