Dywed fy iPhone ‘Dim gwasanaeth’ Dyma’r ateb eithaf!Mi Iphone Dice Sin Servicio Aqu Est La Soluci N Definitiva

Dywed eich iPhone “Dim gwasanaeth”, ni allwch wneud na derbyn galwadau ffôn, anfon negeseuon testun na chysylltu â'r Rhyngrwyd oni bai eich bod yn defnyddio Wi-Fi. Mae'n hawdd anghofio pa mor hanfodol mae ein iPhones wedi dod yn ein bywydau, nes nad ydyn nhw'n gweithio. Yn yr erthygl hon, egluraf pam mae eich iPhone yn dweud Dim gwasanaeth Y. Byddaf yn dangos i chi yn union sut i ddatrys y broblem .Pam mae fy iPhone yn dweud nad oes gwasanaeth?

Efallai bod eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth oherwydd problem meddalwedd, problem caledwedd, neu broblem gyda'ch cynllun ffôn symudol. Yn anffodus, nid oes ateb un maint i bawb i'r broblem hon, felly byddaf yn eich cerdded gam wrth gam trwy'r gwahanol atebion a welais yn fwyaf effeithiol pan oeddwn yn gweithio yn Apple.Os ydych chi ar ben mynydd, efallai eisiau dychwelyd i'r gymdeithas cyn parhau. Os nad ydych mewn man lle gall fod yn anodd derbyn y signal, gadewch i ni atal eich iPhone rhag dweud Dim gwasanaeth am byth.1. Gwiriwch â'ch darparwr am eich cyfrif

Mae cwmnïau ffôn diwifr yn canslo cyfrifon cwsmeriaid am bob math o resymau. Rwyf wedi clywed am achosion lle cafodd iPhones eu datgysylltu oherwydd: roedd y gweithredwr yn amau ​​gweithgaredd twyllodrus, gohiriwyd taliad y cwsmer, a hyd yn oed oherwydd priod anfodlon a oedd Really nid oeddent am glywed gan eu cyn.

Os yw unrhyw un o'r rhesymau hyn yn ymddangos yn bosibl i chi, ffoniwch eich darparwr i sicrhau bod popeth yn iawn. Bydd eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth os cafodd eich cyfrif ei derfynu, ac mae hwn yn rheswm cyffredin (ond hawdd ei anwybyddu) dros y broblem hon.

Os byddwch chi'n darganfod y broblem Dim gwasanaeth hyn yn cael eich achosi gan eich darparwr gwasanaeth ffôn, edrychwch ar offeryn cymharu fy nghynllun i ddysgu sut y gallwch arbed cannoedd o ddoleri y flwyddyn trwy newid darparwyr neu gynlluniau. Os nad bai eich cludwr yw hyn (a'r rhan fwyaf o'r amser nid yw), mae'n bryd edrych ar feddalwedd eich iPhone.2. Diweddarwch eich meddalwedd iPhone a'ch gosodiadau darparwr

IPhones llawer Dywedodd pobl nad oedd ganddyn nhw Wasanaeth ar ôl i Apple ryddhau iOS 8. Er bod y broblem honno wedi'i datrys amser maith yn ôl, mae diweddariadau iOS bob amser yn cynnwys nifer o atebion ar gyfer bygiau meddalwedd llai cyffredin a all achosi'r broblem 'Dim Gwasanaeth'. Gallwch symud ymlaen mewn un o ddwy ffordd:

sut i ddod o hyd i hen nodiadau ar iphone
  • Os gallwch chi gysylltu â Wi-Fi , gallwch wirio a oes diweddariad meddalwedd ar gael ar gyfer eich iPhone yn Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd .
  • Os nad oes diweddariad iOS ar gael, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Gwybodaeth i ddod o hyd i un diweddariad gosodiadau cludwr gwasanaethau ffôn. Nid oes botwm i wirio am y diweddariadau hyn: mae'n aros ar y dudalen 'About' am ryw 10 eiliad, ac os nad oes dim yn ymddangos, mae eich gosodiadau cludwr yn gyfredol.
  • Os nad oes gennych fynediad i Wi-Fi , cysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur a defnyddio iTunes neu Finder (dim ond ar Mac gyda Catalina 10.15 neu fersiynau mwy newydd) i wirio a oes diweddariad meddalwedd ar gael ar gyfer eich iPhone. Bydd yn gofyn i chi yn awtomatig a ydych chi am ddiweddaru'ch iPhone os oes diweddariad ar gael. Mae iTunes a Finder hefyd yn gwirio am ddiweddariadau gosodiadau cludwyr yn awtomatig, felly os gofynnir i chi, mae'n syniad da ei ddiweddaru hefyd.

diweddaru iphone i ios 12

Os yw'ch iPhone yn dweud nad oes gwasanaeth ar ôl i chi ddiweddaru'ch meddalwedd, neu os yw'ch meddalwedd eisoes yn gyfredol, mae'n bryd plymio i mewn a datrys rhai problemau.

