iPad Ddim yn Codi Tâl? Dyma Pam a The Real Fix!Ipad Not Charging Here S Why Real Fix

Mae gan eich iPad broblem codi tâl ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Rydych chi'n plygio'ch iPad wrth ddisgwyl iddo godi tâl, ond mae'r sgrin yn parhau i fod yn hollol ddu. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan nad yw'ch iPad yn codi tâl a dangoswch sut i chi ddatrys y broblem er daioni !Pam nad yw fy iPad yn codi tâl?

Pan nad yw iPad yn codi tâl, mae problem gydag un o'r pedair rhan sy'n gweithio gyda'i gilydd i wefru'ch iPad. Y pedair cydran hynny yw:  1. Meddalwedd eich iPad (iPadOS).
  2. Eich gwefrydd iPad.
  3. Eich cebl Mellt.
  4. Porthladd gwefru Eich iPad.

Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i nodi'n union pa gydran sy'n achosi problem codi tâl eich iPad ac yn dangos i chi sut i'w drwsio am byth!

ni fydd fy siop app yn gweithio

Ailosod Caled Eich iPad

Y peth cyntaf i roi cynnig arno pan nad yw'ch iPad yn codi tâl yw ailosodiad caled. Mae’n bosib bod meddalwedd eich iPad wedi damwain yn llwyr, gan droi’r arddangosfa’n ddu a gadael eich iPad yn anymatebol. Os yw hyn yn wir am eich iPad, byddai ailosodiad caled yn trwsio'r ddamwain feddalwedd dros dro.Os oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y Botwm cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn fflachio i ganol y sgrin. Weithiau bydd angen i chi ddal y ddau fotwm cyhyd ag 20 - 30 eiliad.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a rhyddhewch y cyfaint i fyny botwm, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr , yna pwyswch a dal y botwm Top nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Archwiliwch Eich Gwefrydd iPad

Gall iPadOS ganfod amrywiadau mewn pŵer o'r gwefrydd rydych chi'n ei ddefnyddio. Gellir dehongli'r amrywiadau pŵer hynny fel risg diogelwch neu fygythiad i'ch iPad. Yn hytrach na cheisio gwneud hynny pŵer trwyddo, efallai y bydd eich iPad yn rhoi'r gorau i godi tâl yn gyfan gwbl.Ceisiwch godi tâl ar eich iPad gyda nifer o wefrwyr gwahanol gan gynnwys pob porthladd USB ar eich gliniadur a'r gwefrydd wal a ddaeth gyda'ch iPad pan wnaethoch chi ei brynu. Os ydych chi fel fi, efallai bod gennych chi borthladd USB hefyd wedi'i ymgorffori yn eich amddiffynwr ymchwydd - rhowch gynnig ar hynny hefyd.

beth mae pryfed yn ei gynrychioli'n ysbrydol

Os gwelwch fod eich iPad yn gwefru gyda rhai gwefryddion, ond nid eraill, yna rydych chi wedi nodi mai'r gwefrydd iPad oedd y broblem, nid eich iPad . Os nad yw'ch iPad yn codi tâl waeth pa wefrydd rydych chi'n ei ddefnyddio, symudwch ymlaen i'r cam nesaf, lle byddwn ni'n eich helpu chi i ddatrys problemau gyda'ch cebl Mellt.

Archwiliwch Eich Cebl Codi Tâl

Nesaf, archwiliwch y cebl Mellt rydych chi'n ei ddefnyddio i geisio gwefru'ch iPad. A oes unrhyw fragu neu afliwiad ar y cysylltydd Mellt neu'r wifren ei hun? Os felly, efallai ei bod yn bryd cael cebl Mellt newydd.

I weld ai'ch cebl Mellt yw'r hyn sy'n achosi'r broblem codi tâl iPad, ceisiwch wefru cebl gwahanol ar eich iPad. Os nad oes gennych gebl ychwanegol yn gorwedd o gwmpas, benthyg un gan ffrind neu edrychwch ar ein dewis yn y Payette Ymlaen Amazon Storefront .

Os yw'ch iPad yn gwefru gydag un cebl ond nid y llall, yna rydych chi wedi cyfrifo hynny eich cebl gwefru sy'n achosi'r broblem, nid eich iPad !

Peidiwch â Defnyddio Ceblau nad ydynt wedi'u hardystio gan MFi!

Fel rhywbeth cyflym o'r neilltu, hoffwn rybuddio am beryglon defnyddio ceblau Mellt nad ydynt wedi'u hardystio gan MFi. Dyma'r mathau o geblau rhad a welwch yn nodweddiadol yn eich siop gyfleustra neu orsaf nwy leol. Yn gyffredinol, nid yw'r ceblau hyn wedi'u hardystio gan MFi, sy'n golygu nad ydyn nhw wedi cydymffurfio â safonau cebl Mellt o ansawdd uchel Apple.

