Dedfrydau posib ar gyfer y prawf dinasyddiaethPosibles Oraciones Para El Examen Ciudadan

Brawddegau ysgrifenedig posib ar gyfer dinasyddiaeth Americanaidd gydag enghreifftiau. Ydych chi'n ddeiliad cerdyn gwyrdd sy'n gobeithio dod yn ddinesydd naturoledig yr UD? Os felly, nid yn unig y bydd angen i chi fodloni amrywiol ofynion cymhwysedd a chyflwyno cais, ond yn y pen draw, bydd angen i chi ddangos i foddhad swyddog llywodraeth yr Unol Daleithiau bod gennych chi:

 • Dealltwriaeth sylfaenol o'r iaith Saesneg, gan gynnwys y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu geiriau ac ymadroddion cyffredin syml, a
 • gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hanes yr Unol Daleithiau a ffurf lywodraethol yr Unol Daleithiau, a elwir hefyd yn ddinesig.

Prawf Lloegr i ddod yn ddinesydd naturiol yr Unol Daleithiau

Un o'r gofynion pwysicaf ar gyfer dod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau yw y gallwch chi ddangos y Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr UD (USCIS) hynny yn gallu darllen, siarad ac ysgrifennu Saesneg sylfaenol . Byddwch yn gwneud hyn yn ystod adolygiad personol o'ch cais am naturoli yn y Ffurflen USCIS N-400 . Yn gyffredinol, cynhelir y cyfweliad hwn ychydig fisoedd ar ôl i chi gyflwyno'ch Ffurflen N-400.

Bydd yn rhaid i chi ddarllen un neu dair brawddeg yn Saesneg yn uchel i arholwr USCIS. Bydd rhaid i chi hefyd ysgrifennu un neu dair brawddeg yn Saesneg ar ôl i swyddog USCIS eu darllen yn uchel. A bydd angen i chi ddilyn cyfarwyddiadau'r arholwr a siarad ag ef neu hi am y wybodaeth a roesoch ar eich cais dinasyddiaeth yn yr UD.

PRAWF YMARFER DINASYDDIAETH yr UD - PRAWF SAESNEG (DARLLEN)

Ar gyfer y rhan ddarllen o'r adran Saesneg o'r Prawf Dinasyddiaeth, gofynnir i chi ddarllen un o'r tair brawddeg yn uchel. Bydd y cynnwys yn canolbwyntio ar bynciau dinesig a hanes ac yn profi eich gallu i ddarllen yn Saesneg. I astudio ar gyfer cyfran ddarllen y prawf naturoli, dylech fod yn gyffyrddus â'r geiriau geirfa canlynol:

Darllen geirfa ar gyfer y prawf dinasyddiaeth

Pobl Dinesig Lleoedd Gwyliau
Abraham Lincoln
George Washington
Baner America
Mesur Hawliau
cyfalaf
dinesydd
ddinas
Cyngres
wlad
Tad ein Gwlad
llywodraeth
Llywydd
iawn
Seneddwyr
gwladwriaeth / taleithiau
Ty Gwyn
America
Unol Daleithiau
U.S.
Diwrnod y Llywyddion
Dydd Cofio
Diwrnod y Faner
Diwrnod Annibyniaeth
Diwrnod Llafur
Diwrnod Columbus
Diolchgarwch
Geiriau Cwestiwn Berfau Arall (Swyddogaeth) Arall (Cynnwys)
Sut
Beth
Pryd
Lle
Sefydliad Iechyd y Byd
Pam
can
dewch
gwneud / gwneud
yn ethol
wedi / wedi
yw / yn / oedd / oedd / oedd
yn byw / byw
cwrdd
enw
talu
pleidleisio
eisiau
i
canys
yma
yn
o
ymlaen
y
i
ni
lliwiau
bil doler
yn gyntaf
mwyaf
llawer
fwyaf
gogledd
un
bobl
yn ail
de

PRAWF YMARFER DINASYDDIAETH yr UD - PRAWF SAESNEG (YSGRIFENNU)

Ar gyfer y rhan ysgrifenedig o adran Saesneg y prawf naturoli, gofynnir ichi ysgrifennu un o dair brawddeg yn gywir. Bydd cynnwys y prawf yn canolbwyntio ar bynciau dinesig a hanes. Er mwyn helpu i baratoi ar gyfer yr arholiad, dylech fod yn gyffyrddus â'r geiriau geirfa canlynol:

