Sut i Gael Trwydded Glanhau Tŷ

Como Obtener Licencia De Limpieza De Casas

Sut i gael trwydded glanhau tŷ.

Ble i gael trwydded glanhau tŷ neu swyddfa. Cyn y gallwch chi gychwyn eich busnes glanhau, bydd angen trwydded gyflenwr a chofrestriad Gwneud Busnes arnoch chi ( DBA ).

Pa drwydded sydd ei hangen i gychwyn busnes glanhau? Cyn y gallwch chi gychwyn eich busnes glanhau, bydd angen trwydded darparwr a chofrestriad Gwneud Busnes Fel (DBA) arnoch chi. Sicrhewch fod gennych y ddwy drwydded cyn cynnig eich gwasanaethau.

Trwydded fusnes

Shall gwiriwch â'ch gwladwriaeth i weld a oes angen trwydded fusnes arnynt. Mae rhai taleithiau yn mynnu bod gennych drwydded, tra nad oes gan eraill. Isod mae dolen i'r Gymdeithas Busnesau Bach, lle gallwch ddarganfod a oes angen trwydded ar eich gwladwriaeth. http://www.sba.gov/content/what-state-licenses-and-permits-does-your-business-need

Trethi

Adnodd cynhwysfawr ar gyfer busnesau bach a gweithwyr llawrydd. http://www.irs.gov/businesses/small/

Gofynion cyfreithiol

Sut i gychwyn busnes glanhau swyddfa . Cyn i chi wneud eich glanhau cyntaf, bydd angen i chi benderfynu beth strwythur masnachol bydd wedi. Yna bydd angen cofrestrwch enw'ch cwmni yn eich swyddfa gofrestru gweithredoedd leol os ydych chi'n cofrestru fel unig berchennog, neu yn swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol os ydych chi'n ffurfio a LLC .

Gallwch chi ei wneud eich hun neu gallwch gael gwasanaeth dogfennau cyfreithiol ar-lein fel LegalZoom gwnewch hynny ar eich rhan. Os ydych chi newydd gychwyn a heb weithwyr, gallwch gofrestru fel unig berchennog nes bod gennych fwy o gyfrifoldeb.

Os ydych chi'n cyflogi gweithwyr neu os nad ydych chi eisiau cysylltu'ch busnes â'ch rhif nawdd cymdeithasol ar eich trethi, bydd angen i chi gael gafael ar Rhif Adnabod Cyflogwr (A) o'r IRS.

Yna bydd angen i chi wirio gyda'ch dinas neu sir leol i weld a oes rhai trwydded barthu neu ofyniad trwydded ar gyfer eich busnes. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon trwy gysylltu â'ch swyddfeydd llywodraeth ddinas neu sir leol. Dyma restr o'r SBA o'r swyddfeydd trwyddedu busnes y wladwriaeth gyda phwy y gallwch gysylltu i ddod o hyd i'r wybodaeth hon.

Yn olaf, ar ôl i chi gofrestru'ch busnes, cymerwch eich holl ddogfennau cofrestru ac agor a cyfrif gwirio masnachol . Mae hyn yn bwysig iawn gan nad ydych am gyfuno'ch incwm glanhau â'ch cyfrif gwirio personol. Mae hyn hefyd yn bwysig ar gyfer adrodd ariannol cyffredinol a monitro eich busnes, yn enwedig wrth gadw golwg ar incwm a threuliau eich busnes o ran ffeilio'ch trethi.

Trosolwg o Drwyddedau Busnes Glanhau

Mae yna nifer o resymau pam efallai yr hoffech chi gychwyn busnes glanhau. Gall rhedeg eich busnes glanhau eich hun fod yn ymdrech broffidiol iawn, ac i lawer, mae bod yn berchen ar fusnes bach hefyd yn llawer o hwyl.

Wrth gynnig gwasanaethau glanhau masnachol a phreswyl, bydd gennych y gallu i gwblhau sawl tasg bwysig:

  • Y gallu i osod eich oriau eich hun.
  • Adeiladu sylfaen gadarn o gwsmeriaid.
  • Ehangu'ch busnes fel y gallwch gynyddu eich elw.

