Alla i Ddefnyddio'r Rhif Itin I Weithio?Puedo Usar El Itin Number Para Trabajar

A allaf ddefnyddio'r rhif itin i weithio?

A allaf ddefnyddio'r rhif itin i weithio? Y rhai sy'n gofyn a Gallaf weithio gyda nifer ITIN Dylent gofio, os ydynt am weithio fel gweithwyr, rhaid iddynt wneud hynny cael nifer o SSN , er eu bod yn dymuno dilyn eu gyrfa fel perchnogion busnes yn yr Unol Daleithiau, rhaid iddynt brynu a rhif A. .

Mae'r erthygl hon yn ymdrin â gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n myfyrio os gallaf weithio gyda rhif ITIN , felly darllenwch ymlaen i archwilio ei ateb. Byddwn yn trafod o'r ddwy agwedd, hynny yw, gweithio fel gweithiwr ac fel perchennog busnes , oherwydd bod person yn gofyn am rifau adnabod treth gwahanol ar gyfer y ddwy wladwriaeth waith.

Beth yw rhif adnabod treth?

Dylai pawb sydd bob amser wedi bod eisiau gweithio yn yr Unol Daleithiau gofio hynny ar ôl cael gafael ar dangos E2 , y cam nesaf yw sicrhau y rhifau adnabod treth . Mae'r rhifau hyn yn ffynhonnell sy'n caniatáu ichi gyflawni'ch rhwymedigaethau treth yn dibynnu ar eich gwladwriaeth.

Os ydych chi'n wirioneddol bryderus am y cwestiwn, A allaf weithio gyda rhif ITIN? Mae angen i chi wybod beth yw rhifau adnabod treth. Yn y bôn, rhifau adnabod treth yw rhifau adnabod treth a gyhoeddir at ddibenion treth gan y Gwasanaeth Refeniw Mewnol ( IRS ). Mae yna bum math o rifau adnabod treth, a dim ond tri ohonynt sy'n weithredol. Yna byddwn yn canolbwyntio arnynt yn unig.

Mae'r rhifau i gyd yn cynnwys naw digid. Mae'r pum math yn cynnwys y rhifau canlynol:

 • Rhifau Nawdd Cymdeithasol (SSN)
 • Rhifau Adnabod Trethdalwyr Unigol (ITIN)
 • Rhifau Adnabod Cyflogwr (EIN)
 • Rhifau Adnabod Trethdalwr Mabwysiadu ( ATIN )
 • Rhif Adnabod Treth Paratoi ( PTIN)

Er mwyn egluro'r ateb i'r cwestiwn, a allaf weithio gyda rhif ITIN? Rhaid i chi ddeall yn glir y mathau o rifau adnabod treth.

Ydych chi wir angen rhif adnabod treth?

Cyn deall a allaf weithio gyda rhif ITIN, rhaid i chi wybod yn gyntaf a oes gwir angen rhif adnabod treth arnoch. Os na wnewch hynny, nid oes angen i chi gael unrhyw un o'r rhifau adnabod treth. Nawr, efallai eich bod chi'n pendroni sut y byddwch chi'n gwybod a oes angen un arnoch chi ai peidio. Darperir rhif adnabod treth ar ffurflenni, datganiadau a dogfennau sy'n gysylltiedig â threthi. Dylai pobl sy'n ceisio darganfod a allaf weithio gyda rhif ITIN wybod mai dim ond mewn dwy sefyllfa y darperir rhif adnabod treth.

 1. Pan fydd angen i chi hawlio budd-daliadau cytuniad
 2. Pan fydd angen i chi ffeilio trethi

Os ydych chi'n wynebu neu'n gofyn i chi gyflawni unrhyw un o'r ddau rwymedigaeth a grybwyllir uchod, mae angen rhif adnabod treth arnoch chi. Nawr, gadewch i ni edrych ar y tri math o rif adnabod treth i archwilio'r ateb i'r ymholiad A allaf weithio gyda rhif ITIN.

