Ni fydd fy Apps iPhone yn Diweddariad! Dyma'r Atgyweiria.

My Iphone Apps Won T Update

Mae diweddaru apiau iPhone i'w fersiynau diweddaraf bob amser yn syniad da - mae datblygwyr apiau yn rhoi diweddariadau newydd allan i drwsio chwilod a chyflwyno nodweddion newydd trwy'r amser. Ond beth allwch chi ei wneud pan na fydd eich apiau iPhone yn cael eu diweddaru? Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd pan na fydd eich apiau iPhone yn diweddaru a dysgwch rai ffyrdd syml y gallwch drwsio ap iPhone nad yw wedi'i lawrlwytho o gysur eich cartref eich hun.

cael eich talu i wylio trelars ffilm

Y ddau fath o ddefnyddiwr iPhone

Mae dau fath o bobl yn y byd: y rhai nad oes ots ganddyn nhw ddwsinau o hysbysiadau coch bach ar eu iPhones, a'r rhai nad ydyn nhw'n gallu gorffwys yn hawdd nes bod pob swigen olaf yn eu rhybuddio am ddiweddariad, e-bost, neu neges yn cael ei chymryd yn ofalus o.Rwy'n syrthio i'r ail grŵp. Unrhyw bryd mae fy eicon App Store yn cael swigen goch syfrdanol yn fy rhybuddio am ddiweddariad app iPhone, rwy'n neidio i gael y fersiwn ddiweddaraf yn gyflymach nag y gallwch chi ddweud “Twitter.”Felly gallwch chi ddychmygu fy rhwystredigaeth, a gallaf ddychmygu'ch un chi, pan na fydd yr apiau iPhone hynny yn cael eu diweddaru. Mae hon yn broblem sy'n plagio llawer o ddefnyddwyr iPhone!Pam na allaf i ddiweddaru apiau ar fy iPhone?

Y rhan fwyaf o'r amser, ni allwch ddiweddaru apiau ar eich iPhone oherwydd nad oes gan eich iPhone ddigon o le storio, neu oherwydd bod problem feddalwedd barhaus y mae angen ei thrwsio.

Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam na ddiweddarodd eich apiau iPhone!

Dim Lle i Ddiweddariadau Neu Apiau Newydd

Mae gan eich iPhone ychydig o apiau gofod storio a all gymryd llawer o'r lle storio hwnnw. Os na fydd eich iPhone yn diweddaru apiau, efallai na fydd gennych ddigon o le storio i gwblhau'r diweddariad.Mae faint o le sydd gennych ar gyfer apiau ar eich iPhone yn dibynnu ar y math o iPhone a brynwyd gennych.

Nodyn: Mae Prydain Fawr yn sefyll am gigabeit . Mae honno'n uned fesur ar gyfer data digidol. Yn yr achos hwn, fe'i defnyddir i ddisgrifio'r ystafell sydd gan eich iPhone i storio lluniau, apiau, negeseuon a gwybodaeth arall.

Gallwch wirio faint o storio sydd ar eich iPhone trwy fynd i Gosodiadau -> cyffredinol -> Storio iPhone . Fe welwch faint o storio sy'n cael ei ddefnyddio a faint sydd ar gael. Os ydych chi'n chwilfrydig ynglŷn â pha apiau sy'n llyncu'ch lle storio, sgroliwch i lawr ac fe welwch restr o ba apiau sy'n cymryd y mwyaf o le ar eich iPhone.

Sut I Wneud Lle Ar Gyfer Diweddariadau Ap

Os ydych chi bron allan o'r gofod, ni fyddwch yn gallu diweddaru apiau iPhone na lawrlwytho rhai newydd. Mae'n hawdd cael gwared ar apiau nad ydych yn eu defnyddio mwyach i wneud lle i rai newydd.

Pwyswch a daliwch yr ap yr hoffech ei ddadosod nes bod y ddewislen yn ymddangos. Yna, tap Tynnu App . Tap Dileu Ap pan fydd y newid cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Mae sgyrsiau testun neu iMessage, lluniau a fideos yn hogs cof posib eraill. Dileu sgyrsiau testun hir a symud cyfryngau i'ch cyfrifiadur i arbed lle ar eich iPhone. Gallwch hefyd ddod o hyd i rai argymhellion storio yn Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone .

Ar ôl i chi glirio lle ar eich iPhone, ceisiwch lawrlwytho diweddariad yr app iPhone eto. Efallai y bydd y broblem yn cael ei datrys nawr bod lle storio yn amlwg.

