Penodiad Llys am Yrru Heb DrwyddedCita En Corte Por Manejar Sin Licencia

Penodiad yn y llys am yrru heb drwydded.

Byddai'n gwneud unrhyw beth i gefnogi ei deulu, hyd yn oed os yw'n golygu gyrru i weithio heb drwydded . Rydych chi'n gwybod eich bod mewn perygl o gael eich arestio, ond mae'r pwysau i gael dau ben llinyn ynghyd yn fwy na'r ddirwy bosibl o $ 300 y newid.

Rydych chi'n berson da; Rydych wedi ceisio cael trwydded ond, oherwydd eich statws heb ei ddogfennu, ni allwch ei gael yn gyfreithiol.

Un diwrnod mae'n digwydd. Mae heddwas yn eich atal rhag goryrru, newid lôn yn anghywir, neu unrhyw fân dor-cyfraith arall. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn gwybod pam y cawsoch eich cadw yn y ddalfa. Mae'n gwneud nodyn meddyliol i ddarganfod pam yn nes ymlaen, ond mae ei nerfau'n dileu'r meddwl hwn yn gyflym wrth i'r heddwas agosáu at ei gerbyd.

Dywed y swyddog: Trwyddedu a chofrestru, os gwelwch yn dda. Ymateb yn amserol ac yn ddiffuant: nid oes gennyf drwydded neu nid oes gennyf drwydded.

Mewn sawl gwladwriaeth, cyhuddir gyrru heb drwydded mae'n gamymddwyn ail radd y gellir ei gosbi hyd at 60 diwrnod yn y carchar a / neu ddirwy o $ 500, yn ychwanegol at gostau gorfodol y llys. Mewn geiriau eraill, gyrru heb drwydded mae'n drosedd. Wrth gwrs, rydych chi'n darganfod am hyn i gyd ar ôl i chi gael eich arestio. Mae'r hyn yr oeddech chi'n meddwl oedd yn ddirwy syml mewn gwirionedd yn drosedd sy'n gofyn am eich presenoldeb yn y llys.

SCENARIO 1: Mae'r swyddog yn ysgrifennu tocyn atoch ar gyfer gyrru heb drwydded.

Byddwch yn derbyn dyfynbris am Gyrru heb drwydded mae hynny'n dweud: Trosedd troseddol. Mae angen ymddangos yn y llys fel yr amlinellir isod.

Dal i feddwl i chi'ch hun Pa mor ddrwg y gall fod? Af i'r llys i egluro popeth i'r barnwr. Nid wyf yn droseddol, nid oes gennyf gofnod troseddol; Rwy'n gweithio'n galed ac yn talu fy nhrethi. Gan deimlo'n hyderus y bydd popeth yn cael ei ddatrys, nid yw'n cyflogi cyfreithiwr; nid yw'n ymddangos bod y gost yn werth chweil.

Ar eich dyddiad llys cyntaf (arraction) , yn codi'n gynnar, yn gwisgo'n dda, yn mynd ei hun i'r llys (ddim eisiau ail docyn) ac yn cerdded i mewn i ystafell y llys. Nid ydych chi'n adnabod unrhyw un yno. Nid yw wedi gweld y barnwr eto, felly mae'n gofyn beth i'w wneud. Gall diffynnydd arall roi cyngor i chi: Ewch at y bobl hyn a dywedwch wrthyn nhw eich bod chi am dalu am eich tocyn.

Rydych chi'n mynd at fwrdd tuag at flaen yr ystafell gydag wynebau cyfeillgar. Mae'n debyg nad ydych chi'n gwybod mai erlynwyr ydyn nhw ac mai nhw yw'r rhai sy'n dwyn y cyhuddiadau yn eich erbyn. Mae'n dechrau dweud ei stori wrth erlynwyr: sut nad oes ganddi drwydded ond mae angen iddi yrru i'r gwaith, sut nad oes ganddi gofnod troseddol, sut mae hi am dalu ei dirwy a mynd adref.

