CYFARFOD LLIFOGYDD CYNNIG AC YSBRYDOL

Prophetic Spiritual Meaning Flies

Ystyr proffwydol pryfed a manwldeb plu.

Mae dynolryw yn gweld y pryf fel anifail ffrewyll a budr. Ond a yw hynny'n wir? Fel pob anifail arall, mae'r pryf yn rhan o'r greadigaeth ac yn cyflawni cyswllt pwysig yn y cyfan yn union fel chi. Mae'r pryf yn dod â'r neges ganlynol.

Neges:

Rwy'n eich helpu i ddadorchuddio'r pethau y mae eraill eisiau eu cuddio.

Golau:

nerfau; glanhau; datrys hen batrymau a balast; symudiad

Tywyll:

meddyliau tywyll, aflonydd; nerfusrwydd; cymorth heb wahoddiad; eu meddyliau eu hunain eisiau gorfodi eraill

Elfen:

aer

Egnïol:

yn dod ag egni yn ôl i gydbwysedd

Corfforol:

system nerfol; coluddion; pancreas; gal

Personol:

dod yn bwyllog a thawel a chyfeirio'ch syllu y tu mewn; mae pethau amhur yn cael eu ‘dwyn i’r amlwg’;

Cadarnhad:

Rwy'n dod i orffwys NAWR, canolbwyntio fy syllu i mewn a chael gwared ar yr holl feddyliau nad ydyn nhw'n rhai fy hun.
Rwy'n gweld trwy niwloedd cyfrinachau ac yn dod â'r gwir allan.

Beth mae'n ei olygu pan fydd pryf yn glanio ar eich pen?

Ar y lefel ysbrydol, mae'r pryfed yn symbol o fawder, llygredd, salwch, afiechyd a'r rhyfel. Mae pryfed yn anifeiliaid defnyddiol iawn ac yn dod mewn sawl siâp a maint. Yn union fel ni bodau dynol. Mae ganddyn nhw allu gwych i arsylwi o bellter mawr lle gellir cael ‘bwyd’. Eu rhagorol synnwyr arogli yn eu harwain at y ffynhonnell fwyd sy'n cyfrannu at eu bywydau.

Bwytawyr egni trwm

Mae hedfan yn ein helpu ni fodau dynol hefyd. Maent yn fwytawyr egni trwm. A oes pryf ar eich pen? Mae'n debygol y bydd yn dod i'ch helpu chi. Rydym yn agored bob dydd i bob math o amleddau isel sy'n ceisio ein sicrhau allan o gydbwysedd. Os na fyddwch chi'n glanio ac yn draenio'n iawn, byddwch chi allan o gydbwysedd.

Yn fyr, nid yw pryfed mor ddrwg â hynny. Mae Mother Earth yn cyfrif ar ein dynoliaeth i'w helpu hi a phopeth y mae'n ei gynhyrchu ac i wneud y newid i edrych ar bethau o ochr wahanol yn lle gweld popeth fel budr a fermin ac i werthfawrogi defnyddioldeb yr anifail trwy'r gadwyn gyfan i ddyfalu.

Yn hedfan yn y Beibl

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am bryfed ?.

Pregethwr 10: 1

Mae pryfed marw yn gwneud drewdod olew persawr, felly mae ychydig o ffolineb yn bwysicach na doethineb ac anrhydedd.

Salm 55: 6

Dywedais, O, fod gen i adenydd fel colomen! Byddwn yn hedfan i ffwrdd ac yn gorffwys.

Exodus 8: 21-31

Oherwydd os na fyddwch yn gadael i'm pobl fynd, wele, anfonaf heidiau o bryfed arnoch chi ac ar eich gweision ac ar eich pobl ac i'ch tai; a bydd tai yr Eifftiaid yn llawn heidiau o bryfed, a hefyd y ddaear y maent yn trigo arni. Ond ar y diwrnod hwnnw byddaf yn gwahanu tir Goshen, lle mae fy mhobl yn byw, fel na fydd unrhyw heidiau o bryfed yno, er mwyn i chi wybod fy mod i, yr ARGLWYDD, yng nghanol y wlad. Byddaf yn rhoi rhaniad rhwng Fy mhobl a'ch pobl. Yfory bydd yr arwydd hwn yn digwydd. ‘

Salm 78:45

Anfonodd yn eu plith heidiau o bryfed a'u difa, A brogaod a'u dinistriodd.

