VERONICA YN Y BEIBLVeronica Bible

Veronica yn y Beibl ?.

Cwestiwn: Helo: Mae gen i lawer o ddiddordeb mewn gwybod pryd mae Santa Verónica yn cael ei ddathlu. Rhaid bod mwy nag un oherwydd pan fyddaf yn ymgynghori, rwy'n dod o hyd i ddiwrnodau gwahanol yn ôl y ffynonellau a ofynnwyd. Hefyd, mae fy niddordeb yn y Veronica a sychodd wyneb Iesu ar y ffordd i Galfaria ?.

Ateb: Yn ôl traddodiad, nid hanes, Veronica (neu Berenice) yn ddynes dduwiol a oedd yn byw yn Jerwsalem. Mae ei enw yn ymddangos am y tro cyntaf mewn dogfen apocryffaidd o'r enw Deddfau Pilat , sy'n dweud bod menyw o'r enw Iesu yn ystod y broses Bernike neu Berenice (Βερενίκη mewn Groeg neuVeronica yn Lladin) , gwaeddodd o bell: Fe wnes i ddioddef llif o waed, cyffyrddais â ffin eu dillad a chefais fy iacháu, yr atebodd yr Iddewon iddo: Mae gennym ni gyfraith na all merch dystio drwyddi .

Ystyr yr enw Veronica

Mae Veronica yn a Enw Lladin ar gyfer merched .
Yr ystyr yw ` buddugoliaeth ''
rhoddir yr enw Veronica amlaf i ferched o'r Eidal. Mae'r siawns fwy na 50 gwaith bod merched yn cael eu galw'n Veronica.

Golygfa Veronica yn The Passion gan Mel Gibson (2004)

Marc 5: 25-34Llyfryddiaeth:

Mae traddodiad yn dweud wrthym, pan oedd Iesu ar ei ffordd i Galfaria yn cario'r groes, daeth dynes yn dyner ac agosáu ato, sychodd ei hwyneb gyda'i gorchudd. Caniataodd Iesu hynny, ac argraffwyd ei wyneb yn wyrthiol ar y brethyn. Ond i gymhlethu popeth ychydig yn fwy, dogfen o'r enw neuadd marwolaeth yn egluro'r ffordd y cafodd Veronica y portread o Grist: Roedd hi eisiau cael cynrychiolaeth o wyneb Iesu; gofynnodd am y gorchudd y byddai'n rhaid i'r arlunydd weithio arno a chaniatáu iddo baentio ei wyneb .

Bron ddim byd! A daliwch i siarad am Volusian - llai creulon na Volusian y Cosb achubwr - a barodd iddi fynd i Rufain ac yno y cyflwynodd ef i'r Ymerawdwr Tiberius, a gafodd ei wella cyn gynted ag y gwelodd yr Wyneb Cysegredig. Cyn marw, byddai Veronica yn danfon y crair i'r Pab St. Clement.

Mae yna ddogfen apocryffaidd o'r 5ed ganrif o'r enw Athrawiaeth Addai lle dywedir i'r ddelwedd hon o'r Arglwydd gael ei hanfon at ferch brenin Edessa a oedd, yn gyd-ddigwyddiadol, hefyd yn cael ei galw'n Berenice. Dyma'r gwrthwyneb i'r hyn a ddywedir yn y Deddfau Pilat . Beth i feddwl am yr holl lanastr hwn? Yn fy marn i, mae popeth yn stori bur o alïau, ond mae'n rhaid i mi gydnabod bod y theori yn gyffredin lle, wrth gymysgu hanes yr Wyneb Sanctaidd a'r Veronica, mae'n cael ei uniaethu â gwaedlif yr Efengylau. Ond mewn gwirionedd, ni all unrhyw beth ddigwydd fel gwyddoniaeth go iawn.

Eusebio, yn ei Hanes Eglwysig , wrth siarad am Cesarea Philippi, meddai air am air Nid wyf yn ei ystyried yn gyfleus i dawelu stori a ddylai fynd i'r dyfodol. Dywedir i'r haemorrhoid a gafodd ei wella o'i salwch gan y Gwaredwr ddod o'r un ddinas hon; Dyma ei dŷ ac mae cofeb o'r wyrth a gyflawnwyd gan y Gwaredwr.