1. Rhif nawdd cymdeithasol (SSN)

Cyn neidio i mewn i fanylion a allaf weithio gyda rhif ITIN? Yn gyntaf rhaid i chi ddeall beth yw rhif SSN. Mae'r Awdurdod Nawdd Cymdeithasol (SSA) yn cyhoeddi Rhif Nawdd Cymdeithasol (SSN). Mae'r rhif yn cynnwys naw digid a dim ond i bobl sy'n barod i weithio yn yr Unol Daleithiau fel gweithwyr y rhoddir ef, felly gall pawb sy'n gofyn weithio gyda rhif ITIN, yr ateb yw na, ni allant weithio. Mae hyn oherwydd bod pobl yn gofyn am rif SSN i ​​weithio fel gweithiwr yn yr Unol Daleithiau yn lle rhif ITIN. Byddwn yn trafod ITIN yn rhy hwyr.

Hefyd, mae pobl sy'n breswylwyr parhaol ac yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau yn derbyn rhifau SSN. Fodd bynnag, weithiau fe'i rhoddir hefyd i dramorwyr dros dro sydd ei eisiau neu'n gofyn imi a allaf weithio gyda rhif ITIN, hynny yw, sydd eisiau gweithio yno fel gweithwyr. Nawr eich bod chi'n gwybod nad oes angen rhif ITIN arnoch chi i weithio yn yr UD, efallai yr hoffech chi wybod sut y gallwch chi gael rhif SSN. Mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen SS-5 a bydd Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS) yn eich awdurdodi i dderbyn rhif SSN.

Hefyd, mae angen rhifau Nawdd Cymdeithasol ar gyfer gwaith, pensiynau nawdd cymdeithasol, ac i fodloni gofynion gwasanaethau cymdeithasol eraill. Mae gan rifau SSN dri math gwahanol o gardiau nawdd cymdeithasol sy'n cynnwys y canlynol. Felly dylai pobl sy'n meddwl a allaf weithio gyda rhif ITIN weld pa fath o SSN sydd ei angen arnynt.

 • Mae gan un o'r mathau mwyaf cyffredin o rif SSN enw a rhif nawdd cymdeithasol yr unigolyn. Mae'r math hwn yn y bôn ar gyfer preswylwyr parhaol a dinasyddion yr UD.
 • Mae'r math arall ar gyfer gweithwyr dros dro neu'r bobl hynny sydd â statws dibreswyl. Ond maen nhw'n gymwys i weithio gydag ef DHS ac yn berthnasol i fodloni'r gofynion cymhwysedd I - 9.
 • Cyhoeddir y trydydd math a'r math olaf o rif SSN at ddibenion treth ac nid yw'r math hwn yn cael ei ffafrio ar gyfer Ffurflen I - 9 na chyflogaeth.

Yn y bôn, yn ôl y gyfraith, dim ond preswylwyr a dinasyddion yr Unol Daleithiau sy'n gymwys i gael rhifau SSN, ond o dan y gyfraith newydd fe'i rhoddir hefyd i'r rheini sy'n weithwyr dros dro ac yn barod i weithio yn yr Unol Daleithiau. Felly dylai pawb sy'n ceisio darganfod a allaf weithio gyda rhif ITIN, wybod mai dim ond pobl nad ydynt yn ddinasyddion sy'n barod i weithio yn yr Unol Daleithiau sy'n gymwys i gael rhif SSN, fel arall nid ydynt. Hefyd, nid yw rhif ITIN o unrhyw ddefnydd iddynt.

2. Rhif Adnabod Trethdalwr Unigol (ITIN)

Mae gan y mwyafrif o’r bobl y camargraff y gallant ddechrau eu busnes neu weithio fel gweithwyr yn yr Unol Daleithiau gyda rhif ITIN, a dyna pam rydym yn gweld llawer o bobl yn gofyn a allaf weithio gyda rhif ITIN.