Salm 105: 31

Siaradodd, a daeth haid o bryfed a chorachod yn eu holl diriogaeth.

Exodus 8:21

Oherwydd os na fyddwch yn gadael i'm pobl fynd, wele, anfonaf heidiau o bryfed arnoch chi ac ar eich gweision ac ar eich pobl ac i'ch tai; a bydd tai yr Eifftiaid yn llawn heidiau o bryfed, a hefyd y ddaear y maent yn trigo arni.

Eseia 7:18

Yn y diwrnod hwnnw bydd yr ARGLWYDD yn chwibanu am y pryf sydd yn y rhan fwyaf anghysbell o afonydd yr Aifft ac am y wenynen sydd yng ngwlad Asyria.

Exodus 8:22

Ond ar y diwrnod hwnnw byddaf yn gwahanu tir Goshen, lle mae fy mhobl yn byw, fel na fydd unrhyw heidiau o bryfed yno, er mwyn i chi wybod fy mod i, yr ARGLWYDD, yng nghanol y wlad.

Exodus 8:24

Yna gwnaeth yr ARGLWYDD hynny. A daeth heidiau mawr o bryfed i mewn i dŷ Pharo a thai ei weision a gosodwyd y tir yn wastraff oherwydd heidiau o bryfed yn holl wlad yr Aifft.

Exodus 8:31

Gwnaeth yr ARGLWYDD fel y gofynnodd Moses, a symud y heidiau o bryfed oddi wrth Pharo, oddi wrth ei weision ac oddi wrth ei bobl; nid arhosodd un.

Jeremeia 46:20

Mae'r Aifft yn heffer bert, Ond mae ceffyl yn dod o'r gogledd - mae'n dod!

Mathew 23:24

Rydych chi'n ddall tywyswyr, sy'n rhoi straen ar gnat ac yn llyncu camel!

Exodus 8:16

Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Dywedwch wrth Aaron, ‘Ymestynnwch eich staff a tharo llwch y ddaear, er mwyn iddo ddod yn gnats trwy holl wlad yr Aifft. '

Exodus 8:17

Fe wnaethant hynny; ac estynodd Aaron ei law gyda'i staff, a tharo llwch y ddaear, ac roedd corachod ar ddyn ac anifail. Daeth holl lwch y ddaear yn gnats trwy holl wlad yr Aifft.

Exodus 8:18

Ceisiodd y consurwyr â'u celfyddydau cudd ddod â corachod allan, ond ni allent wneud hynny; felly roedd corachod ar ddyn ac anifail.

Cydweithio

Yn ogystal â'r ffaith bod pryfed yn ffynhonnell bwyd i lawer o bryfed eraill (fel pryfed cop) ac anifeiliaid (fel llyffantod a brogaod), mae pryfed hefyd yn darparu rhywbeth arall. Larfa. Yn ein system, rydyn ni fel arfer yn taflu gwastraff gwyrdd mewn cliciau ac nid ydyn nhw'n arogli'n well mewn tywydd poeth.

Rhesymegol, oherwydd bod y broses dadfeilio naturiol wedi'i gosod. Dyna sut y dylai fod, dim ond oherwydd ein bod yn byw gyda chymaint o bobl mewn lle bach nad oes unrhyw bosibilrwydd ei gael, er enghraifft, ei dreulio ar domen dom ac yna ei ail-ddefnyddio i gyfoethogi'r tir. Felly mae'n diflannu yn y blwch plastig wedi'i selio ac yna mae'n dechrau.

