Gweddïau Llwyddiannus Am Adfer Priodas Ar ôl godinebSuccessful Prayers Marriage Restoration After Adultery

Gweddïau am adfer priodas ar ôl godinebu . Gweddi am anffyddlondeb mewn priodas.

Heddiw, priodasau o dan enfawr ymosodiad . Priodas yw'r sacrament y mae dyn a dynes yn unedig trwyddo; mae'n ddechrau a teulu . Rhain gweddïau yw diolch, am parau priod mewn argyfwng , i ofyn am a priodas hapus . Rwy'n gobeithio y byddant yn eich gwasanaethu.

Pryd yw'r amser gorau i weddïo am briodas?

Gweddïau i atal godineb ,Gallwch weddïo'r weddi hon pryd bynnag y dymunwch. Ond rydyn ni'n ei argymell (fel ein hawgrym ni), ei wneud ar doriad y wawr. Cododd Iesu yn gynnar iawn ac aeth i weddïo ar y mynydd yn unig. Manteisiwch ar y foment honno, yn nhawelwch y bore, a gweddïwch gydag ymroddiad y gweddi am briodasau .

Mae angen tystiolaethau priodasau iach a hardd ar y byd ei hun, mae'n ysu am y goleuni hwnnw.

Rhaid inni greu diwylliant sy'n gwerthfawrogi priodas a theulu ; rhaid siarad y geiriau hyn â pharch. Mae priodas a theulu yn sacramentau cysegredig o gariad amhrisiadwy Duw at y byd.

Felly yr hyn y mae Duw wedi'i uno, peidiwch â gwahanu dyn. (Marc 10.9-10)

Peidiwch byth â gadael i unrhyw un neu unrhyw beth eich gwahanu chi a'ch priod. Dylai gweddi am briodas, os yn bosibl, gael ei chyflawni bob dydd, gan ofyn am amddiffyniad.

Gweddi dros gyplau cythryblus

Iesu, dyma ni, y ddau o'ch blaen, fel y diwrnod hwnnw pan dderbyniom y sacrament priodas. Fel y diwrnod hwnnw, pan fendithiasoch ein cariad. Ond nawr Iesu, rydyn ni'n cael ein bwrw i lawr, yn sych, ymhell oddi wrthych chi, heb ddŵr eich cariad. Ac yn awr mae ein mwynhad wedi sychu, arllwyswch eich Ysbryd Glân arnom fel ei fod yn ein glanhau, yn ein golchi, yn ein hadfer, ac yn ein hadnewyddu fel bod y cariad hwnnw a fendithiasoch yn egino eto.

Iesu, torri a rhyddhau pob caethiwed o'r ddau i bechod, cael gwared ar holl ysbryd anffyddlondeb, cerdded trwy ein teulu, ein cartref, bendithio ein plant, bendithio ein bywydau. Arglwydd gadewch imi fod yr hyn y mae fy mhriod yn dyheu amdano ac mai ef / hi yw'r hyn yr wyf am ei gael. Arglwydd, adfer y sacrament pwerus hwnnw yr ydym yn unedig ag ef. Sana, Iesu.

Iesu, bydded i'r Teulu Sanctaidd symud i mewn i'm cartref, fel ein bod ni'n gwybod sut i fagu ein plant, yn null Mair a Joseff, ac fel bod ein plant fel chi. Gyrrwch eich Ysbryd Glân atom, i'n hamddiffyn. Sied eich gwaed gwerthfawr ar y briodas hon, ar y cartref, ar y teulu, gorchuddiwch ni â'ch clogyn. Amen.

Gweddi briodas

Arglwydd, rydyn ni'n caru ein gilydd, rydyn ni'n caru ein gilydd yn fawr iawn, hyd yn oed gan wybod nad oes unrhyw beth wedi'i gyflawni'n ddiffiniol, ond mae'r cariad hwnnw'n cael ei adeiladu o ddydd i ddydd, gyda distawrwydd a geiriau ac yn anad dim, gyda chroeso a maddeuant mawr.

Pan oedd ein cariad yn aeddfedu, gwnaethom eich gwahodd i'n priodas. Roedd mor brydferth ag yn Cana. Mae sacrament parhaol eich presenoldeb ynom wedi gwneud inni ddarganfod trwy gydol ein Bywyd cyfun fod dŵr ein trefn yn dod yn win newydd pan fydd ein cariad

yn wirioneddol rhoi a rhoi pan fyddwn yn anghofio beth sydd gen i

ac rydyn ni pan rydych chi gyda'ch presenoldeb yn ein gwneud ni'n gymuned Bywyd a chariad yn wir. Amen.

