Beth yw ystyr cael eich dal i lawr mewn breuddwyd?What Does Being Held Down Dream Mean

Beth mae cael ei ddal i lawr mewn breuddwyd yn ei olygu

Beth yw ystyr cael eich dal i lawr mewn breuddwyd?.

Gyda pharlys cwsg, mae gennych y teimlad eich bod yn effro, ond ni allwch symud eich corff. Mae parlys cwsg (a elwir hefyd yn ddadansoddiad cwsg) yn digwydd pan fydd person rhwng y cyfnodau gwyliadwriaeth a chwsg. Yn ystod y cyfnod trosglwyddo hwn, ni allwch symud na siarad am ychydig eiliadau i ychydig funudau.

Bydd rhai pobl hefyd yn teimlo pwysau neu'n profi teimlad o fygu. Mae ymchwilwyr wedi dangos, yn y rhan fwyaf o achosion, fod parlys cwsg yn arwydd nad yw'r corff yn mynd yn esmwyth trwy'r cyfnodau cysgu. Mae'n anghyffredin i barlys cwsg gael ei gysylltu â phroblemau seiciatryddol dwfn, sylfaenol. Fodd bynnag, mae parlys cwsg yn aml yn digwydd mewn pobl sy'n dioddefnarcolepsianhwylder cysgu.

Pryd mae parlys cwsg yn digwydd?

Mae dwywaith pan all parlys cwsg ddigwydd. Y foment y byddwch chi'n cwympo i gysgu (cwympo i gysgu), gelwir hyn yn barlys cwsg hypnagogig neu afradlon. A phan fyddwch chi'n deffro (deffroad), fe'i gelwir yn barlys cwsg hypnopompig neu ôl-ffurfiol.

Beth sy'n digwydd yn ystod parlys cwsg?

Y foment y byddwch chi'n cysgu, bydd y corff yn ymlacio'n araf. Rydych chi fel arfer yn colli'ch ymwybyddiaeth. Felly nid ydych yn sylwi ar y newid hwn. Ond pan fydd gennych yr ymwybyddiaeth hon, fe welwch na allwch symud na siarad.

Yn ystod cwsg, bydd y corff yn newid rhwngCwsg REM(Symudiad Llygaid Cyflym) a chwsg NREM (Symudiad Llygaid Di-Gyflym). Mae cylch llawn o gwsg REM a NREM yn para oddeutu naw deg munud. Yn gyntaf, bydd y cam NREM yn digwydd, sy'n cymryd tua thri chwarter yr amser cysgu llawn. Bydd eich corff yn ymlacio ac yn gwella yn ystod y cyfnod NREM. Mae'r cam REM yn dechrau ar ddiwedd cwsg NREM. Bydd eich llygaid yn symud yn gyflym, a byddwch yn cychwynbreuddwydio, ond bydd gweddill eich corff yn aros yn hamddenol iawn. Mae'r cyhyrau'n cael eu diffodd yn ystod y cyfnod REM. Pan ddewch yn ymwybodol cyn i'r cyfnod REM ddod i ben, efallai y byddwch yn sylwi na allwch symud na siarad.

Pwy sy'n dioddef o barlys cwsg?

Gall hyd at 25 y cant o'r boblogaeth ddioddef o barlys cwsg. Mae'r cyflwr cyffredin hwn yn aml yn cael ei ddiagnosio yn ystod yr arddegau. Ond gall dynion a menywod o unrhyw oedran ddioddef ohono. Ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â pharlys cwsg yw:

 • Diffyg cwsg
 • Newid amserlen cysgu
 • Anhwylderau seicolegol fel straen neu anhwylder deubegynol
 • Cysgu ar y cefn
 • Problemau cysgu eraill gan gynnwys narcolepsi neu grampiau coesau
 • Defnyddio meddyginiaeth benodol fel meddyginiaeth ADHD
 • Defnydd cyffuriau

Sut mae diagnosis o barlys cwsg?

Os sylwch na allwch symud na siarad am gyfnod o ychydig eiliadau i ychydig funudau wrth syrthio i gysgu neu ddeffro, mae'n debygol y cewch ddadansoddiad cysgu achlysurol. Fel arfer, nid oes angen triniaeth ar gyfer hyn.

Gofynnwch i'ch meddyg a ydych chi'n profi'r problemau canlynol:

 • Rydych chi'n teimlo ofn am eich symptomau
 • Mae'r symptomau'n eich gwneud chi'n flinedig iawn yn ystod y dydd
 • Mae'r arwyddion yn eich cadw'n effro yn y nos

Yna gall y meddyg ofyn am y wybodaeth ganlynol am eich ymddygiad cysgu trwy'r camau nesaf:

 • Gofynnwch beth yw'r symptomau'n union a chadwch ddyddiadur cysgu am gyfnod o ychydig wythnosau
 • Gofynnwch am eich iechyd yn y gorffennol, gan gynnwys anhwylderau cysgu neu aelodau o'r teulu ag anhwylderau cysgu
 • Cyfeirio at arbenigwr cysgu i ymchwilio ymhellach iddo
 • Perfformio arholiadau cysgu

Sut mae parlys cwsg yn cael ei drin?

I'r mwyafrif o bobl, nid oes angen triniaeth ar gyfer parlys cwsg. Weithiau mae'n bosibl mynd i'r afael â phroblemau sylfaenol fel narcolepsi, pan fyddwch chi'n dioddef o bryder neu'n methu â chysgu'n dda. Dyma rai triniaethau confensiynol:

 • Gwella hylendid cwsg trwy sicrhau eich bod chi'n cysgu chwech i wyth awr y nos.
 • Defnyddio cyffuriau gwrthiselder pan ragnodir nhw i reoleiddio'r cylch cysgu.
 • Trin problemau seicolegol
 • Trin anhwylderau cysgu eraill

Beth alla i ei wneud ynglŷn â pharlys cwsg?

Nid oes angen ofni bwystfilod yn y nos neu estroniaid sy'n dod i'ch cael chi. Os ydych chi'n cael parlys cwsg o bryd i'w gilydd, gallwch chi gymryd camau amrywiol gartref i ddelio ag ef. Yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digon o gwsg. Ceisiwch gyfyngu ar straen a thensiwn yn eich bywyd bob dydd, yn enwedig cyn i chi fynd i gysgu. Rhowch gynnig ar wahanolsafle cysgupan rydych chi wedi arfer cysgu ar eich cefn. A chysylltwch â'ch meddyg os na fyddwch chi'n cael noson dda o gwsg yn rheolaidd oherwydd parlys cwsg.

Cyfeiriadau:

https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-paralysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis

Cynnwys