Gweddi dros Glaf Canser: Gweddïau am iachâd - Byddwch yn obeithiolPrayer Cancer Patient

Gweddi am iachâd: Ymddiried yn Nuw i oresgyn y canser. gweddi ysbrydoledig ar gyfer cleifion canser.

Gweddïau am iachâd - Byddwch yn obeithiol

Duw yw ein gobaith a'n haddewid. Mae'n dal pob peth yn ei ddwylo a Mae'n perfformio gwyrthiau . Rydyn ni'n rhan o'i deulu ac mae E'n ein caru ni. Hyd yn oed os ydym i mewn helbul difrifol , does dim rhaid i ni fod ofn . Mae'n rhaid i ni wneud hynny ymddiried ynddo . Mae'n gofalu am ein hanghenion beunyddiol a'n problemau.

Mae'n gallu gweld y darlun cyffredinol mwy ac mae'n gwybod beth sydd orau i ni. Rhaid inni ymddiswyddo ein hunain ato, ufuddhau iddo, a cheisio ei ewyllys yn feunyddiol, yn ein gweddïau ac yn ein darlleniad o’r Beibl. Mae Duw yn edrych ar ein calonnau.

Gall ein problemau ddod â ni'n agosach at Dduw a gwella ein calonnau fel y gallwn adlewyrchu Ei olau a'i gariad tuag at eraill.

Gweddïau am iachâd - Dewch o hyd i nerth

Dduw, rhowch y pŵer i mi drin hyd yn oed mwy o driniaethau canser. Helpwch fi i weld y ffyrdd y gallaf ddefnyddio'r cyfnod poenus hwn i weddïo gyda theimladau diffuant dros eraill.

Iachau canser o'r tu mewn trwy Gariad Duw iachaol.

Nid oes unrhyw ganser yn anwelladwy.

Mae canser yn ymosodiad ar ein corff, yn tarfu ar gydbwysedd rhaniad celloedd. Mae yna lawer o achosion sy'n cynyddu'r risg o ganser, ond yn y pen draw eich corff eich hun sy'n penderfynu a yw'r canser yn digwydd ai peidio.

Mae llawer o bobl yn ysmygu ond mae un yn cael canser a'r llall ddim. Yn y diwedd nid yr amgylchiadau allanol sy'n penderfynu a ydym yn cael canser, ond sut mae ein corff yn ymateb i'r amgylchiadau hyn.

Ac mae gan hynny bopeth i'w wneud â'n gwrthwynebiad mewnol i ganser. Mae'n syndod felly nad oes gan y byd meddygol lygad o gwbl am y bod mewnol, ond ei fod yn canolbwyntio'n llwyr ar ddinistrio celloedd canser. Ac er eu bod yn gwybod ac wedi cael eu dangos bod agwedd fewnol gadarnhaol yn dylanwadu'n gadarnhaol ar broses iacháu'r corff.

Addawodd Iesu iddo gerdded y ddaear sawl gwaith i'r sâl Fe wnaeth ei drin: fe'ch gwnaed yn ôl eich ffydd.

Mathew 8:13 Yna dywedodd Iesu wrth y canwriad,Ewch eich ffordd; ac fel yr ydych wedi credu, felly gadewch iddo gael ei wneud i chi.Ac iachawyd ei was yr un awr honno.

Mathew 9:29 Yna cyffyrddodd â'u llygaid, gan ddweud,Yn ôl eich ffydd gadewch iddo fod i chi.

Mathew 15:28 Yna atebodd Iesu a dweud wrthi,O fenyw, gwych yn dy ffydd! Gadewch iddo fod i chi fel y dymunwch.Ac fe iachawyd ei merch o'r union awr honno. Claf

Helpodd Iesu bobl i ddod i gysylltiad â'u ffynhonnell ddwyfol, gyda Duw Dad a'r Creawdwr, ac oddi yno i oresgyn eu salwch. Ar y llaw arall, mae meddygon yn gwneud diagnosis ac yna'n dweud wrthynt beth y gall y claf ei ddisgwyl, gan sbarduno eu disgwyliadau eu hunain a phlannu'r disgwyliad hwn yng nghalon y claf.

Mae'n rhaid i chi fod yn gryf yn eich esgidiau i fynd yn groes i'r disgwyliad negyddol hwn ac i ddelio ag ofn. Nid wyf yn dweud bod meddygon yn gwneud gwaith anghywir ond fel hyn mae ein cryfder mewnol a ddylai gefnogi'r broses iacháu yn cael ei barlysu yn hytrach na'i gefnogi. Wedi'r cyfan, yn y pen draw bydd yn rhaid i ni wella ein hunain. Gall gweithdrefnau meddygol ein helpu gyda hyn, ond mae meddygon hefyd yn gwbl ddibynnol ar sut mae ein corff yn ymateb i'r gweithdrefnau hyn.

Mae canser yn union fel unrhyw glefyd arall yn arwydd yn ein corff nad yw rhywbeth yn iawn. Yna mae'n fater o fynd i'n tarddiad, at ein Creawdwr, sydd wedi creu popeth yn dda ac yn berffaith, ac yno i'n hail-diwnio i'r egni dwyfol a all ein gwella o'r tu mewn.