Ysgrifennu geirfa ar gyfer y prawf dinasyddiaeth

Pobl Dinesig Lleoedd Misoedd
Adams
Lincoln
Washington
Indiaid America
cyfalaf
dinasyddion
Rhyfel Cartref
Cyngres
Tad ein Gwlad
baner
am ddim
rhyddid i lefaru
Llywydd
iawn
Seneddwyr
gwladwriaeth / taleithiau
Ty Gwyn
Alaska
California
Canada
Delaware
Mecsico
Dinas Efrog Newydd
Unol Daleithiau
Washington
Washington, D.C.
Chwefror
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Medi
Hydref
Tachwedd
Gwyliau Berfau Arall (Swyddogaeth) Arall (Cynnwys)
Diwrnod y Llywyddion
Dydd Cofio
Diwrnod y Faner
Diwrnod Annibyniaeth
Diwrnod Llafur
Diwrnod Columbus
Diolchgarwch
can
dewch
ethol
wedi / wedi
yw / oedd / oedd
yn byw / byw
yn cwrdd
talu
pleidleisio
eisiau
a
yn ystod
canys
yma
yn
o
ymlaen
y
i
ni
glas
bil doler
hanner cant / 50
yn gyntaf
mwyaf
fwyaf
gogledd
un
cant / 100
bobl
net
yn ail
de
trethi
Gwyn

A oes eithriadau o'r prawf Saesneg?

Mewn rhai achosion, fel y soniwyd uchod, hepgorir gofyniad prawf Lloegr ar gyfer dinasyddiaeth yr UD.

Dyma'r eithriadau 50/20 a 55/15 fel y'u gelwir. Os ydych wedi bod yn breswylydd parhaol cyfreithiol (LPR, neu ddeiliad cerdyn gwyrdd) am gyfanswm o 20 mlynedd o leiaf, a'ch bod dros 50 oed, nid yw'n ofynnol i chi sefyll y prawf Saesneg a gallwch sefyll eich cyfweliad dinasyddiaeth yn eich iaith frodorol Er nad oedd angen i'r 20 mlynedd fod yn barhaus, mae'n well pe bai'r absenoldebau o'r Unol Daleithiau yn gymharol fyr.

Yn yr un modd, mae'r eithriad 55/15 yn berthnasol os ydych chi'n ddeiliad cerdyn gwyrdd, 55 oed neu'n hŷn, sydd wedi bod yn yr Unol Daleithiau am gyfanswm o 15 mlynedd o leiaf.

Mae yna eithriad hefyd os oes gennych chi ryw fath o anabledd corfforol neu feddyliol sy'n eich atal rhag dysgu Saesneg. I fod yn gymwys ar gyfer yr eithriad hwn, byddai'n rhaid i feddyg lofnodi Ffurflen N-648, yn egluro'ch anabledd, ar eich rhan. Sylwch fod y gofynion ar gyfer yr eithriad hwn yn eithaf llym, a dylai eich atwrnai mewnfudo fod yn rhan o'i baratoi os yw'n briodol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn pasio'r prawf Dinasyddiaeth Saesneg ar gyfer yr UD?

Os na fyddwch yn pasio'r ymgais gyntaf, byddwch yn derbyn ail gyfle i gael eich cyfweld cyn pen 90 diwrnod o'r cyfweliad gwreiddiol. Mae deunyddiau astudio ar gael trwy wefan USCIS. Gallwch hefyd ofyn i'ch atwrnai mewnfudo am y ffordd orau i baratoi; mae ef neu hi wedi delio â llawer o bobl yn eich sefyllfa a bydd yn adnodd da.

Sut mae person yn dod yn ddinesydd yr UD?

Yn gyntaf, ychydig o hanes. Mae tair prif ffordd i ddod yn ddinesydd yr UD.

Y cyntaf yw a yw person yn cael ei eni yn yr Unol Daleithiau neu a yw'r rhieni'n ddinasyddion yr Unol Daleithiau neu a oeddent yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau pan ddigwyddodd yr enedigaeth y tu allan i'r Unol Daleithiau (neu pan gafodd y plentyn ei fabwysiadu). Yn y naill achos neu'r llall, daeth y person yn ddinesydd yr Unol Daleithiau yn awtomatig adeg ei eni.

Yr ail ffordd yw caffael dinasyddiaeth, a gall ddigwydd pan ddaw rhieni plentyn sydd â cherdyn gwyrdd yn yr UD yn ddinasyddion naturiol yr UD.

Gelwir y drydedd ffordd yn naturoli. Mae'n broses arbennig sy'n caniatáu i breswylwyr parhaol cyfreithiol sydd wedi cael cerdyn gwyrdd ers nifer penodol o flynyddoedd (pump fel arfer) ddod yn ddinasyddion yr UD os ydyn nhw'n cwrdd â gofynion amrywiol cyfraith mewnfudo'r UD.

Eithriadau: Pwy all osgoi sefyll y prawf Saesneg?

Nid oes rhaid i rai ymgeiswyr fodloni'r gofyniad Saesneg; hynny yw, maent wedi'u heithrio rhag dangos eu bod yn gallu darllen, siarad ac ysgrifennu yn Saesneg. Nid oes rhaid i chi sefyll y prawf Saesneg os ydych chi:

 • 50 mlynedd neu fwy ac wedi byw yn yr Unol Daleithiau fel preswylydd parhaol am o leiaf 20 mlynedd, neu
 • Rydych chi'n 55 neu'n hŷn ac wedi byw yn yr Unol Daleithiau fel preswylydd parhaol am o leiaf 15 mlynedd.

