Faint mae prawf DNA yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?Cu Nto Cuesta Una Prueba De Adn En Estados Unidos

Faint mae prawf DNA yn ei gostio? cost prawf dna yn UDA.

Mae profion cartref wedi ffrwydro yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae cymaint o opsiynau i ddewis ohonynt nad oes un ateb unigol i'r cwestiwn holl bwysig hwnnw mewn gwirionedd. Y ddau Profi DNA mwyaf poblogaidd yw'r tadolaeth a'r achau , felly byddwn yn dechrau gyda nhw ac yna'n symud ymlaen at eraill.

Faint mae prawf DNA yn ei gostio?

Faint mae prawf tadolaeth yn ei gostio, Pris profi DNA . Am un Prawf tadolaeth yn cael ei berfformio mewn labordy achrededig, mae'r gost yn $ 130 i $ 200 os ydych chi'n casglu DNA gartref. Os oes angen canlyniadau llys arnoch chi, mae'r gost yn $ 300 i $ 500 . Cost a Prawf DNA ar gyfer achau yn amrywio o $ 49 a $ 200 neu fwy, yn dibynnu ar y math o wybodaeth a gynhwysir.

Mae'n bwysig nodi hefyd, os ydych chi'n archebu pecyn prawf am ddim ar gyfer mynd â'r samplau gartref, ni fydd y canlyniadau yn dderbyniadwy yn y llys oherwydd nad yw gweithiwr proffesiynol wedi bod yn dyst ichi ddarparu'r samplau hynny.(mae hyn yn berthnasol dim ond os yw'r llys yn gofyn am y prawf)

Cost profi DNA perthynas

Prawf DNA mamolaeth: Mae'r math hwn o ddadansoddiad yn penderfynu ai mam fiolegol y plentyn a werthuswyd yw'r fenyw a archwiliwyd. Fe'i defnyddir yn aml mewn achosion o mewnfudo a mabwysiadu .

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 200- $ 450

Prawf DNA Neiniau a Theidiau: Pan nad yw tad honedig ar gael i'w brofi, dadansoddir DNA un neu'r ddau o neiniau a theidiau i'r fam + plentyn i bennu cyswllt biolegol.

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 300- $ 500

Prawf DNA rhwng brodyr a chwiorydd: y profion Gall brodyr a chwiorydd llawn a hanner brodyr a chwiorydd helpu i sefydlu perthynas brawd / chwaer fiolegol. Mae'n arbennig o ddefnyddiol at ddibenion mewnfudo ac etifeddu.

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 300- $ 500

Prawf DNA Yncl-Wncwl: Mae'r math hwn o ddadansoddiad yn cymharu DNA brawd neu chwaer y tad dan sylw â DNA plentyn i benderfynu a yw'n gysylltiedig yn fiolegol.

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 300- $ 500

Prawf DNA ailadeiladu teulu: Mae'r prawf hwn yn profi DNA amrywiaeth o berthnasau agos i bennu perthnasoedd biolegol, gan amlaf i adnabod tad plentyn.

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 450- $ 650

Prawf DNA zygosity dwbl: Mae'r dadansoddiad hwn yn cadarnhau a yw'r efeilliaid yn union yr un fath neu'n frawdol. 70% o efeilliaid gyda dau sachau amniotig yn ystod beichiogrwydd maent yn frawdol, ond mae 30% yn union yr un fath mewn gwirionedd.

Mae cost y prawf hwn oddeutu: $ 250

Faint mae prawf ohonoDNAar gyfer bod yn rhiant?

Bydd cost profion tadolaeth yn amrywio o $ 69 i $ 399 , yn dibynnu ar y prawf a'r labordy a ddefnyddir. Efallai y bydd y canlyniadau ar gael yr un diwrnod y byddwch chi'n archebu mewn rhai achosion. Y gost ar gyfer canlyniadau'r un diwrnod yw $ 245.

Dim ond ychydig o labordai sy'n darparu canlyniadau ar yr un diwrnod. Fodd bynnag, mae yna lawer mwy sy'n darparu canlyniadau mewn diwrnod neu ddau. I'r mwyafrif o bobl, dyma'r opsiwn a ffefrir.