Efallai y bydd erlynwyr yn caniatáu ichi talu'ch dirwy heb unrhyw amser carchar na phrawf. Mae hyn yn ymddangos fel bargen dda iawn, felly ewch ymlaen â phle euog. Rydych chi'n teimlo'n dda am eich penderfyniad oherwydd i chi gau eich achos yn gyflym a thalu costau'r llys.

Ar y pryd, nid ydych yn sylweddoli eich bod newydd dderbyn euogfarn droseddol ar eich cofnod. At ddibenion mewnfudo, mae hyn yn wir p'un a ydych chi'n derbyn Gwobr (euogfarn ffurfiol) neu Wobr a Gedwir yn ôl. Ac, er yn euogfarn am trwydded yrru heb Nid yw dilysrwydd yn unig yn eich gwneud yn alltudiadwy, mae eich statws heb ei ddogfennu yn ei wneud.

Mae eich tocyn wedi rhybuddio’r Gwasanaeth Gorfodi Mewnfudo a Thollau ( ICE ) o'ch presenoldeb anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau. Mae asiant ICE cudd yn aros yng nghefn ystafell y llys i'ch hebrwng i'ch tryc, mynd â chi i ganolfan gadw mewnfudo, a dechrau achos alltudio yn eich erbyn.

Efallai eich bod wedi byw yn yr Unol Daleithiau am fwy na deg (10) mlynedd ac yn gofyn am ganslo symud oherwydd caledi eithriadol ac anghyffredin iawn i'ch plant sy'n ddinasyddion yn yr UD. Efallai y byddwch yn derbyn bond mewnfudo ac yn cael eich rhyddhau wrth aros am weithdrefnau mewnfudo newydd. mewnfudo . Fodd bynnag, mae canslo symud yn achos anodd i'w ennill, ac rydych bellach wedi ychwanegu euogfarn droseddol at bentwr sydd eisoes yn pwyso'n drwm yn eich erbyn.

Mae'r barnwr yn gwadu eich bod wedi canslo achos symud a'ch holl apeliadau dilynol. Yn olaf, cewch eich alltudio o'r Unol Daleithiau. Oherwydd bod eich cyfnod o bresenoldeb anghyfreithlon yn fwy nag un (1) flwyddyn, rydych yn destun gwaharddiad annerbynioldeb deng (10) mlynedd o'r dyddiad symud.

Mae eich plant sy'n ddinasyddion yn yr UD yn aros yn yr Unol Daleithiau gyda'u rhiant arall. Mae pawb yn gweld eisiau chi, ac rydych chi'n colli pawb yn gyfartal. Yn eironig, rydych chi bellach yn gwbl ddiymadferth i gefnogi'ch teulu.

SCENARIO 2: Mae'r swyddog yn eich arestio am yrru heb drwydded.

Mae'r swyddog yn defnyddio ei ddisgresiwn i arestio yn gorfforol yn lle rhoi dirwy i chi. Fe wnaethant ei roi yng nghefn car carfan a'i archebu yng ngharchar y sir. Gellir gosod bonws bach, neu efallai ei fod yn barod i gael ei ryddhau ar ei gydnabyddiaeth ei hun (O).

Cyn i chi gael cyfle i fynd allan o'r carchar, byddwch chi'n darganfod bod gennych chi ddalfa ICE. Yn y bôn, cyfarwyddyd Gorfodi Mewnfudo a Thollau i garchar y sir yw daliad ICE i'ch cadw yn y ddalfa tra'ch bod yn cael eich trosglwyddo i ddalfa mewnfudo.

Nid yw gafael ICE o reidrwydd yn seiliedig ar eich achos troseddol, ond yn hytrach ar eich presenoldeb anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, yr achos troseddol a rybuddiodd awdurdodau mewnfudo am ei fodolaeth.

O fewn ychydig ddyddiau, bydd swyddog alltudio yn cyrraedd y carchar ac yn eich cludo i ganolfan gadw mewnfudo hyd nes y bydd achos alltudio. Oherwydd ei ddaliad parhaus, mae'n colli ei ddyddiad llys ar gyfer gyrru heb drwydded. Gan nad ydych chi na'ch teulu wedi cysylltu ag atwrnai i hepgor eich presenoldeb yn y llys, nid yw barnwr yn gwybod yr amgylchiadau ac mae'n cyhoeddi capias (gwarant) i'ch arestio am fethu ag ymddangos.

