3 EGWYDDORION AR GYFER RHOI BEIBL3 Principles Biblical Giving

3 Egwyddor ar gyfer Rhoi Beiblaidd. Mae'r Beibl yn cynnwys llawer o berlau doethineb am bynciau hanfodol. Un o'r pynciau hynny yw arian. Gall arian roi cyfoeth, ond gall hefyd ddinistrio llawer. Darllenwch yma bum mewnwelediad trawiadol o'r Beibl am arian.

1. Peidiwch â gadael i arian reoli eich bywyd

Peidiwch â gadael i'ch trachwant ddominyddu'ch bywyd; setlo am yr hyn sydd gennych. Wedi'r cyfan, dywedodd ef ei hun: Ni fyddaf byth yn eich colli, ni fyddaf byth yn eich gadael. Hebreaid 13:15. Ond fel Cristnogion, gallwn ymddiried popeth i Dduw, gan gynnwys pryderon ariannol neu ein meddyliau nad oes gennym ddigon.

2. Mae rhoi yn eich gwneud chi'n hapusach

Rwyf bob amser wedi dangos ichi fod yn rhaid inni gefnogi’r tlawd trwy weithio fel hyn. Ystyriwch eiriau'r Arglwydd Iesu. Dywedodd fod rhoi yn well na derbyn. (Actau 20:35, Y Llyfr).

3. Anrhydeddwch Dduw â'ch cyfoeth

Dywed Diarhebion 3: 9, Anrhydeddwch yr Arglwydd â’ch holl gyfoeth, gyda’r gorau o’r cynhaeaf. Sut allech chi wneud hynny, anrhydeddu Duw? Enghraifft syml: trwy helpu eraill. Trwy fwydo'r rhai sy'n llwglyd, yn croesawu dieithriaid, ac ati. Sut fyddech chi'n anrhydeddu Duw â'ch cyfoeth?

10 peth trawiadol mae'r Beibl yn eu dweud am arian

Ydych chi'n breuddwydio am ennill llawer? Ydych chi'n arbed pob ceiniog am y gwaith cenhadol rydych chi am ei wneud, neu a ydych chi'n benthyca fel y gallwch chi fwynhau bywyd myfyriwr yn llawn? Ond um / Beth mae'r Beibl yn ei ddweud mewn gwirionedd am arian? Deg gwers ddoeth yn olynol!

1 # Nid oes angen unrhyw beth arnoch i ddilyn Iesu

Dywedodd Iesu wrthynt: ‘Ni chaniateir ichi fynd ag unrhyw beth ar eich taith. Dim ffon, dim bag, dim bara, dim arian, a dim dillad ychwanegol. -Luc 9: 3

# 2 Nid yw Duw yn meddwl mewn biliards a darnau arian

Dywed yr Arglwydd wrth ei bobl: ‘Dewch ymlaen! Ewch draw yma. Oherwydd mae gen i ddŵr i bawb, sy'n sychedig. Hyd yn oed os nad oes gennych arian, gallwch brynu bwyd gennyf. Gallwch gael llaeth a gwin yma, ac nid oes rhaid i chi dalu unrhyw beth amdano! -Eseia 55: 1

Mae rhoi # 3 yn eich gwneud chi'n hapusach na derbyn

Rwyf bob amser wedi dangos ichi fod yn rhaid i chi weithio'n galed. Oherwydd yna gallwch chi ofalu am bobl sydd angen help. Cofiwch yr hyn a ddywedodd yr Arglwydd Iesu: Byddwch yn hapusach wrth roi nag wrth dderbyn. -Actau 20:35

# 4 Peidiwch â cheisio cyfoethogi ar y ddaear

Rhaid i chi beidio â cheisio dod yn gyfoethog ar y ddaear. Oherwydd bydd cyfoeth daearol yn diflannu. Mae'n cael ei bydru neu ei ddwyn gan ladron. Na, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfoethogi yn y nefoedd. Oherwydd nad yw cyfoeth nefol byth yn diflannu. Ni all bydru na chael ei ddwyn. Gadewch i'r cyfoeth nefol fod y peth pwysicaf i chi. -Mathew 6:19

# 5 Nid arian yw'r peth pwysicaf

Daeth dynes at Iesu yn ystod y cinio. Daeth â photel gydag olew costus. A thywalltodd yr olew hwnnw dros ben Iesu ’. Gwelodd y myfyrwyr a mynd yn ddig. Gwaeddasant: ‘Pechod yr olew! Gallem fod wedi gwerthu'r olew hwnnw am lawer o arian. Yna gallem fod wedi rhoi’r arian hwnnw i bobl dlawd! Clywodd Iesu beth ddywedodd y disgyblion wrth y ddynes. Meddai: ‘Peidiwch â bod mor ddig gyda hi. Mae hi wedi gwneud rhywbeth da i mi. Bydd pobl dlawd yno bob amser, ond ni fyddaf gyda chi bob amser. -Mathew 26: 7-11

# 6 Byddwch yn hael

Os yw rhywun eisiau rhywbeth gennych chi, rhowch ef iddo. Os yw rhywun eisiau benthyg arian gennych chi, peidiwch â dweud na. -Mathew 5:42

# 7 Mae ychydig o arian yn werth mwy na llawer o arian

Eisteddodd Iesu yn y deml wrth y blwch arian. Gwyliodd bobl yn rhoi arian yn y blwch. Rhoddodd llawer o bobl gyfoethog lawer o arian. Daeth gweddw dlawd hefyd. Rhoddodd ddwy ddarn arian yn y blwch arian parod. Roedden nhw'n werth bron ddim. Yna galwodd Iesu ei ddisgyblion ato a dweud: Gwrandewch yn ofalus ar fy ngeiriau: Y fenyw dlawd honno a roddodd yn anad dim. Oherwydd bod y lleill wedi rhoi rhan o'r arian oedd ganddyn nhw ar ôl. Ond rhoddodd y fenyw honno arian na allai ei golli. Fe roddodd yr holl arian oedd ganddi, popeth roedd yn rhaid iddi fyw arno. -Marc 12:41

# 8 Nid gweithio'n galed yw popeth

Nid yw gwaith caled yn unig yn eich gwneud chi'n gyfoethog; mae angen bendith yr Arglwydd arnoch chi. -Diarhebion 10:22

# 9 Mae eisiau mwy o arian yn ddiwerth

Nid oes gan bwy bynnag sydd eisiau bod yn gyfoethog ddigon erioed. Mae pwy bynnag sydd â llawer eisiau mwy a mwy. Er bod hynny i gyd yn ddiwerth. -Pregethwr 5: 9

# 10 I ddilyn Iesu, rhaid i chi fod yn barod i roi'r gorau i bopeth. A fyddech chi'n gwneud hynny?

Dywedodd y dyn: Rwy'n dilyn yr holl reolau. Beth arall alla i ei wneud? Dywedodd Iesu wrtho: Os ydych chi am fod yn berffaith, ewch adref. Gwerthu popeth sydd gennych a rhoi'r arian i'r tlodion. Yna byddwch chi'n derbyn gwobr fawr yn y nefoedd. Pan fyddwch chi wedi rhoi popeth i ffwrdd, dewch yn ôl a dewch gyda mi. -Mathew 19: 20-21

Cynnwys