A ddylwn i amnewid fy ngwresogydd dŵr cyn iddo fethu?Should I Replace My Water Heater Before It Fails

Pryd alla i amnewid fy boeler?

Trwy ddefnyddio'r boeler, bydd angen iddo fod disodli ar ôl tua 12 i 15 mlynedd oherwydd traul, hyd yn oed os yw'n foeler sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda. Boeler sydd Mae 15 oed neu'n hŷn yn peri llawer o risgiau . Un o'r peryglon yw y gall y boeler, ar ddiwrnod oer o aeaf, dorri i lawr a'ch gadael yn yr oerfel yn annisgwyl.

Mae boeleri yn cael eu disodli oherwydd bod eu hyd oes economaidd eisoes wedi'i gyrraedd, ac maen nhw wedi treulio. Gall rhannau o'r boeler, fel y boeler a'r llosgwr, chwalu dros amser. Oherwydd oedran y boeler, nid yw'n gwneud synnwyr disodli'r rhannau. Mae rhannau diffygiol yn fwy cyffredin mewn boeleri hŷn.

Costau ynni uchel

Rheswm arall pam mae angen ailosod boeleri hŷn yw bod angen mwy o egni arnyn nhw i gadw'r tymheredd yn y tŷ ar y lefel a ddymunir. Mae boeleri mwy newydd yn llawer mwy darbodus ac yn werth buddsoddiad. Rydych chi'n arbed o leiaf 25% o'r costau ynni gyda boeler newydd .

Diffygion

Mae angen ailosod boeleri sy'n camweithio'n rheolaidd neu na allant gynhesu'r tŷ yn optimaidd. Wrth i foeleri heneiddio, byddwch chi'n wynebu'r crynhoadau hyn. Cadwch mewn cof y bydd hen foeleri, ar ôl bod allan o drefn am gyfnod, yn methu pan fydd yn rhaid iddynt weithredu eto. Prynu boeler newydd cyn i gyfnod oer y gaeaf ddechrau fel bod eich cartref yn gaeafu, ac nad oes rhaid i chi eistedd yn yr oerfel.

Cynnal a chadw boeleri

Os ydych chi am gael y gorau o'r boeler, rhaid gwasanaethu'r boeler bob dwy flynedd. Bydd hyn yn ymestyn oes y boeleri. Bydd boeler heb ei gynnal yn methu ynghynt. Fodd bynnag, nid oes raid i chi aros nes bod y ddwy flynedd wedi mynd heibio. Yn y cyfamser, gallwch hefyd gymryd camau eich hun i gynnal a chadw'r boeler a sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

Dyma ychydig o ganllawiau ar gyfer cynnal a chadw dros dro;

 • Gostyngwch y thermostat
 • Tynnwch y plwg y llinyn pŵer o'r soced wal
 • Yna byddwch chi'n tynnu'r fantell o'r boeler
 • Glanhewch y rhannau ocsidiedig gyda brwsh gwifren
 • Dadsgriwio a glanhau'r seiffon.
 • Ailadrodd y rhannau llac
 • Y peth olaf i'w wneud yw gwirio a yw'r holl beth yn wrth-ddŵr.
 • Y gost o ailosod boeler

Mae boeler newydd yn costio ffortiwn, ac rydych chi'n disgwyl iddo bara am amser hir. Fel y trafodwyd yn gynharach, gall cynnal a chadw eich boeler yn iawn sicrhau y bydd yn para uchafswm o 15 mlynedd. Ar ôl 15 mlynedd bydd angen ei ddisodli beth bynnag. Gellir prynu boeleri gyda neu heb eu gosod, ond fel arfer, mae defnyddwyr eisiau i'r arbenigwr wneud y gosodiad am ychydig mwy o arian.

Mae hyn yn rhoi gwarant i chi bod y boeler ynghlwm yn gywir. Mae boeleri sydd â gosodiad yn amrywio rhwng $ 1000 a $ 2000. Wrth gwrs, mae yna fathau eraill o foeleri sydd â phwer ychwanegol. Mae'r mathau hyn yn llawer mwy costus, ond gallwch chi gyflawni'r effeithlonrwydd gorau gyda phŵer ychwanegol.