Yn y pen draw, rydych chi'n ddigon ffodus i dderbyn bond mewnfudo. Fodd bynnag, pan gewch eich rhyddhau o'r ddalfa mewnfudo, cewch eich ail-arestio gan heddwas oherwydd eich gwarant arestio troseddol sydd ar ddod am fethu ag ymddangos. Rydych chi'n ceisio egluro na allech chi gyrraedd y llys oherwydd eich bod chi yn y ddalfa mewnfudo, ond mae'n rhy hwyr; mae'r swyddog o dan warant i'w arestio. Mae ei arestiad troseddol newydd yn sbarduno gafael mewnfudo arall ac mae'r cylch yn parhau.

Ar ôl ychydig, mae barnwr mewnfudo yn cyhoeddi gorchymyn symud yn eich erbyn oherwydd na wnaethoch chi ennill eich achos mewnfudo. Rydych chi'n apelio heb lwyddiant.

Yn olaf, cewch eich alltudio o'r Unol Daleithiau. Oherwydd bod eich cyfnod o bresenoldeb anghyfreithlon yn fwy nag un (1) flwyddyn, rydych yn destun gwaharddiad annerbynioldeb deng (10) mlynedd o'r dyddiad symud.

Mae eich plant sy'n ddinasyddion yn yr UD yn aros yn yr Unol Daleithiau gyda'u rhiant arall. Mae pawb yn gweld eisiau chi, ac rydych chi'n colli pawb yn gyfartal. Yn eironig, rydych chi bellach yn gwbl ddiymadferth i gefnogi'ch teulu.

Serch hynny, gyrru heb drwydded gall olygu dau beth gwahanol. Gall gyrru heb drwydded olygu gweithredu cerbyd modur heb drwydded dilys neu yrru cerbyd modur heb prawf trwydded yrru.

Mae'r ddwy sefyllfa yn hollol wahanol. Mae gweithredu cerbyd modur heb brawf o drwydded yrru, fel anghofio'ch trwydded yrru yn gorfforol cyn gyrru, yn gamymddwyn na'r llall ac yn gyffredinol ni fydd yn arwain at arestiad yn y fan a'r lle.

Mewn cyferbyniad, mae gweithredu cerbyd modur heb drwydded yrru ddilys yn drosedd llawer mwy difrifol, gan fod gyrru gyda'r wybodaeth bod eich trwydded yn annilys neu wedi'i hatal yn cael ei hystyried yn ffeloniaeth.

Er mwyn gweithredu cerbyd modur yn gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau, rhaid bod gennych drwydded yrru ddilys. Fel y nodwyd uchod, mae gweithredu cerbyd heb drwydded yrru ddilys yn anghyfreithlon ac mae cosbau difrifol arno. Ym mhob gwladwriaeth, gall y ffactorau canlynol fod yn gysylltiedig â gweithrediad anghyfreithlon cerbyd modur:

 • Trwydded wedi'i hatal neu ei dirymu: Os oes gan yrrwr y cerbyd drwydded wedi'i hatal neu ei dirymu, yna mae'n anghyfreithlon gweithredu'r cerbyd. Os ydych chi'n gyrru gyda thrwydded ataliedig neu wedi'i dirymu, mae'n debygol y bydd hyn yn cael ei ystyried yn ymgais i osgoi'r cyfyngiad gyrru, a nodir eich bod yn gyrru'n wirfoddol er gwaethaf gwybod bod eich trwydded wedi'i hatal. Mae hyn yn tueddu i arwain at gosbau difrifol;
 • Rhif trwydded dilys neu lai na oed: Os oes gennych drwydded annilys neu o dan 16 oed, mae'n anghyfreithlon gweithredu cerbyd modur yn yr Unol Daleithiau. Hefyd, os yw plentyn dan oed (o dan 16 oed) yn gweithredu cerbyd modur, ni fydd llawer o daleithiau yn cynnig yr un amddiffyniadau iddynt ag y byddent fel arall yn eu derbyn â phlant.
  • Felly, bydd gan y plentyn dan oed yr un lefel o ofal ag oedolyn mewn sefyllfa debyg. Felly, os bydd digwyddiad, mae'n debygol y bydd y plentyn dan oed yn cael ei gyhuddo a'i roi ar brawf fel oedolyn, nid fel plentyn;
 • Trwydded yn hwyr : Gyrru gyda thrwydded sydd wedi dod i ben yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin y gall modurwr fynd yn groes i ofyniad trwydded yrru. Mae gyrru gyda thrwydded sydd wedi dod i ben yn anghyfreithlon; fodd bynnag, mae'n llai difrifol na gyrru gyda thrwydded ataliedig neu wedi'i dirymu, fel trwydded wedi'i hatal oherwydd gyrru'n feddw ​​neu DUI; a
 • Gyrru heb brawf o drwydded: Mae gyrru heb brawf o drwydded ddilys, p'un ai trwy gamgymeriad ai peidio, yn anghyfreithlon ac yn un o'r troseddau gyrru mwyaf cyffredin. Mae'r cosbau am yrru heb brawf o drwydded ddilys yn gyffredinol yn llai difrifol na thramgwyddau trwydded eraill ac yn amrywio yn dibynnu ar eich awdurdodaeth.

Beth yw'r cosbau am weithredu cerbyd modur heb drwydded?

Mae gweithredu cerbyd modur heb drwydded yn groes traffig mwy difrifol na thocyn goryrru syml; Yn gyffredinol, dim ond troseddau sy'n cario dirwyon fel cosb yw troseddau goryrru a symud, ond yn gyffredinol ni fyddant yn arwain at gosbau troseddol na charchar. Yn wahanol i droseddau goryrru, mae gyrru heb drwydded yn drosedd. Yn ogystal, mae cosbau troseddol am yrru heb drwydded yn amrywio yn ôl awdurdodaeth.

Mae enghreifftiau o gosbau troseddol y gallech ddod ar eu traws yn cynnwys:

 • California: Bydd troseddwyr cyntaf sy'n cael eu dal yn gyrru heb drwydded yn cael eu cyhuddo o gamymddwyn a gallant fod yn destun dirwy o $ 300 i $ 1,000, yn ogystal â charchar am rhwng 5 diwrnod a 6 mis. Bydd y drosedd ddilynol yn arwain at ddirwyon rhwng $ 500 a $ 2,000, carchar rhwng 10 diwrnod a 2 flynedd, neu'r ddau;
 • Florida: Bydd troseddwyr cyntaf yn Florida sy'n gyrru heb drwydded yn cael eu cyhuddo o gamymddwyn ail radd, gan arwain at ddirwy o $ 500 neu garchar am ddim mwy na 60 diwrnod. Mae troseddau dilynol yn cael eu hystyried yn gamymddwyn gradd gyntaf gan arwain at ddirwy o $ 1,000 neu garchar o ddim mwy na blwyddyn;
 • Efrog Newydd: Bydd troseddwyr cyntaf yn Efrog Newydd sy'n cael eu dal yn gyrru heb drwydded yn cael eu cyhuddo o gamymddwyn, gan arwain at ddirwyon rhwng $ 200 a $ 500, carchar am ddim mwy na 30 diwrnod, neu'r ddau. Bydd troseddau dilynol yn arwain at ddirwy o ddim llai na $ 500, carchar am ddim mwy na 180 diwrnod, neu'r ddau;
 • Texas: Bydd troseddwyr cyntaf sy'n cael eu dal yn gyrru heb drwydded yn Texas yn cael eu cyhuddo o gamymddwyn Dosbarth C, a fydd yn arwain at ddirwy o ddim mwy na $ 500. Bydd troseddau dilynol yn arwain at gyhuddiad camymddwyn Dosbarth B gyda dirwyon o ddim mwy na $ 2,000, carchar am ddim mwy na 180 diwrnod, neu'r ddau; neu
 • Illinois: Bydd troseddwyr cyntaf yn Illinois yn cael eu cyhuddo o gamymddwyn Dosbarth A, a fydd yn arwain at ddirwy o ddim mwy na $ 2,500, carchar am ddim mwy na blwyddyn, neu'r ddau. Mae troseddau dilynol yn cael eu hystyried yn felonïau Dosbarth 4, gan arwain at garchar am 1 i 3 blynedd, dirwyon o hyd at $ 25,000, neu'r ddau. Yn ogystal, gellir cronni cerbyd y troseddwr a gellir atal neu ddirymu ei freintiau gyrru a'i hawl i wneud cais am drwydded.

