Sut i wneud trethi os ydw i'n ennill arian parod neu arian parod?Como Hacer Taxes Si Gano Cash O Efectivo

Sut mae ffeilio trethi pan fyddaf yn cael fy nhalu mewn arian parod? .

P'un a ydych chi'n cael eich talu trwy wiriad cyflog, trosglwyddiad blaendal uniongyrchol, neu arian parod, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i chi dalu trethi incwm ffederal a gwladwriaethol. Tra bod rhai perchnogion busnes yn dewis talu eu gweithwyr arian parod Er mwyn osgoi talu rhai o'ch trethi cyflogres bob blwyddyn, mae hwn yn arfer peryglus gyda chanlyniadau ariannol difrifol.

Hefyd, gall llawer o weithwyr sy'n ennill awgrymiadau neu'n derbyn cyfran o'u cyflog mewn arian parod dan-adrodd eu henillion. Nid yw rhai hyd yn oed yn adrodd eu henillion yn llawn.

Os ydych chi'n berchen ar eich busnes eich hun ac yn derbyn y rhan fwyaf o'ch incwm mewn arian parod, bydd angen i chi logi cyfrifydd i'ch helpu chi i sefydlu trefniant treth iawn. Yn dibynnu ar faint eich busnes a chwmpas eich delio, bydd angen i chi naill ai ymgorffori fel LLC neu ffurfio corfforaeth S. Mae manteision ac anfanteision i bob cam gweithredu.

Os ydych chi'n weithiwr wedi'i dipio sy'n ennill y rhan fwyaf o'ch cyflog mewn arian parod, dylech ofyn i'ch cyflogwr am y ffordd orau i ffeilio'ch trethi. Mae gan y mwyafrif o fwytai system gyfrifiadurol a fydd yn caniatáu ichi nodi faint o awgrymiadau arian parod yr ydych am eu hawlio fel rhai trethadwy.

Byddwch yn ailadrodd y llawdriniaeth hon cyn diwedd pob un o'ch troadau. Os ydych chi'n ennill awgrymiadau fel cynorthwyydd parcio valet neu drol golff ac nad oes gennych chi'r gallu i hawlio'ch awgrymiadau yn electronig, cadwch olwg ar eich enillion arian parod trwy gydol y flwyddyn ac ysgrifennwch y cyfanswm ar eich Ffurflen 1040 pan fyddwch chi'n ffeilio'ch trethi am y flwyddyn.

Os ydych chi'n ennill eich holl gyflogau arian parod ac nad ydych chi'n derbyn ffurflen W-2 gan eich cyflogwr, bydd angen i chi ofyn am ffurflen 1099-MISC gan eich cyflogwr neu'ch darparwr dan gontract ar ddiwedd y flwyddyn dreth. Byddwch yn defnyddio'r 1099-MISC hwn i hawlio incwm a gawsoch fel contractwr annibynnol neu a enillwyd fel llog neu ddifidendau.

Dylai eich cyflogwr neu ddarparwr dan gontract gadw golwg ar y swm y maen nhw'n ei dalu i chi trwy gydol y flwyddyn. Mae'r IRS yn gosod cosbau difrifol ar fusnesau sy'n methu ag adrodd am daliadau 1099 cymwys o fwy na $ 600 i weithwyr unigol.

Os na fyddwch yn derbyn 1099-MISC gan eich cyflogwr erbyn canol mis Chwefror yn dilyn diwedd y flwyddyn dreth dan sylw, cysylltwch â'r cwmni a gofyn am un. Efallai y bydd angen i chi atgoffa'ch uwch swyddogion o ganlyniadau peidio â ffeilio trethi.

  • Nid yw'n anghyfreithlon talu rhywun mewn arian parod, ond mae'n anghyfreithlon eu talu heb olrhain yr incwm a thalu trethi arno.
  • Os ydych chi'n gyflogai, dylech chi ddisgwyl derbyn a W-2 gan eich cyflogwr ar adeg y ffurflen dreth; Os ydych chi'n gontractwr annibynnol y talwyd mwy na $ 600 iddo, dylech ddisgwyl a 1099-MISC .
  • Os na dderbyniwch y dogfennau hyn, cadwch olwg ar yr incwm a'i gofnodi fel incwm amrywiol ar Ffurflen 1040, Atodlen C.

Gwybod y gwahaniaeth rhwng cael eich talu mewn arian parod a chael eich talu o dan y bwrdd

Yn gyntaf oll, mae'n werth nodi nad yw derbyn taliad arian parod yn anghyfreithlon, ond mae derbyn taliad o dan y bwrdd yn.

Beth yw'r gwahaniaeth? Wel, mae cael eich talu mewn arian parod yn amlwg yn golygu y byddant yn talu biliau dollah dollah corfforol i chi. Ond gellir ystyried hyn yn gyfreithiol o hyd os yw'ch cyflogwr yn cydymffurfio â deddfau llafur ac yn olrhain eich taliadau yn gywir at ddibenion treth. Mae hyn yn golygu pan fyddwch chi'n cael eich talu, mae'n rhaid iddyn nhw gadw cofnod ac, yn dibynnu ar ba fath o weithiwr ydych chi (mwy ar hynny mewn munud), dal trethi yn ôl a thalu trethi cyflogwyr, fel Nawdd Cymdeithasol a Medicare.

Mae cael eich talu o dan y bwrdd yn golygu eich bod yn cael eich talu mewn arian parod ac nad yw'ch cyflogwr yn cadw golwg, yn ôl pob tebyg oherwydd eich bod yn ceisio arbed arian ac amser trwy beidio â gorfod gwneud yr holl bethau hynny.

Pan fyddwch chi'n dechrau swydd newydd ac yn gwybod y cewch eich talu mewn arian parod, gofynnwch i'ch cyflogwr a fydd yn monitro'ch incwm ac yn atal trethi. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall a ydyn nhw uwchben y bar ai peidio, a bydd yn eich helpu i wybod sut i baratoi. Os ydych yn amau ​​bod eich cyflogwr yn eich talu o dan y bwrdd, efallai yr hoffech eich atgoffa'n garedig o'r ôl-effeithiau posibl (er fy mod yn deall y gallai hyn fod yn lletchwith wrth ddechrau swydd newydd!).

Deall pa fath o weithiwr ydych chi

Mae gwybod a ydych chi'n cael eich ystyried yn gontractwr annibynnol neu'n weithiwr yn bwysig wrth benderfynu pwy sydd i fod i ddal eich trethi yn ôl a pha ddogfennau i'w disgwyl pan fydd amser treth yn cyrraedd.

Er bod hwn yn faes ychydig yn llwyd (ac os nad ydych yn siŵr, nid yw'n brifo gwirio gyda chyfrifydd), yn gyffredinol mae'n dibynnu ar faint o reolaeth sydd gan y cwmni dros pryd a sut mae'n gwneud ei waith.

Os yw'r cwmni'n dweud pryd, ble a sut rydych chi'n gwneud eich gwaith, mae'n darparu'r offer sydd eu hangen arnoch chi i gyflawni'r swydd, yn cynnig unrhyw fath o fuddion gweithwyr i chi (fel gwyliau â thâl), ac yn darparu gwaith parhaus i chi sy'n eich prif ffynhonnell incwm. , mae'n debyg eich bod yn cael eich ystyried yn gyflogai IRS. Er enghraifft, hyd yn oed os yw swydd gweinyddes yn rhan-amser, mae'n debyg eich bod yn dal i gael eich ystyried yn gyflogai oherwydd bod eich cyflogwr yn dweud wrthych pryd y dylech fod yn y gwaith ac yn pennu sut y dylech wneud eich swydd.

Os penderfynwch pryd a sut i gwblhau prosiect ar gyfer y swydd hon, darparu eich offer a'ch deunyddiau eich hun, a chael cyfle i ddenu llawer o gleientiaid, mae'n debygol eich bod yn gontractwr annibynnol.

Efallai y bydd y ddau ohonoch yn cael eu talu mewn arian parod am eich gwaith, ond os ydych chi'n gyflogai, y cyflogwr sy'n gyfrifol am ffeilio ac atal trethi, ond os ydych chi'n gontractwr annibynnol, mae'r cyfrifoldeb hwnnw arnoch chi (gan gynnwys treth chwarterol taliad gan na chaiff arian ei ddal yn ôl trwy gydol y flwyddyn).

Cadwch olwg ar incwm arian parod trwy gydol y flwyddyn

Waeth pa fath o weithiwr ydych chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn olrhain incwm arian parod yn ofalus trwy gydol y flwyddyn. Dyma yn enwedig Pwysig os ydych chi'n credu nad yw'ch cyflogwr yn olrhain yn gywir neu'n ceisio dianc rhag talu o dan y bwrdd.

Gall hyn fod mor syml â chadw taenlen i olrhain eich incwm arian parod bob tro y byddwch chi'n ei dderbyn. Rwy'n argymell ysgrifennu'r dyddiad, pwy dalodd chi a'r swm.

Os ydych chi'n gyflogai sy'n ennill llawer o'ch incwm arian parod o gynghorion, dylai eich cyflogwr ofyn i chi ei olrhain a'i riportio, fel y mae'r IRS yn mynnu hynny. Gweld a oes gan eich swydd system electronig ar gyfer riportio awgrymiadau ar ddiwedd pob shifft. Os na, siaradwch â'ch pennaeth am sut maen nhw'n trin adroddiadau misol. Os na wnânt unrhyw beth, dilynwch eich hun. Ydy, mae ychydig yn annifyr, ond yn llai annifyr na chael eich archwilio.

Gofynnwch i'ch cyflogwr am W-2 neu 1099-MISC

O ran amser treth, dylech ddisgwyl cael W-2 gan eich cyflogwr os ydych chi'n cael eich ystyried yn gyflogai, neu'n 1099-MISC os ydych chi'n cael eich ystyried yn gontractwr annibynnol ac wedi cael mwy na $ 600 ar unrhyw un adeg . yn ystod y flwyddyn, os cewch eich talu gydag arian parod, siec neu drosglwyddiad banc.

Dylech dderbyn y ffurflenni hyn ar gyfer y flwyddyn dreth nesaf erbyn Ionawr 31ain. Os na fyddwch yn eu derbyn, gallai hyn fod yn amser da arall i ofyn i'ch cyflogwr a'u hatgoffa'n garedig o'r cosbau am beidio ag olrhain a ffeilio'n iawn.

Os yw'ch cyflogwr yn dal i wrthsefyll ac yn gwadu'r dogfennau hyn i chi, efallai y byddwch chi'n ystyried mynd at yr IRS i'w hysbysu bod rhywbeth amheus yn digwydd, ond rwy'n argymell gwirio gyda chyfrifydd yn gyntaf i sicrhau bod yr hyn sy'n digwydd yn anghyfreithlon mewn gwirionedd. Ond gallwch hefyd ddewis aros yn dawel a pheidio â mynd i'r llanast hwnnw, yn ddealladwy! Ta waeth, mae ganddyn nhw un opsiwn arall i sicrhau nad ydyn nhw'n cwympo gyda nhw.

Adroddwch eich incwm arian parod fel incwm amrywiol

Hyd yn oed os yw'ch cyflogwr yn gwrthod rhoi gwybod am y taliadau hyn yn iawn, rhaid i chi riportio'r incwm hwnnw eich hun fel y gallwch chi ddangos eich bod wedi talu'ch trethi yn deg os byddwch chi mewn trafferthion byth.

Yn ffodus i chi, mae wedi ei gwneud hi'n hawdd i chi trwy gadw golwg ar eich incwm arian parod trwy gydol y flwyddyn. Y ffeil hon ac fel incwm amrywiol gan ddefnyddio Ffurflen 1040, Atodlen C. .

Cynnwys