Mae ailosod boeler yn anghenraid pan fydd ei oes eisoes drosodd. Oherwydd bod ailosod boeler yn fuddsoddiad mor sylweddol, mae'n ddoeth bod yn barod yn ariannol ar gyfer y gost hon. A oes rhaid i chi ddelio â gollyngiadau lluosog yn y tŷ hefyd? Gadewch i'r plymwr edrych a thrwsio'r broblem.

Byddwch ar amser wrth ailosod y boeler

Gall boeler sydd wedi torri ollwng ac achosi difrod dwr . Mae atal yn well na gwella. Po hynaf yw'r boeler, po uchaf yw'r risg y bydd eich boeler yn chwalu. Felly, byddwch ar amser.

Aseswch y defnydd

Ydych chi wedi cael yr un boeler ers tro? Yna mae'n dda edrych ar y defnydd o'r boeler. Nid yw gweithgynhyrchwyr yn aros yn eu hunfan ac yn lansio mwy boeleri effeithlon yn gynyddol ar y farchnad. Gall hyn olygu bod gennych foeler sy'n eich cyfrwyo â chostau ynni uchel. Yna gall fod yn ddoeth disodli'r boeler gyda boeler ynni-effeithlon. Nid yw datblygu cynnyrch byth yn stopio, ac mae'r dechnoleg yn y boeleri (yn ynni ac yn inswleiddio) yn parhau i wella.

Mae'r buddsoddiad a wnewch wedyn i ddisodli hen foeler gydag un effeithlon iawn yn aml yn cael ei ennill yn ôl 1 neu 2 flynedd yn ôl.

Sicrhewch yr enillion gorau ar eich boeler

Mae boeler gwres canolog yn cyflenwi rhywfaint o ddŵr poeth y funud a gallai ei storio mewn boeler. Os mai faint o ddŵr poeth yw'r union swm sydd ei angen arnoch, byddwch, felly, yn sicrhau'r enillion gorau posibl o'ch boeler.

Mewn amser o 15 mlynedd, gall llawer, wrth gwrs, newid mewn sefyllfa fyw benodol.

Efallai bod llai o bobl wedi dechrau byw yn eich tŷ, sy'n golygu bod gallu'r boeler a brynwyd bryd hynny bellach yn llawer rhy uchel.

Gallwch chi newid hyn yn gyflym trwy gael gosodwr yn ailosod eich boeler, a bydd hyn eisoes yn rhoi arbediad sylweddol i chi bob blwyddyn.

Awgrym: amnewid y boeler yn yr haf

Go brin y dylech chi byth gyffwrdd â'ch thermostat yn yr haf, gan mai'r haul, wrth gwrs, yw'r system wresogi rataf sydd yna.

Felly ar y foment honno, nid oes gennych unrhyw bryderon am eich hen foeler. Ond nawr bod y gaeaf rownd y gornel, ac yn mynd i fynd yn llawer oerach y tu allan, bydd yn rhaid i'r gwres weithio'n galed eto.

Ar hyn o bryd mae'r problemau yn aml yn dod gyda boeleri gwres canolog! Felly gwnewch yn siŵr eich bod mewn pryd i gynnal a chadw ar eich boeler.

Os ydych chi'n mynd i amnewid y boeler, gwnewch hyn yn yr haf a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu defnyddio'r gwres yn y gaeaf.

Cynnal a chadw ac amnewid cydrannau

Argymhellir cynnal a chadw boeleri cyfnodol . Mae'n lleihau'r risg o gamweithio a gwisgo diangen oherwydd gosodiadau anghywir.

Fel hyn, mae eich boeler yn para'n hirach ac yn aros yn llawer mwy darbodus wrth ddefnyddio nwy. Agwedd hanfodol arall wrth gynnal a chadw'r boeler yw awyru'n briodol. Darllenwch fwy am hyn ar y dudalen sy'n gwyntyllu gwres.

Byddwn yn rhestru'n fyr gydrannau cynnal a chadw mwyaf hanfodol boeler gwres canolog y mae angen eu newid yn aml:

 • Llosgwr
 • Boeler
 • Llestr ehangu
 • Llosgfynydd
 • Fan

Mae'r cydrannau gwresogi hyn ar gael ar wahân ac yn rhad a gellir eu gosod yn gyflym gan osodwr.

Cynnwys