Ym mron pob rhan o'r wlad, bydd angen i chi gael trwydded fusnes cyn y gallwch chi gychwyn eich busnes glanhau. Mae trwyddedau busnes yn bwysig oherwydd eu bod yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r deddfau sy'n berthnasol i'ch busnes ac yn caniatáu ichi dalu'ch trethi yn gywir. Hefyd, os ydych chi'n llogi gweithwyr tramor ar gyfer eich busnes glanhau, bydd angen trwydded fusnes arnoch er mwyn llenwi'r ffurflenni I-9 gofynnol.

Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes glanhau, bydd angen i chi benderfynu a ddylech brynu masnachfraint neu gychwyn busnes annibynnol. Mae cychwyn eich busnes glanhau eich hun yn rhatach o lawer nag agor masnachfraint. Ar y llaw arall, rydych chi'n debygol o fod yn fwy llwyddiannus yn y dechrau wrth gychwyn masnachfraint, oherwydd fel rheol byddwch chi'n cael cynllun marchnata parod i fynd. Waeth pa opsiwn a ddewiswch, bydd angen trwydded fusnes arnoch, yn ogystal ag offer a chyflenwadau, cyn y gallwch ddechrau cynnig gwasanaethau glanhau.

Nod cwmnïau glanhau yw gwneud elw trwy ddarparu gwasanaethau glanhau i adeiladau masnachol a chartrefi preswyl. Pan fyddwch chi'n barod i gychwyn eich busnes glanhau, bydd angen i chi brynu trwydded gofrestru a gwerthwr Gwneud Busnes Fel (DBA).

Gallwch gael cais cofrestru DBA o'ch swyddfa weinyddu sirol neu swyddfa clerc y sir. Cwblhewch eich cais ac yna ei bostio i mewn gyda'r ffi ofynnol. Ar ôl i'r cais gael ei brosesu, bydd eich busnes wedi'i gofrestru'n ffurfiol.

Cyn cyflwyno'ch cais am gofrestriad DBA, bydd angen i chi ddod o hyd i enw ar gyfer eich busnes. Dylai eich enw fod yn fachog wrth adlewyrchu'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig. Cyhoeddir eich trwydded darparwr pan gymeradwyir eich cais DBA. Mae'r drwydded hon yn caniatáu ichi gasglu treth gwerthu gan eich cwsmeriaid, sy'n ofynnol yn y mwyafrif o daleithiau.

Os dewiswch agor eich busnes heb gaffael trwydded fusnes yn gyntaf, gallwch wynebu cosbau difrifol os canfyddir eich bod yn gweithredu heb drwydded. Gall peidio â chael trwydded fusnes hefyd gynyddu eich cost cyflenwi. Mae cwmnïau glanhau yn aml yn prynu eu cyflenwadau gan gyfanwerthwyr, sydd fel rheol ond yn gwerthu eu cynhyrchion i gwmnïau trwyddedig.

Cychwyn busnes glanhau

sut i gychwyn busnes glanhau swyddfa .

Y cam cyntaf y dylech ei gymryd pryd cychwyn busnes glanhau masnachol yn penderfynu yn union faint o adeiladau rydych chi am eu glanhau. Er bod mwy o arian yn aml mewn glanhau adeiladau masnachol mawr, gall fod yn anodd ymgymryd â swyddi mor fawr pan rydych chi newydd ddechrau. Bydd pennu maint yr adeiladau rydych chi am eu glanhau yn eich helpu i nodi i ba gwmnïau y dylech chi hysbysebu'ch gwasanaethau. Mae angen gwasanaeth glanhau ar bron pob math o adeilad masnachol.

Os penderfynwch aros gydag adeiladau bach, mae yna sawl math o fusnes y gallwch ddod o hyd i waith ynddynt:

  • Banciau.
  • Mae'r diwrnod yn poeni.
  • Campfeydd
  • Siopau cyfleustra.

Yn nyddiau cynnar eich busnes, dylech edrych am swyddi glanhau y gallwch eu gwneud eich hun. Ar ôl i chi ennill profiad a bod eich busnes yn dechrau tyfu, gallwch logi gweithwyr fel y gallwch ddechrau derbyn prosiectau glanhau mwy.

Ar ôl penderfynu a ddylid glanhau adeiladau masnachol mawr neu fach, rhaid i chi ddewis enw ar gyfer eich busnes. Er y dylai enw eich busnes fod yn gofiadwy, dylech osgoi dewis enw trylwyr, oherwydd gall hyn ddiffodd llawer o'ch cwsmeriaid. Dewiswch enw sy'n broffesiynol ac sy'n dweud wrth eich cleientiaid yn union beth i'w ddisgwyl os ydyn nhw'n eich llogi.

