CYNGOR LLYFRYDDOL AR GYFER ARWEINYDDIAETH MEWN CWMNIBiblical Advice Leadership Company

Pan fyddwch chi eisiau cychwyn eich busnes eich hun fel Cristion, fel arfer mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun yn gyntaf pa ffurf gyfreithiol sydd orau i chi. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i'r Siambr Fasnach heb baratoi ac yn cofrestru fel unig fasnachwr, cwmni cyfyngedig preifat, neu bartneriaeth gyffredinol. Yna maen nhw'n mynd i weithio'n galed ac eisiau ennill arian cyn gynted â phosib.

Weithiau mae pethau'n mynd yn dda i'r gwynt, ond gall hefyd fynd yn anghywir. Mae'r olaf yn anffodus, yn rhy aml o lawer yn nhrefn y dydd. Wedi hynny, mae entrepreneuriaid yn darganfod bod angen dull gwahanol. Trueni, oherwydd pe bai rhywun newydd gymryd yr amser i rai egwyddorion Beiblaidd sefydlu'r cwmni, yna gellid bod wedi atal llawer o drafferth.

Mae'r Beibl yn dweud llawer am arweinyddiaeth a goroesiad cwmni.

Y weledigaeth o arweinyddiaeth mewn cwmni yn unol ag egwyddorion Beiblaidd

Mae entrepreneuriaeth dda nid yn unig yn egwyddor Gristnogol yn unig. Ond yn union entrepreneuriaid Cristnogol sy'n gallu siapio entrepreneuriaeth yn wahanol yn unol ag egwyddorion Beiblaidd. I Gristnogion, mae hon yn her ond heb os, mae hefyd yn ganllaw dibynadwy mewn amseroedd da ac anodd ac i wneud gwahaniaeth o gymharu â busnesau rheolaidd. Mae entrepreneuriaeth Gristnogol yn dechrau gyda'r ymwybyddiaeth o gymryd cyfrifoldeb am y greadigaeth, natur a dynoliaeth.

Mae'r triphlyg hwn yn eich gwneud chi'n ymwybodol fel entrepreneur i roi ffurf bendant i hunaniaeth Gristnogol.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth

Cymerodd Duw y fenter i wneud rhywbeth heb ei ail oddi wrth anhrefn. (Genesis 1) Aeth i weithio'n ddwys, yn greadigol ac yn arloesol. Creodd Duw drefn a strwythur yn yr anhrefn. Yn olaf, creodd ddyn i gynnal ei waith. Cafodd Adam gyfarwyddyd gan Dduw i roi enw i'r anifeiliaid. Nid aseiniad syml ond ymgymeriad cyfan. Roedd yr anifeiliaid rydyn ni'n dal i'w galw wrth eu henwau fel Adam yn eu galw.

Yna cafodd Adda ac Efa gyfarwyddyd (darllenwch y gorchymyn) i ofalu am y greadigaeth a draddododd Duw iddyn nhw. Yma rydym eisoes yn derbyn sawl gwers ddigymar yr ydym yn anaml yn meddwl amdanynt.

Gwersi o'r Hebraeg i gwmni

Mae gan Hebraeg ddolenni gwych i'w cymhwyso. Rydyn ni'n gwneud Duw a ni'n hunain yn fyr i anwybyddu hynny. Yn Hebraeg (Genesis 1: 28), mae'n dweud, dominyddu neu gaethiwo. Yn Genesis 2:15, rydyn ni'n darllen y gair Hebraeg abad. Gallwn gyfieithu hyn gyda gweithio, gwasanaethu i rywun arall, cael ein harwain i wasanaethu neu gael ein hudo i wasanaethu. Yn yr un testun, rydym hefyd yn darllen y gair Hebraeg shamat.

Rhaid cyfieithu hyn fel cadw, gwarchod, amddiffyn, cadw'n fyw, arsylwi llw, rheoli, talu sylw, atal, ymatal, cadw, arsylwi, gwerthfawrogi. Mae gan ystyr y berfau Hebraeg lawer o gytundebau gyda bwriad cwmni. Bwriad pwysicaf cwmni yn aml yw ‘bod o wasanaeth.’ I'r entrepreneur Cristnogol, yn benodol, mae'n berthnasol i fod o wasanaeth i Dduw yn ei waith.

Paul, arweinyddiaeth, ac entrepreneur

Dywed Paul yn briodol iawn; P'un a oes unrhyw un yn adeiladu ar y sylfaen hon gydag aur, arian, cerrig gwerthfawr, pren, gwair neu wellt, bydd gwaith pawb yn cael ei ddatgelu. Bydd y diwrnod yn ei gwneud yn glir oherwydd ei fod yn ymddangos mewn tân. A sut mae gwaith pawb, bydd y golau Os bydd gwaith rhywun y mae wedi'i adeiladu ar y sylfaen yn parhau, bydd yn derbyn gwobr, os caiff gwaith rhywun ei losgi, bydd yn dioddef difrod, ond bydd ef ei hun yn cael ei achub, ond fel trwy dân ( 1 Corinthiaid 3: 3). 12-15) Mae Paul yn siarad am sylfaen ac am ddeunydd y strwythur, yn enwedig y gwaith y mae Cristnogion yn ei wneud i bobl eraill, ac mae popeth rydych chi'n ei wneud fel Cristion ar gyfer adeiladu ein cymydog.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am arweinyddiaeth a chyngor i gwmni

Ni all entrepreneuriaeth dda wneud heb gymorth. Yr enghraifft enwocaf o gyngor Beibl a welwn gyda Moses (Exodus 18: 1-27). Mae Moses yn dweud wrth ei dad-yng-nghyfraith Jethro beth oedd Duw wedi'i wneud i achub y bobl o'r Aifft. Mae Jethro yn ei weld gyda'i lygaid ei hun ac yn cadarnhau gweithredoedd mawr Duw.

Yna diolchodd Jethro i Dduw gydag aberthau. Yna mae Jethro yn gweld pa mor brysur y mae Moses yn rhoi cyngor ac yn cyfryngu problemau'r bobl ac, mae Jethro yn pendroni pam mae Moses yn gwneud popeth sy'n gweithio ar ei ben ei hun ac yn ei gymell oherwydd ei fod yn ystyried na all Moses ei gadw i fyny a bod pobl yn mynd yn fwy a mwy i gwyno. Mae Jethro yn cynghori penodi dynion doeth i arwain grwpiau amrywiol o bobl.

Dilynodd Moses y cyngor, a gwellodd ei arweinyddiaeth. Felly rydyn ni'n gweld bod Duw yn gwneud gwyrthiau ond hefyd yn defnyddio pobl i roi gwybodaeth ar gyfer arweinyddiaeth gref. Egwyddor hanfodol yn yr arweinyddiaeth a'r cyngor hwn yw bod Moses, er gwaethaf y rhaniad rhagorol o dasgau, yn dal i siarad â Duw.

Cyngor ar arweinyddiaeth bersonol i entrepreneur

Gwelwn gyda Moses ei fod bob amser yn brysur. Mae entrepreneuriaid hefyd yn bobl na allant eistedd yn eu hunfan. Mae yna gwmnïau perchnogion Cristnogol sy'n gwneud yn dda. Ond mae rhai yn gwneud cystal. Ar gyfer entrepreneuriaid cychwynnol, mae'n hanfodol cael profiad gyda'r gwaith y byddant yn cychwyn ei fusnes ei hun ag ef.

Yna mae'n hanfodol cael sawl person o'ch cwmpas a all roi cyngor i chi. Ni allwch redeg busnes heb gyngor cywir. Weithiau mae dau neu fwy o berchnogion mewn cwmni. Cyn belled â bod pethau'n mynd yn dda a bod elw da yn cael ei wneud, ni fydd llawer o benderfyniad na beirniadaeth o'r ffigurau. Mae yna hyd yn oed entrepreneuriaid sydd heb unrhyw wybodaeth o gwbl am ddarllen adroddiad blynyddol. Dim ond ar yr elw maen nhw'n edrych.

Y cyngor mewn cwmni

Y foment y mae elw yn cwympo neu hyd yn oed golledion yn cael eu gwneud, mae angen arweinyddiaeth gref. Yn eich cwmni, yn union fel Moses, penodwch nifer o bobl a all eich helpu trwy roi cyngor. Gellir gwneud hyn, er enghraifft, trwy sefydlu Bwrdd Cynghori. Gall y Bwrdd Cynghori fod o werth mawr i'r cwmni. Fel entrepreneur, byddwch yn agored i feirniadaeth a chyngor.

Gall y Cyngor wirio'r ffigurau blynyddol a nodi costau a allai fod yn fwy manteisiol. Gall Bwrdd Cynghori helpu i roi mewnwelediad mewn amser i fannau dall. Gall Bwrdd Cynghori da helpu i lunio'ch hunaniaeth gorfforaethol.

Beth mae Iesu'n ei ddweud am arweinyddiaeth gan entrepreneur

Mae Iesu yn ein rhybuddio pan rydyn ni'n gyfoethog neu eisiau dod yn gyfoethog. Mae'n risg ac yn fagl i demtasiynau. Gofynnodd y dyn ifanc cyfoethog i Iesu sut y gallai ddod yn (gyd) berchennog teyrnas Dduw. (Mathew 19: 16-30) Nid yr ateb oedd yr hyn yr oedd yn ei ddisgwyl. Yn gyntaf roedd yn rhaid i Iesu werthu popeth. Gadawodd y dyn ifanc ei siomi oherwydd, pe bai'n rhaid iddo werthu popeth, beth oedd ar ôl ohono? Ni allai ymwrthod â’i asedau. Yma gwelwn enghraifft drawiadol o ran egwyddorion Beiblaidd.

Mae entrepreneuriaeth Feiblaidd gyfrifol yn dechrau gyda chi.

Dewch yn gyfoethog yn gyflym trwy fargeinion annheg

Os ydych chi am roi egwyddorion y Beibl ar waith fel entrepreneur Cristnogol, byddwch chi'n dod ar draws gwrthwynebiad gennych chi ac eraill yn ddi-droi'n-ôl. Rhaid i'r entrepreneur archwilio'r person y mae ef neu hi'n ofalus. Yn aml nid yw'r mewnwelediad hwnnw ar gael eto pan fydd un yn ifanc ac yn uchelgeisiol. Weithiau bydd pobl yn darganfod drostynt eu hunain trwy ddifrod a gwarth. Ond pam, fel entrepreneur, y byddech chi'n dewis y llwybr hwnnw os gellir newid pethau hefyd.

Rydych chi wedi dod yn entrepreneur, neu rydych chi'n penderfynu dod yn un, ond peidiwch â chamu i mewn i gyfoethogi'n gyflym. Mae'r rhagosodiad hwnnw yn aml yn tynghedu i fethu. Mae entrepreneuriaid Cristnogol yn aml yn cael eu digalonni os nad ydyn nhw'n cael bargeinion da, os nad ydyn nhw'n llwyddiannus neu os oes llai na miliwn yn y cyfrif banc.

Entrepreneuriaeth mewn cymdeithas seciwlareiddio

Mae angen cod moesegol a normau a gwerthoedd ar gyfer busnes gonest a dibynadwy. Os na fyddwch yn cadw at hyn, rydych chi, trwy ddiffiniad, eisoes yn gwneud y peth anghywir. Yn ffodus, mae cwmnïau a defnyddwyr yn cael eu gwarchod gan y gyfraith. Er bod yna lawer o debygrwydd ag arferion moesegol rheolaidd, mae egwyddorion Beiblaidd yn groes i rai normau a gwerthoedd mewn cymdeithas seciwlareiddio. Nid oes rhaid i'r rhain fod dan anfantais, ond gallant gynnig heriau a chyfleoedd i'r entrepreneur Cristnogol.

Llog a benthyciadau

Yn y Beibl, rydyn ni'n darganfod bod yn rhaid i ni wahaniaethu i ofyn am log pan rydyn ni'n rhoi benthyg arian. Yn Mathew 25: 27, darllenwn ei fod hyd yn oed yn bechod os na wnawn ddim gyda'n harian. Claddodd y gwas o'r darn Beibl y soniwyd amdano ei arian yn y ddaear. Mae Iesu'n ei alw'n was diwerth. Trodd y gweision eraill yn eu harian am elw.