3. Ailosod gosodiadau rhwydwaith

Gall ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone i ddiffygion ffatri drwsio pob math o faterion cellog a Wi-Fi ar eich iPhone. Mae hyn yn 'anghofio' eich holl rwydweithiau Wi-Fi, felly bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â nhw ac ail-nodi eu cyfrineiriau Wi-Fi. Efallai y bydd y broblem 'Dim gwasanaeth' yn diflannu ar ôl ailosod eich iPhone.

I ailosod gosodiadau rhwydwaith, agorwch Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Rhowch god post eich iPhone, yna tapiwch Ailosod gosodiadau rhwydwaith pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos ger gwaelod sgrin eich iPhone.

4. Gwiriwch osodiadau Data Cellog eich iPhone

Mae yna nifer o osodiadau data symudol ar eich iPhone, ac os nad yw rhywbeth wedi'i ffurfweddu'n gywir, gallai eich iPhone ddweud nad oes gwasanaeth. Gellir newid gosodiadau ar ddamwain, ac weithiau gellir datrys y broblem yn syml trwy ddiffodd eich iPhone a'i droi yn ôl ymlaen.

Y broblem gyda gwneud diagnosis o'r gosodiadau ar eich iPhone yw bod yr hyn rydych chi'n ei weld ynddo Gosodiadau> Mae Data Symudol yn amrywio o un gweithredwr i'r llall . Os na welwch y gosodiadau y soniaf amdanynt yn yr adran hon, ewch i'r awgrym nesaf: nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Dyma fy awgrymiadau:

  • Mewngofnodi i Gosodiadau> Data Symudol a gwnewch yn siŵr bod Data symudol yn cael ei actifadu. Os felly, ceisiwch ei ddiffodd ac ymlaen eto.
  • Mynd i Data Symudol> Dewisiadau> Crwydro a gwnewch yn siŵr bod y Crwydro llais yn cael ei actifadu. Dylid galluogi crwydro llais i'r mwyafrif o bobl yn yr Unol Daleithiau. Nid yw gweithredwyr yn codi tâl am grwydro cellog fel yr arferent. Os oes gennych ddiddordeb, ysgrifennodd un o'n llenorion erthygl yn egluro sut mae crwydro llais a data yn gweithio ar eich iPhone . Hysbyseb - Mae'n syniad da analluogi crwydro llais wrth deithio'n rhyngwladol er mwyn osgoi bil ffôn drud pan gyrhaeddwch adref.
  • Mynd i Gosodiadau> Data Symudol> Dewis Rhwydwaith ac yn anablu dewis awtomatig gweithredwyr. Efallai y bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i ddweud Dim Gwasanaeth os byddwch chi'n dewis â llaw pa rwydwaith cellog i gysylltu ag ef. Llawer o ddarllenwyr ni fyddant yn gweld yr opsiwn hwn ar eu iPhones, ac mae hynny'n hollol normal. Dim ond yn berthnasol i rai darparwyr rhwydwaith.

gwirio gosodiadau ffôn symudol yr iphone

5. Tynnwch eich cerdyn SIM allan

Mae cerdyn SIM eich iPhone yn cysylltu'ch iPhone â rhwydwaith cellog eich cludwr. Dyma sut mae'ch cludwr yn gwahaniaethu'ch iPhone oddi wrth bawb arall. Weithiau bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i ddweud Dim Gwasanaeth trwy dynnu'ch cerdyn SIM o'ch iPhone a'i roi yn ôl i mewn.

Os nad ydych yn siŵr sut i gael gwared ar eich cerdyn SIM, darllenwch gamau 1-3 yn fy erthygl ar pam mae iPhones weithiau'n dweud 'Dim SIM' . I gael gwared ar eich cerdyn SIM, gallwch gael un

6. Gwiriwch am ddifrod dŵr

Mae'n hawdd deall pam y gallai iPhone ddweud 'Dim gwasanaeth' os yw'n torri, ond gall difrod dŵr fod yn anweledig ac yn llechwraidd . Os dechreuodd eich iPhone ddweud 'Dim Gwasanaeth' ar ôl iddo wlychu, mae siawns dda mai difrod dŵr yw'r broblem.