Ar graig o flaen y tŷ lle mae'r ystafell waedlif, mae cerflun efydd o fenyw ar ei gliniau a chyda'i dwylo'n estynedig mewn agwedd o faglu; Ar ei gefn, mae cerflun arall sy'n cynrychioli dyn yn sefyll wedi'i lapio mewn clogyn ac yn dal ei law allan i'r fenyw.

Wrth ei draed, ar hyd y ffordd, mae planhigyn o rywogaethau anhysbys yn tyfu ac yn codi i ymyl y fantell efydd. Mae'r planhigyn hwn yn effeithlon iawn oherwydd ei fod yn gwella pob afiechyd. Dywedir bod y cerflun yn cynrychioli Iesu ac felly wedi aros hyd heddiw; roeddem wedi ei weld gyda'n llygaid ein hunain pan oeddem yn y ddinas honno . Dywed Sozomeno fod y cerflun hwn er anrhydedd i'r Gwaredwr wedi'i ddinistrio yn ystod erledigaeth Julian yr Apostate.

Gallai'r disgrifiad hwn o'r gwaedlif ar oleddf gyda'r dwylo trawiadol estynedig a'r Arglwydd sy'n estyn ei law arwain at feddwl mai hi yw'r un sydd, ers canol y bymthegfed ganrif, yn y Gorllewin, yn cael ei chynrychioli fel menyw dduwiol sy'n sychu'r wyneb y Gwaredwr pan oeddwn ar fy ffordd i Galfaria.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth yn awdurdodi drysu neu wrthod person gwaedlifau - o'r enw Bernike (Veronica) yn seithfed bennod hynafol y Deddfau Pilat -, gyda phob amrywiad dilynol o ddelwedd y Gwaredwr wedi'i argraffu yn wyrthiol ar frethyn.

Mae un yn real ac, yn fwyaf tebygol, mae'r llall yn amrywiad o'r cyntaf. Roedd gwaedlif yn bodoli wrth i'r Efengylau ardystio, ond dim ond traddodiad duwiol y gall Veronica fod yn sail go iawn. A pheidiwch â siarad am y diwylliant Ffrengig sy’n dweud mai Veronica oedd gwraig Sacheus a’u bod nhw ill dau wedi mynd i Gâl i bregethu Cristnogaeth! Fel y crybwyllir yn y Brifysgol: Mae hyn eisoes i gael nodyn .

Fodd bynnag, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yr Hybarch Cardinal Baronio - a Baronio fy beiau! - wedi'i arysgrifio yn ei aneliadau dyfodiad Veronica i Rufain gan ddod â'r crair gwerthfawr hwn ac felly, dechreuodd ei wyliau ymlaen Chwefror 4 . Cyfansoddodd San Carlos Borromeo ei hun - y mae'n rhaid i ni ysgrifennu ohono - grefft ac Offeren mewn defod Ambrosian.

Ond gan fod y stori hon yn dal i fod yn brin o rywbeth sy'n gysylltiedig â rhywfaint o weledigaeth gyfriniol a allai ei chadarnhau, daeth ym 1844 pan oedd gan leian Carmelite Ffrengig o'r enw Chwaer Maria de San Pedro, syniad yr ymddangosodd Santa Verónica iddo yn glanhau ei wyneb at Grist, a oedd dywedodd wrtho hefyd fod gweithredoedd a chableddon cysegredig heddiw yn ychwanegu at y mwd, y llwch a'r poer a wnaeth wyneb y Gwaredwr yn fudr.

Roedd hyn yn werth fel bod defosiwn i'r Wyneb Sanctaidd wedi'i gryfhau mewn llawer o leoliadau Ewropeaidd, yn bennaf Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg a bod rhai Cynulleidfaoedd crefyddol, hyd yn oed, wedi cyfeirio at y defosiwn newydd hwn, a gymeradwywyd o'r diwedd gan Leo XIII, ar Orffennaf 12 o 1885.

Yn amlwg, nid yw enw Verónica yn ymddangos yn unrhyw un o’r merthyroniaethau hanesyddol hynafol a hyd yn oed mewn hen rai. Yn y thema eiconograffig, nid wyf am fynd i mewn hefyd, oherwydd ar wahân i fod yn gymhleth, nid fy forte mohono.

Llyfryddiaeth:

- VANNUTELLI, P., Gwasg synoptics gwe neuadd , Rhufain, 1938.

- SPADAFORA, F., Bibliotheca sanctorum cyfrol XII, Città N. Editrice, Rhufain, 1990

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Veronica

Cynnwys