Beth fydd yn digwydd os na chaf drwydded newydd ar ôl symud i wladwriaeth newydd?

Mae'n bwysig eich bod yn gwneud cais am drwydded yrru o'r wladwriaeth honno cyn gynted ag y byddwch yn dod yn breswylydd mewn gwladwriaeth newydd. Mae'r amser y mae'n rhaid i chi newid eich trwydded yrru yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth, ond os na wnewch hynny o fewn yr amser a neilltuwyd gan gyfraith y wladwriaeth, mae eich trwydded o'ch hen gyflwr preswyl yn annilys ac rydych chi'n dod yn yrrwr didrwydded. gan arwain at gosbau.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn caniatáu i yrrwr didrwydded yrru fy nghar?

Mae gwladwriaethau yn aml yn gosod cosbau difrifol os ydych chi'n caniatáu i yrrwr didrwydded weithredu'ch car. Er enghraifft, yn Florida, gallwch gael eich carcharu a'ch dirwyo. Yng Nghaliffornia, gall eich car gael ei gronni am hyd at 30 diwrnod neu hyd yn oed ei gronni, oni bai eich bod wedi ffeilio adroddiad cerbyd wedi'i ddwyn. Yn ogystal, mewn sawl gwladwriaeth, byddwch yn atebol yn sifil am iawndal a achosir gan y gyrrwr, gan y byddwch yn cael eich dal yn atebol yn anuniongyrchol neu'n cael eich siwio am gomisiwn esgeulus.

A oes angen cyfreithiwr arnaf os wyf yn wynebu taliadau am yrru heb drwydded?

Fel y gallwch weld, gall y cosbau am yrru heb drwydded fod yn ddifrifol iawn. Felly, os byddwch chi'n cael eich hun mewn sefyllfa lle cawsoch eich galw am yrru heb drwydded yrru ddilys, eich bet orau yw siarad ag atwrnai amddiffyn troseddol cymwys a phrofiadol ar unwaith. Bydd atwrnai amddiffyn troseddol trwyddedig a phrofiadol yn eich hysbysu o'ch hawliau, amddiffynfeydd, ac yn eich helpu i lywio trwy'r system gyfreithiol droseddol gymhleth.

CASGLIAD

P'un a ydych chi'n cael eich arestio gyrru heb drwydded neu'n derbyn dirwy amdano, rydych chi'n wynebu'r posibilrwydd o alltudio os nad ydych chi wedi'i ddogfennu. Gallai alltudio olygu gwahanu teulu, colli cefnogaeth ariannol i'ch teulu, a dychwelyd i wlad lle mae eich diogelwch personol mewn perygl.

Ei weithredoedd ar ôl cael ei gyhuddo o gyrru heb drwydded gallant wneud y gwahaniaeth rhwng aros neu adael. Gall atwrnai sydd â phrofiad mewn amddiffyn troseddol a chyfraith mewnfudo gymryd camau i leihau eich risg o alltudio.

Gallwch hepgor eich presenoldeb yn y llys troseddol mewn gwrandawiadau cyn-achos, cyflwyno dedfrydu amgen i'r erlyniad er mwyn osgoi euogfarn droseddol, a chyfathrebu â'r barnwyr ynghylch statws eich achos troseddol er mwyn osgoi cyhoeddi gwarant arestio.

Cyfeiriadau

Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys