Deffro Am 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, a 5AM Ystyr YsbrydolWaking Up 1am 2am

Deffro ar yr un pryd bob nos ystyr ysbrydol. Mae 14 o Meridiaid mawr yn rhedeg trwy'r corff , 12 ohonynt yn cyd-fynd â'r cloc 24 awr.

Mae hynny'n golygu bod 2 awr bob dydd lle mae un Meridian - sy'n rhedeg trwy ran benodol o'ch corff - yn dod yn gynradd.

Mae Meridiaid yn gysylltiedig â rhannau o'r corff a phrosesau'r corff, yn ogystal â thrwy, emosiynau a phrofiadau. Yn y bôn, gall yr awr rydych chi'n dal i ddeffro ddweud wrthych pa Meridian sy'n tarfu.

Mae amser y nos yn pennu'n fawr beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n deffro. Mae hefyd yn bwysig ystyried pa mor aml rydych chi'n deffro yn ystod y nos. Os ydych chi'n deffro rhwng 3 AC a 5 AC bob nos, gallai olygu eich bod chi'n mynd trwy a deffroad ysbrydol .

Mae hyn yn arbennig o wir os na fyddwch chi byth yn deffro yn ystod y nos fel arall, ac nid oes rheswm amlwg (fel mynd i'r ystafell ymolchi) pam y gwnaethoch chi ddeffro. Diarhebion 6:22.

Ystyr Ysbrydol Deffro ar 1 a.m.

Corfforol: Efallai eich bod yn profi problemau gyda chylchrediad (yn benodol, eich calon) neu'ch goden fustl.

Meddyliol: Rydych chi'n cael trafferth prosesu'ch lle mewn bywyd, neu i deimlo'n ddiogel. Rydych chi'n poeni am sut i gamu ymlaen, ac efallai eich bod chi'n cael trafferth gyda materion yn ymwneud â'ch ymddangosiad neu bwysau.

Ysbrydol: Mae angen egni arnoch chi. Rydych chi'n rhoi mwy na'r hyn rydych chi'n ei gael, ac mae'n eich disbyddu. Efallai ei fod yn fater o beidio â bod yn agored i dderbyn (mae materion cylchrediad yn aml yn ymwneud â gwrthsefyll llif) ond gallai hyn hefyd fod oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i wneud eich hun yn hapus, felly rydych chi'n dibynnu ar y syniad o nodau neu eraill cymeradwyaeth pobl i'w wneud drosoch chi.

Ystyr Ysbrydol Deffro am 2 a.m.

Corfforol: Efallai eich bod yn profi problemau gyda threuliad, yn ymwneud naill ai â'ch coluddyn bach neu'ch afu. Efallai eich bod chi'n bwyta neu'n yfed gormod neu rhy ychydig.

Meddyliol: Os ydych chi'n deffro ar yr adeg hon, fel arfer oherwydd pocedi egni heb eu datrys y gwnaethoch chi eu codi yn gynnar i ganol plentyndod. Pan oeddech chi'n ifanc, roedd eich anallu i brosesu'r hyn roeddent yn ei olygu yn eich gwneud chi naill ai'n osgoi neu'n gwrthsefyll yr amgylchiadau pan godon nhw. Hyd heddiw, mae'n effeithio arnoch chi.

Ysbrydol: Mae angen i chi gael gwared ar yr hen gredoau a syniadau etifeddol, cyfyngol, etifeddol hyn sydd gennych chi amdanoch chi'ch hun cyn i chi hyd yn oed fod yn ymwybodol o'r hyn oedd yn digwydd. Mae angen i chi ailddysgu sut i dreulio, prosesu ac amsugno'r gwersi a gynigiwyd yn llythrennol. Eseia 52: 1.

Ystyr Ysbrydol Deffro ar 3 a.m.

Pam mae 3am yn bwysig yn y byd ysbrydol ?.

Deffro am ysbrydolrwydd 3am, Y rhif 3 yn cysylltu ti efo'r cwmni angylion , sy'n anfon y signal eich bod mewn llawnder i drosglwyddo'r holl gariad a daioni sydd gennych o fewn eich corff; cysylltu â'ch hanfod o fod yn ddynol ac ymdrin â'ch cyd-ddynion.