Nid yw'r bobl hyn mewn gwirionedd yn gwybod sylfaen a sylfaen rhif ITIN, dyna pam eu bod yn cael eu baglu ac yn ei ystyried. Felly yn gyntaf mae angen i chi ddeall beth yw rhif ITIN. Mae rhif ITIN yn sefyll am Rif Adnabod Trethdalwr Unigol ac mae'n seiliedig ar naw digid. Hefyd, dyfernir y rhif hwn i'r bobl hynny sy'n ddibynyddion.

Rhoddir rhif ITIN i ddibynyddion er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau treth. Nid yw'r rhif hwn yn rhoi'r awdurdod iddynt weithio na chychwyn busnes. Fodd bynnag, rhif prosesu treth sy'n rhoi'r awdurdod iddynt ffeilio trethi a ffurflenni a dim mwy na hynny. Felly pawb sy'n ddryslyd â'r cwestiwn: a allaf weithio gyda rhif ITIN? Dylent gadw hyn mewn cof nad oes angen ITIN at ddibenion gwaith.

Gellir cael rhif ITIN trwy lenwi'r ffurflen W-7 i ffeilio'ch ffurflenni. Hefyd, yn aml rhoddir rhifau ITIN i bobl nad ydyn nhw'n gymwys i gael y rhif SSN, ond nid yw hynny'n golygu y gallant ddechrau gweithio yno gan ei ddefnyddio. Dyma rai ffeithiau y mae'n rhaid i chi eu gwybod am rifau ITIN fel y gallwch gael syniad clir o'r ymholiad, a allaf weithio gyda rhif ITIN?

 • Nid yw ITINs fel SSNs. Mae dau bwrpas gwahanol i'r ddau, felly ni ellir defnyddio ITINs i ddechrau gweithio a chael gwaith. Dim ond at ddibenion treth y bydd yn gwasanaethu. Nid ydynt yn darparu statws cyfreithiol ar gyfer y swydd.
 • Nid yw ITIN yn tynnu sylw at statws mewnfudo. Hefyd, ni ellir ei ddefnyddio i brofi eich presenoldeb yn yr Unol Daleithiau. Nid yw ITINs yn ddilys i'w hadnabod y tu allan i'r system dreth ffederal.
 • Ni ellir defnyddio ITINs fel prawf adnabod i gael trwydded yrru. Fodd bynnag, mae yna rai taleithiau sy'n caniatáu ichi ddefnyddio'r rhif ITIN i gael trwydded yrru.
 • Yn ogystal ag agweddau eraill, gellir agor cyfrif banc sy'n dwyn llog hefyd gyda chymorth rhif ITIN.
 • Efallai y bydd pwynt lle mae angen i chi brofi eich preswyliad; Er na all ITIN fod yn brawf dilys, ond gall o leiaf nodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn yr Unol Daleithiau fel dibynnydd.

Nawr eich bod chi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn, a gaf i weithio gyda rhif ITIN? Efallai eich bod wedi deall nad oes angen rhif ITIN arnoch i weithio fel gweithiwr, ond mae angen SSN arnoch chi. Fe welwch y weithdrefn i gael rhif SSN yn ein hadran nesaf.

3. Rhif Adnabod Cyflogwr (EIN)

Rhif adnabod y cyflogwr yw ffurf y rhif adnabod treth a ddarperir i bawb sy'n barod i weithio fel perchnogion busnes neu gychwyn busnes yn yr Unol Daleithiau. Felly wrth i ni drafod ar y dechrau y byddwn yn trafod yr agwedd swydd gan fod y ddau gysyniad yn wahanol, dyma'r adran sy'n tynnu sylw at y ffaith bod angen rhif EIN arnoch i ffurfio busnes yn yr Unol Daleithiau.