I gael priodas dda

Arglwydd: Gwnewch ein cartref yn lle o'ch cariad.

Peidiwch â chael unrhyw anaf oherwydd eich bod yn rhoi dealltwriaeth inni.

Na fydded chwerwder oherwydd Ti sy'n ein bendithio.

Na fydded hunanoldeb oherwydd Rydych yn ein hannog.

Na fydded rancor oherwydd Rydych yn rhoi maddeuant inni.

Na fydded gadael am eich bod chi gyda ni.

Ein bod ni'n gwybod sut i orymdeithio tuag atoch chi yn ein Bywyd beunyddiol.

Gadewch i bob bore wawr un diwrnod arall o gysegriad ac aberth.

Ein bod bob nos yn dod o hyd i fwy o gariad gan briod.

Arglwydd, gwnewch o'n bywydau eich bod chi am ymuno â thudalen yn llawn ohonoch chi.

Gwnewch, Arglwydd, o'n plant yr hyn yr ydych yn hiraethu amdano:

helpwch ni i'w haddysgu a'u tywys ar hyd y ffordd.

Rydym yn ymdrechu i gael cysur ar y cyd.

Gadewch i ni wneud cariad yn gymhelliad arall i garu mwy arnoch chi.

Gawn ni wneud ein gorau i fod yn hapus gartref.

Pan fydd y diwrnod gwych o fynd i gwrdd â chi yn gwawrio, rydych chi'n caniatáu inni ddod o hyd i'n hunain yn unedig am byth ynoch chi.

Amen.

Gweddi yn diolch am briodas

Arglwydd, Dad sanctaidd, Duw hollalluog a thragwyddol,

rydym yn diolch i chi ac yn bendithio'ch Enw sanctaidd:

Rydych chi wedi creu dyn a dynes fel bod y naill ar gyfer y llall

help a chefnogaeth. Cofiwch ni heddiw. Amddiffyn ni a chaniatáu i ni

mai rhodd ac anrheg yw ein cariad, ar ddelw Crist a'r Eglwys.

Goleuwch ni a'n cryfhau yn y dasg o ffurfio ein plant,

fel eu bod yn Gristnogion dilys ac yn adeiladwyr y

dinas ddaearol. Gwnewch inni fyw gyda'n gilydd am amser hir, mewn llawenydd a heddwch,

fel y gall ein calonnau godi i chi bob amser trwy dy Fab yn yr Ysbryd Glân, mawl, a diolchgarwch. Amen.

Gweddi am briodas

O Dduw, ein Tad nefol, amddiffyn ni a'n bendithio.

Mae'n dyfnhau ac yn atgyfnerthu ein cariad yn ddyddiol. Caniatâ i ni trwy dy drugaredd nad ydym yn cael dweud geiriau drwg wrth ein gilydd.

Maddeuwch inni a chywirwch ein beiau, a helpwch ni i faddau i ni'n hunain bob tro rydyn ni'n niweidio ein gilydd yn anfwriadol. Cymerwch ofal ohonom a chadwch ni fel y gallwn fod yn gorfforol dda, yn effro mewn cof, yn dyner yn ein calon, ac yn ymroddedig mewn ysbryd.

O Dduw, caniatâ inni ddyheu a rhoi a bod y gorau i'n gilydd. Gofynnwn ichi hefyd lenwi ein bywydau beunyddiol â rhinweddau y gallwch eu darparu inni yn unig. Ac felly, Arglwydd, cymerwch ein cariad a'n bywydau gyda'n gilydd, fel eu bod yn ganmoliaeth i chi, eu bod yng ngwasanaeth pobl eraill.

Boed inni bob amser fod yn unedig o'ch blaen, mewn llawenydd a heddwch gyda chymorth Crist, ein Harglwydd. Amen.

Gweddi 2

Arglwydd, Dad sanctaidd,

Duw hollalluog a thragwyddol,

rydym yn diolch i chi ac yn bendithio

dy Enw sanctaidd: ti a greodd

dyn a dynes

fel bod pob un ar gyfer y llall

help a chefnogaeth. Cofiwch ni heddiw. Amddiffyn ni a chaniatáu i ni

bod ein cariad yn

rhodd ac anrheg, ar ddelw Crist.