Wrth ychwanegu'r ffigur hwn (3 + 3 + 3) y gwerth yw 9, rhif sy'n nodi bod rhywbeth rhyfeddol eto i ddod ac y bydd nid yn unig o fudd i chi, ond i'r rhai o'ch cwmpas.

Ymddangosiad 333 dro ar ôl tro yn eich bywyd yn golygu eich bod yn barod i fynd y tu hwnt i'ch terfynau a chwalu'r rhwystrau hynny sy'n eich atal rhag tyfu'r hyn y dylech. Yn ogystal, mae'n gysylltiedig â phob lwc, felly mae'n amser da i gyflawni popeth rydych chi wedi ymladd drosto.

Corfforol: Efallai eich bod chi'n cael problemau gyda'ch ysgyfaint. Efallai ei fod yn syml yn anallu i anadlu'n ddwfn ac ymlacio.

Meddyliol: Mae angen arweiniad a chyfeiriad arnoch chi. Er eich bod yn dechrau cael deffroad yn eich bywyd, mae llawer yn dal i fod yn newydd iawn i chi, ac felly rydych chi yn llythrennol deffro ar yr awr wrach ysbrydol (nid o reidrwydd yn beth drwg) i amsugno mwy o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Ysbrydol: O ystyried mai 3 a.m. yw'r amser y mae'r gorchudd rhwng dimensiynau ar ei isaf, mae'n bosibl bod egni'n ceisio cyfathrebu â chi (anwyliaid a basiwyd, tywyswyr, ac ati). Mae hefyd yn bosibl, oherwydd eich bod yn dod yn fwy sensitif i egni cynnil, bod eich corff yn deffro ei hun pan fydd mwy yn digwydd yn y byd corfforol. Arhoswch yn effro ac ysgrifennwch unrhyw negeseuon rydych chi'n eu derbyn neu syniadau sy'n codi yn eich pen ar yr adeg hon.

Ystyr Ysbrydol Deffro am 4 a.m.

Corfforol: Efallai eich bod chi'n cael problemau gyda'ch pledren, neu ddyfalbarhad. Dyma'r amser y mae tymheredd eich corff ar ei isaf, felly mae hefyd yn bosibl eich bod yn rhy boeth neu'n rhy oer.

Meddyliol: Efallai eich bod chi'n rhedeg yn rhy boeth neu'n oer yn eich bywyd personol, yn teimlo'ch bod chi'n cael eich cyflawni'n fawr ar unwaith ac yna'n cael eich gwthio i'r cyrion gan hunan-amheuaeth. Hyderwch fod hyn yn rhan o'r broses, a bydd yn eich helpu i ddeall cydbwysedd a deuoliaeth.

Ysbrydol: Rydych chi mewn cyfnod o esgyn, codi a gwneud newid mawr yn eich bywyd. Wrth i chi dywys yn y newydd, mae'n rhaid i chi weithio ar fod yn barod i ollwng gafael ar yr hen.

Ystyr Ysbrydol Deffro ar 5 a.m.

deffro am 5am ystyr ysbrydol .

Corfforol: Efallai eich bod yn cael problemau gyda'ch coluddyn mawr, neu â maeth a diet.

Meddyliol: Efallai nad ydych yn argyhoeddedig eich bod yn haeddu cariad pobl eraill neu eich lles eich hun. Rydych chi'n debygol o gael eich dal yn rhy uchel yn eich meddwl hunanfeirniadol i gofleidio'r holl bethau anhygoel rydych chi wedi'u hadeiladu i chi'ch hun. Mae angen i chi adael i'ch gardd eich bwydo, felly i ddweud.

Ysbrydol: Rydych chi cyrraedd uchafbwynt yn eich bywyd, lle byddwch o'r diwedd yn hunangynhaliol, yn gadarnhaol ac yn ffynnu. Mae'n rhaid i chi weithio ar ganiatáu i'ch llawenydd mewnol belydru allan ohonoch, gadael i fwyd a pherthnasoedd eich maethu'n llwyr, a bod yn hollol bresennol yn yr eiliad ysblennydd hon yn eich bywyd.