Efallai y bydd rhai labordai yn yr UD yn cymryd hyd at wythnos i ddarparu canlyniadau profion tadolaeth. Mae labordai sy'n cymryd hyd at wythnos i gael canlyniadau profion tadolaeth yn tueddu i brisio eu gwasanaethau ger pen isaf yr ystod.

Gall y rhai sy'n ansicr a fyddant yn cyflawni'r prawf ar ôl cymryd y samplau ofyn am a pecyn prawfDNA rhad ac am ddim . Fodd bynnag, nid yw'r ffaith bod y cit yn rhad ac am ddim yn golygu bod y broses gyfan yn rhad ac am ddim. Ar ôl i'r samplau gael eu casglu, rhaid eu hanfon i labordy i'w prosesu.

Mae ffioedd ynghlwm â ​​chludo'r samplau a'r ffioedd am brosesu'r samplau. Still, pecyn prawf oDNAEfallai y bydd am ddim yn syniad da os oes amheuaeth ynghylch tadolaeth. Mae'n bwysig nodi hefyd, os ydych chi'n archebu pecyn prawf am ddim ar gyfer mynd â'r samplau gartref, ni fydd y canlyniadau yn dderbyniadwy yn y llys oherwydd nad yw gweithiwr proffesiynol wedi bod yn dyst ichi ddarparu'r samplau hynny.

Pecyn prawf oDNAgall rhad ac am ddim neu'n rhad ateb cwestiynau am rianta o'ch blaen penderfynu mynd ag achos i'r llys cyhyd â'ch bod yn siŵr eich bod yn anfon samplau gan y tad a'r plentyn honedig i'r labordy, ac na ellid bod wedi ymyrryd â'r samplau.

PrawfDNAAchau

Mae'rprawfDNAar gyfer achau mae'n duedd gynyddol. Gall profion llinach ddatgelu ychydig o wahanol fathau o wybodaeth. Y math cyntaf o wybodaeth y mae'n ei datgelu yw'r tarddiad ethnig . Mae llawer o bobl yn meddwl eu bod o un tarddiad ethnig, ond yn ddiweddarach maent yn darganfod bod llawer o ethnigrwydd yn eu cyfansoddiad genetig.

Gall y nodwedd hon fod yn bwysig i'r rhai sy'n cael eu mabwysiadu ac eisiau dysgu mwy amdanynt eu hunain. Mae'n werth nodi y gall ethnigrwydd weithiau wneud person yn fwy tueddol o gael mathau penodol o broblemau iechyd neu salwch. Gall cael y wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol i'r rheini sy'n gweithio gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i ddiagnosio cyflwr.

Weithiau yn gwybod y tarddiad ethnig gall fod yn destun balchder. Efallai y bydd gan berson nad yw'n gwybod ei darddiad ethnig ddiddordeb mewn dysgu am hoffterau bwyd ac arferion diwylliannol sy'n gysylltiedig â'u treftadaeth enetig. Gall gwybod ethnigrwydd rhywun hefyd roi ymdeimlad o berthyn i'r unigolyn. Gall fod yn ffordd i berson ddathlu ei unigrywiaeth.

Mae'rprawfDNA ogall llinach gysylltu perthnasau pell. Mae gan y rhai sydd wedi defnyddio profion llinach yn y gorffennol gyfle i gofnodi canlyniadau eu llinach.DNAmewn cronfa ddata. Gall rhywun sy'n cyflwyno sampl ar gyfer y math hwn o brawf gyd-fynd â'chDNAgyda'r rhai sydd eisoes wedi'u cofrestru yn y gronfa ddata.

Mewn rhai achosion, gall unigolyn ddod o hyd i gefndryd neu berthnasau pell sy'n rhannuDNASimilary. Mewn achosion eraill, gall person mabwysiedig ddod o hyd i rieni, neiniau a theidiau, neu frodyr a chwiorydd a gafodd eu mabwysiadu mewn man arall.

Faint mae prawf ohonoDNAam achau?

Rhestrau llinachGOUTDewis Profi darparu rhestr o bob un prawf llinach y gallwch brynu ar-lein i fynd adref gyda chi, ac mae'n dangos pris pob prawf oDNA.