Mae'n drist ein bod ni fel bodau dynol yn aml yn dechrau gweddïo pan fydd problemau difrifol yn ein bywydau ond mae'n well yn hwyr na byth. Yn aml mae angen problemau yn ein bywydau i sylweddoli ein bod wedi crwydro hyd yn hyn o'n ffynhonnell fewnol sydd i fod i fyw mewn cytgord â Duw.

Mae Iesu wedi dod atom i ddod â ni'n ôl mewn cysylltiad â Duw ac i ddysgu byw oddi yno. Pan gerddodd Iesu ar y ddaear, roedd yn fwyaf adnabyddus am y iachâd rhyfeddol niferus a wnaeth, ond roedd y neges a ddaeth ag ef yn aml yn cael ei chamddeall. Roedd Iesu wedi dod i ddod â dynoliaeth yn ôl i gysylltiad â Duw, i ddod â dyn yn ôl at ei bwrpas gwreiddiol. Dim ond arwydd, prawf, oedd gan y iachâd niferus fod ganddo rywbeth i'w ddweud mewn gwirionedd.

Prawf o realiti goruwchnaturiol a all adfer ein bywyd a rhoi ein bywyd newydd mewnol y tu hwnt i farwolaeth. Daeth Iesu i ddod â ni i gysylltiad â Duw ac i fyw oddi yno. Mae deddf cariad, gobaith, ffydd ac ymddiriedaeth yn gryfach na deddfau ofn a marwolaeth afiechydon. Mae ein meddwl, ynghyd ag Ysbryd Duw, yn gallu codi ei hun uwchlaw ein salwch a'n hofn a thrwy hynny gael dylanwad pwerus cadarnhaol ar y broses iacháu.

Marc 9:23 Dywedodd Iesu wrtho,Os gallwch chi gredu, popeth yn bosibl i'r hwn sy'n credu.

Marc 10:27 Ac mae Iesu’n edrych arnyn nhw yn dweud, Gyda dynion mae’n amhosib, ond nid gyda Duw: oherwydd gyda Duw mae pob peth yn bosibl.

Awgrymiadau ar gyfer gwella canser a / neu fyw gyda chanser mewn buddugoliaeth.

Iesu yw'r bont, y cyswllt, y ffordd, rhyngom ni a Duw. Gweddïwch ar Iesu a bydd yn dod â ni yn fewnol at Dduw ac yn ein tywys gyda'i Ysbryd.

  1. Sicrhewch driniaeth gan feddygon ond gwnewch yn siŵr bod eich meddwl uwchlaw'r driniaeth hon. Peidiwch â rhoi eich corff i'r meddygon, ond cyfarwyddwch eich corff i gefnogi'r triniaethau a bendithio'r meddygon yn eu gweithredoedd trwy weddïo yn enw Iesu. Ildiwch eich corff yn llaw Duw.
  2. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n caniatáu ofn na phryder, ond cofiwch bob amser eich bod chi'n goresgyn y clefyd ac yn ymddiried yng ngrym Iesu.
    (Peidiwch â phoeni mewn unrhyw beth, ond gadewch i'ch dymuniadau gael eu gwneud yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch. A bydd heddwch Duw, sydd y tu hwnt i reswm, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4: 6 -7)
  3. Parhau i fyw a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Nid o wadu, ond o ffydd a ffydd yn Iesu y bydd popeth yn iawn. (Ioan 15: 7 Os arhoswch ynof fi a bod fy ngeiriau yn aros ynoch chi, gofynnwch beth bynnag yr ydych ei eisiau, a daw i chi.)
  4. Peidiwch â gweld canser fel gelyn, ond ewch trwy'r broses hon fel ysgol ddysgu i ddod yn gryfach ac i ddod hyd yn oed yn fwy cyfan o ran ysbryd, enaid a chorff. Gallwch fendithio’r canser â chariad Duw fel y bydd yn diflannu. (Mathew 5:44 Ond dw i'n dweud wrthych chi, Carwch eich gelynion)
  5. Sicrhewch eich bod uwchlaw'r canser a rhowch gynnwys eich bywyd trwy fendithio eraill. Hefyd yn eich proses o salwch ac adferiad. (Rhufeiniaid 12:21 Na fydded i oresgyn drygioni, ond goresgyn drygioni trwy ddaioni.)
  6. Os ydych chi'n gwybod yn fewnol am Dduw eich bod chi'n mynd i farw, yna gwelwch farwolaeth fel ffrind a fydd yn eich uno â Duw ac yn paratoi'ch anwyliaid mewn ffordd gariadus i ffarwelio. Nid yw marwolaeth yn drechu. Ynghyd â Iesu gall ein hunan mewnol godi uwchlaw marwolaeth a dim ond trosglwyddo iddo Ef yw marwolaeth. Y peth pwysicaf yw profi Ei heddwch ym mhopeth. Gallwn bob amser weddïo am iachâd ond i bawb mae eiliad i farw. (Ioan 11:25 Dywedodd Iesu wrthi, myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd; bydd pwy bynnag sy’n credu ynof fi yn byw hyd yn oed os yw wedi marw)

Ffynonellau

  1. Diwrnod Gweddi dros Ganser. Cysegrfa Genedlaethol St Jude, n.d., shrineofstjude.org/the-shrine/day-of-prayer-for-cancer/
  2. Iachau Geiriau Doethineb. Parc Roswell, n.d., www.roswellpark.org/sites/default/files/node-files/page/nid940-prayerbook14467.pdf

Cynnwys