Gall deffro rhwng 3 a.m. a 5 a.m. fod yn arwydd o ddeffroad ysbrydol.

Er bod llawer o bobl yn cael trafferth gyda'r materion uchod, nid yw pawb yn profi symptomau deffroad megis cael eu deffro o'u cwsg ar adegau rhyfedd yn llythrennol.

Mae symptomau eraill yn cynnwys:

1. Mynd trwy newid bywyd mawr.

2. Cael profiadau emosiynol dwys, yn aml allan o unman.

3. Cwestiynu realiti a'r hyn rydych chi'n wirioneddol alluog mewn bywyd.

4. Gwireddu'n ddwys am natur bodolaeth a chi'ch hun.

5. Wrth weld hen faterion yn codi o blentyndod eto, mae sefyllfaoedd tebyg yn ailadrodd fel y gallwch ymateb yn wahanol y tro hwn.

6. niwlogrwydd ymennydd chwith, neu ddryswch ysgafn.

7. Teimlo'r angen i ynysu'ch hun.

8. Sylweddoli'n ymwybodol bod angen i chi ddod â'ch bywyd at ei gilydd, a'ch bod am wneud newid difrifol.

9. Teimlo'n anghyffyrddus a'ch sbarduno gan sefyllfaoedd ar hap na allwch ymddangos eu bod yn gadael iddynt fynd.

10. Sylweddoli mai chi yw'r unig berson sy'n gyfrifol am greu'r bywyd rydych chi am ei fyw.

Wrth gwrs, gall pethau eraill fod yn chwarae yn eich bywyd deffro hefyd, megis perthnasoedd aflonyddgar, gor-dybio sylweddau fel alcohol, napio gormod yn ystod y dydd, teimlo'n bryderus neu'n isel eich ysbryd, neu symptomau eraill.

Yr hyn sydd bwysicaf yw eich bod yn ymddiried beth bynnag sy'n teimlo'n fwyaf greddfol gywir i chi. Yn union fel y dylech chi nodi pan fyddwch chi'n deffro ar adegau rhyfedd, sylweddolwch pryd rydych chi wedi stopio hefyd: mae'n golygu bod rhan o'ch bywyd a oedd heb ei datrys o'r blaen wedi'i gwella, neu ei adfer.

Beth Ddylech Chi Ei Wneud Yn ystod y Deffroad Ysbrydol Hwn?

Er ei bod bob amser yn braf gwybod eich bod yn mynd trwy ddeffroad ysbrydol, gall deffro bob nos gymryd ei doll ar eich corff. Ar ôl ychydig ddyddiau o'r alwad deffro nosweithiol hon, mae eich llygaid yn drwm a phrin y gallwch chi aros yn effro yn y gwaith. Os ydych chi am ddechrau cysgu eto, mae angen i chi ateb yr alwad deffro a dechrau cyrraedd eich gwir botensial ysbrydol.

Y tro nesaf y byddwch chi'n deffro, arhoswch ar eich cefn. Cymerwch o leiaf dri anadl hir, ddwfn. Yna, teimlwch yr egni sy'n llifo trwy'ch corff. Cofleidiwch yr egni newydd hwn oherwydd mae ei angen arnoch i wneud newidiadau ac i gyrraedd eich potensial uchaf.

Nawr, caewch eich llygaid ac ymlaciwch. Ceisiwch weld y byd trwy lygad eich meddwl a rhoi sylw i'r hyn sy'n ymddangos. Efallai y byddwch yn sylwi ar lythyr, rhif, gair neu symbol ar y dechrau. Beth bynnag a welwch, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gofio. Os oes angen, ysgrifennwch y weledigaeth hon mewn cyfnodolyn breuddwydion fel y gallwch ei chofio yn hawdd pan fyddwch chi'n deffro'r bore nesaf.

Canolbwyntiwch ar y neges rydych chi wedi'i derbyn. Gwnewch benderfyniad meddyliol i weithio ar y neges hon pan fyddwch chi'n deffro bore yfory. Nawr, rydych chi'n barod i fynd yn ôl i gysgu. Os ydych chi'n gallu cwympo i gysgu'n gyflym, yna mae'n golygu bod eich meddwl wedi amsugno'r neges yn gywir.

