Ystyr Beiblaidd Arian Mewn BreuddwydionBiblical Meaning Coins Dreams

darnau arian mewn breuddwydion

Ystyr Beiblaidd darnau arian mewn breuddwydion . Mae breuddwydio am ddarnau arian yn cynrychioli teimladau cadarnhaol am bŵer neu adnoddau y gallwch eu defnyddio pryd bynnag y dymunwch. Gan sylwi ar eich hun yn hoffi rhywbeth gwerthfawr sydd gennych. Efallai eich bod yn edmygu cyfleoedd neu bosibiliadau sydd bob amser ar gael ichi. Yn mwynhau gwybod bod gennych chi bŵer neu ryddid sydd bob amser yno os ydych chi ei eisiau.

Yn y Beibl, mae arian yn gysylltiedig â gwybodaeth, prynedigaeth, coethi, eilunaddoliaeth, neu odineb ysbrydol hyd yn oed. Eithr, arian manwlyn Mathew 26: 14-16 lle mae Jwdas yn Cytuno i Fradychu Iesu:

14 Yna aeth un o'r Deuddeg - yr un o'r enw Jwdas Iscariot - at yr archoffeiriaid
15 A gofyn, Beth ydych chi'n barod i'w roi i mi os ydw i'n ei drosglwyddo i chi? Felly dyma nhw'n cyfrif am dri deg darn o arian iddo .
16 O hynny ymlaen gwyliodd Jwdas am gyfle i'w drosglwyddo.

Mae Geiriadur Beibl Easton yn darparu’r diffiniad, yr ystyr a’r cyfeiriad canlynol at ddarnau arian yn y Beibl.

Cyn yr Alltud nid oedd gan yr Iddewon arian wedi'i stampio'n rheolaidd. Fe wnaethant ddefnyddio siclau neu dalentau arian digyswllt, yr oeddent yn eu pwyso (Gen. 23:16; Ex. 38:24; 2 Sam. 18:12). Mae'n debyg bod yr ingotau arian a ddefnyddiwyd yn amser Abraham wedi bod o asefydlogpwysau, a oedd wedi'i nodi arnynt mewn rhyw ffordd.

Mae'r darnau o arian a dalwyd gan Abimelech i Abraham (Gen. 20:16), a’r rhai y gwerthwyd Joseff amdanynt hefyd (37:28), yn ôl pob tebyg ar ffurf modrwyau.

Y sicl oedd safon gyffredin pwysau a gwerth ymhlith yr Hebreaid hyd at amser yCaethiwed. Dim ond unwaith y sonnir am sicl o aur (1 Chr. 21:25). Mae'n debyg bod y chwe mil o aur y soniwyd amdanynt yn y trafodiad rhwng Naaman a Gehazi (2 Brenhinoedd 5: 5) yn gymaint o siclau o aur. Y darn o arian a grybwyllir yn Job 42:11; Gen. 33:19 (marg., Oenau) oedd yr Hebraeg _kesitah_, yn ôl pob tebyg darn o arian digyswllt o bwysau penodol ar ffurf dafad neu oen, neu efallai gael y fath argraff arno. Defnyddir yr un gair Hebraeg yn Josh. 24:32, a roddir gan Wickliffe sgep cant yonge.

Ystyron Breuddwydion Eraill Am Darnau Arian

Colli darnau arian

Mae colli darnau arian y gwnaethoch eu cysgodi neu eu casglu yn eich cartref yn aml yn gysylltiedig â mân gyflawniadau neu fendithion, yn enwedig o ran busnes. Mae hyn yn arwydd eich bod i fod i gyflawni rhywfaint o ddatblygiad a fydd yn esgor ar iawndal defnyddiol ond dros dro. Er efallai na fydd yn eich gwneud chi'n enwog enwog, gyda gwaith caled a dyfalbarhad, gallai'r iawndal cymedrol hwn fod yn gam tuag at rywbeth coffaol.

