39 Wythnos Cramio Beichiog a Babi'n Symud Llawer39 Weeks Pregnant Cramping

39 wythnos yn crampio beichiog a babi yn symud llawer . Yn ystod beichiogrwydd 39 wythnos, mae'n arferol i'r babi symud llawer, ond nid bob amser bydd y fam yn sylwi. Os nad ydych yn teimlo bod y babi yn symud o leiaf 10 gwaith y dydd, dylech gysylltu â'ch meddyg.

Yn y cam hwn, mae'r bol uchaf yn normal oherwydd bod rhai babanod yn ffitio i'r pelfis yn ystod y cyfnod esgor yn unig, a dyma pam os nad yw'ch bol wedi mynd i lawr eto, peidiwch â phoeni.

Mae'r plwg mwcaidd yn fwcws gelatinous sy'n cau diwedd y groth, a gall ei allanfa nodi bod y danfon yn agosach. Fe'i nodweddir gan fath o waedu ag edafedd gwaed, ond nid yw bron i hanner y menywod yn ei ganfod.

Yn yr wythnos hon gall y fam deimlo'n chwyddedig a blinedig iawn, er mwyn lliniaru'r anghysur hwn, argymhellir cysgu pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, cyn bo hir bydd hi'n cael y babi yn ei glin, a gall gorffwys fod yn anoddach.

39 wythnos yn feichiog [clychau caled a symptomau eraill]

Os ydych chi'n 39 wythnos yn feichiog, ni fydd y geni yn cymryd llawer mwy o amser! Efallai hyd yn oed fod y babi eisoes yn eich breichiau! Os nad yw mor bell â hynny o hyd, mae'n debyg y bydd eich partner bob amser wrth law. Beth sy'n digwydd os nad ydych wedi gwneud hynny etorhoi genedigaethyr wythnos hon gyda chi a'ch babi?

Dim mwy o sbeis twf

Yn wythnos 39, mae yna lawer, wrth gwrs, gyda'ch babi. Isod mae trosolwg yn gyntaf o'i bwysau a'i uchder.

  • Pwysau: 3300 gram
  • Hyd: 50 centimetr

Fel mae'n debyg eich bod eisoes wedi darllen, clywed, neu weld yn ein llinell amser, ni fydd eich babi yn tyfu llawer mwy yn ystod wythnosau olaf eichbeichiogrwydd. Mae'r sbeis tyfiant drosodd, ac ni fydd eich babi yn dod yn hirach mwyach, ond yn drymach yn unig. Mae'r holl bwysau sydd bellach yn cael ei ychwanegu at eich babia fwriadwydcaelneilltuwch ar ôl ar ôl yr enedigaeth.

Cyn bo hir bydd y babi yn mynd i fyd newydd a bydd yn rhaid iddo ddod i arfer â phopeth, gan gynnwys maeth ac amgylchiadau. Bydd y babi yn colli llawer o bwysau yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf ar ôl ei eni. Mae'n cymryd ychydig wythnosau i'r babi ddod i arfer â'n byd.

Roedd eich babi yn dryloyw ar ddechrau beichiogrwydd. Fesul ychydig, dechreuodd y lliw newid yn ystod beichiogrwydd i'r lliw pinc. Pan fyddwch chi39 wythnos yn feichiog, mae croen eich plentyn yn mynd yn wynnach. Hyd yn oed os oes gennych groen tywyll, bydd eich babi yn gymharol ysgafn adeg ei eni. Mae hyn oherwydd nad yw'r pigment wedi datblygu i mewn etoplant. Dim ond ychydig wythnosau ar ôl genedigaeth y mae'r datblygiad hwn yn digwydd. Mae'ch plentyn yn dechrau cael mwy a mwy o'i liw.

Yn llidiog ac yn anghofus

Yn ychwanegol at y llu o weithgareddau a newidiadau yn eich babi, byddwch yn naturiol hefyd yn newid eto. Isod ceir y newidiadau mwyaf arwyddocaol y byddwch yn sylwi arnynt yr wythnos hon.

Byddwch yn anghofus yr wythnos hon, yn hawdd eich cythruddo a hefyd wedi blino, ond mae hynny'n normal, wrth gwrs. Rydych chi bellach 39 wythnos ymhellach, ac yn y 39 wythnos hynny, mae'n debyg eich bod chi wedi cael pob math o anhwylderau ac wedi cael trafferth cysgu.

Mae'n debyg eich bod eisoes yn edrych ymlaen at y foment pan fydd y cyfan drosodd! Yn dawel eich meddwl, mae hi bron yn amser. Byddwch yn ymarferol yn cael gwared ar yr holl anhwylderau yr ydych wedi'u profi yn ystod y misoedd diwethaf. Mwynhewch y dyddiau olaf, cymerwch orffwys a pharatowch ar gyfer yr enedigaeth.

Yr wythnos hon byddwch chi'n dechrau poeni am enedigaeth. Mae rhai yn poeni am y boen y byddwch chi'n ei chael. Bydd eraill yn gofalu am y danfoniad ac a fydd popeth yn mynd yn dda. Ceisiwch boeni cyn lleied â phosib, oherwydd ni allwch fyth baratoi'n ddigonol ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Dim ond pan fydd y cludo ar y gweill y byddwch yn sylwi sut y mae. Ceisiwch wneud trwy wneud ymarferion ymlacio ac anadlu fel eich bod chi'n gwybod sut i drin y boen orau.