Goleuwch ni a'n cryfhau yn y dasg

o ffurfiad ein plant,

fel eu bod yn Gristnogion dilys

ac adeiladwyr y

dinas ddaearol. Gwna i ni fyw

gyda'n gilydd am amser hir, mewn llawenydd a heddwch,

fel bod ein calonnau

bob amser yn gallu codi tuag atoch chi,

trwy dy Fab yn yr Ysbryd Glân,

mawl a diolchgarwch. Amen.

Gweddïwch y weddi dros briodas gyda'n gilydd.

Cytuno (os yn bosibl) i gyflawni'r weddi dros briodas gyda'n gilydd. Mae'n weithred o elusen y byddwch chi'n ei gwneud ar gyfer eich perthynas. Cymerwch amser i weddïo gyda'n gilydd. Gadewch inni gofio, gan weddïo gyda'n gilydd fel cwpl, na all unrhyw beth oresgyn y bendithion y byddwch yn eu derbyn yn eich gweddi.

Gwr, deallwch fod yn rhaid i chi rannu'ch Bywyd â bod gwannach, fel y fenyw: ei thrin â pharch oherwydd cyd-etifeddion y gras y mae Bywyd yn ei roi. Yn y modd hwn, ni fydd unrhyw beth yn rhwystr i weddi. (1 Pedr 3.7)

Mae Duw yn un gyda chi; Duw yw cariad; priodas yw cariad . Mae cariad yn parhau ar beth bynnag a ddaw; ni ddaw i ben. [Darllenwch 1 Corinthiaid 13.7-8]

Gadewch inni fod yn ddiolchgar i Dduw am rodd ein partner; fe'n gelwir i fod yn un gyda nhw mewn amser a thragwyddoldeb. Felly peidiwch â rhoi'r gorau i wneud y weddi bwerus hon dros briodasau; ni fyddwch yn difaru ei wneud. Mae'r Arglwydd yn eich bendithio ac yn eich gwneud chi'n briodas sanctaidd mewn cariad.

Tystiolaeth Adfer Priodas / Vieyra

20 mlynedd yn ôl priodais oherwydd fy mod yn feichiog. Ychydig fisoedd o'r blaen, cafodd fy ngŵr fenyw arall yn feichiog. Gwnaeth fywyd yn amhosibl i ni, am flynyddoedd symudodd i ffwrdd a dod yn ôl. Ymroddodd fy ngŵr i yfed, gan fynd i gael hwyl. Roeddwn yn ddig trwy'r amser, yn cwyno wrtho lawer gwaith, eisiau ein gwahanu, daeth y gwaradwyddiadau, diffyg maddeuant, ei eilunaddoli.

Roedd fel hyn bob amser, bywyd o achosion cyfreithiol. Roeddwn i eisiau a cheisio gair Duw mewn sawl man, roeddwn i hyd yn oed wedi cofrestru mewn grwpiau eglwysig, ond pan gyrhaeddais adref roedd yr un peth, ymladd, balchder ac anfaddeugarwch ar y ddwy ochr. Dros amser roedd fy ngŵr yn anffyddlon, roeddwn i'n teimlo bod fy myd yn dod i ben, roedd eisiau cymryd fy mywyd, ceisiais sawl gwaith gyda meddyginiaethau a chyllell. Gwnaeth yr un peth i'm gŵr, daeth amser pan gurodd fi, roedd hi'n sefyllfa anodd iawn. Roedd fy mywyd yn ôl i mi ddioddef a dioddef. Roeddwn yn gwthio fy ngŵr i ffwrdd fwy a mwy o fy ochr bob dydd. Mae gennym ni dair merch, roedd y ddwy hynaf yn gwylio popeth. Roedd fy ngŵr bron bob amser yn meddwi, roedd yn anodd iawn.

Un diwrnod des i i'r grŵp hardd hwn lle gwnaethon nhw ddysgu i mi garu Duw. I werthfawrogi fy hun. Duw yw fy nghymorth yn fuan. Fe wnes i'r holl astudiaethau a roesant inni, dechreuais fod yn ufudd, i ddibynnu ar Dduw. Heddiw mae fy ngŵr a fy merched yn fy ngweld yn wahanol, maen nhw'n dweud wrtha i fy mod i wedi newid llawer. Nawr bod fy ngŵr wrth fy ymyl, mae'n fy nghofleidio ac yn dweud ei fod yn difaru popeth rydyn ni wedi'i brofi. Rwyf wedi maddau'n llwyr iddo ac mae'n ymddangos i mi. Mae yna bethau sy'n dal i fod yn y broses ond gwn fod Duw yn mynd i adfer y ddau ohonom yn llwyr. Rwy'n ei weld ac rwy'n ei gredu oherwydd cymaint y ceisiais fyw mewn heddwch a chefais ef gyda Duw sydd mor fawr a thrugarog. Mae'n gweithio yn fy nheulu. Dywed ei air gwaeddwch arnaf a byddaf yn eich ateb ac yn dysgu pethau nad ydych yn eu hadnabod. Mae popeth er gogoniant ein Brenin Brenhinoedd mawr!
Dim ond i mi ddweud wrthych ein bod yn ufudd oherwydd dyna mae ein Duw ei eisiau, ein bod ni'n ei garu Ef, dim ond Ef. Diolch chwiorydd bach oherwydd fy mod i wedi dysgu llawer gan bob un. Diolch Sr Ana. Bendith Duw di.

Tystebau priodasau wedi'u hadfer ar ôl godinebu

Tystiolaeth / Celest

Rwy'n Gristion ac nid yw fy ngŵr yn gredwr eto. Rwy'n dweud wrthych fy nhystiolaeth hyd heddiw, flwyddyn a phedwar mis ar ôl i'm gŵr adael ein cartref:
Am resymau gwaith, trosglwyddwyd fy ngŵr i du mewn y wlad ac fel teulu aethon ni i gyd gyda'n gilydd. Treuliais flynyddoedd lawer o bethau drwg a drwg yn fy mhriodas, ond byth yn ofni anffyddlondeb.

Un diwrnod cawsom ychydig o drafodaeth a dyna oedd y sbardun i hyn i gyd ddigwydd. Fe wnaeth fy ngŵr fy ngwrthod am fy niffyg diddordeb ynddo, y byddaf yn helpu eraill trwy ddatrys eu problemau heblaw fy un i, fy nghrefydd, fod cariad wedi marw, ac ati.
Sawl sefyllfa, yn ddiweddarach sylweddolais fy mod wedi bod yn anffyddlon. Llwyddais i roi fy nwylo i'r tân ar ei gyfer, oherwydd ni phrofodd erioed i fod felly, cyn iddo fod yn gartrefol iawn, yn ymroddedig i'w gartref, i'w deulu yn unig.

Cyfarfu â pherson yn y gwaith a oedd yn gwybod sut i'w gael allan o'i gartref mewn tri mis yn unig. Roedd dinistrio fy mhriodas yn ergyd galed iawn i mi, yn enwedig pan feddyliwch mai chi oedd y fenyw orau yn y byd, nad oeddech ond yn haeddu pethau da, ac eithrio taliad fel hwn. Nid yw eich breuddwydion, eich dymuniadau gorau, eich dyfodol ond yn edrych yn wag ac yn ansicr.
Dim ond anobaith, tywyllwch, dioddefaint rydych chi'n ei weld, mae'r boen yn cynyddu bob dydd, mae drwg yn gwaethygu, cam-drin, ein plant yn dioddef ac ati.

Ond roedd gen i ddau opsiwn: Y cyntaf, pasiais y prawf hwn yn y byd a gadawais fy hun gan fy emosiynau (casineb, chwerwder, iselder ysbryd, dial).

Neu byddwn yn pasio’r prawf hwn o law Duw a gadael iddo ymladd drosof (Ymddiriedolaeth, diogelwch, Ffydd, Cariad, Gobaith).

Diolch i Dduw y gwnes i'r penderfyniad gorau!
Felly dechreuais fy nhaith i chwilio am y gwir, ac fe wnaeth fy rhyddhau !!
Rhoddodd Duw gynghorwyr ar fy rhan, gadewais fy ffrindiau, bod yn dawel, gweddïo, ymprydio, cadw gwylnosau, sefydlu fy ystafell ryfel fy hun, a chaniataodd Duw imi ddod o hyd i'r grŵp gwerthfawr hwn dan arweiniad y Chwaer Ana Nava. Nawr, gwn ei fod yn eu cynlluniau, oherwydd dyma lle y dysgais a chydnabod nad oedd gan fy mhriodas y sylfaen briodol, oherwydd roedd Crist ond yn bell iawn oddi wrthym ni.