Darnau arian aur

Mae darnau arian aur yn symbol o gyfoeth, neu gyfoeth cronedig, yn ôl dehongliadau llyfrau breuddwydion. Nid gweledigaeth gyffredin yn unig mo hon. Yn ôl pob tebyg, fe'ch dewisir yn ôl tynged, ac rydych chi'n disgwyl llawer o bethau annisgwyl dymunol. Mae darnau arian aur yn datgelu bod yn rhaid i chi fod yn barod ar gyfer trawsnewidiadau bywiog a chadarnhaol. Mae'r freuddwyd hon hefyd yn symbol o gychwyn antur ddiddorol.

Darnau copr

Mae breuddwydion ynghylch darnau arian yr ymddengys eu bod wedi'u gwneud o gopr yn aml yn cael eu hystyried yn arwydd eich bod ar fin dod ar draws cyfnod o gysur a phleser. Ar ben hynny, ni ragwelir y bydd hyn yn dynodi newid gwyrthiol yn eich sefyllfa. Yn lle, gall y newid hwn ddigwydd trwy gyfraniad eich galluoedd, sy'n golygu, os ydych chi'n cael trafferth caled ac yn gwneud daioni i eraill, bydd yn caniatáu ichi wella a ffynnu.

Darnau arian metel

Yn gyffredinol, mae darnau arian metel yn symbol o risg gorfforol, fel llongddrylliad, damwain awyren, neu chwalu car wrth deithio

Mae'n ymddangos bod breuddwydio am ddarnau arian a weithgynhyrchir o ddeunyddiau heblaw arian ac aur, fel copr, dur, ac ati, yn dynodi mantais sy'n gysylltiedig â thrychineb wrth deithio neu i ffwrdd o amddiffyniad eich cartref.

Darnau arian sgleiniog

Mae gweld, dal, neu ddefnyddio darnau arian hynod o sgleiniog yn aml yn cael ei ystyried yn arwydd ffafriol o lwc a chyflawniad rhagorol o fewn fframwaith breuddwyd. Mae hyn yn nodi eich bod yn debygol o sicrhau cynnydd cyson a chanlyniadau buddiol yn y gweithgareddau yr ydych yn cymryd rhan ynddynt ar hyn o bryd. Y freuddwyd hon
gall fod yn gysylltiedig â busnes yn ogystal â materion preifat.

Darnau arian newydd

Pan welir nhw mewn breuddwyd, mae darnau arian sydd newydd eu cyhoeddi'n ddiweddar yn symbol o elw economaidd annisgwyl. Mae hyn yn awgrymu y byddwch fwy na thebyg yn ennill rhywfaint o arian parod neu adnoddau materol eraill gan berson neu leoliad anghyffredin neu annisgwyl.

Gall y freuddwyd hon fod yn disgwyl addo teyrngarwch i achos penodol neu at unrhyw bwrpas o gwbl.

Hen ddarnau arian

Mae cael breuddwyd o ddarnau arian hynafol y gellir eu casglu, p'un a ydych chi'n berchen arnynt neu'n eu gweld yn rhywle, yn rhagweld delio â gwaith diflas a heriol. Disgwylir i'r gweithgareddau llafurus hyn, megis llenwi dogfennau, symud o gwmpas i wahanol leoliadau, fod yn mynd ar drywydd rhyw amcan rydych chi'n gweithio tuag ato ar hyn o bryd.

Mae archwilio neu ddod o hyd i ddarnau arian hynafol, fel mewn amgueddfa neu gasgliad cyfrinachol, yn aml yn cael ei ystyried yn arwydd eich bod chi ar fin cyrraedd cyfnod sy'n gysylltiedig â hunan-fyfyrio ac archwilio, sy'n golygu eich bod chi'n casglu gwybodaeth a'i throsi i ddoethineb.