Fy Apps iPhone Still Ni fydd Diweddariad

Os oes gennych chi ddigon o le ar eich iPhone, neu os gwnaethoch chi fwy o le ac nad yw'r app iPhone wedi'i ddiweddaru o hyd, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Rhowch gynnig ar ddadosod, yna ailosod yr ap

Os bydd yr ap yn oedi wrth ddiweddaru, efallai mai mater meddalwedd neu ffeil ap llygredig yw’r rheswm na ddiweddarodd eich app iPhone. Gallwch ddadosod yr ap a'i ailosod trwy ddilyn yr un camau y byddech chi'n eu defnyddio i wneud lle ar gyfer y diweddariad:

  1. Daliwch eich bys i lawr ar eicon yr app ac aros iddo ysgwyd.
  2. Cliciwch yr X yn y gornel chwith uchaf i ddadosod yr ap.
  3. Trowch eich iPhone i ffwrdd am o leiaf 30 eiliad, yna trowch ef yn ôl ymlaen.
  4. Ewch i'r App Store a chwiliwch am yr app rydych chi newydd ei ddileu.
  5. Dadlwythwch yr ap eto.

Bydd ailosod yr ap yn tynnu eich data defnyddiwr o'r app, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fewngofnodi.

A allai'ch Cysylltiad Rhyngrwyd Fod Beio?

I lawrlwytho diweddariad app iPhone, mae angen i chi fod yn gysylltiedig â naill ai Wi-Fi neu'ch rhwydwaith cellog. Rhaid i'ch iPhone hefyd wybod ei bod yn iawn defnyddio'r cysylltiad hwnnw i lawrlwytho diweddariad yr ap.

Gwnewch yn siŵr nad yw modd awyren sicr yn cael ei droi ymlaen

Os yw Modd Awyren yn cael ei droi ymlaen, ni fyddwch yn gallu diweddaru'r apiau ar eich iPhone oherwydd ni fyddwch wedi'ch cysylltu â Wi-Fi na'ch rhwydwaith cellog. Er mwyn sicrhau bod Modd Awyren wedi'i ddiffodd, agorwch yr app Gosodiadau a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Modd Awyren wedi'i leoli ar y chwith.

Gwiriwch y Cysylltiad Rhyngrwyd

Mae defnyddio rhwydwaith Wi-Fi i lawrlwytho diweddariadau ap yn wych oherwydd nid yw'n defnyddio'ch cynllun data cellog. Mae hefyd yn bwysig gwybod mai dim ond ar Wi-Fi y gall diweddariadau ap sy'n 100 megabeit neu fwy eu lawrlwytho.

Gallwch ddarganfod a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi trwy fynd i Gosodiadau -> Wi-Fi . Dylai'r switsh wrth ymyl yr opsiwn Wi-Fi fod yn wyrdd, a dylai enw'r rhwydwaith rydych chi arno ymddangos yn iawn oddi tano.

Os nad ydych wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, tapiwch y blwch wrth ymyl y Opsiwn Wi-Fi i droi ymlaen Wi-Fi. Dewiswch rwydwaith o'r rhestr o opsiynau Wi-Fi lleol. Ceisiwch ddiweddaru eich apiau iPhone eto unwaith y bydd Wi-Fi wedi'i droi ymlaen.

Defnyddiwch Ddata Cellog i Ddiweddaru Apps

Os nad oes gennych Wi-Fi, gallwch ddefnyddio'ch cysylltiad rhwydwaith cellog i ddiweddaru apiau. I wirio'ch cysylltiad cellog, agorwch Gosodiadau a thapio Cellular. Dylai'r switsh wrth ymyl Data Cellog fod yn wyrdd.

Tra'ch bod chi yno, gwiriwch i sicrhau bod Crwydro wedi'i osod ar Llais a Data o dan y ddewislen Opsiynau Data Cellog . Mae hynny'n sicrhau y gallwch gysylltu â'r rhwydwaith hyd yn oed os yw'ch iPhone yn meddwl eich bod y tu allan i'ch ardal gartref.

Nodyn: Nid yw’r mwyafrif o gynlluniau cellog yr Unol Daleithiau yn codi tâl ychwanegol am grwydro cyhyd â’ch bod yn y wlad. Os oes gennych gwestiynau am daliadau crwydro neu beth mae eich cynllun yn ei gwmpasu, gwiriwch â'ch cludwr neu darllenwch ein herthygl o'r enw Beth Yw Crwydro Cellog a Data Ar iPhone?

Apiau Ddim yn Diweddaru Cellog yn Awtomatig?

