Pa mor hir mae hepgoriad mewnfudo yn ei gymryd?Cuanto Tiempo Se Tarda Un Perdon De Inmigracion

Faint o amser mae'n ei gymryd i gymeradwyo'r hepgoriad mewnfudo? .

Pa mor hir mae'r maddeuant i601 yn ei gymryd? . Amser prosesu ar gyfer hepgoriadau presenoldeb anghyfreithlon dros dro I-601A mae'n ymwneud 4 i 6 mis . Fel rheol, cymeradwyir y cais tua adeg y cyfweliad am fisa mewnfudwr . Mewn rhai amgylchiadau, gellir byrhau'r amser prosesu ar gyfer yr hepgoriad dros dro os bydd swyddog USCIS yn cyflymu'ch achos.

Mae swyddogion y USCIS sy'n trin pob achos, yn gweithio'n galed i gwblhau'r amser prosesu ar gyfer pob achos, a rhyddheir hysbysiad wedi'i ddiweddaru ar ôl cwblhau'r broses.

Efallai y bydd rhai Achosion I-601a yn cael eu Cwympo

Pa mor hir mae'r hepgoriad mewnfudo yn para. Mewn rhai amgylchiadau, gall swyddog USCIS gyflymu achos os gallai, er enghraifft, aros yn hir gael effaith negyddol ar fywyd yr ymgeisydd neu unrhyw un o aelodau ei deulu sy'n ddinasyddion yr Unol Daleithiau.

Er bod hyn yn bosibilrwydd, ni ddylech ddisgwyl i bob achos gael ei gyflymu, ni fydd siarad ag aelodau o'r teulu neu bobl rydych chi'n eu hadnabod sy'n gweithio i'r USCIS yn helpu i gyflymu'ch achos chwaith.

Rhywbeth i'w ystyried i wneud i'ch achos fynd yn gyflymach:

  • Cyflwyno tystiolaeth ategol berthnasol sy'n cyfleu, yn glir, yn gryno ac yn bendant y termau sy'n profi caledi eithafol.
  • Defnyddiwch y wybodaeth gywir a pheidiwch â gorliwio amgylchiadau eich bywyd.
  • Llenwch bob ffurflen gais a'i gwneud hi'n ddarllenadwy i'r asiant mewnfudo ei gweld.
  • Esboniwch mewn iaith berswadiol ac yn fanwl pam mae'r anawsterau'n bodoli.
  • Er mwyn cwrdd â'r gofynion hyn orau, ymgyfarwyddo â deddfau mewnfudo yr Unol Daleithiau a gofyn i atwrnai mewnfudo eich helpu gyda'ch hepgoriad I-601A.

Amodau cais I-601a

Mae'r amodau ar gyfer I-601A yn aros yr un fath waeth beth yw gwlad wreiddiol yr ymgeisydd neu'r math o galedi y mae'n ei ddioddef:

  • Rhaid i'r ymgeisydd fod yn 17 oed neu'n hŷn.
  • Rhaid cael Deiseb I-130 Cymeradwywyd ar gyfer Perthynas Estron neu Mewnfudwr neu Weddw Arbennig cymeradwy ( Ffurflen I-360 ).
  • Cynhwyswch y ddogfennaeth ategol sy'n ofynnol ar gyfer hepgoriad I-601A.
  • Rhaid i bob ymgeisydd fod yn bresennol yn gorfforol yn Unol Daleithiau America.
  • Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr gydymffurfio â holl ofynion eraill y ffurflen I-601A a chyda'r cyfarwyddiadau ar y ffurflen; yn ogystal â'r holl ofynion a ddisgrifir yn 8 CFR 212.7 (Ac).

I gael mwy o wybodaeth am hepgoriad I-601A, ceisiwch gyngor cyfreithiol. Bydd atwrnai mewnfudo yn gallu eich helpu gyda'r gweithdrefnau cywir canlynol.

Cyhoeddiad pwysig

Mae miloedd o ymgeiswyr sy'n ffeilio eu Cais Hepgor Presenoldeb I-601A dros dro yn credu bod ganddynt ystyriaethau arbennig, pan mewn gwirionedd mae ymgeiswyr sy'n gwneud cais am y Cais Hepgor Anghymhwysedd I-601 mewn sefyllfaoedd enbyd.

Mae gwladolion tramor sy'n gwneud cais am y cais I-601 yn byw y tu allan i'r Unol Daleithiau ymhell o'r rhai sydd angen cymeradwyaeth fwyaf, wrth iddynt aros am eu hymddiswyddiad. Yn y sefyllfa hon, gall aelodau uniongyrchol o'r teulu sy'n Americanwyr sy'n byw yn yr Unol Daleithiau gael anawsterau oherwydd nad yw eu priod neu eu rhieni yn bresennol yn y wlad.

Mae symleiddio proses yn brin

Anaml y bydd swyddogion USCIS yn hwyluso'r cais am I-601 i ymgeiswyr. Mae hyn yn golygu na ddylai ymgeiswyr am geisiadau I-601 fod â disgwyliadau uchel y bydd eu ceisiadau I-601 sydd ar ddod yn cael eu cyflymu oherwydd natur yr anawsterau. Nid yw hyn yn wir, gan mai'r asiant sy'n trin yr achos a'r dogfennau ategol rydych chi wedi'u darparu sy'n gyfrifol am y penderfyniad.

Yr hyn a all helpu prosesu eich achos i fynd ychydig yn gyflymach yw cyflwyno pecyn addysgiadol iawn sydd â'r holl wybodaeth fanwl gywir sy'n angenrheidiol i'r asiant mewnfudo ei adolygu. Gyda'r holl ofynion ar waith, ni fydd angen i'r USCIS anfon hysbysiad yn gofyn am fwy o fanylion.

Gall atwrnai mewnfudo eich helpu chi

Nid yw'n ddoeth cwblhau pecyn hepgor heb gymorth atwrnai mewnfudo, yn enwedig os oes gennych gwestiynau am weithdrefn I-601A a'ch dyfodol.

Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Daw'r wybodaeth ar y dudalen hon USCIS a ffynonellau dibynadwy eraill. Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Cyfeiriadau:

Cynnwys