Arian y Beibl

Ychydig o atgoffa diriaethol o fywyd bob dydd sydd wedi gweld cyn lleied o newid dros y canrifoedd ag y mae darnau arian. Ac eithrio technegau cynhyrchu, ychydig o welliant a gafodd y darnau arian yn y cysyniad o amseroedd y Beibl. Roedd gwerth aur ac arian fel cyfrwng cyfnewid yn hysbys yn eang, wrth gwrs, hyd yn oed cyn dyfeisio darnau arian. Yn yr Hen Destament rydym yn dod o hyd i gyfeiriadau at ddefnydd o'r fath. Mesurwyd cyfoeth Abraham mewn aur, arian, a gwartheg ( Gen. 13: 2 ). Pan oedd metelau gwerthfawr i fod i gael eu defnyddio fel arian fe'u ffurfiwyd yn ingotau neu letemau (fel lletem Achan o Josua 7:21 ) a modrwyau mawr, yn hawdd eu cludo (bwndeli arian Genesis 42:35 ). Mae'r defnydd olaf hwn wedi'i gadw yn y gair kikkar , neu talent , sy'n golygu crwn neu gylchog.

Cyn dyfeisio darnau arian mewn siapiau a meintiau safonol, roedd y taliad yn cael ei bennu yn ôl pwysau. Mewn gwirionedd, cafodd y telerau i dalu ac i bwyso eu pwyso gan yr un gair shaqal . O'r ferf hon rydym yn cael y gair shekel (neu'n fwy cywir, sicl ), a ddaeth i ddynodi pwysau eithaf sefydlog o oddeutu 12 i 14 gram.

Erbyn amser Solomon roedd pwysau cerrig safonol, rhai ag arysgrifau o werthoedd, yn cael eu defnyddio i bennu gwerth metelau gwerthfawr mewn trafodion cyfnewid. Rhybuddiodd Solomon yn erbyn yr arfer o dwyllo trwy ddefnyddio mwy nag un set o bwysau (Prov. 20:23).

Neilltuodd Herodotus ddyfeisio arian yn gywir i'r Lydiaid, cenedl fasnachol fach ond gyfoethog yng ngorllewin Asia Leiaf. Cafodd y darnau arian cyntaf, a gofnodwyd tua 640 B.C., eu taro mewn electrwm, aloi o aur ac arian a oedd yn digwydd yn naturiol, y credwyd yn wreiddiol ei bod yn elfen ynddo'i hun. Yn fuan roedd aur yn unig yn cael ei ddefnyddio; arian a ddilynwyd yn amser Croesus (canol y chweched ganrif B.C.). Roedd y darnau arian bach hyn o arddulliau tebyg, gyda naill ai anifail crai (llew yn aml) neu ddyluniadau geometrig ar un ochr, ac argraffiadau dwfn, neu suddedig, ar yr ochr arall.

Pan gymerodd Cyrus Sardis yn 547 B.C., a daeth Asia Leiaf i gyd yn feddiant Persiaidd, gwelodd y Persiaid fanteision y geiniog yn gyflym. Cyflwynodd Darius I (Hystaspis) (521-486 B.C.) y daric aur, a enwyd efallai ar ei ôl ei hun, a'i gymar arian, yr canrifoedd . Y darnau arian hyn oedd y cyntaf i ddarlunio bod dynol (y brenin dyroddi). Mae'r daric yn cael ei grybwyll yn yr Hen Destament yn Esra 2:69 ac 1 Cronicl 29: 7, ac mae’n debyg mai dyma’r geiniog a grybwyllir yn Esra 8:27 a Nehemeia 7: 70-72, er bod geiriau gwahanol yn cael eu defnyddio. Hefyd, gall sicl Nehemeia 5:15 gyfeirio at y canrifoedd . Dyma'r unig gyfeiriadau darn arian o'r Hen Destament.

Erbyn diwedd y bumed ganrif B.C. roedd darnau arian yn cael eu cynhyrchu yn Gaza, Aradus, Tire, a Sidon, ond mae'r Persiaid yn haeddu'r clod am gyflwyno arian i Israel. Mae darnau arian bach, sydd efallai'n cael eu minio yn lleol, yn bodoli gyda'r gair Yehud , yr enw Persiaidd ar dalaith Jwdea, wedi'i arysgrifio yn Aramaeg. Trawyd y rhain yn y bumed a'r bedwaredd ganrif B.C.

