Dyn Gemini: sut i ddeall ei fod mewn cariad, arwyddion clirGemini Man How Understand That He Is Love

Arwyddion bod dyn Gemini mewn cariad â chi

Dyn Gemini: sut i ddeall ei fod mewn cariad, arwyddion clir .

Yn anhygoel o swynol, disglair, ac amlbwrpas, gwyliau pobl. Dyma'r ffordd i ddisgrifio dyn a anwyd o dan arwydd Gemini. Ef yw enaid y cwmni bob amser. Ar yr un pryd, nid oes ots pa mor hir y mae wedi bod gyda’r cwmni hwn - pedair blynedd neu awr a hanner, oherwydd mae’r dyn Gemini yn dod o hyd i iaith gyffredin gyda phobl yn gyflym.

Heddiw, rydyn ni'n cynnig siarad am berthynas Gemini gwrywaidd â'r rhyw arall. Rydych chi'n aros am atebion i gwestiynau ynghylch sut y gallwch chi fod o ddiddordeb i gynrychiolydd yr arwydd Sidydd hwn. A hefyd sut i ddeall bod Gemini mewn cariad â chi!

Nodweddiad byr o'r dyn Gemini

Ni all geminis fod yn ei le. Dim ond rhyw fath o weithgaredd sydd ei angen arnyn nhw. Gyda chyflymder anhygoel, maent yn cynhyrchu syniadau cyffrous ac yn dod o hyd i'r canlynol yn rheolaidd gwaith oes drostyn nhw eu hunain. Nid yw Geminis gwrywaidd yn goddef undonedd, nid hyd yn oed ym maes cariad. Ni fydd y fenyw honno sy’n gorchfygu calon Gemini byth yn diflasu. Mae hi'n synnu bob dydd (er nad yw bob amser yn ddymunol).

Mae dynion gemini yn ymddangos yn wamal i eraill, ac ystyrir bod eu gallu i gerdded yn sgwrsio, ac yn aml yn anwir. Ond mewn gwirionedd nid yw cynrychiolwyr yr arwydd hwn bron byth yn gorwedd, yr eithriad yw'r sefyllfa pan fyddant yn anfon gwybodaeth bwysig neu gyfrinachol iawn.

Beth all gynhyrfu’r Gemini? Inattention! Rhaid i ddyn o'r fath wrando, canmol, cefnogi hyd yn oed y syniadau mwyaf anhygoel. Bydd menyw a fydd yn edmygu'r Geminis nid yn unig yn eu hail hanner, ond hefyd yn ffrind gorau! Ond mae beirniadu cynrychiolydd y gorchymyn hwn wedi'i wahardd yn llwyr.

Sut i gael sylw dyn gemini

Beth ddylai menyw allu ennill swydd Gemini? Rhaid iddo fod ag ymddangosiad deniadol yn sicr (ni allwch hyd yn oed fod yn hollol safonol). Gofal beirniadol, swyn, a hiwmor. Gyda llaw, dywed astrolegwyr: po fwyaf y bydd dynion yn ceisio gofalu am fenyw, y mwyaf tebygol yw hi o gael calon cynrychiolydd o'r elfen awyr.

Er mwyn trechu Gemini gwrywaidd, mae'n rhaid i chi ddangos empathi â, gwrando'n ofalus ar hyd yn oed yr hyn sy'n edrych fel nonsens llwyr, i gefnogi pob menter. Rhaid ei dderbyn gyda llawenydd yr holl roddion gan ddynion, arwyddion o sylw. Ac am y gwasanaethau a ddarperir, rhaid diolch i rywun, fel bod y dyn hwn yn teimlo na all menyw drin unrhyw beth hebddo.

Sut i syrthio mewn cariad â Gemini

Mae'n ddiymdrech i goncro calon dyn o'r fath oherwydd bod Gemini yn un o arwyddion mwyaf cariadus y Sidydd. Ar yr un pryd, mae'r Gemini yn dal gyda'i holl galon - yn ddiffuant iawn, yn barod i aberthu. Rhaid cyfaddef, mae yna un naws: heddiw, mae'n caru un fenyw ac yfory - un arall. Na, na, pan mae'n siarad am gariad tragwyddol, nid yw'n twyllo - mae'n profi'r teimlad hwn mewn gwirionedd. Dywed seryddwyr y gallwch chi syrthio mewn cariad â'r dyn hwn, ond mae aros yn ystyrlon i'w fywyd yn llawer anoddach.