Pa fathau o wasanaethau y byddwch chi'n eu cynnig?

Gwasanaethau glanhau a glanhau tai

Mae yna dri fel arfermathauyn wahanol i wasanaethau glanhau tai a gynigir gan gwmnïau glanhau tai: glanhau rheolaidd, gwanwyn / dwfn, a symud / symud. Yn ogystal, mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu cynnig yn gyffredinol fel gwasanaeth un-amser neu ar sail gylchol, fel wythnosol, wythnosol a misol.

Gwasanaethau glanhau swyddfeydd bach

Yn gyffredinol, mae gwasanaethau cadw tŷ a glanhau yn cynnwys glanhau swyddfeydd bach ar eu rhestr o wasanaethau. Yr unig wahaniaeth rhwng glanhau swyddfeydd a glanhau swyddfeydd bach yw a yw'r swyddfa eisiau bwffio a sgleinio'r lloriau ai peidio a pha amser o'r dydd y byddwch chi'n ei lanhau. Ar gyfer glanhau preswyl, yr oriau fel arfer yw 7:30 a.m. am 5:00 p.m. Ar gyfer glanhau swyddfeydd bach, efallai y gofynnir i chi lanhau yn ystod oriau busnes neu ar ôl i'r swyddfa gau.

Gwasanaethau glanhau masnachol

Mae cychwyn gwasanaeth glanhau masnachol yn fodel busnes hollol wahanol na gwasanaeth glanhau preswyl. Yn bersonol, rydw i'n rhedeg gwasanaeth glanhau tai preswyl, felly does gen i ddim profiad uniongyrchol gyda glanhau masnachol.

Yr hyn rwy'n ei wybod yw bod swyddi masnachol yn llawer mwy ac angen staff mwy. Hefyd, mae amlder glanhau fel arfer yn nosweithiol ar ôl oriau busnes ac mae strwythur prisio gwahanol sy'n cynnwys y bargeinion. Mae tasgau glanhau hefyd yn gofyn am wahanol setiau sgiliau, megis sut i ofalu am loriau masnachol gyda byfferau a pholisi.

Sut i godi tâl am eich gwasanaethau

Cyn i chi ddechrau glanhau, rhaid i chigwybod faint i'w godi am lanhau tai. Gallwch ddatrys hyn trwy gyfrifo pa mor hir y mae'n ei gymryd i chi neu'ch gweithwyr lanhau pob rhan o gartref a phenderfynu beth fydd eich cyfradd fesul awr.

Y ffordd orau o ddatrys hyn yw ffonio'r cwmnïau glanhau yn eich ardal a chael amcangyfrif ddwywaith yr wythnos ar gyfer eich cartref chi neu gartref aelod o'r teulu neu ffrind. Ar ôl i chi gael y prisiau ar gyfer y meintiau glanhau cychwynnol a dwy wythnos, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn pa mor hir y bydd y glanhau cychwynnol a chylchol cylchol yn ei gymryd. Hefyd, gofynnwch faint o lanhawyr y byddan nhw'n eu hanfon i wneud y gwaith.

Cymerwch gyfanswm y gost wedi'i rannu â'r amser y bydd yn ei gymryd i lanhau. Y nifer a gewch fydd y gyfradd fesul awr y maent yn ei chodi. Er enghraifft, glanhau cychwynnol sy'n costio $ 150 ac yn para 5 awr = $ 30 yr awr.

Yna cymerwch gyfartaledd yr holl wasanaethau glanhau y cawsoch ddyfynbrisiau ar eu cyfer i gael eich cyfradd fesul awr. Ar ôl i chi benderfynu ar eich cyfradd fesul awr, byddwch chi'n lluosi'ch cyfradd â'r amser y mae'n ei gymryd i chi neu'ch gweithwyr lanhau'r tai i gyrraedd eich pris.

Yn syml, eich pris yw eich cyfradd fesul awr wedi'i luosi â'r amser y mae'n ei gymryd i lanhau. Felly er enghraifft, os yw tŷ yn cymryd 4 awr i'w lanhau a'ch cyfradd fesul awr yw $ 30, yna byddech chi'n cyfrifo $ 30 yr awr x 4 awr = $ 120 (dyfynbris rydych chi'n ei roi i'r cwsmer).