O ganlyniad, pobl sy'n gofyn a allaf weithio gyda rhif ITIN, os ydych chi eisiau gweithio fel entrepreneur yno, nid oes angen ITIN arnoch chi eto, dim ond rhif EIN sydd ei angen arnoch chi. Nid oes unrhyw swyddogaeth ITIN at ddibenion gwaith gan nad yw'n rhoi awdurdodiad gwaith i chi fel y soniwyd uchod.

Hefyd, mae'r rhif EIN yn cynnwys naw digid ac fe'i gelwir hefyd yn Rhif Adnabod Treth Ffederal. Hefyd, dyma gamsyniad arall ymhlith pobl yn gofyn a allaf weithio gyda rhif ITIN, sy'n gofyn am gael rhif ITIN neu rif SSN i ​​gaffael EIN. Wel nid yw hyn eto yn wir, nid oes angen yr un ohonynt. Mae'r rhif EIN ei hun yn rhif adnabod treth ac nid oes ei angen ychwaith.

Gwahaniaeth rhwng Rhif Adnabod Cyflogwr (EIN), Rhif Nawdd Cymdeithasol (SSN) ac ITINs

Gobeithiwn y gall y rhai a oedd wedi drysu ynghylch defnyddio rhifau adnabod treth ac a geisiodd wybod craidd yr ymholiad weithio gyda rhif ITIN, efallai eu bod wedi deall nad oes angen ITIN arnynt ar gyfer unrhyw fath o waith yn yr Unol Daleithiau. , mae'n ofynnol yn well ffeilio ffurflenni treth os nad ydych yn gymwys i gael SSN. Fel yr ydym wedi trafod yn fanwl uchod, bod busnes a swydd yn ddau beth gwahanol, felly mae angen rhifau adnabod treth gwahanol ar y ddau ohonyn nhw.

Felly, dylai pawb sydd wedi arbed arian a chyfalaf ar gyfer eu busnes yn yr Unol Daleithiau gofio bod SSN ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio yno fel gweithwyr, tra bod EIN ar gyfer y rhai sydd am ddechrau eu busnes yn yr Unol Daleithiau. Unedig. Gwladwriaethau Fodd bynnag, mae ganddynt ddau debygrwydd, hynny yw, mae'r ddau yn cynnwys naw digid yn ôl y gyfraith safonol ac yn cael eu darparu i unigolion yn unig gan Wasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS).

Pam nad yw rhifau ITIN yn opsiwn gwell? Dyma pam

Ar ôl gwybod yr ateb, a allaf weithio gyda rhif ITIN? Nawr efallai eich bod yn pendroni pam nad yw ITIN yn ddewis craff a gwell na rhifau SSN ac EIN. Wel, mae yna ychydig o resymau am hyn. Gadewch i ni edrych isod.

 • Yn gyntaf oll, ni all ITIN ddisodli'r rhif SSN ac EIN. Mae'r ddau rif hyn yn rhifau safonol y mae eu hangen ar bawb i gychwyn busnes neu weithio mewn cwmni yn yr Unol Daleithiau.
 • Yn ail, crëwyd ITIN at ddibenion treth yn unig ac am unrhyw reswm arall nad oes gennych awdurdod i weithio.
 • Yn olaf, mae ITIN ar gyfer dibynyddion ac nid ar gyfer buddsoddwyr tramor. Er ei fod yn cael ei roi dros dro. Os yw'r dibynyddion hefyd eisiau cychwyn busnes neu weithio yn yr UD, mae angen iddynt gael fisa E2 yn lle fisa H4. Yn y bôn, dyma'r gofyniad i newid eich statws mewnfudo, sy'n broses hir.

Sut allwch chi gael rhif SSN i'w gyflogi yn yr Unol Daleithiau?