Yng ngham cychwynnol y berthynas, dylai menyw edrych yn dda, dewis gwisgoedd yn ofalus, dilyn ei steil gwallt a'i thrin dwylo. Y gwir yw bod Gemini bob amser yn talu sylw i fanylion bach hyd yn oed. Sut i syrthio mewn cariad â dyn a anwyd o dan yr arwydd hwn o'r diwedd? Mae'n angenrheidiol gwneud iddo ddeall nad ydych chi hyd yn oed yn ystyried effeithio ar ei ryddid.

Arwyddion bod dyn Gemini yn cwympo amdanoch chi

Sut i wybod pan mae dyn Gemini mewn cariad ?.Ydych chi'n hoffi Geminis gwrywaidd? Sut i ddeall ei fod mewn cariad â chi? Syml iawn: nid yw byth yn cuddio ei deimladau ac yn siarad amdano ar bob achlysur. Gadewch inni wybod sut mae Geminis mewn cariad yn ymddwyn!

Hiwmor

Os yw dyn yn dechrau cellwair llawer yn eich presenoldeb, gwenu, a chael hwyl, gwyddoch ei fod mewn cariad â chi! Hyd yn oed gyda'r holl hunanoldeb sy'n gynhenid ​​yn yr arwydd hwn, bydd y Gemini mor agored â phosib ac yn hapus am ba bynnag reswm.

Ystumiau a lleferydd

Mae ymddygiad Gemini gwrywaidd mewn cariad yn dra gwahanol i weithred dyn nad yw ei frest yn teimlo'n gynnes ac yn feddal. Cyn gynted ag y bydd gwrthrych ei addoliad yn ymddangos nesaf ato, mae'r dyn yn mynd yn anghyffyrddus, yn symud yn gyflymach, yn ystumio'n weithredol iawn. Mewn ymgais i edrych yn agosach ar y ferch, mae Gemini ond yn gwaethygu'r sefyllfa. Gyda llaw, os yw dyn yn copïo'ch ystumiau a'ch ystumiau, wyddoch chi - fe allech chi ennill ei swydd! Yn aml mae Gemini yn gollwng gwrthrychau yn ystod cyfathrach rywiol, mae rhywbeth yn symud.

Arwydd arall o ddyn sy'n caru Gemini yw'r naws uwch y mae'n ei siarad wrth rannu ei deimladau neu ei syniadau. Daw ei araith yn fwy coeth.

Cyfrinachau ac emosiynau

Os yw cynrychiolydd yr arwydd Sidydd hwn yn cwympo mewn cariad, gellir olrhain hyn gan ei allu i siarad. A phe bai syniadau newydd yn unig yn meddiannu ei feddyliau i gyd, ni fydd ond yn dechrau siarad amdano'i hun yn awr! Bydd yn siarad am ei blentyndod a'i deulu. Rhannwch y straeon tristaf a doniol. Mae'r distawrwydd yn ymestyn i sgyrsiau ffôn - ni fydd yn galw ei beiddgar i gyfathrebu gwybodaeth benodol, ond i siarad yn unig.

Yn ofalus

Sut i ddeall bod Gemini mewn cariad? Mae'n eich trin â sylw a diddordeb unigol. Mae'n gwrando ar bopeth rydych chi'n ei ddweud wrtho, peidiwch â cholli hyd yn oed peth bach. Mae'n dod o hyd i ddiddordebau cyffredin, hobïau - mae hyn i gyd yn ei helpu i bennu lefel agosatrwydd.

Cyffwrdd

Os yw dyn mewn gwirionedd mewn cariad â Gemini, mae ganddo awydd i gyffwrdd â merch. Hyd yn oed yn ystod sgwrs, mae cynrychiolydd y cytser hwn yn gwyro tuag ati, yn cusanu ei phethau, yn rhoi ei breichiau o amgylch ei hysgwyddau, neu'n cyffwrdd â'i dwylo. Felly pan mae Gemini yn byrhau'r pellter, mae ei deimladau'n cael eu llethu!

Gweld

Mae Gemini, mewn cariad, yn gweld yr holl newidiadau yn ymddangosiad ei gariad. Mae'n hawdd deall bod dyn a anwyd o dan yr arwydd Sidydd hwn mewn cariad - bydd ei lygaid yn disgleirio pan fydd dynes nesaf ato y mae'n hoffi popeth ynddo - cerdded, mynegiant wyneb, ystumiau! Peidio â sylwi bod hyn yn amhosibl!