Sut i godi tâl am lanhau masnachol

Mae codi tâl am swyddi glanhau masnachol ychydig yn wahanol na chodi tâl am lanhau tai preswyl. Bydd yn rhaid i chi ddarganfod beth yw eich cyfradd fesul awr, ynghyd â'ch cyfraddau cynhyrchu (faint o droedfeddi sgwâr y mae eich glanhawyr yn eu glanhau mewn un awr). Mae yna hefyd wahanol eitemau llinell i'w hystyried wrth lanhau swyddfeydd mwy. Dyma wych pdf o TheJanitorialStore.com ar sut i godi tâl am lanhau masnachol.

Sut i roi amcangyfrifon neu gynigion

Maidechreuwch roi amcangyfrifon glanhau taii ddarpar gleientiaid ar ôl i chi gyfrifo pa mor hir y bydd yn cymryd i chi neu'ch gweithwyr lanhau tŷ a swm eich cyfradd fesul awr.

Mae ystyriaethau eraill ynghlwm wrth roi amcangyfrifon, megis faint mwy y byddwch chi'n ei godi am luniau sgwâr ychwanegol, lloriau caled yn erbyn carpedi, prif faddon yn erbyn baddon llawn, glanhau un-amser yn erbyn cylchol, glanhau rheolaidd yn erbyn gwanwyn, ac ati. .

Yn yr un modd â llawer o fusnesau eraill sy'n seiliedig ar wasanaeth, mae 3 ffordd i gyflwyno'r dyfynbris i'ch cleientiaid: gartref, dros y ffôn, neu drwy e-bost cais dyfynbris trwy eich gwefan. Bydd angen i chi greu taflen brisiau neu ddefnyddio acyfrifiannell amcangyfrifon ynYn lle ceisio dyfalu neu gyfrifo prisiau yn eich pen wrth siarad â chwsmer ar y ffôn neu'n bersonol yn gwneud amcangyfrif gartref.

Sut i roi cynigion glanhau masnachol

Fel glanhau tai preswyl, mae rhoi cynigion glanhau masnachol yn golygu gwybod pa mor hir y mae'n cymryd i'ch gweithwyr lanhau meysydd a thasgau penodol. Fodd bynnag, gyda glanhau masnachol rydych hefyd yn cyfrifo cyfraddau cynhyrchu (faint o droedfeddi sgwâr y gellir eu glanhau mewn awr). Dyma adnodd ar pdf a cyfrifianellau cynnig o TheJanitorialStore.com i ddechrau.

Os oes gennych fuddsoddiad cychwynnol mawr a bod gennych ddiddordeb mewn cyfle gwasanaeth glanhau masnachfraint, dyma restr o'r rhyddfreintiau preswyl a masnachol gorau yn entrepreneur.com .

Sut i Farchnata'ch Busnes Glanhau

Yr allwedd imarchnata eich busnes glanhaudyma lle mae darpar gleientiaid yn ceisio'ch gwasanaethau.

Google yw un o'r lleoedd cyntaf y mae darpar gwsmeriaid yn mynd i chwilio am ddarparwyr gwasanaeth.

Felly eich cam gweithredu cyntaf fyddai lanlwytho i google a chwilio am dermau allweddair fel glanhau tai, glanhau cartrefi, gwasanaethau glanhau, gwasanaethau glanhau, ac ati. a'ch dinas / tref. Boise Glanhau Tai, Id.

Y gwefannau / dolenni sy'n ymddangos ar dudalen gyntaf Google heblaw'r gwasanaethau glanhau eraill yn eich ardal yw'r lle rydych chi am gael eich darganfod a'ch rhestru.

Ond cyn i chi wastraffu eich amser a cheisio ymddangos ar y gwefannau hyn, rhaid i chi greu agwefan busnes glanhau.

Bydd gwefan yn eich helpu i adeiladu ymddiriedaeth gyda darpar gwsmeriaid a'ch gosod ar wahân i'ch cystadleuaeth. Bydd hefyd yn darparu ffordd i gwsmeriaid ddysgu mwy am yr hyn rydych chi'n ei gynnig a ffordd iddyn nhw gysylltu â nhw neu gael dyfynbris gennych chi.

Cyn i chi ddechrau marchnata'ch gwasanaethau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich ffrindiau a'ch teulu ar Facebook eich bod chi newydd ddechrau busnes glanhau a gofyn iddyn nhw ledaenu'r gair.

Cynnwys