Mae'r prisiau ar gyfer profion llinach yn amrywio o $ 69 i $ 1,399. Bydd y cyfraddau ar y pen uchaf yn cynnwys mathau eraill o brawf oDNAyn gysylltiedig â marcwyr iechyd a chlefydau genetig. I'r rhai sydd eisiau gwybod o ble y daethant, mae'r profion yn gymharol rhad.

Y mwyafrif o gwmnïau sy'n cynnig profion llinach yn darparu canlyniadau mewn 4 i 12 wythnos . Gall rhai cwmnïau yn yr Unol Daleithiau gael canlyniadau mewn cyn lleied â 2 wythnos. Nid yw'r pris yn dibynnu mewn gwirionedd ar ba mor hir y mae'n ei gymryd i gael canlyniadau.

Weithiau mae pobl eisiau bod yn ofalus wrth ddewis partneriaid bywyd, yn enwedig os ydyn nhw o gymunedau tyn. Mae hyn yn arbennig o bwysig i'r rheini nad oes ganddynt wybodaeth am eu rhieni biolegol. Gall cyplau gyflwyno sampl i benderfynu a ydyn nhw'n gysylltiedig ac i ba raddau. Gall hyn atal cyplau rhag cael plant â namau geni neu gall osgoi'r embaras o ddyddio perthynas agos.

Mae yna enghreifftiau o gyplau yn cymryd rhan yn rhamantus, dim ond i ddarganfod flynyddoedd yn ddiweddarach eu bod yn perthyn ar ôl i gydnabod a pherthnasau pell roi rhywfaint o gefndir iddynt. Mae'n llawer haws anfon samplau i'w profiDNAyn gynnar, er mwyn osgoi newyddion syfrdanol yn nes ymlaen.

Pan fydd unigolyn yn dewis prawf oDNA oAchau, yn dibynnu ar y prawf a ddewiswch, gallwch dderbyn asesiad cynhwysfawr o'ch ethnigrwydd neu ddadansoddiad o'ch llinach gwrywaidd a benywaidd. Fodd bynnag, dim ond gwrywod all dderbyn gwybodaeth am eu llinach wrywaidd, gan mai dim ond gwrywod sy'n cario'r cromosom Y a ddefnyddir i olrhain achau tadol.

Gall menywod ddal i ennill dealltwriaeth wych o hanes eu teulu gyda phrofion llinach, a gallant ofyn i'w brawd neu dad sefyll prawf llinach i gael darlun cyflawn o'u llinach gwrywaidd a benywaidd.

Weithiau cynigir y canlyniadau ar ffurf naratif hanesyddol. Yn ogystal, bydd yr adroddiadau yn aml yn darparu gwybodaeth ar faint o unigolion sydd â'r un marcwyr genetig a sut y cânt eu dosbarthu'n ddaearyddol.

I rai pobl, dosbarthiad eu marcwyrDNAgall roi cliw i darddiad eich hynafiaid pell. Mae llawer o bobl yn canfod y gall yr adroddiadau hyn wrthbrofi neu gefnogi hanes llafar a ddarperir gan genedlaethau hŷn yn eu teulu.

Prawf oDNAi iechyd.

I lawer o bobl,yprawfDNAer iechyd mae'n werth chweil. Mae yna lawer o resymau i werthuso problemau iechyd genetig neu etifeddol. Un rheswm yw rhoi darlun mwy cyflawn o'ch iechyd i feddygon, rhag ofn bod risg o drosglwyddo cyflwr i'ch plant.

Mae Tay Sachs, clefyd Huntington, anemia cryman-gell, ffibrosis systig, a syndrom Down yn enghreifftiau o anhwylderau o'r fath. . Bydd llawer o'r afiechydon hyn yn amlwg adeg genedigaeth neu'n fuan wedi hynny. Bydd pob un o'r rhain, ac eithrio clefyd Huntington, yn gofyn am ymyrraeth feddygol o'i enedigaeth neu o fewn wythnosau cyntaf eu bywyd.

Mae'r clefyd Huntton mae'n effeithio ar oedolion sydd ar frig bywyd. Mae aelodau'r teulu yn gyffredinol ymwybodol o'r potensial i ddatblygu'r afiechyd, yn seiliedig ar hanes meddygol cenedlaethau blaenorol. Mae gan bob plentyn rhiant sydd â'r genyn Huntington siawns 50% o ddal y clefyd.

Os na fydd y plentyn yn cael y genyn, ni fydd ei blant. Gall hyn fod yn bwysig i'r rheini sy'n ystyried plant neu'r rhai nad oes ganddynt hanes teulu biolegol oherwydd mabwysiadu.

Mae llawer o deuluoedd yn dewis cael profion ar eu plant pan fydd rhiant yn cael diagnosis o'r afiechyd. Anaml y bydd Huntington yn effeithio ar blant yn eu harddegau, ond mae'n digwydd. Gwyddys bod unrhyw un o'r afiechydon yr effeithir arnynt gan etifeddiaeth yn unig yn 100% dreiddiol, gan y bydd y rhai sy'n derbyn y genyn sy'n gysylltiedig â'r cyflwr hwnnw yn dioddef ag ef yn y pen draw.

Oherwydd bod angen gofal meddygol ychwanegol ar lawer o'r afiechydon hyn, gall teuluoedd gynllunio'n wahanol ar gyfer y dyfodol os ydyn nhw'n gwybod amdano ymlaen llaw. Gall cynllunio ymlaen llaw ganiatáu ar gyfer ystyriaethau ariannol a gofal.

Gall llawer o afiechydon fod yn ganlyniad cyfuniad o enynnau, ffordd o fyw ac ymddygiad. Mae diabetes math II yn un ohonynt. Tra bod ffordd o fyw eisteddog a diet gwael yn cyfrannu, mae yna bobl egnïol sy'n bwyta'n iach a hefyd yn dioddef o ddiabetes math II. Gall gwybod ymlaen llaw a oes gan berson farcwyr genetig ar gyfer y clefyd helpu person i benderfynu sut y bydd yn byw.

Er enghraifft, gall cymryd rhagofalon ychwanegol gyda dewisiadau dietegol a chynnal pwysau iach ddod yn flaenoriaeth. Gall meddygon sy'n ymwybodol o dueddiadau genetig yn y teulu hefyd helpu cleifion i gynnal ffyrdd iachach o fyw. Yn aml gall canfod a datblygu cynllun gweithredu yn gynnar wneud gwahaniaeth o ran disgwyliad oes ac ansawdd bywyd y bobl hyn.

Faint mae prawf ohonoDNAi iechyd?

Mae'rprawf oDNAYn flaenorol roedd afiechydon a chlefydau genetig yn afresymol i lawer o bobl. Nawr, gall pobl sydd eisiau gwybod pam y gallent fod mewn perygl wneud hynny'n rhad.

Gall profion iechyd gostio cyn lleied â $ 96 neu gymaint â $ 500 , yn dibynnu ar gwmpas y profion a'r labordy a ddewiswyd. Efallai y bydd rhai pobl eisiau prawf oDNAar gyfer diet a ffitrwydd, gan gwmpasu gwahanol setiau o farcwyr a phrosesau genetig fel metaboledd.

Mae'r marcwyr hyn yn bwysig i athletwyr sydd am wneud y gorau o hyfforddiant, maeth, ffitrwydd ac adferiad. Gall adroddiadau sy'n canolbwyntio ar fetaboledd eich helpu chi i ddylunio cynlluniau ffitrwydd wedi'u personoli sy'n eich helpu i gyrraedd y lefelau gorau posibl. Gallant hefyd helpu i atal anafiadau trwy raglenni gorffwys iawn.

Mae'rprawf oDNAnid ydynt ar gyfer pawb. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dewis cymryd materion yn eu dwylo eu hunain. Am resymau magu plant, mae gwybod yn gynt yn well nag yn hwyrach. Ar gyfer materion sy'n ymwneud â llinach, efallai y bydd pobl eisiau dod o hyd i'w cysylltiadau teuluol neu grŵp ethnig, i gael syniad o bwy ydyn nhw.

Gall profion iechyd fod yn bwysig i'r rheini nad oes ganddynt hanes iechyd teulu neu sydd am wella eu hiechyd a'u ffitrwydd corfforol.Mae'rprawfDNAmae'n fforddiadwy i'r mwyafrif o bobl, waeth beth yw eu cymhelliant.

Cynnwys