Ydych chi'n agor y peth hwnnw'n rheolaidd ac mae popeth yn hapus? Nid yw plastig yn anadlu, ond yn hytrach mae'n achosi i'r gweddillion chwysu. Mae lleithder a gwres yn hinsawdd ddelfrydol i ficro-organebau ddatblygu'n gyflym. Ydych chi'n meddwl tybed o ble mae'r larfa'n dod? Maent yn syml yn ein bwyd eisoes ac ni allant wneud unrhyw niwed pan fydd y bwyd yn dal i fod yn fwytadwy (golchwch bopeth yn dda bob amser, gan gynnwys ffrwythau wedi'u plicio cyn eu plicio / plicio / eu torri). Ond mae pryfed hefyd yn dodwy wyau pan fydd y clic yn cael ei agor a'i gau eto. Yn anghredadwy ond mae'n digwydd.

Mae popeth yn cynhesu mewn tywydd cynnes. Mae hyn yn golygu bod mwydod yn tynnu'n ddwfn i'r ddaear sydd wedi dod yn galed. Mae hynny'n anodd i'r adar a'r draenogod, oherwydd ni allant ddod o hyd i ddigon o fwyd mwyach. Ond ddyn annwyl mae yna ateb.

Cydweithio â natur! Ydych chi'n sylwi ar dorf gythryblus ddymunol? Agorwch y Kliko ac fe welwch yr adar yn bownsio arno i ddwyn y larfa i ffwrdd a'u bwyta. Yn y modd hwn rydych chi'n helpu yn y gadwyn sydd wedi cael ei tharfu'n ddifrifol gan bob math o amgylchiadau dros y blynyddoedd.

Yr enghraifft dda

Mae hedfan yn glirwyr. Maen nhw'n un o'r nifer cynorthwywyr y Fam Ddaear i gael gwared arni o ddeunyddiau gweddilliol. Yn wahanol i falwod, mae pryfed yn canolbwyntio mwy ar wastraff anifeiliaid, gan gynnwys baw. Yma gallwch chi wneud pont hardd i fodau dynol. Beth nad ydyn ni i gyd yn ei daflu? Rydym yn dod o hyd i’n ‘baw’ o’n cwmpas ar y stryd, mewn parciau, coedwigoedd, dolydd, traethau, afonydd a’r môr. Ymhobman yr edrychwch, fe welwch wastraff yn cael ei daflu neu ei chwythu i ffwrdd yn ddiofal. Pe byddem yn hedfan, byddem yn plymio arno ac yn sicrhau ei fod yn cael ei glirio i ffwrdd.

Beth wyt ti'n gwneud? Ydych chi hefyd yn credu bod plastig yn broblem fawr? Ac a yw hynny'n bwysig i chi? Ydych chi'n hoffi postiadau ar gyfryngau cymdeithasol gan y rhai sy'n cymryd yr awenau i lanhau'r holl blastig hwn? Ac a ydych chi'n meddwl bod hynny'n ddigon? Neu a ydych chi'n codi pethau o'r stryd i'w taflu yn y sbwriel ar y ffordd neu gartref? Nid unwaith y flwyddyn, ond bob dydd yn unig? Mae'n bryd i ni ymddwyn fel pryf.

Ein bod ni ddim yn gweld plastig a sothach arall mor bell o'n sioe wely, ond edrych o'n cwmpas a dechrau glanhau. Yna byddwch chi'n meddwl: Wel, nid wyf yn mynd i gerdded gyda llanast eraill yn fy nwylo? Beth fydd pobl yn ei feddwl o hyn? Efallai y bydd pobl yn wir yn edrych arnoch chi mewn ffordd ryfedd. Ond mae'n dal yn wir bod enghraifft dda yn dilyn. Mae angen hedfan y Fam Ddaear ynghyd â'r pryfed arferol, fel ninnau, i helpu i'w gwella.

New American Standard Bible Hawlfraint © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 gan The Lockman Foundation, La Habra, Calif. Cedwir pob hawl. Am Ganiatâd i Ddyfynnu Gwybodaeth ewch i http://www.lockman.org

Cynnwys