Pa mor hir mae'n ei gymryd i brosesu Dinasyddiaeth Americanaidd?Cu Nto Tiempo Tarda El Tramite De Ciudadania Americana

Pa mor hir mae proses dinasyddiaeth yr UD yn ei gymryd?

Tra bod y Amser prosesu USCIS ar gyfer ffurflen naturoli Mae'n tua 6 mis , bydd yr holl broses o wneud cais am naturoli a dod yn ddinesydd yr UD yn cymryd mwy na 6 mis.

Yn gyntaf oll, beth yw'r gofynion i ddod yn ddinesydd yr UD?

I wneud cais am ddinasyddiaeth, mae rhai gofynion y mae'n rhaid i chi eu bodloni ymlaen llaw.

Fe ddylech chi:

1) Bod yn 18 oed neu'n hŷn

2) Bod yn berchennog cyfreithiol ar y Cerdyn gwyrdd (preswylydd cyfreithiol parhaol)

3) Wedi bod yn yr Unol Daleithiau am y pum mlynedd yn olynol ddiwethaf
(Sylwch: os ydych chi'n briod â dinesydd o'r UD, mae'r amser y mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn yr Unol Daleithiau yn olynol yn cael ei leihau o 5 mlynedd i 3 blynedd)

4) Profwch eich bod wedi byw am o leiaf dri mis yn yr un wladwriaeth neu ardal yn Aberystwyth USCIS lle rydych chi'n byw nawr

Sylwch fod yn rhaid i chi fodloni'r gofynion hyn CYN cyflwyno'ch Cais N-400 ar gyfer Naturoli, neu bydd USCIS yn gwrthod eich cais.

Fodd bynnag, gallwch gyflwyno'ch cais 90 diwrnod cyn cwrdd â'r gofyniad preswylio 3 blynedd os ydych chi'n briod â dinesydd o'r UD, neu 5 mlynedd fel arall.

Pa mor hir mae'r broses ymgeisio am ddinasyddiaeth go iawn yn ei gymryd?

Prosesu gwirioneddol eich Cais N-400 gan yr USCIS gall gymryd unrhyw le o chwe mis i flwyddyn (ac o bosibl hyd yn oed yn hirach).

Bydd faint o amser y gall ei gymryd i dderbyn ymateb gan USCIS ar eich cais yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn rydych chi'n gwneud cais, nifer y ceisiadau eraill y mae USCIS yn eu trin ar yr adeg, lle rydych chi'n byw, os oes unrhyw gymhlethdodau. eich sefyllfa mewnfudo a ble / sut i gyflwyno'ch cais.

Sylwch, er y gall gymryd wythnosau neu fisoedd i glywed cynnydd eich cais, gellir ychwanegu hyd yn oed mwy o amser at y broses os oes gwallau yn eich gwybodaeth ar y ffurflen .

Os bydd USCIS yn canfod gwall ar eich cais, bydd yn cael ei ddychwelyd atoch a bydd angen i chi gywiro'r gwallau ac ailgyflwyno'r cais. Gall hyn oedi cyn cwblhau eich proses yn sylweddol, cynyddu cost eich proses yn sylweddol, a gall hyn ddigwydd sawl gwaith gydag un cais (a fyddai’n cynyddu’n sylweddol yr amser y bydd yn ei gymryd i ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau).

Dyma un maes lle gall Ffordd i Statws fod yn ddefnyddiol. Mae ein meddalwedd yn gwirio cymwysiadau am wallau cyffredin i helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn y tro cyntaf.

Ar ôl i'r cais gael ei ffeilio (ei bostio) a'i dderbyn gan yr USCIS, mae'r camau nesaf y bydd angen i chi eu cymryd o hyd i gwblhau'r broses a dod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau yn llwyddiannus.

Apwyntiad biometreg

Unwaith y bydd USCIS yn derbyn eich cais, anfonir rhybudd apwyntiad biometreg atoch. Yn ystod yr apwyntiad hwn, cymerir eich olion bysedd, ffotograff, a'ch llofnod fel y gall USCIS gynnal gwiriadau cefndir a gwirio'r wybodaeth a gyflwynwyd gennych ar eich cais.

Yn gyffredinol, trefnir yr apwyntiad hwn o fewn ychydig wythnosau ar ôl i USCIS dderbyn eich cais N-400. Bydd yr hysbysiad yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar pryd a ble i ymddangos, ynghyd ag adnabod priodol i fynd gyda chi.

Nid apwyntiad yw hwn i gyflwyno dogfennau, dim ond i wirio'ch gwybodaeth a dal eich llun, eich olion bysedd a'ch llofnod. Os yw'r peiriannau'n cael anhawster i ddal eich gwybodaeth, gall USCIS anfon ail rybudd apwyntiad, a rhaid i chi arddangos am unrhyw apwyntiad a drefnwyd.

Cyfweliad Dinasyddiaeth, Profion a Seremoni

Mae'r rhybudd apwyntiad nesaf a anfonir atoch ar gyfer eich cyfweliad Naturoli. Yr apwyntiad hwn yw lle byddwch chi'n cael y prawf dinesig 10 cwestiwn a'r prawf iaith Saesneg. Byddwch hefyd yn cael eich cyfweld am eich hanes mewnfudo a'r cais N-400.

