Pam mae fy iPhone yn dweud nad oes cerdyn SIM? Dyma'r ateb yn y pen draw!

Por Qu Mi Iphone Dice Que No Hay Tarjeta SimRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Sut i drwsio gwall cerdyn SIM ar iPhone ac iPad

1. Dadfeddiwch yr hambwrdd SIM

Mewnosodwch glip papur yn y twll bach yn yr hambwrdd SIM a'i wasgu nes bod yr hambwrdd yn popio allan. Efallai y bydd angen i chi roi pwysau da i gael gwared ar yr hambwrdd, ac mae hynny'n normal, ond defnyddiwch eich synnwyr cyffredin. Os nad ydych yn siŵr o union leoliad yr hambwrdd SIM ar eich iPhone, bydd yr erthygl Apple hon yn eich helpu i ddod o hyd iddo: tynnwch y cerdyn SIM o'ch iPhone neu iPad .

2. Archwiliwch y cerdyn SIM, yr hambwrdd SIM a thu mewn i'ch iPhone

Cymerwch olwg agos ar y cerdyn SIM a'r hambwrdd SIM am ddifrod. Os ydyn nhw'n llychlyd, sychwch nhw â lliain meddal, llaith, ond gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n hollol sych cyn eu hailadrodd yn eich iPhone.Nesaf, gwiriwch a yw'r hambwrdd SIM wedi'i blygu, oherwydd gall hyd yn oed camlinio bach beri i'r cerdyn SIM beidio â chysylltu'n llawn â chysylltiadau mewnol eich iPhone.

Yn olaf, defnyddiwch flashlight i chwilio am falurion y tu mewn i agoriad yr hambwrdd SIM. Os oes baw yno, ceisiwch ei chwythu allan gydag ychydig o aer cywasgedig.

Nodyn ar ddifrod hylif

Os oes gennych iPhone 5 neu fwy newydd, fe welwch sticer cylch gwyn os edrychwch yn ofalus ar agoriad yr hambwrdd SIM. Mae'r sticer hwnnw'n ddangosydd cyswllt hylif y mae technegwyr Apple yn ei ddefnyddio i benderfynu a yw'ch iPhone wedi dod i gysylltiad â dŵr. Os oes dot coch yn y canol ar y sticer gwyn hwnnw, mae'n golygu bod y sticer wedi gwlychu ar ryw adeg, a gall difrod dŵr weithiau achosi problem 'Dim SIM', ond nid bob amser. Cofiwch, er bod y cerdyn SIM yn ddiddos, nid yw rhannau mewnol yr iPhone.

3. Ailadrodd y hambwrdd SIM

Rhowch eich cerdyn SIM yn ôl yn yr hambwrdd, ail-ailadroddwch yr hambwrdd SIM yn eich iPhone a chroesi'ch bysedd. Os bydd y gwall 'Dim SIM' yn diflannu, llongyfarchiadau, rydych chi wedi datrys y broblem!

4. Rhowch gynnig ar ddefnyddio cerdyn SIM ffrind

Dewch o hyd i ffrind gydag iPhone a cheisiwch roi eu cerdyn SIM yn eich hambwrdd SIM a'i fewnosod yn eich iPhone. Os bydd y gwall 'Dim SIM' yn diflannu, rydym wedi pennu'r tramgwyddwr: mae gennych broblem gyda'ch cerdyn SIM. Yn lle gwneud apwyntiad gyda'r Apple Store, efallai y bydd yn haws ymweld â'ch cludwr a dweud wrthynt fod angen cerdyn SIM newydd arnoch ar gyfer eich iPhone. Mae'n broses gyflym a dylai eich iPhone fod yn gweithio eto ar unwaith.

Os yw'r gwall 'Dim SIM' yn parhau a'ch bod yn siŵr nad oes unrhyw ddifrod corfforol, efallai y bydd gennych broblem feddalwedd gyda'ch iPhone. Cofiwch mai meddalwedd yw ymennydd yr iPhone. Os nad yw'r feddalwedd yn gweithio'n iawn, ni fydd y caledwedd chwaith.

5. Diffoddwch eich iPhone a'i droi ymlaen eto

Pwyswch a dal y botwm pŵer ar eich iPhone nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Symudwch eich bys ar draws y llithrydd i ddiffodd eich iPhone. Ar ôl i'r olwyn roi'r gorau i nyddu a sgrin yr iPhone wedi mynd yn hollol ddu, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld logo Apple yn ymddangos a'ch iPhone yn troi ymlaen eto.

Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i fagu'r sgrin 'sleid i bweru'.

Os yw'r gwall 'Dim SIM' wedi diflannu, llongyfarchiadau - rydyn ni newydd ddatrys y broblem! Mae fy perfedd yn dweud wrthyf y gallai fod yn rhaid i rai pobl fynd ymhellach i atal y broblem rhag dod yn ôl, ac os ydych chi'n un o'r bobl hynny, darllenwch ymlaen.

6. Ailosod gosodiadau rhwydwaith

Mynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod a dewis Ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone. Mae hyn yn adfer gosodiadau rhwydwaith i ddiffygion ffatri, a all ddatrys bylchau meddalwedd yn y prosesau anweledig sydd bob amser yn rhedeg yn y cefndir ac sy'n gyfrifol am reoli cysylltiad eich iPhone â'ch rhwydweithiau cellog a rhwydweithiau eraill.

Cyn gwneud hyn, cofiwch y bydd 'Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith' yn dileu cysylltiadau Wi-Fi a arbedwyd o'ch iPhone, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod eich cyfrineiriau Wi-Fi cyn ceisio. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu Gosodiadau> Wi-Fi ar ôl ailosod eich iPhone.

sut i drwsio mini ipad i'r anabl

7. Diweddarwch osodiadau eich darparwr gwasanaeth diwifr, gan ddefnyddio iTunes ar gyfrifiadur yn ddelfrydol

Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur (neu gallwch ddefnyddio ffrind) ac agor iTunes. Rwy'n argymell defnyddio iTunes oherwydd cyn diweddaru eich iPhone, bydd iTunes yn gwirio'n awtomatig a oes diweddariad gosodiadau darparwr gwasanaeth diwifr ar gael ar gyfer eich iPhone, ac os oes, bydd iTunes yn gofyn ichi a ydych am ei osod.

Fel arall, gallwch fynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Gwybodaeth ar eich iPhone i osod y diweddariad gosodiadau cludwr diwifr, ond nid oes botwm i'w wirio. Bydd eich iPhone yn gwirio am y diweddariad yn awtomatig a bydd sgrin yn ymddangos ar ôl ychydig eiliadau os oes diweddariad ar gael. Fodd bynnag, rwy'n credu bod defnyddio iTunes i wirio yn fwy dibynadwy oherwydd gall materion rhwydwaith atal eich iPhone rhag cysylltu â'r gweinydd diweddaru.

8. Diweddarwch iOS, gan ddefnyddio iTunes os yn bosibl

Os oes diweddariad iOS ar gael, ei osod hefyd. Ynghyd â nodweddion newydd, mae diweddariadau iOS yn cynnwys atebion byg ar gyfer pob math o faterion, gan gynnwys y rhai a all achosi'r gwall 'Dim SIM'.

Rwy'n argymell defnyddio iTunes i ddiweddaru'ch meddalwedd iPhone oherwydd os yw'ch iPhone eisoes yn profi problemau meddalwedd (fel y gwelir yn y gwall 'Dim SIM'), ni fyddwn yn ymddiried ym meddalwedd yr iPhone i gyflawni'r diweddariad iOS pe gallwn ei osgoi. Yn fwyaf tebygol, byddai popeth yn iawn pe byddech chi'n diweddaru'ch meddalwedd trwy fynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd , ond mae fy ngreddf yn dweud wrthyf pe bai'n rhaid i mi ddewis, defnyddio cyfrifiadur fyddai'r opsiwn mwyaf diogel.

arwyddocâd y rhif 5

9. Adfer eich iPhone

Os ydych chi'n dal i weld y gwall 'Dim SIM', mae'n bryd taro'r feddalwedd gyda'r 'morthwyl mawr.' Byddwn yn adfer eich iPhone i ddiffygion ffatri, yn ei ail-greu gyda'ch darparwr fel rhan o'r broses setup, a'i adfer o'ch copi wrth gefn iTunes neu iCloud.

Gair cryf o rybudd

Rhaid i'ch iPhone actifadu ar ôl cael ei adfer. Mae actifadu yn digwydd y tro cyntaf i chi sefydlu'ch iPhone. Dyma sy'n cysylltu eich iPhone unigryw â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr.

Dyma lle gall pethau fynd yn anodd - mae angen actifadu eich iPhone cyn y gallwch ei adfer o gefn. Os nad yw'r broses adfer yn trwsio'r gwall 'Dim SIM', efallai na fydd eich iPhone yn gallu actifadu. Ni fyddwch yn gallu adfer eich copi wrth gefn, a bydd iPhone na allwch ei ddefnyddio ar ôl.

Dysgais y wers hon y ffordd galed, ac yn anffodus, felly hefyd bobl nad oeddent yn gallu defnyddio eu iPhone ar ôl iddi gael ei hadfer. Dyma beth rwy'n ei argymell: Peidiwch â cheisio adfer eich iPhone oni bai bod gennych ffôn wrth gefn y gallwch ei ddefnyddio os nad yw adfer eich iPhone yn trwsio'r gwall 'Dim SIM'.

Gwnewch copi wrth gefn bob amser cyn adfer

Os dewiswch adfer eich iPhone, gwnewch yn siŵr bod gennych gefn wrth gefn. Gallwch chi ategu eich iPhone i iTunes neu iCloud, a hoffwn argymell dwy erthygl cymorth Apple sy'n gwneud gwaith gwych o esbonio'r broses: ' Gwneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone, iPad, neu iPod touch gan ddefnyddio iCloud neu iTunes 'Y. 'Defnyddiwch iTunes i adfer eich dyfais iOS i osodiadau ffatri' .

Yn dal i weld y gwall 'Dim SIM'?

Os nad yw'r gwall 'Dim SIM' wedi clirio eto, bydd angen cymorth arnoch chi. Wrth ddelio â chefnogaeth Apple, rwy'n ei chael hi'n haws dechrau yn Gwefan gymorth Apple neu ffoniwch fy Apple Store lleol i wneud apwyntiad gyda'r technegwyr.

Os nad oes gennych warant a bod costau atgyweirio Apple yn rhy uchel, Pwls yn wasanaeth newydd y bydd technegydd yn ei anfon atoch i'r man o'ch dewis, yn trwsio'ch iPhone heddiw ac yn gwarantu'ch swydd am oes, i gyd am lawer llai nag Apple.

Efallai y bydd hyn hefyd yn amser da i ystyried newid eich darparwr gwasanaeth diwifr, yn enwedig os nad hwn yw'r tro cyntaf i chi gael problemau gyda'r cerdyn SIM yn eich iPhone. Gallwch ddefnyddio UpPhone i cymharu cynlluniau ffôn symudol gan ddwsinau o wahanol ddarparwyr gwasanaeth diwifr. Fe allech chi hyd yn oed arbed arian trwy newid!

Yn dod i ben

Rwy'n mawr obeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall, diagnosio a thrwsio'r rhybudd 'Dim SIM' ar eich iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau yr ydych am eu rhannu, gadewch sylw isod a gwnaf fy ngorau i ymateb cyn gynted â phosibl.

Diolch yn fawr iawn am ddarllen a hoffwn ddymuno'r gorau i chi,
David P.

Tudalennau (2 o 2): «Blaenorol 1