Mae un darn arian o ddiddordeb arbennig yn dangos pen barfog mewn helmed Corinthian ar y cefn, a dwyfoldeb gwefreiddiol ar y cefn. Gan fod rhoi duw cenedl orchfygedig ar ddarnau arian lleol yn arfer cyffredin gan Bersia, credir yn gyffredinol nad yw'r duwdod hwn yn ddim ond cynrychiolaeth Bersiaidd o Dduw'r Iddewon (wedi'i seilio, efallai, ar weledigaeth Eseciel), ac felly'n unigryw o ran arian. . Mae prinder y geiniog yn awgrymu ei amhoblogrwydd yn Jwdea.

Gyda mynedfa Alecsander III (y Fawr) daeth safon arian Atig, a oedd yn cynnwys y drachma . Sefydlodd Alexander ddwsinau o minau trwy gydol ei ymerodraeth. Daeth Acre, o'r enw Ptolemais yn ddiweddarach, yn fintys Pales tine. Daeth darn arian Alexander yn safon am ganrifoedd. Ar y gwrthwyneb o'i drachma a tetradrachma darluniwyd Hercules (neu Alexander fel Hercules), ac yn y cefn roedd Zeus yn eistedd. Parhawyd â'r hen arferiad o osod mintmark ar y cefn. Roedd y chwedl arferol yn cynnwys Alexandrou —Beth yw, Alexander’s (arian). Roedd ansawdd y darnau arian hyn yn rhagorol; roeddent yn boblogaidd ac yn aml yn cael eu ffug. Parhaodd y llywodraethwyr Ptolemaig a Seleucid canlynol gan ddefnyddio arddulliau a phwysau tebyg.

Y rheolwr Iddewig cynharaf i daro darnau arian oedd Alexander Yannai (Jannaeus) 104-78 B.C. Am resymau dibyniaeth wleidyddol ac amodau economaidd gwael, dim ond mewn efydd y cafodd y darnau arian hyn eu taro. Ni wnaed darnau arian arian Iddewig tan amser y gwrthryfel Iddewig cyntaf, A.D. 66-70. Ni wnaed darnau arian Iddewig erioed mewn aur.

O ran arddull a phwysau roedd darn arian cyntaf Yannai yn debyg i ddarn arian cynharach a darwyd yn Jerwsalem rhwng 132 a 130 B.C. gan y rheolwr Seleucid Antiochus VII (Sidetes). Roedd ychydig yn llai na chanol yr Unol Daleithiau ac yn dwyn lili ar y cefn, gydag angor ar y cefn. Roedd arysgrifau Hebraeg a Groeg ar ddarnau arian Yannai. Cadwodd yr Hasmonaeaid y sgript Hebraeg ar ddarnau arian, fel rhai mwy clasurol, er yn llai cyffredin, na'r Aramaeg lafar.

Dangosodd Herod Fawr (37-4 B.C.) ei awydd i gryfhau elfennau tramor yn Jwdea trwy ei ddarnau arian. Dim ond arysgrifau Groegaidd a ddefnyddiwyd, arfer a gopïwyd gan ei feibion. Mae cymeriad milwrol ei deyrnasiad hefyd yn dangos ar ei ddarnau arian mewn symbolau fel tariannau, helmedau a llongau rhyfel.

Er ei fod fel arfer yn ofalus i beidio â throseddu ei bynciau Iddewig, gwnaeth Herod yr unig ddarn arian a gynhyrchwyd erioed gan Iddew i Iddewon yn darlunio peth byw (yn groes i'r ail orchymyn). Roedd y darn arian efydd bach yn cario ffigur eryr - yr un ffigur eryr yn ôl pob tebyg, a godwyd ar safon arddull Rufeinig yng nghwrt y Deml, a achosodd derfysg ar ddiwedd teyrnasiad Herod. Os felly, gallwn ddyddio’r darn arian hwn i oddeutu amser geni Crist - 5 neu 4 B.C.

Parhaodd Archelaus (Jwdea, Samaria, ac Idumea), Antipas (Galilea a Perea), a Philip (Ituraea, Trachonitis, a thiriogaethau eraill) i bathu darnau arian efydd o wahanol feintiau, pob un yn dwyn enw Cesar a'u rhai eu hunain. Yn ddiweddarach dangosodd Herods lai a llai o flas Iddewig ar eu darnau arian, gan fod yn well ganddynt ddynwared darnau arian Rhufeinig.

Cynnwys