Gan fod y ceblau hyn o ansawdd is, gallant weithiau orboethi a niweidio cydrannau mewnol eich iPad. Fe fyddwch chi'n gwybod a yw cebl wedi'i ddifrodi ai peidio wedi'i ardystio gan MFi pan fydd eich iPhone, iPad, neu iPod yn dweud “Ni cheir Cefnogi'r Ategolyn hwn” ar ôl i chi ei blygio i mewn.

ni chefnogir affeithiwr gan yr ipad hwn

Yn fyr, defnyddiwch geblau ardystiedig MFi bob amser wrth wefru'ch iPad !

Glanhewch Borthladd Codi Tâl Eich iPad

Rydych chi wedi rhoi cynnig ar geblau lluosog a nifer o wefrwyr gwahanol, felly nawr mae'n bryd edrych y tu mewn i'ch iPad. Chrafangia flashlight (fel yr un sydd wedi'i ymgorffori yn eich iPhone) ac archwiliwch borthladd gwefru eich iPad yn agos. Yn benodol, rydym yn chwilio am unrhyw faw, lint, gwn, neu falurion eraill a allai fod yn atal eich cebl gwefru rhag gwneud cysylltiad glân â phorthladd gwefru eich iPad.

Mae gan iPads hŷn borthladdoedd Mellt, sydd ag wyth pin bach sy'n gwneud cysylltiad â chebl Mellt yn ystod y broses wefru. Mae gan iPads mwy newydd borthladd USB-C, sydd â phedwar pin ar hugain. Os yw unrhyw pin yn cael ei guddio gan falurion, efallai na fydd yn gallu ffurfio cysylltiad â'ch cebl gwefru.

Gan amlaf, mae'n well bod yn ddiogel na sori. Hyd yn oed os na welwch dunnell o falurion yn y porthladd gwefru, rydym yn argymell gwneud ymdrech i'w lanhau. Weithiau, brychau minwscule o lwch na allwch chi hyd yn oed eu gweld yw'r hyn sy'n atal eich iPad rhag gwefru.

Sut Ydw i'n Glanhau Porthladd Codi Tâl iPad?

Rydym bob amser yn argymell defnyddio brwsh gwrth-statig i lanhau porthladd gwefru iPhone, iPad, neu iPod. Gallai glanhau eich iPad gyda dyfais sy'n gallu dargludo trydan niweidio cydrannau mewnol eich iPad. Nid yw brwsys gwrth-sefydlog yn dargludo trydan, a dyna pam rydyn ni'n eu hargymell!

Nid oes gan y mwyafrif o bobl frwsh gwrth-statig yn gorwedd o gwmpas, ond mae brws dannedd newydd sbon yn amnewidiad rhagorol. Brwsiwch yr hyn sydd y tu mewn i'r porthladd yn ysgafn, yna ceisiwch godi tâl ar eich iPad eto. Efallai y cewch eich synnu gan faint o falurion sy'n dod allan!

ystyr unicorn yn y Beibl

Perfformio Adfer DFU

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn, rydych chi wedi diystyru'r posibilrwydd o fân ddamwain meddalwedd, problem gyda'ch gwefrydd neu gebl gwefru, a phorthladd gwefru budr neu rwystredig. Mae gennym un tric olaf i fyny ein llawes o hyd: mae'r DFU yn adfer.

Mae adferiad DFU yn dileu'r holl god ar eich iPad a'i adfer i ddiffygion ffatri. Yn y pen draw, gall adferiad DFU drwsio problem feddalwedd ddwfn iawn, a allai fod y rheswm pam nad yw'ch iPad yn codi tâl.

Gwnewch yn siŵr i arbed copi wrth gefn o'ch iPad , fel arall byddwch chi'n colli'ch lluniau, cysylltiadau, fideo a ffeiliau eraill. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein DFU adfer fideo cerdded ar YouTube !

Os nad yw adferiad DFU yn trwsio'r broblem codi tâl, symudwch ymlaen i gam olaf yr erthygl hon. Byddwn yn trafod sut i wirio am ddifrod dŵr a beth yw eich opsiynau atgyweirio gorau.

itunes ddim yn cydnabod iphone ar ôl ei ddiweddaru

Atgyweirio Eich iPad

Yn anffodus, ni ellir gosod pob iPad nad yw'n codi tâl gyda chyfres o gamau datrys problemau meddalwedd. Weithiau mae'n rhaid i chi atgyweirio'ch iPad.

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae iPad yn profi problemau gwefru yw oherwydd iddo gael ei amlygu'n ddiweddar i ddŵr neu hylif arall. Gall yr hylif hwnnw niweidio'r cysylltwyr y tu mewn i borthladd gwefru eich iPad yn barhaol, gan ei gwneud yn amhosibl gwefru.

Os oes rhaid atgyweirio'ch iPad, rydym yn argymell gwneud hynny trwy Apple. Mae Apple yn darparu cefnogaeth yn bersonol, ar-lein, a thrwy'r post. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd i'ch Apple Store lleol. Heb apwyntiad, fe allech chi dreulio llawer o amser yn sefyll o gwmpas!

Cymryd Gofal

Mae eich iPad yn codi tâl eto! Y tro nesaf na fydd eich iPad yn codi tâl, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Peidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, na gadael sylw i ni isod i adael i ni wybod y rheswm pam nad oedd eich iPad yn codi tâl.