Os na allwch syrthio i gysgu ar unwaith, mae'n golygu bod problem gyda'r neges. Ewch trwy'r holl gamau hyn eto. Pan fyddwch chi'n deffro'r bore wedyn, edrychwch ar y symbol a gawsoch a cheisiwch ddehongli'r neges. Gall hyn gymryd amser, felly byddwch yn amyneddgar. Weithiau, mae myfyrdod yn eich helpu i agor eich meddwl fel y gallwch chi wir ddeall y neges sy'n cael ei hanfon atoch chi. Rhufeiniaid 13:11.

Ar ôl i chi wneud hyn yn gywir, dylech allu cysgu fel arfer eto. Pan fyddwch wedi cyrraedd y llwybr cywir, nid oes rheswm bellach i'r deyrnas ysbrydol eich deffro bob nos. Os ydych chi'n dal i ddeffro dro ar ôl tro, yna mae'n arwydd bod angen gwneud mwy o waith. Byddwch yn amyneddgar oherwydd yn y pen draw byddwch chi'n darganfod y neges rydych chi i fod i'w derbyn.

Ystyr Beiblaidd deffro am 3am

Mae ffilmiau arswyd a sioeau teledu paranormal yn siarad am awr y diafol. Yn dibynnu ar y ffynhonnell, gallant fod yn cyfeirio at yr amser rhwng 3 a.m. a 4 a.m. neu'r oriau rhwng hanner nos a 3 a.m. Beth bynnag, mae llawer yn honni mai'r diafol sydd fwyaf pwerus yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'n ymddangos bod y syniad wedi dod o'r wybodaeth bod Satan wrth ei fodd yn gwawdio Duw.

Mae Efengylau Mathew, Marc a Luc yn dweud wrthym fod Iesu wedi marw yn ystod y nawfed awr. Yn ôl cyfrifiadau modern, byddai’n 3 y prynhawn Yn ôl y syniad hwn, mae Satan yn troi’r symbolaeth o gwmpas yn ôl ei feichiogi ac yn cadw 3 am iddo’i hun, mewn gwatwar uniongyrchol ar Dduw.

Rheswm arall yr ystyrir yr amser hwn yn ffynhonnell anarferol o uchel o weithgaredd demonig yw'r ffaith ei fod yng nghanol y nos; mae'r haul wedi machlud ers amser maith ac nid yw wedi gwawrio am ychydig oriau eraill.

Mae'r Ysgrythur yn cyfeirio dro ar ôl tro at nos a thywyllwch fel cyfnod o bechod. Crynhoir y cysyniad hwn yn berffaith yn Efengyl Ioan: Dyma farn: daeth goleuni i'r byd, ac roedd yn well gan ddynion dywyllwch yn olau, oherwydd bod eu gweithredoedd yn ddrwg. Mae unrhyw un sy'n gwneud drwg yn casáu'r golau ac nad yw'n mynd ato, rhag ofn y bydd ei weithiau'n cael eu darganfod (3,19-20).

Hefyd, cafodd Iesu ei fradychu gan Jwdas yn ystod y nos (weithiau credir ei fod yn hanner nos) a gwadodd Pedr Iesu cyn brain y ceiliog (tua 6 am). Byddai hyn yn tybio bod achos Iesu cyn y Sanhedrin wedi digwydd yn ystod awr y diafol.

Mae yna ychydig o fioleg yn y gwaith yma hefyd, gan fod 3 a.m. yn nodi pwynt cysgu dyfnaf y nos yng nghylch arferol cysgu-deffro oedolion. Gall deffro neu gael ein deffro bryd hynny amharu ar ein rhythmau circadian a gwneud inni deimlo'n ddrwg neu dan straen.

Mae gan lawer arfer personol o ddweud ychydig o weddïau os ydyn nhw'n deffro am 3 am. Ond cofiwch hynny waeth beth fo'r amser o'r dydd, Mae Duw bob amser yn fwy pwerus na Satan, ac mae'n parhau i fod yn olau'r byd a fydd yn chwalu unrhyw dywyllwch.

Cynnwys