Diolch i holl astudiaethau Adfer Priodas y grŵp hwn: Egwyddorion Beiblaidd, gweddïau lefel ysbrydol uchel, gweddïau iachâd enaid, dysgais nad fy ngŵr oedd fy ngwir elyn a bod fy ffolineb ac eilunaddoliaeth yn dod â fy nhŷ i lawr.

Felly, law yn llaw ag addewidion Duw sydd wedi'u hysgrifennu yn ei air, gyda Ffydd, Cariad, Gobaith gadewch imi gael fy nghario gan fy Anwylyd ac yn awr mae'n meddiannu ei le haeddiannol yn fy mywyd.

Hosea 2:14 Rydw i'n mynd i wneud iddi gwympo mewn cariad Bydd yn mynd â hi i'r anialwch a byddaf yn siarad â'i chalon
Llwyddodd Iesu, i swyno fy nghalon nawr fy mod yn gwybod bod gen i bopeth gydag Ef, nid wyf yn edrych yn ôl mwyach, nid wyf yn dal dig yn erbyn fy ngŵr, dysgais faddau iddo.

Fe iachaodd Duw fy nghalon a gweddïaf y gall fy ngŵr a’r person arall gwrdd â’r un Duw sy’n llenwi fy mywyd â Llawenydd a heddwch yn ddyddiol ac yn gallu profi rhyddid, cariad a maddeuant yn eu bywydau.

Yr hyn a unodd Duw, ni all dyn wahanu !!! Mathew 19: 6

Mae'n fandad a fydd yn dod i'r amlygiad yn fuan oherwydd ei air yw Ie ac Amen ynddo Ef !!!! Eich gair yw fy gwarant !!!
Bydd y rhai sy'n hau â dagrau yn medi gyda gorfoleddPalmau 126: 5 Felly bydd hi !!!

A oes rhywbeth amhosibl i Dduw? Jeremeia 32:27

Nawr dim ond ynddo ef yr wyf yn gobeithio, a gwn fod y wobr yn agos ac yr wyf yn aros amdani, oherwydd gwn fod fy Anwylyd yn cyflymu ei air i'w roi ar waith. Jeremeia 1:12
Rwy'n bendithio fy Beloved Ones ac yn eich annog i barhau i ddyfalbarhau.
Mae wedi ei ddweud a bydd yn ei wneud !!!! Mae wedi siarad a bydd yn cydymffurfio !!!!

Tystiolaeth iachâd yr enaid / Angela

Rwyf wedi bod yn briod am 28 mlynedd, 3 blynedd yn ôl gadawodd fy ngŵr gartref i fyw gyda dynes arall. Fel pob un ohonom sy'n mynd trwy'r sefyllfa hon, roeddwn i eisiau marw; Ymladdais, sgrechiais, gwaeddais, honnais, ond ni weithiodd dim, symudodd fy ngŵr ymhellach i ffwrdd. Roedd ganddo ferch gyda'r ddynes arall a chollodd bob diddordeb yn ei deulu.

Nid wyf yn cefnogi fy hun yn ariannol. Y flwyddyn gyntaf a thrwy drugaredd Duw llwyddais i oroesi. Cyrhaeddais y pwynt o redeg allan o wasanaethau sylfaenol oherwydd diffyg talu. Roedd fy nhŷ ar fin llosgi i lawr a hyd yn oed heb adnabod Duw, fe wnaeth fy amddiffyn. Nid oedd fy ngŵr erioed wedi blino ailadrodd wrthyf nad oedd yn fy ngharu i ac mai'r un yr oedd am fyw gydag ef am byth oedd y ddynes honno.

Fy unig gwmni oedd fy merch, gan fod gan fy nau fab eu cartref eu hunain. Fy ngŵr oedd gwrthrych fy eilunaddoliaeth, erfyniais am ei gariad a chefais fy ngwrthod yn unig. Unwaith i mi gael fy nhrosi i Grist, dechreuais edrych ar y rhyngrwyd am gymorth i adfer, darllenais y llyfr fel y mae Duw ei eisiau ac mae'n mynd i adfer fy mhriodas, es i i'r weinidogaeth hefyd a newidiais ychydig ar ôl tro, o fod y fenyw honno a wnaeth aflonyddu ar fy ngŵr gyda hawliadau nawr rwy'n wraig nad yw'n honni. Rwy'n gweddïo drosto ef a'r fenyw arall bob dydd.