Pa

Mae arwydd clir bod dyn Gemini mewn cariad yn amlygiad o bryder. Mae person di-galon yn sydyn yn dechrau galw'r person a ddewiswyd ac yn trefnu data cyffrous. Bydd y Geminis yn eithrio jôcs anghwrtais, a bydd ei holl weithredoedd mor dyner â phosib. Bydd y ferch yn teimlo ei bod yn cael ei thrin fel brenhines. Heblaw, gall mynegiant gofal fod yn faterol: mewn sefyllfa anodd, bydd dyn Gemini yn dod ag achub cyflym mellt! Os bydd popeth ym mywyd merch yn llyfn ac yn ddigynnwrf, bydd yn gwneud anrhegion hardd iddi.

Aberth

Bydd y gallu i aberthu amser, cyllid a hobïau yn eich helpu i ddeall bod y Geminis mewn cariad. Mae'n ei garu gymaint nes ei fod yn barod am unrhyw aberth: newid ei fan preswyl, newid cwmpas ei weithgaredd. Ac nid oes angen canmoliaeth arno hyd yn oed am hynny. Digon o'i gariad diderfyn.

Fodd bynnag, ni ddylech fynnu amhosibl Gemini. Cofiwch: ni fydd yn ildio'i egwyddorion a'i hobïau!

Cenfigen

Mae dynion gemini yn rhesymol ac yn ddigynnwrf. Dim ond yma gydag amheuaeth y gallant wneud dim. Felly, os yw ei gariad wedi'i amgylchynu gan nifer fawr o gefnogwyr, bydd yn gwneud popeth! Sut mae Gemini cariadus yn ymddwyn ar y llwybr rhyfel? Mae'n amhrisiadwy; nid yw’n sbario teimladau unrhyw un: mae’n dinistrio ei wrthwynebwyr yn foesol, ac mae’n mynnu datganiadau gan y ferch am yr hyn sydd o’i le arno. Yn ddiffuant nid yw am fod y cyntaf yn unig - yr unig un ym mywyd yr un a ddewiswyd ganddo.

Nid yw pob cymhariaeth er ei fantais - sarhad difrifol. Pa mor hir mae Gemini mewn cariad yn cymryd tramgwydd? Awr yn ddiweddarach, roedd eisoes wedi anghofio bod ei deimladau'n brifo; y peth pwysicaf yw gadael llonydd iddo am ychydig.

Cyfarfod â rhieni a ffrindiau

Anaml y bydd geminis yn meddwl am briodi oherwydd eu bod yn bragmatig ac yn ofalus. Ond ar ôl iddo syrthio mewn cariad, bydd dyn o'r fath yn sicr yn cyflwyno dynes ei freuddwydion i'w rhieni. Mae'r cyfarfod hwn yn arwydd ei fod bob amser eisiau bod gyda chi. Mae cymeradwyo teulu yn golygu llawer i Gemini, felly mae astrolegwyr yn argymell paratoi ar gyfer y cyfarfod ymlaen llaw.

Mae cwrdd â ffrindiau yn arwydd arall bod dyn o Gemini mewn cariad. A chan fod ganddo lawer o ffrindiau a chydnabod, bydd yn sicr yn cyflwyno ei annwyl i bawb ar unwaith!

Cynnig byw gyda'n gilydd

Mae'r tŷ i'r dyn hwn yn gaer go iawn. Ac oherwydd y gellir ystyried y gwahoddiad i fyw ar un sgwâr yn ddiogel yn ddatganiad o gariad! Cymerwch y cam cyntaf o dan unrhyw amgylchiadau a pheidiwch â chynnig i'r Gemini dynnu'n ôl - bydd yn teimlo bod ei ryddid mewn perygl, a bydd yn rhedeg i ffwrdd!

Rydym ni

Os yw'ch gŵr yn Gemini, sut ydych chi'n deall ei fod mewn cariad? A ymddangosodd y gair a ymddangosasom yn ei araith? Gwybod - mae e jyst yn dy garu di! Mae'r rhagenw hwn yn arwydd na all hyd yn oed gyflwyno ei hun heboch chi. Mae'r Geminis eisoes wedi dechrau gwneud cynlluniau - wrth gwrs, gyda'i gilydd! A'r peth pwysicaf - ni, meddai ar goedd, yn llwyr heb fod â chywilydd am eraill. Wedi'r cyfan, mae'n hapus, a beth mae eraill yn meddwl sy'n ddifater tuag ato!

Cynnwys