Symptomau ac anhwylderau yn ystod yr wythnos hon

Hyd yn oed os ydych chi'n 39 wythnos yn feichiog, mae yna bob math o afiechydon eto sy'n eich poeni neu'n eich achosi chi. Yma rydym yn rhestru ychydig o rai mwy cyffredin.

Cyfoglyd a blinedig pan rydych chi'n 39 wythnos yn feichiog

Rydych chi bellach yn un o'ch wythnosau diwethaf, a gall fod mor anhygoel o annifyr i deimlo'n sâl yn ystod y cyfnod hwn. Yn aml fe gewch y cyfog hwn mewn cyfuniad â'r teimlad eich bod wedi blino'n gyflym iawn.

Efallai y bydd gennych bwysedd gwaed uchel neu isel iawn hyd yn oed. Yr unig beth y gallwch chi ei wneud yw cadw'n dawel, gorffwys, a sicrhau eich bod chi'n talu sylw i'r hyn mae'ch corff yn ei ddweud. Os ydych chi'n teimlo nad yw'r cyfog hwn yn safonol, yna mae'n naturiol eich bod chi'n cysylltu â'ch obstetregydd. Fodd bynnag, mae'r cyfog a'r blinder hwn fel arfer yn diflannu ar ei ben ei hun os cymerwch ddigon o orffwys.

Colli plwg mwcws yn wythnos 39 y beichiogrwydd

Mae yna lawer o gwestiynau am golli'r plwg mwcws yn ystod beichiogrwydd. Bydd un yn colli'r plwg mwcws ychydig wythnosau cyn ei ddanfon, tra na fydd y llall yn ei golli eto ac ni fydd yn colli'r plwg mwcws tan feichiogrwydd. Os byddwch chi'n sylwi eich bod wedi colli'ch plwg mwcws fwy na phythefnos cyn ei ddanfon, mae'n hanfodol cysylltu â'ch bydwraig. Gall hyn weithio gyda chi i weld beth fydd y camau i'w cymryd. Hefyd, dylech chi gysylltu â'ch obstetregydd bob amser pan fydd gwaed yn gysylltiedig.

Nid yw colli'r plwg mwcws yn nodi a yw'ch danfoniad yn agos ai peidio. Mae rhai yn colli'r plwg mwcws ychydig wythnosau cyn yr enedigaeth, tra bod eraill ond yn ei golli yn ystod yr enedigaeth.

Clychau caled a phoen mislif

Gall cael stumogau caled neu boen mislif fod â gwahanol ystyron. Mae'ch corff yn ymarfer yn ystod wythnosau cyn rhoi genedigaeth, ac o ganlyniad, gallwch chi gael clychau caled yn amlach. Hefyd, gall beichiogrwydd achosi problemau berfeddol, a all achosi crampiau sy'n debyg i boen mislif. Yn aml byddwch hefyd yn cael poen arferol yn yr abdomen mewn cyfuniad â dolur rhydd ar ddiwedd y beichiogrwydd.

Mae hyn oherwydd y pwysau ar eich coluddion a'r hormonau beichiogrwydd yn eich corff. Fodd bynnag, gall poen mislif hefyd gael ei achosi gan rag-gyfangiadau neu hyd yn oed gyfangiadau go iawn. Yn y dechrau, nid yw'r cyfangiadau hyn mor gryf eto ac felly gellir eu cymharu â'r crampiau a gewch yn ystod y mislif.

Yna mae'n dal i gael ei weld a fydd y cyfangiadau'n parhau, neu a fydd yn gyfangiadau yn unig. Mae'r olaf yn diflannu'n awtomatig. Os oes gennych chi amheuon am yr hyn rydych chi'n ei deimlo, mae'n dda cysylltu â'ch obstetregydd neu gynaecolegydd.

Gwnewch hynny os ydych chi'n 39 wythnos yn feichiog: stribed!

Yn yr achos hwn, trwy dynnu, rydym yn golygu rhywbeth heblaw'r hyn y gallech fod wedi meddwl amdano yn y lle cyntaf. Os ydych chi'n 39 wythnos yn feichiog ac nid yw'n ymddangos bod y babi yn paratoi i ddod allan, efallai y byddwch chi'n ystyried cael eich tynnu. Efallai bod y beichiogrwydd wedi mynd mor drwm fel bod yn well gennych ddechrau rhoi genedigaeth nawr.

Efallai hefyd bod y fydwraig eisiau i'r enedigaeth ddechrau oherwydd bod gan eich babi rhy ychydig o fwyd ar ôl yn y groth, er enghraifft. Mae'r rhain yn adegau pan all fod yn ddefnyddiol stribed.

Gwneir y stribed hwn gan yr obstetregydd neu'r gynaecolegydd, sy'n tynnu'r pilenni oddi ar geg y groth yn ysgafn gydag un llaw. Mae hyn yn bosibl dim ond os yw'ch croth wedi meddalu ac yn ildio. Mae hormonau dosbarthu yn cael eu creu trwy dynnu'r haenau i ffwrdd. Mae'r cludo yn aml yn dechrau cyn pen 48 awr ar ôl tynnu.

A yw ceg y groth yn dal ar gau? Yna ni all y fydwraig eich tynnu chi eto. Ni waeth pa mor flinedig y gallwch fod o'ch bol mawr, nid yw'ch babi yn barod i gael ei eni. Yna bydd yn rhaid aros ychydig yr wythnos hon!

Cyfeiriadau:

Cynnwys