Agor Gosodiadau a tap App Store. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Diweddariadau App yn cael ei droi ymlaen. Pan fydd diweddariad ap ar gael, bydd yn awr yn ei lawrlwytho'n awtomatig hyd yn oed os nad oes gennych Wi-Fi.

gwnewch yn siŵr bod iphone cellog ymlaen

Ailosod y Gosodiadau Rhwydwaith

Un tric olaf i geisio sicrhau nad eich cysylltiad chi yw'r broblem yw sychu pob un o'ch gosodiadau rhwydwaith. Bydd hyn yn gwneud i'ch iPhone anghofio'r rhwydwaith Wi-Fi y mae'n ei ddefnyddio. Bydd hefyd yn rhoi unrhyw osodiadau cysylltiad yn ôl i'r ffordd y daethant pan oedd yr iPhone yn newydd.

Os yw gosodiad cysylltiad ar fai am apiau iPhone nad ydyn nhw wedi'u diweddaru, mae gan hyn siawns dda o ddatrys y broblem. Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi yn ôl i'ch rhwydwaith Wi-Fi, felly gwnewch yn siŵr bod eich cyfrinair Wi-Fi wrth law.

I ailosod eich gosodiadau rhwydwaith, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith .

Trafferth Gyda'r App Store

Weithiau ni fydd apiau iPhone yn cael eu diweddaru oherwydd bod trafferth gyda'r App Store. Er ei fod yn annhebygol, gall gweinydd yr App Store fynd i lawr. Gallwch wirio i weld a yw Apple yn cael trafferth gyda'r App Store trwy wirio eu gwefan statws system .

Stopio ac Ailgychwyn yr App Store

Os yw gweinyddwyr yr App Store ar waith, ond nad yw eich apiau iPhone yn cael eu diweddaru, efallai y bydd problem feddalwedd fach gyda'r App Store ar eich iPhone. I ddatrys y broblem bosibl hon, byddwn yn cau allan o'r App Store a'i hailagor.

I gau allan o'r App Store, cliciwch y botwm Cartref ddwywaith yn olynol. Yna, swipe yr App Store i fyny ac oddi ar y sgrin. Arhoswch ychydig eiliadau, yna ailagor yr App Store.

Gwiriwch Eich ID Apple

Dal ddim yn gweithio? Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i'r App Store gyda'r ID Apple cywir, yna ceisiwch fewngofnodi o'r App Store ac yn ôl i mewn. I wneud hyn:

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap ar eich enw ar frig y sgrin.
  3. Sgroliwch i lawr a thapio Llofnodi .

Pan fyddwch yn allgofnodi, cewch eich tywys yn ôl i brif dudalen Gosodiadau. Tap Mewngofnodi i'ch iPhone ar frig y sgrin i fewngofnodi yn ôl i'ch ID Apple.

Cache App Store clir

Fel apiau eraill, mae'r App Store yn cadw copi wrth gefn o'r wybodaeth y mae'n ei defnyddio'n aml, felly gall weithio'n gyflymach. Fodd bynnag, gall problemau gyda'r storfa wybodaeth hon achosi problemau yn yr App Store, fel atal eich apiau iPhone rhag diweddaru.

I glirio'ch storfa App Store, agor yr App Store ac yna tapio ar un o'r tabiau ar waelod y sgrin 10 gwaith yn olynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n tapio'r un fan a'r lle 10 gwaith yn olynol. Dylai'r sgrin fflachio'n wag ac yna bydd yr app yn ail-lwytho'n awtomatig.

Trowch Diweddariadau Awtomatig Ar Eich Cyfrifiadur

Os na fydd eich apiau'n diweddaru ar eich iPhone, efallai y byddai'n well gennych ddiweddaru apiau ar eich cyfrifiadur. I droi diweddariadau awtomatig o'ch cyfrifiadur, cysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio'ch cebl Mellt, yna agor iTunes.

Nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar Macs sy'n rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd.

iTunes

Cliciwch iTunes yng nghornel chwith uchaf y sgrin a chlicio Dewisiadau .

Yn olaf, cliciwch y tab Lawrlwytho, gwiriwch yr holl flychau, a chlicio iawn .

Byddwch Wedi mynd, Hysbysiadau Diweddaru App!

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl bethau hyn, ac mae'n ymddangos nad oes unrhyw beth yn gweithio, gallwch chi sychwch eich iPhone a'i adfer . Bydd hyn yn tynnu'ch holl leoliadau a'ch apiau o'r iPhone, felly bydd yn rhaid i chi ei sefydlu eto fel newydd.

pam nad yw fy iphone yn dweud unrhyw gerdyn sim

Gall fod yn hynod rwystredig pan na fydd eich apiau iPhone yn diweddaru. Fodd bynnag, nawr mae gennych yr offer a'r triciau sydd eu hangen arnoch i ddatrys y broblem hon.

Oes gennych chi hoff ffordd arall o gael apiau iPhone i'w diweddaru? Gadewch inni wybod yn y sylwadau!