Nid yw Apple yn atgyweirio iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr, mae'n eu disodli. Os oes gennych AppleCare +, mae'r gost o ailosod iPhone sydd wedi'i ddifrodi yn ddibwys o'i gymharu â'r hyn y mae'n ei gostio os nad oes gennych chi hynny. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall llai costus, gweler yr adran Opsiynau atgyweirio yna.

7. Gwneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone, ond darllenwch y rhybudd yn gyntaf!

Gall llygredd meddalwedd achosi pob math o broblemau ar eich iPhone, o'r draen batri gormodol nes gwneud beth eich iPhone yn mynd yn rhy boeth. Gwnewch yn siŵr gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu iCloud os dewiswch barhau, oherwydd mae adfer eich iPhone yn dileu popeth yr hyn sydd ynddo.

Hysbyseb yn hynod bwysig

Mae adfer eich iPhone pan na all gysylltu â rhwydwaith cellog yn peryglus iawn , am y rheswm hwn: iPhone cael rhaid ei actifadu cyn y gellir ei ddefnyddio ar ôl adfer. Os ydych chi'n adfer eich iPhone a'i fod yn dal i ddweud Dim Gwasanaeth, bydd yn gwbl na ellir ei ddefnyddio. Ni fyddwch yn gallu gwneud dim byd: ni fyddwch yn gallu adfer eich iPhone, ni fyddwch yn gallu defnyddio'ch cymwysiadau o gwbl .

Os oes gennych ffôn wrth gefn ar gael ac yn barod i fentro, adferwch eich iPhone can datrys y broblem hon, ond nid oes unrhyw warantau. Nid wyf yn argymell eich bod yn ceisio adfer eich iPhone oni bai bod gennych Apple Store gerllaw.

8. Cysylltwch â'ch darparwr neu atgyweiriwch eich iPhone

Weithiau mae gan gludwyr godau actifadu arbennig a all ddatrys problem eich iPhone gyda'r gwasanaeth. Mae'r codau hyn yn newid yn rhy aml ac mae gormod o gludwyr i restru codau penodol yma, ond mae siawns y gall eich cludwr eich helpu chi dros y ffôn. Os na fydd hynny'n gweithio, bydd eich cludwr yn eich anfon i Apple Store i dechnegydd ddiagnosio'ch iPhone.

llinellau llorweddol ar sgrin iphone 5

Opsiynau atgyweirio

Os dewiswch fynd i Apple Store, mae'n syniad da galw ymlaen neu fynd ar-lein i wneud apwyntiad gyda'r technegwyr cyn i chi gyrraedd. Fe allech chi segura am amser hir (neu brynu Mac newydd) os na wnewch chi hynny.

Os ydych chi am arbed rhywfaint o arian, Pwls Ewch i'r man o'ch dewis, trwsiwch eich ffôn heddiw a gwarantwch eich swydd am oes.

Awgrymiadau a gweithiau

Un o sgîl-effeithiau mwyaf eich iPhone gan ddweud nad oes gwasanaeth yw bod eich batri yn dechrau draenio'n gyflym iawn. Os yw hynny'n digwydd i chi (neu os ydych chi am wella bywyd batri yn gyffredinol), fy erthygl ar sut i arbed batri iPhone gall wneud gwahaniaeth mawr.

Os nad dyma'r tro cyntaf i chi ddod ar draws y broblem 'Dim gwasanaeth' a'ch bod wedi cael llond bol, gwirio mapiau cwmpas y gweithredwr o UpPhone neu defnyddiwch fy cynllunio offeryn cymharu i ddarganfod faint o arian y gallai eich teulu ei arbed trwy newid i ddarparwr gwasanaeth ffôn arall.

Dim gwasanaeth? Dim mwy.

20 mlynedd yn ôl, gallai cwyn am ein hanallu i wneud galwadau ffôn o unrhyw le yr ydym yn cael ei hystyried yn “broblem foethus”, ond mae pethau wedi newid ac mae ein gallu i aros yn gysylltiedig yn hanfodol bwysig i’n bywydau beunyddiol. Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu pam mae'ch iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth a sut yn union i'w drwsio. Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod pa ddatrysiad a weithiodd yn eich sefyllfa chi. Gadewch eich sylwadau yn yr adran sylwadau isod.