Efallai bod y rhai a oedd eisiau gweithio fel gweithwyr mewn cwmni credadwy yn yr Unol Daleithiau bellach wedi deall yr ateb i'r cwestiwn: a allaf weithio gyda rhif ITIN? Efallai y byddwch nawr eisiau gwybod y weithdrefn ar gyfer cael rhif SSN gan yr Awdurdod Nawdd Cymdeithasol (SSA). Disgrifir y weithdrefn yn y camau isod.

Y weithdrefn i gael rhif SSN

 • Cam 1: Yn gyntaf, mae angen i chi gael gafael ar eich dogfennau a'ch dogfennau sy'n dangos eich bod wedi'ch awdurdodi gan DHS, i gael y rhif SSN.
 • Cam 2: rhaid i chi ymweld â'ch swyddfa SSA leol neu gwblhau'r ffurflen SS-5 ar-lein i gael Cerdyn Nawdd Cymdeithasol.
 • Cam 3: Cymerwch y ddwy ddogfen sy'n profi eich oedran, hunaniaeth a'ch statws awdurdodi gwaith yn swyddfa'r SSA.
 • Cam 4: anfon y cais neu'r ffurflen ynghyd â'r dogfennau i'r swyddfa leol. Bydd yr IRS yn cysylltu â chi yn fuan pan fydd eich rhif SSN yn barod.

Mae'r broses gyfan ychydig yn hir ac yn cymryd llawer o amser, ac nid yw mor hawdd ag y mae'n swnio. Y rhan arafaf a mwyaf cymhleth yw'r ddogfennaeth, ond ar ôl i chi gael rhif SSN yn eich dwylo, gallwch chi chwilio'n hawdd am gyfleoedd gwaith. Hefyd, oherwydd dogfennaeth anodd, argymhellir yn gryf llogi ymgynghorydd credadwy neu atwrnai profiadol a all eich tywys trwy'r broses o gwblhau'r dogfennau.

Sut allwch chi gael rhif EIN i ffurfio busnes yn yr Unol Daleithiau?

Ers nawr gall yr holl bobl uchelgeisiol sy'n barod i gychwyn sefydliad busnes yn yr Unol Daleithiau wybod beth sydd ei angen i fentro, efallai eu bod hefyd wedi ateb yr cwestiwn: a allaf weithio gyda rhif ITIN? Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darganfod sut i gael rhif EIN gan Wasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau. Mae'r weithdrefn gyfan yn cael ei gweithio allan ar ffurf camau isod.

Y weithdrefn i gael rhif EIN

 • Cam 1: Mae angen i unigolyn logi atwrnai credadwy a all gynrychioli ei fusnes fel trydydd parti dynodedig.
 • Cam 2: Bydd yr atwrnai yn paratoi'r cais am y Rhif Adnabod Cyflogwr trwy lenwi'r ffurflen 1041 .
 • Cam 3: Ar ôl paratoi'r cais, bydd yr atwrnai yn cysylltu â swyddfa'r IRS ar gyfer ymgeiswyr ac yn anfon y ffurflen atynt.
 • Cam 4: Cyn gynted ag y bydd yr IRS yn cymeradwyo'r cais, bydd eich atwrnai yn derbyn rhif EIN eich busnes yr un diwrnod.

Ar ôl edrych ar y weithdrefn, efallai eich bod wedi sylweddoli pa mor hanfodol yw rôl atwrnai bob amser. Felly, dylech chi logi'r cyn-filwr profiadol, a'r un sy'n cael adolygiadau da. Mae'r dogfennaeth yn eithaf cymhleth a bydd un ddogfen anghywir a anfonir i swyddfa'r IRS yn arwain at ganslo'r broses yn llwyr gan achosi colli'ch rhan chi. Felly, bydd dewis atwrnai yn ddoeth ac yn ddoeth yn sicrhau proses esmwyth.

Gobeithiwn y bydd yr erthygl hon yn ateb y cwestiwn, a allaf weithio gyda rhif ITIN a'ch helpu i wneud penderfyniad hyddysg ar gyfer eich dyfodol?

Cynnwys