Gobeithio yn Nuw y bydd yn gwneud ei waith perffaith. Nid yw fy ngŵr yn gweiddi arnaf mwyach nad yw’n fy ngharu i, wrth gwrs nid yw’n dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i ac nid wyf yn gofyn ychwaith, dwi ddim ond yn ymddiried yn Nuw sy’n gweithio yng nghalon fy ngŵr hefyd. Ar hyn o bryd gwnaeth rywbeth nad yw wedi'i wneud ers amser maith a hynny yw iddo ysgrifennu i ddymuno noson dda i mi ac roedd y neges hon yn cyd-fynd â hyn.

Rwy'n hoffi'r manylion ond nid fel o'r blaen, nawr roedd yn wahanol. Gwn fod Duw yn delio â fy ngŵr yn ogystal â mi. Mae wedi bod yn anodd iawn derbyn ei fod yn byw gyda pherson arall, ond nid oedd yn amhosibl. Dysgais i reoli fy hun a pheidio â gwaradwyddo. Deallais fod yn rhaid mowldio a thrawsnewid fy ngŵr ac yna dychwelyd adref.

Tystiolaeth iachâd yr enaid / anhysbys

Mae gen i flwyddyn yn y broses hon. Pan ddechreuodd hynny, y cyfan wnes i oedd lloches yn Nuw; Gweddi, ymprydio a darllen y gair. Fe wnes i fy ffordd oherwydd doedd gen i ddim arweiniad, nes i mi ddod ar draws y grŵp hwn.

Yn dilyn arweiniad Sister Ana, y mis canlynol, diolch i fy Nhad Nefol BELOVED oherwydd fy mod yn argyhoeddedig ei fod wedi caniatáu hynny gyda phwrpas ar gyfer fy mywyd ac ar gyfer bywyd fy ngŵr. Ar ôl 2 fis rhoddais fy ngŵr yn llwyr i ddwylo Duw. Nid oedd bellach yn ysbïo ar ei Facebook, nid oedd yn yr arfaeth mwyach a oedd ar-lein ai peidio. Yr ychydig weithiau y daeth i'r tŷ, ni fynnodd unrhyw beth, ni ofynnodd ddim.

Pan oeddwn yn siŵr bod fy ngŵr yn byw gyda’r ddynes ryfedd, dechreuais weddïo drosti hefyd. Rwy'n glynu'n agosach at Dad Nefol a'i holl addewidion am adferiad: Mae'n broses lle dwi'n gwneud penderfyniad i faddau o ddydd i ddydd.

Diolch i'r astudiaethau a roddwyd yn y grŵp hwn ac i'r gweddïau y mae'r Chwaer Ana wedi'u dysgu inni, mae fy nghalon yn rhydd o chwerwder. Nid oes anobaith, dicter, dicter, cenfigen mwyach.

Diolch i Dduw na wnes i syrthio i fagl y gelyn o ddatgelu fy mhroblemau priodasol (cyngor Sister Ana) i unrhyw un heblaw rhai chwiorydd a oedd yn aelodau o’r grŵp hwn a oedd angen gwybod fy sefyllfa er mwyn fy helpu. Bob tro roeddwn i'n cael fy nhemtio i alw fy ngŵr byddwn i'n mynd ar fy ngliniau gerbron Duw a'i ddweud wrtho.

Ar hyn o bryd rwy'n dal gafael yn llaw fy Nefoedd YN BELOVED, gan ymddiried yn ei addewidion ac yn ei ewyllys mae hynny'n Bleserus ac yn berffaith. Mae wedi ei ysgrifennu yn ei air nad yw'r hyn y mae Duw yn uno dyn yn ei wahanu. Rwy’n ymddiried yn fy Nhad Nefol a gwn, a gymerwyd â llaw Ef, o’r astudiaethau a roddwyd yn y grŵp hwn a chyngor ei weinyddwr a rhai arweinwyr, y bydd fy mhriodas yn cael ei hadfer yn enw Hollalluog Iesu cyn bo hir.

Cynnwys