Y Prawf Dinesig a Hanes i Ddod yn Ddinesydd yr Unol Daleithiau sydd wedi'i Naturoli

Dylai fod gennych ddealltwriaeth sylfaenol o hanes a llywodraeth yr Unol Daleithiau. Ar gyfer y prawf hwn, mae'r USCIS yn darparu a rhestr o 100 cwestiwn beth allan nhw ei wneud i chi. Bydd swyddog USCIS yn gofyn sawl cwestiwn i chi, ond dim mwy na deg o'r rhestr hon, fel:

 • Beth yw'r gyfraith oruchaf?
 • Enwch gangen neu ran o'r llywodraeth.
 • Pam wnaeth y gwladychwyr ymladd yn erbyn y Prydeinwyr?
 • Beth wnaeth Martin Luther King, Jr?

I basio'r arholiad, rhaid i chi ateb o leiaf chwech o'r deg cwestiwn yn gywir.

Eithriadau: Pwy all osgoi sefyll y prawf dinesig?

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i'r ymgeisydd sefyll y prawf hanes a dinesig, hyd yn oed os nad yw'n angenrheidiol iddynt sefyll y prawf Saesneg. Fodd bynnag, mae yna rai rheolau arbennig:

 • Os ydych chi'n 50 neu'n hŷn ac wedi byw yn yr UD fel preswylydd parhaol am o leiaf 20 mlynedd, gallwch sefyll y prawf dinesig a hanes yn eich dewis iaith.
 • Os ydych chi'n 55 neu'n hŷn ac wedi byw yn yr UD fel preswylydd parhaol am o leiaf 15 mlynedd, gallwch sefyll y prawf dinesig a hanes yn eich dewis iaith.
 • Os ydych chi'n 65 neu'n hŷn ac wedi byw yn yr Unol Daleithiau fel preswylydd parhaol am o leiaf 20 mlynedd, nid yn unig y gallwch chi sefyll yr arholiad yn eich iaith eich hun, ond does dim rhaid i chi astudio pob un o'r 100 cwestiwn. Yn hytrach, mae 20 cwestiwn allan o'r rhestr 100 y mae angen i chi allu eu hateb (edrychwch am y seren i mewn rhestr USCIS ).

Eithriad arbennig ar gyfer anabledd

Gall ymgeisydd hepgor y prawf Saesneg a sefyll y prawf hanes a dinesig yn ei iaith frodorol os oes ganddo anabledd corfforol neu ddatblygiadol neu nam meddyliol sy'n ei gwneud hi'n amhosibl dysgu neu ddangos gwybodaeth o'r Iaith Saesneg. Neu, gall anabledd yr ymgeisydd ei eithrio o'r ddau brawf.

Er enghraifft, efallai na fydd yn rhaid i ymgeisydd ag Alzheimer sefyll unrhyw un o'r profion os yw'r afiechyd yn eu hatal rhag dysgu a chofio iaith newydd a ffeithiau am ddinesig yn yr Unol Daleithiau.

I fod yn gymwys ar gyfer yr eithriad hwn, anabledd neu anabledd:

 • rhaid iddo fod yn flwydd oed o leiaf, neu y disgwylir iddo bara o leiaf blwyddyn, a
 • ni all fod yn ganlyniad i ddefnyddio cyffuriau yn anghyfreithlon.

Yn ogystal, rhaid i feddyg neu seicolegydd egluro a phrofi'r anabledd neu'r anabledd a sut mae'n gwneud y person yn methu â dysgu neu sefyll prawf Saesneg a dinesig. Dylai'r meddyg neu'r seicolegydd wneud hyn trwy gwblhau'r Paratoi ar gyfer y profion

Os nad ydych erioed wedi mynychu'r ysgol yn yr UD, efallai yr hoffech ystyried cymryd dosbarth Saesneg a / neu hanes a dinesig yn yr UD Fe'u gelwir yn aml yn ddosbarthiadau dinasyddiaeth. Mae'n debyg y byddwch yn dod o hyd iddynt mewn ysgol oedolion leol neu ganolfan ddiwylliannol. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddeunyddiau neu gyrchu dosbarthiadau ar-lein mewn llyfrgell leol.

Mae llawer o bobl hefyd yn defnyddio'r deunyddiau astudio am ddim ar wefan USCIS.

Cwestiynau i'ch cyfreithiwr

 1. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd rhwng yr amser y byddaf yn cyflwyno fy nghais am naturoli a fy angen i fod yn barod i sefyll arholiadau hanes a dinesig Lloegr a'r UD?
 2. Os na fyddaf yn llwyddo yn y prawf Saesneg neu hanes a dinesig, a allaf ei sefyll eto? Pa mor hir y mae'n rhaid i mi aros rhwng profion?
 3. Mae fy nhad yn dioddef o ddementia, sydd wedi gwaethygu ers iddo ffeilio am ei naturoli. Mae gen i ei gofnodion meddygol gan ei feddyg ym Mecsico. A fydd hynny'n ddigon da i gael hepgoriad o'r profion Saesneg a hanes a dinesig i chi?

Cynnwys