Dywedodd Iesu eu bod yn weision caredig a ffyddlon. Pe gallent wneud pethau da heb fawr o arian, byddent yn derbyn hyd yn oed mwy. Mae Lefiticus 25: 35-38 yn nodi bod gofyn i'r tlodion am log wedi'i wahardd. Nid oes gan rywun cyfoethog ei arian iddo'i hun ond ei roi i bobl mewn angen. Gall sicrhau bod ei arian parod ar gael neu rywun arall ei hun. I Gristnogion, mae'r egwyddorion Beiblaidd ynghylch diddordeb a benthyca felly'n werthfawr. Dim ond pan na chodir llog y gallwch chi helpu rhywun.

Os yw hynny'n digwydd, felly, nid yw'n help. Yn y modd hwn, mae Duw yn amddiffyn y tlawd sydd wedi mynd i drafferthion oherwydd anghyfiawnder.

Maddeuant hen ddyledion

Yn Mathew 18: 23-35, gwelwn enghraifft ragorol arall o faddeuant a thrugaredd. Mae'r brenin yn anfon gwas o ddeng mil o dalentau. Yna nid yw'r gwasanaeth hwnnw'n gwneud hynny gyda'i gydweithiwr. Mae'r brenin yn ei alw i gyfrif, ac mae'n rhaid i'r gwas dalu popeth yn ôl o hyd. Nid yw Duw yn gwahardd benthyca na benthyca arian yn benodol. Fe'ch cynghorir i gymharu gwahanol destunau o'r Beibl pan fyddwch am fenthyg neu fenthyg arian. Os yn bosibl, yna benthyciadau tymor byr o bum mlynedd, er enghraifft, yw'r rhai mwyaf diogel.

Morgais

Mae'r benthyciad ar gyfer morgais ar dŷ neu adeilad busnes, yn y rhan fwyaf o achosion, yn fenthyciadau o fwy na deng mlynedd. Fodd bynnag, mae hyn yn ‘ddrwg angenrheidiol.’ Nid yw Gair Duw yn benodol yn erbyn hynny. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cael cyngor cywir gan bobl ddibynadwy.

Gweledigaeth ac entrepreneuriaeth

Mae llywodraethu yn golygu edrych ymlaen, dywediad. Rydym eisoes wedi darllen bod ‘shamat’ ac ‘abat’ yn offer hanfodol ar gyfer penderfynu ar eich ystum. Mae Duw yn ein hannog i ddatblygu gweledigaeth neu i feiddio breuddwydio. Mae ‘gwasanaethu dros Dduw’ a ‘chadw’n fyw’ yn pennu’r syniad am y tro a’r dyfodol. Dywedodd Iesu ddameg am ddyn doeth ac annoeth a oedd yn mynd i adeiladu tŷ. (Mathew 8: 24-27) Roedd yn neges i’r bobl yn ôl bryd hynny, ond am y tro, hefyd, mae’r neges honno’n gyfredol.

Ein tŷ ni yw ein popeth. Fel arfer mae'n rhaid i ni fyw ynddo ar hyd ein hoes. Mae'n sylfaen ddiogel i deulu. Yr union ‘sail’ hon sy’n rhaid bod yn dda. Nid yn unig yn llythrennol gyda sylfaen goncrit ragorol, ond hefyd gyda strwythur cyllido addas. Os cymerwch forgais sy'n rhy uchel, a bod yna rwystr, rydych mewn perygl y bydd y sylfaen ddiogel yn cwympo.

Hefyd, arhosodd pobl yn rhy hir i ad-dalu neu gymryd polisïau yswiriant rhy ddrud. Mae'n ddefnyddiol ystyried y materion hyn yn ofalus. Mae geiriau Iesu yn hanfodol bwysig, a phan fydd entrepreneur Cristnogol yn profi ei weledigaeth ef neu hi, bydd y ‘tŷ’ yn gallu gwrthsefyll unrhyw rwystrau.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am wneud busnes i entrepreneur

Mae'r Beibl yn glir y dylai rhywun wneud busnes yn rhesymol. Paratôdd Solomon Lyfr Diarhebion y Beibl. Roedd Solomon yn adnabyddus am ei ddoethineb a gafodd gan Dduw. Yng nghyd-destun gwneud busnes, mae Diarhebion 11 yn ysbrydoliaeth hyfryd i'r entrepreneur Cristnogol. Mae rhai Diarhebion yn ymddangos yn rhesymegol, ond yn ymarferol, gwelwn mai prin y mae entrepreneuriaid yn defnyddio'r egwyddorion uchod.

Cynnwys