Fe welwch ar unwaith a fyddwch chi'n pasio'r profion dinesig a Saesneg yn y fan a'r lle, felly does dim aros am y rhan honno o'r broses. Os na fyddwch chi'n llwyddo yn yr arholiadau dinesig neu Saesneg, bydd USCIS yn trefnu ail gyfle i chi sefyll yr arholiadau, ond dim ond dau gyfle y byddwch chi'n eu cael yn yr arholiadau.

Os oes angen mwy o wybodaeth neu ddogfennaeth ar y swyddog i benderfynu a ddylid eich cymeradwyo i'w naturoli ai peidio, byddant yn rhoi rhestr o ddogfennau a dyddiad cau penodol i chi ddychwelyd yr hyn y maent yn gofyn amdano.

Os byddwch chi'n pasio'r cyfweliad, efallai y byddan nhw hyd yn oed yn dweud wrthych yn y fan a'r lle beth ddigwyddodd, ond gallant hefyd ei gymeradwyo yn nes ymlaen os bydd angen mwy o amser arnynt i adolygu'ch achos.

Ar ôl i chi basio'r profion a'r cyfweliad, cewch eich trefnu o fewn oddeutu 6 mis i gymryd rhan mewn Seremoni Naturoli lle byddwch chi'n cael eich tyngu fel dinesydd yr UD.

Traciwch eich cynnydd

Os ydych chi'n teimlo bod y broses yn cymryd amser hir, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Gallwch olrhain statws eich achos ar wefan USCIS.

Os nad ydych yn cael gwybodaeth am eich achos yma, a'ch bod yn dal i feddwl y dylent gael eich cais eisoes, dilynwch y camau i wirio eich bod wedi anfon eich cais i'r cyfeiriad cywir a gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'ch cyfeiriad os byddwch chi'n symud ar ôl i chi bostio y cais.

Rhaid i chi ddiweddaru'ch cyfeiriad cyn pen 10 diwrnod ar ôl symud i mewn a chynnwys eich rhif achos N-400 fel bod eich holl ddogfennau'n cyrraedd y cyfeiriad cywir. Hefyd, gwiriwch eich cofnodion banc i sicrhau bod yr holl ffioedd cywir yn cael eu pasio pan oedden nhw i fod.

Arbedwch eich hun rhag oedi ym mhroses dinasyddiaeth yr Unol Daleithiau

Cyn cyflwyno'ch cais, gwiriwch ddwbl a thriphlyg eich Cais N-400 ar gyfer Naturoli. Gall cymryd deg munud ychwanegol i wneud popeth yn gywir arbed misoedd o amser ichi yn y dyfodol.

Ar ôl cyflwyno'ch cais i USCIS, peidiwch â cholli'ch apwyntiadau . Mae eich apwyntiad biometreg a'ch apwyntiad cyfweliad yn bwysig iawn. Gall colli apwyntiad neu gyfweliad ohirio'ch llwybr at ddinasyddiaeth (ac weithiau gall arwain at wrthod eich cais yn llwyr).

Er mai pum mlynedd yw'r amser sydd ei angen arnoch i fod wedi bod yn breswylydd parhaol yn yr Unol Daleithiau i ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau, nid yw'n gywir dweud y bydd yn cymryd pum mlynedd i chi ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau. Gall y broses gymryd unrhyw le o ychydig fisoedd i flwyddyn neu fwy, yn dibynnu'n llwyr ar eich sefyllfa, yr adeg o'r flwyddyn, ble rydych chi'n byw, a llawer mwy.

Mae USCIS yn gobeithio cwtogi'r amser y mae'n ei gymryd i ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau i chwe mis trwy ddigideiddio'r broses, ond hyd yn oed ar ôl deng mlynedd o waith, dim ond digideiddio'r broses naturoli yn eu swyddfeydd y maent. Tan y foment hon, rhowch sylw i'r manylion, byddwch yn amyneddgar gyda'r broses a gwiriwch eich dogfennaeth cais ddwywaith, a gwnewch gais i ddod yn ddinesydd yr UD cyn gynted ag y byddwch yn gymwys a'i bod yn rhesymol i chi wneud cais.

Os ydych chi eisoes yn byw yn barhaol yn yr Unol Daleithiau, gall y broses naturoli fod rhwng 6 mis a mwy na dwy flynedd. Mae angen i chi fodloni'r holl ofynion a roddodd yr USCIS i chi ac aros yn yr UD am y tro.

Sicrhewch fod eich holl ddogfennau ategol mewn trefn, bod eich holl ddogfennau tramor wedi'u cyfieithu a'u hardystio, a chadwch gopïau dyblyg o bopeth. Gofynnwch am gymorth proffesiynol, fel atwrnai mewnfudo, i gael y cyngor a'r gynrychiolaeth gywir.

Ymwadiad:

Daw'r wybodaeth ar y dudalen hon o'r nifer o ffynonellau dibynadwy a restrir yma. Fe'i bwriedir ar gyfer arweiniad ac mae'n cael ei ddiweddaru mor aml â phosib. Nid yw Redargentina yn darparu cyngor cyfreithiol, ac ni fwriedir i unrhyw un o'n deunyddiau gael eu cymryd fel cyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a hawlfraint: Ffynhonnell y wybodaeth a pherchnogion yr hawlfraint yw:

Credydau delwedd: John Moore / Getty Images Noticias / Getty ImagesJohn Moore / Getty Images Newyddion / Getty Images

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys